Somogyi Néplap, 1967. július (24. évfolyam, 154-179. szám)

1967-07-01 / 154. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Szombat, IS Jóik Az ENSZ-közgyűlés befejezte a közel-keleti vitát Szavazásra előreláthatóan a jövő héten kerül sor Az ENSZ rendkívüli köz­gyűlése előtt csütörtökön négy határozati javaslat feküdt, de számuk előreláhtatólag vál­tozni fog. Mint ismeretes, a Szovjet­unió eredetileg beterjesztett határozati javaslata az ag- resszor elítélését, az izraeli csapatok visszavonását köve­telte, továbbá azt, hogy Izra­el térítse meg az arab orszá­goknak okozott károkat. Az amerikai határozati javaslat ezzel szemben messzemenően pártolta Izrael hódításait, és figyelmen kívül hagyva, hogy ki az agresszor, a csapatok visszavonását különböző fel­tételektől tette függővé. A szerdán benyújtott határozati javaslat, amelyet Jugoszlávia és 14 más el nem kötelezett ország terjesztett a közgyűlés elé, az izraeli csapatok azon­nali és feltétel nélküli vissza­vonását sürgeti. A megfigye­lők szerint jelenleg ennek a határozati javaslatnak van a legnagyobb esélye arra, hogy mtgkapja a leadott szavaza­tok kétharmadát a 122 tagú testületben (a tartózkodó or­szágok voksa nem számít be­le az eredménybe). Az Egyesült Államok rend­kívül nagy nyomást fejt ki annak érdekében, hogy meg­akadályozza az el nem köte­lezett országok határozati ja­vaslatának elfogadását. Az APS algériai hírügynökség szerint számos afrikai, ázsiai és dél-amerikai ország kép­viselői keserűen beszélnek arról, hogy ne szavazzanak az el nem kötelezett országok határozati javaslatára. E szö­veg elfogadása ugyanis sú­lyos vereség lenne az impe­rialista erők számára. A 15 el nem kötelezett or­szág határozati javaslatáról a Pravda tudósítója megálla­pítja, hogy a megfigyelők szerint »nyilvános és egye­nes támogatása a Szovjet­unió álláspontjának«.- Az ENSZ-közgyűlés csütör­tök délutáni vitájában egyéb­ként Kuwait és Görögország képviselője után Burundi küldötte rámutatott, hogy Je­ruzsálem jordániai szektorá­nak bekebelezése megerősíti azt a véleményt, hogy Izrael gyarmatosító politikát folytat. Ausztrália és Málta küldöttei az államok területi integritá­sának tiszteletben tartását sürgették, de nem ítélték el az agresszort. Amíg tartott a közgyűlés vitája, Abba Eban izraeli külügyminiszter sajtóértekez­letet tartott az- ENSZ-palotá- ban. Élesen támadta az ei­nem kötelezett országok ha­tározati javaslatát. Az ENSZ-közgyűlés vitájá­ban Jordánia küldötte már Eban saj tóértekezletére is vá­laszolva rámutatott, hogy Je­ruzsálem jordániai szektorá­nak bekebelezésével Izrael be­fejezett tények elé akarja ál­lítani a világot és az ENSZ-t. Szíria küldötte ugyancsak a válasz jogán az izraeli meg­szállók újabb atrocitásairól számolt be. A közgyűlés vitáját ezután péntekire napolták el. Az ENSZ-közgyűlés pénte­ken délelőtti ülésén befeje­ződött az általános vita az izraeli agiresszió következmé­nyeinek felszámolásáról és az agresszor csapatainak a fegyverszüneti vonal mögé történő visszavonásáról. A vitában 69 ország kül­döttei szólaltak fel. A felszó­lalók többsége erélyesen el­ítélte az izraeli agressziót és az agresszor fő pártfogóit: az Egyesült Államokat és Ang­liát. A vitában részt vett küldöttségek többsége támo­gatta azt az igen fontos kö­vetelést, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül vonják ki az izraeli csapatokat az arab országok megszállt területei­ről. Az ülés végén Jugoszlávia képviselője beterjesztette a módosított tizenhat hatalmi határozattervezetet. (A 15 or­szág határozati javaslatának szerzőihez Kenya is csatlako­zott.) A módosított határoza­ti javaslat tartalmazza a ko­rábbi pontokat, beleértve