Somogyi Néplap, 1967. június (24. évfolyam, 128-153. szám)

1967-06-01 / 128. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Csütörtök, 1967. június 1, Az angol alsóház vitája a közép-keleti válságról Az angol alsóház rendkívü­li közép-keleti vitájában Brown külügyminiszter szer­dán megerősítette, hogy kor­mánya bizalmas diplomáciai tárgyalásokat folytat számos más tengeri hatalommal kö­zös »nemzetközi akció« lehe­tőségéről az Akabai-öböl »sza­bad használatára való jog ér­vényesítése« céljából. Han­goztatta, ebben a pillanatban a legfontosabb feladat az idő­nyerés, hogy az ENSZ gyako­rolhassa a békéltető szerepét. A brit kormány arra törek­szik, hogy más »hasonlókép­pen gondolkodó tengeri ha­talmakkal együtt« közös dek­larációban megerősítsék az Akabai-öböl »nemzetközi ví­ziót« — jellegét és kifejezzék azt az eltökéltségüket, hogy érvényt kívánnak szerezni az öböl szabad ' haszná 1 h atás áh oz való joguknak. Nem kötelezte el kormá­nyát a l tekintetben, hogy Nagy-Britahnia ’ milyen ak­cióhoz folyamodna, ha a dek­laráció nem érné el a remélt eredményt. Hangoztatta, hogy kormánya — eltérően az el­lenzéki padsorokban ülő bizo­nyos konzervatív politikusok­tól — nem törekszik Hasszer elnök megdöntésére, hanem megértésre akar jutni az arab nacionalizmussal. Hangsúlyoz­ta: a brit kormány politikája nem az, hogy »éleire-halálra meg kell küzdenünk Nasz- szerrel«. Brown bírálta a szpvjet kor­mányt, amiért »egyoldalúan az arabok méllett foglal ál­lást«. Élesen támadta U Thant ENSZ-főtitkárt, mert szerinte »elsietve« tett e’eget az EAK követelésének, amikor az ENSZ-erőket kivonta a derni- litarizált övezetből. Edward Heath a konzerva­tív ellenzék nevében kijelen­tette, hogy nem ellenzi a kap­csolatok megjavítását az EAK-kal, feltéve, »ha a brit kornány világosan megmondja Nasszemek, hogy melyek a brit érdekek a Közép-Keleten, és hogy milyen eszközök áll­nak rendelkezésre a brit ér­dekek megvédésére«. 710-re emelkedett a Laosz fölött lelőtt amerikai gépek száma Az amerikai légierő ked­den folytatta bombatámadá­sait. Szárazföldi harcokról csak Dél-Vietnam középső ré­széből érkeztek jelentések, ahol mintegy 3000 amerikai és dél-vietnami katona igye­kezett bekeríteni a szabad­ságharcosok egységeit. Két­órás harc után' az ameri­kaiak visszavonultak. Az amerikai tengerészgya- - Jogosok egy magas rangú -tisztje elmondta, hogy az el­múlt öt hét alatt a laoszi határ közelében, valamint a demarkációs övezet mentén folytatott hadműveletekben az amerikaiak 502 embert vesztettek és 4648 kato­nájuk megsebesült. A szóvivő a demllitarizált övezet térségében folyó har­cokat a terület stratégiai fontosságával indokolta. Ki­jelentette, hogy a felszabadí­tó hadseregnek ott elhelye­zett tüzérsége »állandó élet­veszélyt jelent számunkra«. Egy Reuter-jelentés közli, hogy a vietnami nemzetközi ellenőrző bizottság Hue vá­rosában új székhelyre köl­tözött, miután a gerillák fel­gyújtották a szállodát, ahol hivataluk eddig volt. A bi­zottság tagjai a támadást nem tekintették maguk ellen irányúiénak hanem azok el­len az amerikai katonák el­len, akik ugyanabban a szál­lodában laktak. Korábbi hí­resztelésekkel ellentétben rá­mutattak, hogy a bizottság tagjai közül senki sem sé­rült meg. A Patet Laó rádió közlését idézve jelentette a VNA, hogy a laoszi hazafias erők áprilisban 41 amerikai repülőgépet lőttek - le Laosz fölött. Ezzel a Laosz felszabadított területei fölött lelőtt, illetve megrongált amerikai repülő­gépek száma 710-re emelke­dett. (MTI) telex-/^ Elutazott Varsóból a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának Erdei Ferenc főtit­kár vezetésével Lengyelor­szágban járt küldöttsége. Manescu román külügymi­niszter szerdán Tokióba ér­kezett. Az Egyesült Államok húsz­millió dollár értékű kölcsönt nyújt a ghanai