Somogyi Néplap, 1967. április (24. évfolyam, 78-102. szám)

1967-04-01 / 78. szám

PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK} ÁBAt §0 FI11 ÉB SomogyiMéplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évfolyam 78. szám. EST 1967. április 1., szombat Megalakult Kaposvári Városi Tanács Uj vb-vezetőket választottak Boór István, az egykori ka­posvári polgármester, a váro­si tanács korelnöke nyitotta meg tegnap reggel a március 19-én megválasztott várpsi ta­nács első ülését! Kapos­vár 34 737 lakosa járult az urnák elé március 19-én, és a leadott szavazatok 99,6 száza­léka a Hazafias Népfront je­löltjeinek szólt. Így a válasz­tókerületi beosztásnak megfe­lelően 90 tagú városi tanács alakult Kaposváron. Dr. Jáger Györgynek, a vá­rosi választási elnökség elnö­kének beszámolója után Bá­nyai Károly, a mandátumvizs­gáló bizottság elnöke ismertet­te a körzetekben megválasz­tott tanácstagok névsorát, majd dr. Duha Tivadar, a Ha­zafias Népfront városi bizott­ságának elnöke kért szót. A Népfront városi elnöksége ne­vében előterjesztette a végre­hajtó bizottsági tagokra vonat­kozó javaslatot. A Hazafias Népfront javasolja, hogy a városi tanács végrehajtó bi­zottságába Rostás Károlyt, Bencze Józsefet, Tóth Jánost, dr. Balogh Jánost, Csapó Sán­dort, dr. Virágh Ferencet, Bá­nyai Károlyt, Thurzó Lászlót, Bakoss Gyulát, SzaJtonyi Gyu­lát, Honfi Istvánnét, Németh Gyulát és Átal Bélát válasszák be. A javaslatot a tanácsta­gok megszávazták. Ezután az újonnan megválasztott vb megtartotta első ülését, és megválasztotta tisztségviselőit. A Kaposvári Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának el­nöke Rostás Károly, a So­mogyi Néplap olvasószerkesz­toje lett. Elnokhe^ett^ek: musából lásugárzóan társada!­Rostás Károly vb-elmök megköszöni a bizalmat. Bencze József, az AGROKER igazgatója és Tóth János a Somogy megyei KlSZ-bizott- ság első titkára; a végrehajtó bizottság titkára: dr. Balogh János, a megyei tanács dol­gozója. Miután a tanácsülés tudo­másul vette a bejelentést, Ros- tály Károly kért szót. — A meghatottság érzése vett erőt rajtam, mert ebben a percben nem tudok nem gon­dolni arra, hogy utoljára 17 esztendővel ezelőtt álltam itt, ugyanebben a teremben, ugyanezen a helyen. Csakhogy akkor életemnek talán ieg- válságosabb pillanatait éltem át. Nem az sújtott legkemé­nyebben, hogy meg kellett vál­nom egy tisztségtől — amely­ben körülbelül két esztendeig szeretett szülővárosom, Ka­posvár közügyéit igyekeztem szerény képességeimnek, a lelkiismeretem támasztotta kö­vetelményeknek megfelelően intézni —, hanem az, hogy úgy éreztem: elszippantották előlem a bizalom oxigénjét. Ahol pedig nincs meg a biza­lom légköre, ott nem tud élni, dolgozni az ember. Ha nem a párt nevelt volna, kétségbe­esem, elkeseredem. Hazudnék, h* azt mondanám, hogy egyik napról a másikra talpra áll­tam. De optimista voltam. S különösen az utóbbi tíz évoen mind mélyebben szívhattam magamba a bizalom éltető le­vegőjét. Ezt nemcsak én ér­zem, haném ezt érezheti eb­ben az országban, ebben a megyében és városban min­denki, aki egyetért a szocia­lista társadalom fölépítésének programjával, s ennék meg­valósításában tevékenyen köz­reműködik — egyszóval min­den becsületes magyar ember. Most, hogy 17 év után tó­mét itt állhatok, s a vb-elnök posztján dolgozhatok szeretett Kaposvárunkért, az annak kö­szönhető, hogy pártunk esz- ftoéiből, szocialista hptitaniz­munk életét újra fölpezsdítette és áthatja a bizalom levegő­je. Nézzék el nekem, amiért személyes érzelmeim kitörésé­vel fárasztom önöket, de nem tudók gátat szabni nekik. Most is — mint akkor — könnyekkel küszködöm, de