a legfontosabb követelést, hogy az izraeli csapatokat vonják vissza a június 5-e előtti ál­lásokba. Két új pontja van a tizenhat ország határozati ja­vaslatának. Az egyik felkéri az ENSZ főtitkárát, megfelelő időpontban nevezzen ki sze­mélyes képviselőt, akinek az lenne a feladata, hogy a Kö­zel-Kelet problémáival ösz- szefüggésben kapcsolatokat tartson fenn az érdekelt or­szágokkal. A másik pont ér­telmében a közgyűlés felkéri a Biztonsági Tanácsot, nyom­ban az izraeli fegyveres erők visszavonása után sürgősen tanulmányozza a közel-keleti helyzet minden vonatkozását a békés megoldás érdekében. Az ENSZ közgyűlése pénte­ken délelőtt gyakorlatilag be­fejezte a közel-keleti helyzet vitáját, s a délutáni — ma­gyar idő szerint esti — ülé­sen a küldöttek megkezdik az előterjesztett határozati ja­vaslatok érdemben! tanulmá­nyozását. Szavazásra bármely határozati javaslat felett csak a jövő héten kerül sor. (MTI) Az EAK tiltakozik Jeruzsálem annektálása Az EAK közvéleménye és sajtója, az Arab Liga, az egyházak egész sor képvise­lője tiltakozik Jeruzsálem izraeli annektálása ellen. Az Arab Liga főtitkársága a tagállamokhoz, a liga kül­földi képviseleteihez és az ENSZ-hez intézett táviratai­ban rámutat az izraeli ex- panzionista tervek veszélyé­re és hangsúlyozza, hogy Tel Aviv kihívást inté­zett az iszlám világ, az arab nemzet, a keresz­ténység és a világszerve­zet ellen, amikor rátette kezét Jeruzsálem arab városrészére. Szajed Nofal, az Arab Liga főtitkár-helyettese ki­kijelentette: Az arab nem­zet nem bocsátja meg az Egyesült Államoknak az iz­raeli agresszió támogatását, amelynek egyik eredménye most a szent város bekebe­lezése. VI. Kyrillos, Alexandria és Afrika pápája, kopt egy­házfő, felhívta Canterbury érsekét és a brit egyházak tanácsát, vessék latba befo­lyásukat Jeruzsálem és a Dalesztinai nép védelme ér­dekében. A kopt egyházfő üzenetet intézett Afrika és Ázsia egyházfőihez is .til­takozva az ellen, hogy a ke­reszténység jeruzsálemi za­rándokhelyeit az izraeli ag- resszorok megszállják. Az Ahram rámutat arra, hogy Izrael urai Hitler és Mussolini útjára léptek és sorsuk is az lesz, mint a fasiszta diktáto­roké. Az arab lapok beszámol­nak arról, hogy az arab or­szágok delegátusai valószí­nűleg a Biztonsági Tanács összehívását kérik Jeruzsá­lem arab szektorának beke­belezése miatt. A Progres Egyptien hosszan idézi Fock Jenő magyar kormányfő nyilatkozatát, amelyet az ENSZ-ből hazatérőben tett. A lap kiemeli a magyar mi­niszterelnök következő sza­vait: »A mi álláspontunk az, hogy az erőszakkal elraga­dott valamennyi területet vissza kell adni jogos tulaj­donosinak«. Az izraeli minisztertanács csütörtökön határozatot ho­zott, mely szerint a Jordán folyó keleti partjára csak olyan személyek mehetnek át, akik »saját aaaia'cukboi, külső nyomás nélkül« határozták el magukat a távozásra. (MTI) Újabb szovjet baj ót bombáztak Hafphongnál A szovjet kormány erélye­sen tiltakozott az Egyesült Államok kormányánál amiatt, hogy az amerikai légierő bombát dobott a Mihail Frunze szovjet kereskedelmi hajóra Haiphong kikötőjében. A jegyzék, amelyet tegnap adtak át az Egyesült Álla­mok moszkvai nagykövetségé­nek, rámutat, hogy június 29-én a szovjet kereskedel­mi hajóra repeszbombát dob­tak, amely felrobbant és kárt okozott a hajóban. A szovjet kormány jegy­zékben figyelmezteti az Egye­sült Államok kormányát, hogy az amerikai légierő ka­lóztámadásainak veszedelmes következményeiért neki kell viselnie a felelősséget. A Pentagon egy pénteken kiadott nyilatkozatban elis­merte: lehetséges, hogy ame­rikai bombázók eltaláltak egy szovjet hajót, amely Haip­hong kikötőjében horgonyzott. A