kormánynak az ország gazdasági életének stabilizálására. Ghana a köl­csönt amerikai áruk vásárlá­sára fordítja A kanadai rendőrség ked­den a világkiállítás kubai pavilonjának tőszomszédságá­ban kisebb időzített bombát talált. Kilenc afrikait végeztek ki kedden a pretóriai központi börtönben, miután a bíróság halálra ítélte őket egy fehér kereskedő megöléséért. Harminc nappa! elhalasz­tották az amerikai vasuta­sok sztrájkját, amely június 2-án kezdődött volna. John­son elnök háromtagú bizott­ságot bízott meg azzal, hogy a vasutasok és a vasúti tár­saságok közötti ellentéteket áthidalja. Az indiai Andhra—Pradesh állam fővárosában. Hydera- badban szerdán rendőrök tá­madtak rá a sztrájkoló szál­lítómunkásokra. Az összecsa­pásnak közel ezer sebesült áldozata volt. Az arizonai Phoenix köze­lében egy sportrepülőgép ös­szeütközőit egy amerikai harci repülőgéppel. A sport­gép négy utasa — két férfi és két nő — szörnyethalt. A harci repülőgép kényszerle­szállással földet ért. A keddi amerikai ünnep­napon, a háborús hősök em­léknapján 590 halálos kime­netelű közlekedési baleset történt. A Szovjetunió az atomsorompó-egyezmény aláírására törekszik A Szovjetunió a jelenlegi igen kedvezőtlen nemzetközi helyzetben is az a.omsorom- pó-egyezmény kidolgozására és aláírására törekszik — mondotta Aleksze j Roscsin nagykövet,, az ENSZ leszere­lési blzoilságánsk munkájá­ban részt vevő szovjet kül­döttség vezsitője He.tai And­rásnak, az MTI genfi külön- tudósítójánalk adott nyilatko­zatában. A szovjet diplomata, aki ez év februárjában óvatos derű­látással ítélte meg a genfi konferencia kilátásait, ezúttal hangsúlyozta, hogy a nyugati nagyhatalmak részéről időköz­ben igen sok újabo nehézsé­get támasztottak. Az NSZK — mondotta — továbbra is ra­gaszkodik ahhoz, hogy ne egyedül az ENSZ bécsi nem­zetközi atomenergia-ügynök­sége ellenőrizze a szerződés végrehajtásait, hanem párhu­zamosan a nyu gat-európai ál­lamok szervezete, az Euratom is. Ez nyilvánvaló megkülön­böztetést jelentene a szerző­dés aláírói között. — E kérdésekről egyébként időközben tanácskoztunk szövetségeseinkkel, így a Ma­gyar Népköztársasággal is. A nyugati hatalmak részéről — folytatta — eddig nem tapasz­talhattunk készséget arra, hogy mindiannyiunk számára elfogadható ellenőrzési mód­szert dolgozzunk ki. Az adott nemzetközi helyzetben, ami­kor Washington és Bonn vi­szonyát több vitás kérdés is terheli, úgy tűnik, hogy ame­rikai részről továbbra is szükségesnek tartják a bonni álláspont támogatását a gen­fi tárgyalásokon. Ugyanakkor legutóbb, miután Anglia be­jelentette a Közös Piachoz va­ló csatlakozási szándékát, gen­fi álláspontja az atomsorom- pó-szerződés ellenőrzésének kérdésében a korábbinál »haj­lékonyabb« lett — az Eura- tom-elképzelés javára. Bizonyos további nehézsé­geket jelentenek egyéb néze­tek, például a héten kifejtett svéd álláspont, amely az atomsorompó-szerződést más, az atomhatalmákat érintő le­szerelési intézkedésekkel kí­vánja összekapcsolni. Nézetem szerint eddig éppen az atom- hataimak tettek önként a fegyverkezést csökkentő intéz­kedéseket a moszkvai atom- csand-szerződés aláírásával. A Szovjetunió — mondotta a továbbiakban Aleikszej Ros­csin — kész biztosítékokat ad­ni a nukleáris fegyverrel nem rendelkező országok részére. Olyan szakaszt javasolunk a szerződésbe, amelyben az atom-hatalmak kötelezik ma­gukat: nem alkalmaznak atomfegyvert olyan orszáogk ellen, amelyek azzal nem rendelkeznek, s ilyet terüle­tükön nem is tárolnak. E ja­vaslatunkat amerikai részről erősen ellenzik. . Az ok kézen­fekvő: az NSZK területén nagy mennyiségben tárolnak amerikai nukleáris fegyvere­ket. A tárgyalások a követke­ző időszakban is tovább foly­nak. Nézetünk szerint az atömsorompó-egyezmény meg­alkotásával enyhíthetünk a nemzetközi feszültségen, s