ezek most a felemelő érzésből fakadnak. Tudom, hogy e bi­zalom előleg. Ennek meg kell felelni, mégpedig becsületes munkával, mindennap újra és újra ki kell vívni, rá kell szolgálni. Erről a helyről ígé­rem, úgy igyekszem dolgozni, hogy méltó legyek erre a bi­zalomra. A végrehajtó bizottság ala­kuló ülésén fölkértek arra, hogy jelentsem ki: nagy szor­galommal, becsületes munká­val, kommunista helytállással kíván a végrehajtó bizottság testületileg is és valamennyi tagja külön-külön is megfe­lelni ennek a bizalomnak. A személyes hangú beveze­tő után a város életének örö­meiről, gondjairól és terveiről beszélt, majd így folytatta: — E napokban tartják or­szágszerte alakuló ülésüket az újjáválasztott tanácsok. Ami­lyen nagy eseménye volt éle­tünknek az általános válasz­tás, ugyanilyen nagy fontos­ságot kell tulajdonítani Ka­posvár tanácsa újjáválasztásá- nak is. Végtelenül nagy örö­münkre szolgál, hogy éppen a választásokat megelőző héten üdvözölhettük itt Kádár Já­nos elvtársat. Rövid itt-tar- tózkodása alatt meggyőződhe­tett a somogyi dolgozók helyt­állásáról. Igen sok jó taná­csot kaptunk tőle. Az egyik ilyen az, hogy a megye veze­tői, akik eddig is bátran kez­deményeztek, továbbra is ilyen lendülettel dolgozza­nak, folytatva a megkezdett munkát. Kádár elvtárs egy másik jó tanácsa: senkinek sem szabad megfeledkezni ar­ról — bármilyen poszton van is —, hogy a mi társadal­munkban minden az emberért történik. Ez pártunk politiká­jának, társadalmunknak a lé­nyegéből fakad. Megértettük Kádár elvtárs szavait, és eszerint kívánunk mi is cse­lekedni — mondotta a többi között a városi tanács új vb- elnöke, majd néhány város- fejlesztési tervről szólt, és megszabta a főbb tennivalók irányvonalát. Beszéde után dr. Duha Ti­vadar javasolta, hogy a vá­rosi tanácsülés nyolc állandó bizottságot hozzon létre, me­lyek közvetlen segítői lesznek a szakosztályoknak és a vég­rehajtó bizottságnak. A vá­rosi tanács mellett az új cik­lusban tehát építési, közleke­dési és városfejlesztési; ke­reskedelmi; ipari és munka­ügyi ; gyermek- és, ifjúságvé­delmi ; pénzügyi; művelődés- ügyi; igazgatási és jogi, vala­mint egészségügyi és szo­ciálpolitikai állandó bizottság működik majd. Az állandó bizottságok meg­választása után Kocsis Lász­ló, a megyei párt-végrehajtó­bizottság tagja, a megyei párt- bizottság osztályvezetője, a Hazafias Népfront megyei el­nöke tolmácsolta a megyei párt-vb és a HNF megyei el­nöksége jókívánságait. Somo­gyi József, a városi pártbi­zottság első titkára a város kommunistáinak nevében kö­szöntötte az új tanácsot és a végrehajtó bizottságot. Beszédet mondott a tanács­ülésen Böhm József, a megyei tanács végrehajtó bizottságá­nak elnöke is, majd a városi tanács alakuló ülése dr. Mozs- gai Géza zárszavával fejező­dött be. Pt öy. Sierra Leone A tizedik katonai diktatúra Afrikában A Sierra Leone-i nemzeti újjászületés tanácsának tagjai csütörtökön Juxon-Smith al­ezredes elnökletével megbe­szélést tartottak a hatáskörök elosztásáról. A hivatalos lap közlése szerint Juxon-Smith, a tanács elnöke, egyben pénz­ügyminiszter, belügyminiszter, hadügyminiszter és a fegyve­res erők főparancsnoka lett. A külügyminiszteri tárcát William Leighre, a tanács ál- elnökére bízták. Juxon-Smith egy sajtóérte­kezleten megerősítette, hogy államfőnek . továbbra is Erzsé­bet királynőt tekintik, s a ki­rálynő képviselője Sierre Leo­neben a nemzeti újjászületés tanácsa. Haladó afrikai politikai kö­rökben tragikusnak minősítik azt a tényt, hogy Sierra Leo­néban is a hadsereg kezébe került a hatalom. Ezzel im­már tízre emelkedett azoknak az afrikai országoknak a szá­ma, amelyekben