nyilatkozat a többi között kifejti, habár a pilóták uta­sítást kaptak, hogy kerüljék -1 a szovjet hajókat, lehetsé­ges, hogy valamelyik lövedék amelyet egy légvédelmi állás­nak szántak, a hajóra esett. A parancsnokokat felkérték, vizsgálják meg a bombázásról készített fényképfelvételeket, hogy minden lehetséges tájé­koztatást megszerezzenek az incidensről. (MTI) Még pénteken is égett a Termini pályaudvar alagsora A római tűzoltók péntek reggel is folytatták a megfe­szített küzdelmet a központi pályaudvar alagsori folyosó- rendszerében pusztító tűz el­Ky alelnöknek jelölteti magát Thien listáján Ky dél-vietnami miniszter­elnök pénteken meglepetés­szerűen bejelentette, hogy visszalép az elnökjelöltségtől és alelnöknek jelölteti magát. Egyes megfigyelők szerint az eseményekből arra lehet kö­vetkeztetni, hogy az utóbbi hetekben Ky pozíciója meg­gyengült a katonai direktó­riumban. A fegyveres erők ta­nácsa határozatot hozott, amelynek értelmében Ham Xuan Chieu lesz a ügyvezető elnök Thieu helyett, a mi­niszterelnök személye körül még heves vita folyik. Egy AFP-értesülás szerint a dél-vietnami elnökválasztásra eddig összesen 13 politikus jelöltette magát. Eredetileg Ky is az elnökjelöltek között szerepelt, de most úgy dön­tött, hogy az alelnöki tiszt­ségre pályázik Thieu listáján. A dél-vietnami szárazföldi harcok során Binh Dinh tar­tományban egy heves össze­csapásban hét amerikai gya­logos vesztette életét, har­minchárom megsebesült. Amerikai közlés szerint a szabadságharcosok hatvankét katonáját ölték meg. A saig.-ni amerikai parancs­nokság közlése szerint a vietnami háború kezdetétől 1967. június 29-ig az ameri­kaiak 2329 repülőgépet és he­likoptert vesztettek Vietnam­ban. A VNA hirügynökség nyu­gati sajtójelentéseket össze­foglalva arról ír, hogy Saigon­Kétszáz kínai katona őrzi a burmai nagykövetséget ban a kiskereskedelmi árak hat hónap alatt majdnem megháromszorozódtak. Ha a drágulás üteme az eddigi i marad, mind az amerikai, mind a dél-vietnami kor­mány nagy nehézségekkel ke­rül szembe. A Pravda a Pentagon veszedelmes játékáról Jurij Zsukov, a Pravda po­litikai hírmagyarázója a lap pénteki számában a Penta­gon további vietnami eszka- lációs terveivel foglalkozik. Az Egyesült Államokban beindítottak egy hatalmas gé­pezetet a további eszkalációs tervek igazolására — írja a kommentátor. Az amerikai tá­bornokok mostanában túl készségesen vallják be bal- szerencséjüket és kudarcaikat a vietnami csatatereken: ag­ressziójuk további bővítésére újabb százezernyi katonát akarnak. Ügy látszik, hogy az új világban egyesek még mindig abban az illúzióban •ingatják magukat, hogy az Egyesült Államok betöltheti a világ csendőre szerepét, ott ‘arthatja csapatait, ahol ne­ki tetszik. Nagy csalódás éri azokat akik az illúziók vilá­gából egyszerűen a földre pottyannak, ha az Egyesült Államok, veszélyes játékát folytatva, belemegy a háború további jelentős kiterjeszté­sébe, amint ezt az amerikai tábornokok követelik. (MTI) Az AFP hírügynökség je­lentése szerint a csütörtöki nap nyugodtan telt el Bur­ma fővárosában, amelynek négy kerületében rendkívüli állapotát vezettek be a Kína- ellenes tüntetések megfékezé­se céljából. Ugyanakkor a burmai rádió közölte, hogy értesülése sze­rint a pekingi burmai nagy- követség épületét csütörtökön délután óta 200 kínai katona őrzi. Az Űj Kína jelentése szerint előző nap a burmai nagykövetség előtt 200 000 vörösgárdista tüntetett. Az Üj Kína hírügynökség részletesen ismerteti a pekin­gi kormány pénteken közzé­tett nyilatkozatát. Ebben a kínai kormány ismételten til­takozik a Kína-ellenes erő­szakoskodások miatt, melyek­ért a burmai kormányt teszi felelőssé. Egyúttal bejelenti, hogy nem küldi vissza állo­máshelyére a Burmában akkreditált kínai nagyköve­tet, és további lépéseket is kilátásba helyez. (MTI) len. A föld alatti folyosókat gőz, füst, parázs tölti meg, s a tűz továbbterjedésének ve­szélye még mindig fennáll. Valamennyi alagsori üzlet és raktár a tűz martaléka lett, s félő, hogy az 1950-ben épült ultramodern pályaudvar fő padozata is beomlik. Szerencse a bajban, hogy amikor csütörtökön a tűz ki­ütött, a pályaudvaron ünnep­napi csönd volt, szinte senki sem tartózkodott az alagsori folyosókon. Az egyik üzlet két női alkalmazottján és néhány füstmérgezéses tűzoltón kívül a kórházakban nem kezelnek sebesültet. (MTI) KIVÉGZÉSEK HAITIBAN FIGYELEM! Szerződtetünk általános iskolai végzettséggel az alábbi szakmákra ipari tanulókat: KŐMŰVES, ÁCS Vidékieknek munkásszállást biztosítunk. Jelentkezés személyesen vagy írásban: Budapest, IX. Viola stea 15. sz. alatt a PROSPERITÁS Ktsz mun­kás© I «ts* blyá*. / (S0S0) A forrongó Haitiból érkező hír szerint hétfőn kivégeztek négy embert, akik állítólag meg akarták gyilkolni Duva- lier diktátort. Santo Domin- góban, a szomszédos Domini­ka fővárosában úgy tudják, hogy a kivégzettek a diktá­tor vejének testőrei voltak. Megerősítetlen jelentések szerint hétfőn, amikor a négy emberrel sortűz végzett, Du- valíer magánhadserege bör­tönbe vetett öt magas rangú katonatisztet és 66 polgári személyt. Állítólag azzal gya­núsítják őket, hogy összees­küvést szőttek a 10 éve ha­talmon lévő véres kezű dik­tátor ellen. New Yorkban élő haiti száműzöttek azt állítják, hogy az összeesküvés szálai egészen a kormányig vezettek. Négy kabinettagot tartóztattak le. Nem tudni mi lett a sorsuk. (MTI) 3400 kommunistát tartanak őrizetben Djakartában A djakartai helyőrség ve­zérkari főnöke pénteken kö­zölte, hogy a fővárosban a betiltott Indonéz Kommunis­ta Párt 3400 tagját tartják fogva A foglyok közül 225-en még arra is kitért, hogy a hatóságok néhány foglyot sza­badon bocsátanak, de előbb -alapos kommunistaellenes agymosásban« részesítik őket. katonák voltak. Közlésében i (MTI) A tengerbe zuhant egy utasszállító repülőgép Radioaktív szennyeződés a nevadai kísérleti telepen Az Egyesült Államokban a nevadai kísérleti telepen csü­törtökön kis hatóerejű föld alatti nukleáris robbantást hajtottak végre. Az idén ez volt a 16. bejelentett ameri­kai nukleáris kísérlet. Az amerikai atomerőbi- zottság elismerte, hogy a rob­banás következtében kis mennyiségű radioaktivitás volt észlelhető a kísérlet színhe­lyétől öt kilométernyire. Mint az UPI megállapítja, techni­kailag ez a »radioaktiv-szellő- zés« megsértése az atom- csend-egyezménynek. A szóvivő még azt is elis­merte, hogy a múltban is voltak hasonló »kisebb inci­densek«. (MTI) Egy thaiföldi Cairavella tí­pusú repülőgép, pénteken ma­nőverezési hiba következté­ben elvétette a hongkongi nemzetközi repülőtér ködbe borult kifutó pályáját, és le­szállás közben a tengerbe zu­hant. A baleset után a hongkongi repülőtér forgalmát felfüg­gesztették. A helikopterek és mentőcsónakok 52 utast szál­lítottak élve a pariira, hu­szonnégy ember sorsáról nem tudnak, de remélik, hogy a gép felszínen lebegő hátsó utasterében rekedtek, és még meg lehet őket menteni. Hat holttestet is a partra szállí­tottak. A gépen a személyzettel együtt összesen 82 személy tartózkodott, közöttük gyer­mekek. (MTI) Végre Balatonbogláron is kaphatók a Balatonboglári Állami Gazdaság többszörösen kitüntetett saszla, leányka, rizling, Csabagyöngye, balatonboglári kékfrankos borai és az 5 dl-es szénsavval dúsított szőlőlé! Kérje a balatonboglári Hullám Étteremben (az állomással szemben.) (4147)

Next

/
Thumbnails
Contents