er­re éppen most rendkívül nagy szükség van —- mondotta Roscsin nagykövet. (MTI) De Gaulle a pápánál Mint a hírügynökségek je­lentik, VI. Pál pápa szerdán kora délelőtt fogadta De Gaulle-t. A francia államel­nök ebben a minőségében el­ső ízben tett hivatalos láto­gatást a római katolikus egy­ház jelenlegi fejénél. Az AP értesülése szerint: a pápa és De Gaulle az európai egység kérdéséről beszélgetett. * * » VI. Pál pápa szerdán ma­gánkihallgatáson fogadta Kie­singer nyugatnémet kancel­lárt. Ojukwu elfogadja a kihívást Gowon alezredes, a nigériai szövetségi kormány feje, több gazdasági szankciót jelentett be a szakadár kelet-nigériai tartománnyal szemben. A lagosi rádió kedd este be­jelentette, hogy a nyugati és a közép- nyugati tartomány kato­nai hatóságai felszólítot­ták a tartalékosokat, csat­lakozzanak egysegeikhez. Lagosiban egyébként nyugalom uralkodik. Ojukwu alezredes, a kedden kikiáltott Biafrai Köztársaság vezetője a késő esti órákban rádióbeszédet mondott és eb­ben kijelentette, hogy az uj köztársaság kész elfogadni a kihívást. Ojukwu ezzel vála­szolt a szövetségi kormány intézkedéseire. Az Afrikai Egység Szerveze­téhez közelálló körökben a Biafrai Köztársaság ki­kiáltását tragédiának te­kintik. és az afrikai kontinens egy­ségére mért újabb csapásként értékelik — jelenti Addisz Abebából az AFP. Ugyanak­kor úgy vélik, hogy a kelet­nigériai kérdés nigériai oel- ügy, s éppen ezért nem sza­Csak fiataloknak! Új lehetőség! Úttörőcsapatok! Középiskolai KISZ-szervezetek! Az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda május, június, szeptember hónapod­ban rendelkezésre bocsátja a verőcei és balatortföldvári nemzetközi üdülőtelepeit. Mindkét üdülőtelepen: pihenési, strandolási, sport-, kultúr- és turisztikai lehető­ségek. BALATONFÖLDVARRÖL: hajókirándulás Balatoníüredre és Tihanyba. VERŐCÉRŐL: csillagtúrázás Visegrádra, Esztergomba hajóval, a Börzsöny legszebb helyeire kisvasúttal! Hideg, meleg viz! 4 ágyas faházak. Kedvezményes árak. ÚTTÖRŐKNEK: napi háromszori étkezés, szállás: 36 Ft KÖZÉPISKOLÁSOKNAK: napi háromszori étkezés, szállás 46 Ft KoUektlv utazás esetén kedvezményes utazás külön vonattal! Úttörő- és középiskolai KISZ-szervezetek kollektíván kisérő tanárral (középiskolások egyénileg is) jelentkezhetnek. A kísérő pedagógusoknak ellátást és szállást ugyanazért a díjtételért biztosítunk, mint a diá­koknak. Jelentkezés és részletes felvilágosítás: az express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda megyei kirendeltségén a KISZ megyei bizottságon, Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/c (Tel.: 13-046) és közvetlenül a verőcei és balatonföldvárl Express üdülőtelepeken EXPRESS IFJŰSAGI ÉS DIÁK UTAZÁSI IRODA. (74347) bad a szervezet részéről sem­miféle kezdeményezésre szá­mítani, ha kifejezett felkérés nem érkezik a lagosi központi kormánytól. A conakryi rádió kommentárja élesen elítéli Ojukwu alezredest, aki Csom- héhoz és Malawi elnökhöz, Hastings Bandához hasonlít. Gowon alezredes, aki ked­den általános mozgósítást, va­lamint szárazföldi és tengeri blokádot rendelt el a szaka­dár Biafrai Köztársaság el­len, szerdán bejelentette, hogy felfüggesztik a kelet-ni­gériai postai és hírköz­lési szolgáltatásokat. A Reuter értesülése szerint a biafrai főváros, Enugu felé vezető főútvonalat a Niger fo­lyó partján lezárták. A nigé­riai haditengerészetet utasí­tották, álljon készenlétben a keleti kikötők lezárására. (MTI) Új háborús tűzfészek Közel-Keleten Az 1948-as arab—izraeli hábo­rú, valamint az 1956 őszén Egyiptom ellen végrehajtott brit—francia—izrael közös tá­madás után Közel-Keleten is­mét a fegyveres összecsapás ve­szélye kísért. Az ENSZ 3393 fő­nyi erejének á Földközi-tenger mentén lévő gazai övezetből, va­lamint a Színai-félszigeti’őí tör­tént