az utóbbi két év alatt katonai puccsot haj­tottak végre. ■ ■ Összetűzések Calcuttában Súlyos fegyveres összetűzé­sek robbantak ki az elmúlt napokban a bengáliad Calcutta városában az ott élő szikhek és más csoportok között egy templomhoz vezető átjáró út­vonal használata miatt. Jelen­tések érkeztek arról, hogy az ellentétek felszításában részt vesz a kongresszus párt Ben- gáliában ellenzékben levő szer­vezete is, megpróbálva ne­hézségeket okozni a fiatal bal­oldali kormánynak. A zavar­gások során 13 ember halt meg, igen sokan megsebesül­tek. AZ ELNÖKI TANÁCS ÜLÉSE A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A Minisztertanács javas­lata alapján Varga Györgyöt visszahívta a Központi Népi Ellenőrzési flzottság elnöki tisztségéből, s dr. Dabrónaki Gyulát, a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság elnökévé megválasztotta. Az Elnöki Tanács honosí­tási, visszahonosítási és a ma­gyar állampolgársági kötelék­ből való elbocsátási ügyekben döntött, majd egyéb ügyeket tárgyalt. , Dr: Dabrónaki Gyula, a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnöke pénteken dél­ben Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke előtt letette a hivatali esküt. .Az eskütételen jelen volt Fehér Lajos, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese és Kiss Károly, az Elnöki Tanács ti tká ra. A Minisztertanács dr. Dab­rónaki Gyulát, az élelmezés­ügyi miniszter első helyette­sét — munkásságának elisme­rése mellett'— tisztségéből fel­mentette. (MTI) Növekszik a magyar-belgár árucsere-forgalom Pénteken a Parlament de legációs termében Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Tano Colov, a bolgár minisztertanács elnökhelyette­se aláírta a magyar—bolgár gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési bizott­ság hetedik ülésszakának jegy­zőkönyvét. Az együttműködési bizottság ■március 28-tól 31-ig Budapes­ten tartotta ülését. Megálla­pította, hogy a két ország gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködése sikere­sen fejlődött. A gépiparban, a vegyipar­ban és a népgazdaság egyéb ágazataiban kialakult terme­lési kooperáció és szakosítás alapján állandóan növekszik országaink között az árucse­re-forgalom. 1968-ban tizenkét százalékkal nagyobb volt, mint az azt megelőző esztrndőben, s 1967-re további növekedést irányoztak elő. A Írét ország közötti gazda­sági és műszaki-tudományos eívüttműködés hatékony to- vábofejlesztése érdekélten megvitatták és előirányozták új együttműködési formák al­kalmazását. A bizottság megvizsgálta az INTRANSZMAS és az AG RO­MAS magyar—bolgár társasá­gok tevékenységét, és megál­lapította, hogy azok szerveze­tileg megerősödtek, sikeresen oldották meg a két ország ál­tal rájuk bízott feladatokat. A bizottság határozatot ho­zott az említett magyar—bol­gár társaságok tevékenységé­nek további fejlesztésére és az ezekkel kapcsolatos intézke­désekre. Az ülésszak munkája a köl­csönös megértés és őszinte ba­rátság szellemében folyt. Péntek délután a bolgár kor­mányküldöttség elutazott ha­zánkból. Tano Colov elutazása előtt nyilatkozott az MTI munka­társának. Többek között el­mondotta, hogy a magyar— bolgár együttműködés különö­sen Kádár János és Todor Zsivkov elvtársak 1964. évi budapesti találkozása óta vált szorossá, s azóta nagymérték­ben nőtt országaink kereske­delmi forgalma. A gazdasági együttműködésnek továbbra is fontos vonása a szakosítás, a kooperáció. Nem csupán kö­zös gyártásról, hanem közös értékesítésről is szó van. Tart a görög kormányválság A görög uralkodó pénteken tárgyalt a politikai pártok ve­zetőivel a kormányválság meg­oldásáról. Papandreu, a Cent­rum Unió veterán vezetője több mint két órát töltött a királyi palotában. Kanellopulosz, a Nemzeti Radikális Unió (ERE) és Passzalidesz, az EDA vezetője is kihallgatáson járt a király­nál. Jól értesült körök úgy tud­ják, hogy az uralkodó minél hamarabb véget akar vetni a válságnak — két éven belül immár az ötödiknek —, és az új kormányt esetleg már szombaton felesketik. A görög diákok nemzeti szervezete. bejelentette, hogy nagygyűlést tart az athéni egyetemen. A gyűlést engedé­lyezték, csupán azt kötötték ki, hogy a diákok ne hagyják el az egyetem területét, ne tüntessenek az utcán. Az if­júság azonnali választásokat követel. Változatlan hevességgel folynak a bombatámadások Tüntetés Rómában Humphrey ellen Amerikai vadászbombázók csütörtökön — ebben a hó­napban immár ötödször — bombatámadást intéztek Észak-Vietnam legnagyobb acélműve, a Thai Nguyen-i kohómű elten. Az évente mintegy százezer tonna acélt gyártó kohómű mindössze 51 kilométerre fekszik a VDK fővárosától. A Ticonderoga repüiőgép­anyahajóról felszálló F—105- ös vadiászbembázók Vinh vá­rosától 62 kilométerre délre egy vasúti hidat, 56 kilomé­ternyire pedig vasútvonalakat bombáztak. Dél-Vietnamban Pleiku kö­zelében a dél-vietnami sza­badságharcosok csütörtökön lelőttek egy amerikai heli­koptert. A partizánok a C zónában, Saigontól észákke­Emelkedett as autóbuszjáratok forgalma Ha szükséges, mentesítő járatokat indítanak Nagy forgalmat bonyolíta­nak le ezekben a napokban az AKÖV autóbuszai. Szinte na­ponta indulnak különjáratok az ország különböző vidékei­re: kiránduló diákokat szállí­tanak. Az utóbbi napokban nyolc ilyen autóbuszt indítot­tak el Kaposvárról több mint háromszáz diákkal. A forgalom egyébként már jelentős növekedést mutatott az ünnepek előtt is. Tóth De­zső, az AKÖV személyforgal­mi csoportvezetője elmondta, hogy a Pécsre és a Nagykani­zsára induló húsvéti járatot meg keltett erősíteni. A me­netrend szerinti járatoknak is több az utasa. A pénztári el-. számolások szerint naponta két-háromszáz emberrel töb­bet szállítanak az autóbuszok, mint korábban. Hasonló nagy forgalomra számítanak az április 4-i ket­tős ünnepeken is. Az IBUSZ eddig két autóbuszt kötött le. Nagyvázsonyra viszi a kirán­dulókat, Harkányba ugyan­csak indul autóbusz. A Villa­mossági Gyár KISZ-szervezete pedig Szegedre viszi el a kettős ünnep alatt a vállalat fiataljait. Ha a nagy utaslétszám szükségessé teszi, mentesítő járatokat indítanak a menet- rendszerű távolsági vonalakra is, leire, ágyútüzet zúdítottak az amerikai katonai állásokra, Saigontól 193 kilométerre északra az amerikai—dél­vietnami csapatok és a sza­badságharcosok között egy­órás ütközetre került sor. Az amerikai tengerészgya­logosok csütörtökön Dél-Viet- nam északi részében külön­böző összetűzések során, va­lamint egy téves, saját bom­bázás miatt veszteségeket szenvedtek. 18 katonájuk meghalt, 46 megsebesült. Egy lökhajtásos Skyhav'ts rev~"'5gép Quan Hngai köze­lében a szabadságharcosok ál­lására akarta ledobni bombá­it, de azok a tengerészgyalo­gosok egy közeli egységét ta­lálták el. Itt a halálos áldo­zatok száma 4 volt, a sebesül­teit száma 18. * * * Kellemetlen incidens zavar­ta meg a csütörtökön Bonnból Rómába érkezett Humphrey esti nrogramját. A római ope­rába tartó alehiököt a színház épülete előtt az amerikaiak vietnami agresszióját elítélő tüntetők fogadták, s egyikük sárga festékkel teli plasztik­zacskót dobott felé. A dobás célt tévesztett, s a festékből csupán néhány csepp jutott az alelmök sötétszürke öltönyére. A rendőrség nyolc tüntetőt —■ köztük egy amerikai álla®* polgárt — őrizetbe vett -'

Next

/
Thumbnails
Contents