Somogyi Néplap, 1967. július (24. évfolyam, 154-179. szám)

1967-07-01 / 154. szám

V Tt rA7. EGYESÜLJETEK! iBA i 50 FII L ÉR 'rí I® Somogyi Néplap MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJ A YYTV folyam 154. szám. 1967. július 1., szombat A MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL: Jó hírnevet akarnak szerezni (3. o.) Rádió- és tv-műsor (5. o.) Az autóbusz-vezető egy napja (6. o.) Poflgorntj Szíriába utazott Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke pénte­ken repülőgépen Szíria fővá­rosába, Damaszkuszba uta­zott. Atasszi szíriai államfő és a szíriai kormány meghí­vására tesz baráti látogatást a Szíriai Arab Köztársaság­ban. (MTI) ( . INTÉZtl' rrVS A KISZ VII. kongresszusa pénteken folytatta tanácskozását Koszig! n ma reggel érkezik Havannából Párizsba Koszigin szovjet miniszter- elnök három és fél napos kubai tartózkodás után pén­tek délelőtt elutazott Havan­nából. Mint az AP jelenti, szov­jet körökben megállapítják, hogy Koszigin elégedetten ítéli meg Castróval folyta­tott megbeszéléseit Havannában az alábbi hi­vatalos közleményt adták ki Koszigin szovjet kormányfő kubai látogatásáról: A kubai forradalmi kor­mány meghívására Koszigin, a szovjet minisztertanács el­nöke New Yorkból az ENSZ közgyűlés rendkívüli üléssza­káról hazatérőben, néhány napra megállt Kubában. Ko­szigin és Fidel Castro, a ku­bai forradalmi kormány mi­niszterelnöke között megbe­szélések folytak baráti, elv­társi légkörben. E megbeszé­lések lehetőséget nyújtottak, hogy teljes nyíltsággal esz­mecserét folytassanak a fele­ket kölcsönösen érdeklő kér­désekről. Havanna népe szívélyes búcsút vett Alekszej Koszi­gin szovjet kormányfőtől. Szinte az egész főváros la­kossága felsorakozott az út mentén, ahol Koszigin és a kíséretében levő kubai ve­zetők gépkocsikaravánja el­haladt. A kubaiak ovációval üdvözölték Alekszej Koszi­gint, aki a szovjet és kubai zászlókkal feldíszített Jósé Martin repülőtérre hajtatott. A kubai főváros nemzetkö­zi repülőterén a zenekar el­játszotta a szovjet és a ku­bai himnuszt, majd Koszigin, Fidel Castro és Osvaldo Dor- ticos ellépett a díszszázad sorfala előtt. Koszigin és Fidel Castro baráti öleléssel búcsúzott egymástól. Magyar idő szerint 19.35 órakor megérkezett a Kana­dához tartozó Űj-Fundland-i Gander repülőterére az a szovjet különrepülögép, ame­lyen Alekszej Koszigin mi­niszterelnök utazik Havanná­ból Párizsba. A szovjet mi­niszterelnök öt órát töltött Ganderban. Koszigin ma reg­gel, magyar idő szerint fél 8 órakor érkezik meg az cxrlyi repülőtérre. (MTI) Befejezéshez közeledik az árpaaratás a kaposvári Latinka Tsz ben A kaposvári Latinka Ter­melőszövetkezetben hétfőn indultak munkába a gabona­betakarító gépek. A jó fel­készülést bizonyítja, hogy a gépek teljesítménye kielégí­tő, eddig úgyszólván zökke­nő nélkül dolgozhattak. A szerdáról csütörtökre virradó éjszakán lehullott csapadék azonban rövid ideig tartó kényszerpihenőt parancsolt a gépekre. A vihar ugyan nem tett említésre méltó kárt, de a rendre vágott ga­bona megázott, s csak a hét végén kezdhette el a kom- báin a fölszedését. Nagy József, a szövetkezet elnökhelyettese elmondta, hogy a 453 holdnyi kalászos­nak mintegy a fele takar­mánygabona. Ennek álltak neki először. az árpával kezdték hétfőn. A tegnap kapott tájékoztatás szerint a takarmánygabonából már csak 40 hold állt lábon. A szövetkezet saját kombájnnal és aratógéppel arat. Kézzel mindössze tíz holdon arat­nak. ugyanis a rozs szalmá­jából zsúpot akarnak ké­szíteni a kertészetnek. A kombájnos teljesítmény­bérre dolgozik, rendfelszedés után 80 fillért, direkt aratá­sért egv forintot kap min­den mázsa elcsépelt gabona után. S hogy a három te­herautó meg a három pót­kocsi — ezek is a tsz saját tulaidonában vannak — mindig kéznél legven. ami­kor a szemet el kell szállí­tani a kombájntól, ezek ve­zetőit is teljesítménybér alanión fizetik. Számításaik szerint elérik a holdanként tervezett 14 mázsás árpatermést. A táro­rére szállítják a vállalatnak A tagoknak is kiadják a ter­vezett járandóságot. Takar­mánygabonából két mázsa, kenyérgabonából pedig két mázsa harminc kiló az a maximális mennyiség, amit egy-egy személy kaphat. Ke­nyérgabonából mind a ta­gok, mind az eltartottaknak a szükségletét kielégítik. A többi gabona központi elhe­lyezése így már nem okoz gondot. H. F. Pénteken