Rianása után Izrael, az Egyesült Arab Köztársaság és Szíria csapatai közvetlenül is szembekerültek egymással. Így az Arab Liga által meghirdetett szolidaritás alapján végered­ményben kb. 87 millió arab áll szemben Izrael 2 650 000 lakosá­val. A fegyverek pedig, ame­lyek most farkasszemet néznek, 2,5 müliárd dollár értéket kép­viselnek. Csak a lakosság számának szembeállítása azonban még nem ad helyes képet arról az erő­ről, amelyet egy fegyveres konfliktus esetén az eseméns'ek alakítására felhasználhatnak. A katonai erőviszonyokat is cél­szerű figyelembe venni. Izra­el reguláris haderejének létszá­ma 71 000 fő. A közvetlenül érintett két arab állam, az EAK és Szíria ezzel az erővel szem­ben együttesen 190 000 sorkato­nát tud kiállítani, ha a jelenleg Jemenben harcoló 55 000 főnyi erőt nem vesszük figyelembe. Megközelítően kigyenlítödnek az erőviszonyok azonban akkor, ha a tartalékosokat is számba vesszük. Izrael 230 000 főnyi, két-három napon belül mozgó­sítható tartalékossal rendelke­zik, a két arab állam 170 000 főt tud harcba állítani. Lényegesen kedvezőtlenebb kép alakul ki Izrael számára, ha a haditecinikát is bevonjuk elemzésünkbe. Izrael ugyanis az AP hírügynökség értesülése sze­rint 800 harckocsival és 350 re­pülőgéppel rendelkezik, míg az EAK és Szíria együttesen 1800 harckocsit és 700 repülőgépet mondhat magáénak. Nyilvánvaló ezek után, hogy Izrael külső tényezők támogatására számít, amikor agresszív politikát foly­tat Közel-Keleten. Ezt látszik alátámasztani a Földközi-ten­ger medencéjében cirkáló 6. amerikai flotta, a 25 000 főnyi katona, 50 hadihaió és a külön­leges légikötelékek nagy száma is. Provokáció Pekingben az NDK diplomatái ellen Kedden az egyik pekingi utcában vörösgárdista cso­port vette körül Gerhard Káhlenbachot, a Német De­A Komszomolszkaja Pravda Allilujeva készülő könyvéről A Komszomolszkaja Prav­da átvette a párizsi Humani- té Dimanche cikkét, amely is­merteti, mi a véleményük a becsületes embereknek a kül­földre szökött Szvetlána Al- lilujeváról (Sztálin leányáról) és a körülötte csapott nagy zenebonáról. A cikket a Komszo­molszkaja Pravda az alábbi kommentárral vezeti be: »Abban a féktelen rágalmazó és gyűlölködő kampányban, amely Nyugaton, különösen az Egyesült Államokban most, az Októberi Forrada­lom 50. évfordulója alkalmá­ból . folyik, különleges helyet foglal el Szvetlána Allilujeva könyvének reklámozása, jól­lehet ez a könyv még nem is jelent meg nyomtatásban. Valahol az Egyesült Álla­mokban ismeretlen segítőtár­sakkal karöltve, a külföldre szökött asszony most fejezi be a fordítás munkáját. Al­lilujeva nyilatkozatai azon­ban máris képet adnak e »mű« jellegéről és írójának, pontosabban szóivá társszer­zőjének egyéniségéről, hiszen még az amerikai sajtó sem képes eltitkolni; hogy az új bestseller az amerikai titkos- •.olgálatok ügynökeinek ke- •e nyomát viseli magán«. (MTI) mokratikus Köztársaság pe­kingi nagykövetségének má­sodtitkárát és egyik munka­társát. Azzal vádolták őket, hogy »provokációt követtek el a forradalmi tömegekkel szemben«, mert az utcában kiragasztott plakátokat és fa­liújságokat olvasgatták. A két diplomatát ezután a rendőrségre kísérték és egy óra hosszat ott tartották. A vörösgárdisták közben durva sértésekkel halmozták el őket. Kedden este az NDK nagy- követségének képviselőjét a kínai külügyminisztériumba hívták és tiltakozást jelen­tetitek be nála, mert munka­társai — úgymond — »meg­sértették a forradalmi ren­det«. Az utóbbi időben a faliúj­ságokat olvasó vágj' vörös­gárdista lapokat vásárló kül­földiek gyakran válnak a vörösgárdisták akcióinak cél­pontjává, bár a kínai szer­vek nem közölték hivatalo­san a külföldiekkel, hogy ezek olvasása »beavatkozás a kínai belügyekbe«. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents