Somogyi Néplap, 1967. május (24. évfolyam, 103-127. szám)

1967-05-03 / 103. szám

TIL AG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! ÁRA . 50 m LÍ R SomogyiMéplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évfolyam 103. szám. 1967. május 3., szerda A 23. szabad május elsején HÚSZEZER KAPOSVÁRI D0LC0Z0 LÁTVÁNYOS FELVONULÁSA Megyeszer te köszöntötték a munka ünnepét Zászlók, májusfák, léggöm­bök sokasága alatt vonultak fel Kaposvár dolgozói a mun­ka ünnepén: a verőfónyes, tiszta időben mintegy húszezer ember köszöntötte a nemzet­közi munkásosztály nagy har­ci seregszemléjét. A város lakossága zeneszóra ébredt ezen a szép májusi reg­gelen, s már jóval az ünnep­ség' hivatalos kezdete előtt benépesültek az utcák: fiata­lok és idősebbek sétáltak min­denfelé, igyekeztek a gyüle­kező helyekre, hogy társaikkal együtt vonulj analk fed, végig a Május 1. utcán. A Május 1. utca mindkét ol­dalán százak és százaik várták a felvonulás kezdetét, a Kos­suth téren pedig ezrek szo­rongtak, hogy tanúi legyenek a mindig látványos ünnepnek. Tíz óra előtt néhány perccel megindult a menet, élén egy díszes transzparens volt lát­ható Lenin portréjával, s egy felirattal: Köszöntjük az 50 éves szovjet hatalmat! Közvetlenül ezután érkeztek meg a diszemelvényhez azok a munkásmozgalmi veteránom, akik röviddel ezelőtt kapták meg az újonnan alapított Szo­cialista Hazáért Érdemre: td kitüntetést Velük jöttek me­gyénk és városunk vezetői: Il­lés Dezső és Szigeti István elvtársak, a megyei pártbizott­ság titkárai, Böhm József elv­társ, a megyed tanács vb-elnó- ke, Csapó Sándor elvtárs, a városi pártbizottság titkára, Rostás Károly elvtárs, a váro­si tanács vb-elmöke; a dísztri­bünön foglaltak helyet Somogy és Kaposvár politikai, gazda­sági és kulturális életének ki­magasló személyiségei, s ve­lük együtt köszönthettük a hazánkban ideiglenesen állo­másozó szovjet csapatok kép­viselőit is. Színes, zsibongó kavalkáddá változott az utca és a tér hát- törők következtek, piros nyak - kendős, fehér Inges aprósá­gok, kendőket lobogtatva, zász­lókat lengetve, dalolva, fris­sen, vidáman. Magasba röp­penő galambok jelképezték az ifjúság békevágyát, azt, hogy Kaposvár fiataljai — kicsi­nyek és nagyok — békében akarnak élni, nem akarják megismerni a háború ször­nyűségeit. Hosszú, isznte végeláthatat­lan volt a fiatalok menete, s így látta meg az ember, hogy mennyi gyerek él itt, a város­ban. A fiatalok nyomában meg­indult a felnőttek .'menete: Kaposvár gyárainak, üzemei­nek dolgozói ' következte. Nagy tábla hirdette: Kapos­vári Villamossági Gyár, köz­vetlenül mögöttük pedig a Vas- és Fémipari Vallalat dolgozói érkeztek. S elámul-t az ember: milyen sokan van­nak. A két új gyár kollektí­vája már puszta-megjelenésé­ben is imponáló látvány, ami­kor pedig arra gondolunk, hogy 4mit jelenítenek létükkel a megyének, a városnak, öröm töltheti el: szívünket. S egy másik felejthetetlen látvány: csalónem valamenn?/i felvonuló csoportban magasra emelt táblák hirdették: Sza­badságot a hős vietnami nép­nek! Le az amerikai agresszo­rokkáik pékét, szabadságot vietixarhi testvéreinknek! Igen, a magyar dolgozók szolidárisak a Vietnami Demokratikus Köztársasággal, lehetőségeik­hez mérten minden eszközzel támogatják igazságos harcát az imperialista betolakodók ellen. Aztán hoztok egy másik táblát is: a Pamutfonó-ipari Vállalat Kaposvári Gyárának dolgozói emelték fel tiltakozó szavukat a görög hazafiak ül­dözése, Manolisz Glezosz ha­lálra ítélése miatt. Kaposvár minden üzeme, hivatala, intézménye és isfco­Budapestre érkezett dr. leset Klaus osztrák kancellár Fock Jenőnek, a Miniszter­tanács elnökének meghívására kedden hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett dr. Josef Klaus osztrák szövet­ségi kancellár és felesége. A kancellárt magyarországi látogatására elkísérte dr. Lu- jo Toncic-Sornij külügymi­niszter, dr. Heinrich Hay- merle nagykövet, a külügy­minisztérium főosztályvezető­je, dr. Franz Menzik, a kan­cellári hivatal sajtófőnöke, dr. Franz Karasek követ, az oktatásügyi minisztérium fő­osztályvezetője, dr. Simon Koller, az Osztrák Köztársa­ság budapesti nagykövete és felesége, akik a magyar ha­tárállomáson csatlakoztak a küldöttséghez. A vendégek a menetrend szerinti gyorsvonattal fél 12 óra után néhány perccel ér­keztek meg Hegyeshalom ha­tárállomásra, ahol Szilágyi Béla külügyminiszter-helyet­tes és felesége, dr. Simó Je­nő, a Magyar Népköztársaság bécsi nagykövete és felesége, Gergely Miklós, a Külügymi­nisztérium protokoll-oszrtályá- nak vezetője fogadta őket. A vonat néhány perccel háromnegyed három után ér­kezett a Keleti pályaudvarra. Az épület ünnepi díszt öltött: osztrák és magyar zászlókat lengetett a szél. A téren nagy számú dolgozó gyűlt egybe. A kancellár tiszteleté­re diszőrség sorakozott fel. Az osztrák kancellár és fe­lesége, valamint kísérete fo­gadására megjelent Fock Je­nő, a Minisztertanács elnöke és felesége, Fehér Lajos és dr, Ajtai Miklós, a Minisz­tertanács elnökhelyettesei, Péter János külügyminiszter, dr. Csanádi György közleke­dés- és postaügyi miniszter, dr. Dimény Imre mezőgazda- sági és élelmezésügyi mi­niszter, dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter és a politikai, a gazdasági és a kulturális élet több más ve­zető személyisége. Ott voltak a budapesti osztrák nagykö­vetség tagjai. Jelen volt a fo­gadásnál dr. Dusán Csalics, a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság nagykö­vete, a budapesti diplomáciai testület doyenje. A Rákóczi-induló hangjai mellett gördült be a vonat a csarnokba. Klaus kancellárt és feleségét, valamint kísére­tének tagjait elsőként Fock Jenő, majd Fehér Lajos és Péter János köszöntötte. Fock Jenőné virágcsokorral kedveskedett Klaus kancellár feleségének. Népviseletbe öl­tözött lányok virágcsokrokat nyújtottak át a vendégeknek, ezután Klaus kancellárnak és kíséretének bemutatták a fo­gadáson megjelent közéleti személyiségeket. Katonai dísz jel hangzott, majd a téren a diszőrség pa­rancsnoka jelentést tett az osztrák kancellárnak. Fel­csendült az osztrák és a ma­gyar himnusz. Dr. Josef Klaus Fock Jenő társaságá­ban elhaladt a diszőrség előtt és magyar nyelven »-Jó napot, katonák« köszöntéssel üdvö­zölte az egységet. Erőt. egész­séget! — hangzott a válasz. A fogadtatás! ünnepség a dísz­őrség díszrnenetével ért vé­get. Ezután Klaus kancellár, felesége és kíséretének tagjai a magyar államférfiak társa­ságában gépkocsikba ültek és rendőri díszimotorosok kísére­tében szállásukra hajtattak. (MTI) Az NDK népi kamarájának ülése Az NDK népi kamarája kedden tartotta 26. és egyben a megbízatási időszak lejárta előtti utolsó ülésszakát. A népi kamara ülésén Walter Ulbricht, az államta­nács elnöke beszámolt az ál­lamtanácsnak a megbízatási időszakban végzett munkájá­ról. Megemlékezett az NDK nagyarányú belső fejlődéséről és eredményes külpolitikai te­vékenységéről. Hangsúlyozta, hogy a négyéves megbízatási időszakban az NDK követke­zetes békepolitikájával fontos hozzájárulást nyújtott az európai béke és biztonság megteremtését célzó erőfeszí­tésekhez. A beszámoló után a népi kamara határozatot hozott a népi kamara és a megyei képviseleti szervek mandátu­mának lejártáról és új vá­lasztások kiírásáról. Az államtanács időközben meghozott döntése alapján az új választásokra 1967. július második felében kerül sor. (MTI) Megindult a menet, s több mint másfél órán át vonult a tömeg. A hagyomány­nak megfelelően elsőként a fiatalok — az úttörők és a KISZ-esek — képviselői ér­keztek a térre, s köztük ott láthattuk az új egyenruhába öltözött ifjúgárdista lányokat és fiúkat is. Aztán az élüze­mek következtek: orgonacsok­rok és májusfák alatt érkez­tek meg a térre a Tejipari Vállalat dolgozói, a Baromfi- ipari Országos Vállalat Kapos­vári Gyáregységének vezetői és munkásai, az OVF kiváló munkát végző dolgozói; nyo­mukban vonult a Belkereske­delmi Minisztérium Kiváló vállalata címmel kitüntetett Somogy—Zala megyei Élelmi­szer és Vegyiáru Nagykereske­delmi Vállalat kollektívája; mikrobuszon érkeztek a 13. számú AKÖV dolgozóinak gyermekei, nyomukban pedig piros és nemzeti színű zászlók alatt a felnőttek haladtak. Ve­lük együtt, köszöntötték a 23. szabad május elsejét néphad­seregünk fiatal katonái is, és jó volt látni, hogy csaknem minden üzem kollektívája mellett ott láthattuk az ifjú honvédeket. És még mindig jöttek a leg­kiválóbbak: felvonult a M.ÉK, majd zeneszó harsant. s fel­tűnt a Máius 1. utcában a kaposvári Zeneiskola újonnan alakú H - ■ -f:1 a patto­gó indulókkal köszöntve a szép tnájusi ünnepet. Iája képviseltette magát ax impozáns felvonuláson. A sort a Munkácsy Mihály Gimná­zium növendékeinek zászló- gyakorlata zárta 1 le, majd el­borította az úttestet a tö­meg, s egyetlen nagy család­dá, ünneplő családdá vált a város. Már ekkor, nem sokkal dél előtt megindult az emberára­dat a Cseri ligetbe, s a forga­lom a kora délutáni óráikban érte el a tetőpontját: gyalog, autóbusszal és személygépko­csival a kaposváriak ezrei ke­resték föl ezt az egyre szeb­ben pompázó ligetet. Jól. fel­készült a vendégek fogadására a kereskedelem és a vendég­látóipar: sok-sok büfé, laci­konyha, borkóstoló várta a ki­rándulókat. A szabadtéri színpadokon kulturális és sportműsorok peregtek, ké­sőbb pedig megkezdődött a tánc, s tartott egészen sötéte­désig. így ünnepeitek a kaposvá­riak, s velük együtt jó néhá- nyan a környező községekből érkezettek is. Poles'/ György (Folytatás a 3. oldalonJ

Next

/
Thumbnails
Contents