folytatta munká­ját a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség VII. kong­resszusa. Részt vett a tanács­kozáson és az elnökségben foglalt helyet Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára, Biszku Béla, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai, továbbá Czinege Lajos honvédelmi miniszter, az MSZMP Politi­kai Bizottságának póttagja. Az elnöklő Molnár György, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára bejelentette, hogy a gyárak, üzemek, iskolák, intézmények, termelőszövet­kezetek fiataljai eddig csak­nem 300 táviratban köszön­tötték az ifjú kommunisták küldötteinek tanácskozását. A péntek reggeli ülésen el­sőként Kovács Sándor, a KISZ Borsod megyei bizott­ságának első titkára szólalt fel. A délelőtti felszólalók kö­zül Szabó Ferenc, a Magyar Üttörők Országos Elnökségé­nek titkára hangsúlyozta: — Üttörők és kisdobosok tízezrei készülnek szorgos munkával a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának megünneplé­sére. Ezt szolgálta a »Vörös zászló hőseinek útján«-moz- galom valamennyi akciójá. Mintegy nyolcvanezer pajtás vett részt a jubileum tiszte­letére meghirdetett orosz nyelvi versenyeken. Az or­szágos döntőn a lányok bizo­nyultak jobbnak. A négy ka­tegóriából háromban közülük került ki az első. Jutalmuk egyhónapos aftyeki táborozás. — Őszinte elismerésünket fejezzük ki mindazoknak a nevelőknek, akik fáradságot nem ismerve, önzetlenül részt vállalnak az úttörőszervezet munkájából — mondotta. — Szövetségünk munkájá­hoz a társadalom még foko­zottabb gondoskodását kérjük. Különösen a nagyvárosokban kevés a lehetőség a játékra. Nincsenek úttörőotthonok, ahol a gyermekek összejöve­teleiket tarthatnák. A felsze­relés hiánya, a magas költsé­gek miatt viszonylag kevés Budapesti úttörők üdvözlik a KISZ-kongresszas küldötteit. gyermek jut el táborba. Évek óta nem készült gyer­mekeknek való magyar játék­film, kevés az új, gyermekek­nek szóló korszerű dal, vers, regény. Társadalmi összefo­gással sokat változtathatunk a helyzeten. A tanácskozás emlékezetes percei következtek ezután: a legifjabbak, az úttörők köve­tei köszöntötték az idősebb testvért, a KISZ-t. Vörös nyakkendős harsonások dísz­jelére — nemzeti színű és kiváló eredményekért elnyert vörös lobogókkal az élen — egyenruhás kisdobosok és út­törők léptek a terembe a küldöttek zúgó, ütemes tapsa közben. Szószólóik egymillió­kétszázezer társuk nevében fordultak az ifjúkommunis­ták vezetőihez, küldötteihez. Elmondták: az úttörők büsz­kén néznek fel a KlSZ-isták- ra, s a tőlük kapott zászlók alatt készülnek az életre, hi­vatásukra. Kérték, legyen ve­lük gyakrabban a munkában és a játékban, segítsenek, hogy még több legyen az út­törőtábor, a játszótér, az őket érdeklő könyv, film és dal. »A dolgozó népért, a hazáért! Előre — rendületlenül!« — búcsúztak a tanácskozás rész­vevőinek fergeteges tapsa, meleg ünneplése közben a gyerekek, majd szünet kö­vetkezett. Szünet után az elnöklő Perger Lajos, a Győr megyei KISZ-bizottság első titkára bejelentette, hogy a követke­ző felszólaló Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának Kádár János, aki hosszan tartó nagy taps közben lépett a mikrofonhoz, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának üdvözle­tét tolmácsolta a KISZ V1X. kongresszusának A kongresszus délutáni ta­nácskozásán részt vett és aa elnökségben foglalt helyeit Pulai Árpád, az MSZMP KB titkára. A külföldi küldöttek közül a délutáni tanácskozáson George Bridges, az Angol Ifjú Kommunista Szövetség londoni titkára, Frank Bo- schov, a Szabad Német If­júsági Szövetség központi ta­nácsának titkára, Walter Ru­dert, a Szabad Német Ifjú­ság nyu gat-bérli ni szervezeté­nek képviselője, Michel Figu- relli, az Olasz Kommunista Ifjúsági Szövetség titkárságá­nak tagja, Ion Popescu, a Román Kommunista Ifjúsági Szövetség központi bizottságá­nak titkára, valamint a Spa­nyol Kommunista Ifjúsági Szövetség képviselője köszön­tötte a kongresszust. A felszólalások után az el­nöklő Mojzes Jánosáé bezár­ta az ülést és bejelentette, hogy ma reggel 8 óra 30 perckor folytatják a tanács­kozást. A KISZ központi bizottsága pénteken este az Ifjúsági Parkban bált rendezett a lási gondon enyhít, hogy az árpa zömét mindjárt tápcse­Aratnak Balatonkilltlben hk első titkára. teleiére. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents