Somogyi Néplap, 1967. február (24. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Szerda, 1967. február 1. Wilson Brüsszelben Wilson angol miniszterel­nök és Brown külügyminisz­ter kedden este Brüsszelbe érkezett, hogy — az olasz és a francia vezetőkkel folyta­tott megbeszélések után — a belga kormányférfiakkal tár­gyaljon Angliának a Közös Piachoz való csatlakozási szándékáról. (MTI) Pittermann visszalépett Bruno Pittermann, az Oszt­rák Szocialista Párt 1957 óta volt elnöke — egyben né­hány éve a Szocialista Inter- nacionalé elnöke — nem je­lölteti magát ismét a pártel­nöki tisztségre. Ez az Osztrák Szocialista Párt bécsi kong­resszusának legfontosabb ked­di újdonsága. Pittermann visszalépését ko­rával indokolta, de közismert, hogy a párton belüli frakció­harcokban végképp Pitter- mann-ellenes többség ala­kult ki, amely Kreisky volt külügyminisztert szeretné lát­ni a pártelnöki székben. Pit­termann keddi politikai be­számolójában Hans Cettel volt belügyminisztert, az if­jabb nemzedék képviselőjét ajánlatta utódjául. A leköszö­nő pártelnök hangoztatta, hogy a szocialisták tavalyi választási vereségéért nem le- htt egyedül őt felelőssé ten­ni. Nagy hiba volt, hogy nem tárták fel nyíltan a párt vál­ságát, s tgy az máig is tart. (MTI) Csehszlovák szakszervezeti kongresszus Kedden a prágai Fucik park kongresszusi palotájában megkezdődött a csehszlovák szakszervezetek VI. kongresz- szusa. Megjelent a kongreszr - szuson a CSKP Központi Bi­zottságának a küldöttsége Antonín Novotnyval az élen. Miroslav Pastyrik, a cseh­szlovák szakszervezetek ta­nácsának elnöke a beszámoló nemzetközi részében sajnál­kozását fejezte ki azzal ösz- szefüggésben, hogy Vietnam egységes és összehangolt se- gitését a Kínai Népköztársa­ság vezetőinek szakadár po­litikája akadályozza. A to­vábbiakban rámutatott, hogy a nyugat-németországi mili- tarizmus, revansizmus és neo- nácizmug elleni harc az egész békeszerető emberiség létfon­tosságú ügye. A továbbiakban rámut'tott: a csehszlovákiai vállalatok­nál működő 5500 termelési bizottság tevékenységének eredm^nvekéooen folvame*os- sá vált a termelés, a bérezés elvei is javultak. A társada­lom. a tudományos és tech­nikai forradalom küszöbén áll. s ez növeli a tudásbeli követelménveket. erősíti az értelmiség és a rmmkásosz- tálv Vdzötti kapcsolatokat (M’T"r' Lavinaomlás Hétfőn a Magas Tátrában lavinaomlás következtében életét vesztette hat férfi és egy nő. A fiatal mérnöke :ből és közgazdászokból álló tu­ristacsoport reggel indul; út­nak, hogy megmássza a te- pesi-csúcsot. A csúcsot el is érték, de leereszkedés -köz­ben lavinaomlás érte utol őket. (MTI) A Gyár- és Gépszerelő Vállalat vidéki szerelési területeire lakaio.'* 'sqesztö, c$ szere toyács szsk- muíUiüsosat, öeianílo munkásukat keres. Az alapórabéren kívül a törvényes kereteknek megfelelően külszolgálatra vontakozó juttatásokat és díjtalan szállást biztosítunk. Másodhetenként szabad szombatot tartunk. Jelentkezés írásban vagy személyesen: Budapest, VI., Panlay Ede utca 52., személyzeti osztály. (953) MALIK: Sukarno sorsa meg van présé! eh e Djakartában kedden közzé- .ették Malik külügyminiszter újabb nyilatkozatát. Malik bejelenti: a héten ismét föl­keresi Sukarnót, hogy meg­tárgyalja vele az elnök poli­tikai jövőjét. A közelmúltban Malik már nyíltan felszólítot­ta Sukamót, hogy távozzák a politikai színtérről. Néhány napja Djakartában hisztérikus kampány folyik, miután jobboldali mohamedán körök bedobták a köztudatba, hogy Sukamo esetleg felosz­latja a baloldaltól megfosztott legfőbb törvényhozó szervet az ideiglenes népi tanácskozó' Kongreszust, amely a tervek szerint márciusban ül össze, hogy döntsön Sukarno jövőjé­ről. Ezzel kapcsolatban Malik — kedden nyilvánosságra ho­zott nyilatkozatában — kije­lenti: Sukamo sorsa »meg . an pecsételve«, ha erre a lé­pésre szánja el magát. A Reuter-iroda jelentése szerint letartóztatták Sukamo •elnök két további politikai tá­mogatóját — Harionót, a Su­karno által alapított naciona- ista párt egyik vezetőjét, va­lamint Kartonót, a párt ifjú­sági mozgalmának egyik ve­zéralakját. Mebsaf&i item hátrál Mobutu kongói elnök úgy döntött, hogy a kongód hatósá­gok fellépnek az Union Minié­re belga személyzetének tá­vozása ellen. A belga kor­mány utasította kinsihasai nagykövetét, hogy tiltakozzék a hazatérni kívánó belga ál­lampolgárok utazásának meg­akadályozása miatt. Az Union Miniére társaság Brüsszelben közleményt ho­zott nyilvánosságra. Eszerint a cég 1600 belga alkalmazottja közül eddig 1466 kérte repat­riálását Belgiumiba, és csupán ., elten szá... _____.ak Kongó­b an maradni. A többiek nem válaszoltak a cég körlevelére. Kongó brüsszeli nagykövet­sége kedden nyilatkozatot tett közzé, amely leszögezi, hogy a kongói kormány egyetlen lé­pést sem hátrál. A kongói köz­lemény emlékeztet rá, hogy azok a belga közigazgatási ai- alkalrrsazottak, akik Kongó függetlenné válása után tértek haza 1960-ban, az utcán ta­lálták magukat, és azt kérték, hogy visszatérhessenek Kongó ba. (MTI) A szovjet államfő átveszi VI. Pál pápa ajándékát, a Vatikánban őrzött Atlantico Va­tican» nevű kódex egy péld ínyát, amely Leonardo da Vinci 1759 különböző eredeti kéziratát és rajzát őrzi. (MTI Külföldi Képszolgálat) Amerikai lelkészek tüntetése Eltemették az űrhajósokat ÚJABB TŰZ EGY ŰRHAJÓBAN Robert Kennedy Párizsban Robert Kennedy szenátor, aki háromnapos látogatáson Franciaországban tartózkodik, kedden több mint egyórás megbeszélést folytatott De Gaulle elnökkel. A köztársasági elnöki pa­lotából távozó amerikai sze­nátor újságíróknak elmondta, hogy a francia elnökkel és -a külügyminisztérium ázsiai szakértőivel folytatott megbe­szélései után »másként látja« a vietnami háború probléma­körét. Kijelentette, hogy Franciaország és De Gaulle tábornok feltétlenül jelentős szerepet fog játszani a dél­kelet-ázsiai helyzet rendezé­sére irányuló mindennemű erőfeszítésben. (MTI) Kedden mintegy kétezer amerikai lelkész és egyházi vezető gyűlt össze Washing­tonban, hogy tiltakozzék a kormány vietnami háborúja ellen. A tiltakozó megmozdu­lást az Aggódó Egyházi Sze­mélyiségek Bizottsága nevű szervezet hívta össze. Az Egyesült Államok rninden ré­széből érkeztek protestáns, katolikus és izraelita egyházi ■zcmélyiségek, köztük az egyházait ismert . vezetői., püs­pökök, teológiai professzorok. KÍNAI PROVOKÁCIÓ A VÖRÖS TÉREN A Szovjetunión átutazó kínai polgárok megbontották a Lcnin-mauzóleum látogatási rendjét, s lökdiisték, akadályozták a látogatókat. Képünk előterében a provokációban részt vevő kínaiak egy csop irtja. (MTI Külföldi Képszolgálat) A pekingi szovjet nagykö­vetség épülete körül negye­dik napja folynak a kínai »vörösgárdisták« és a »for­radalmi lázadók« provokációi és garázdálkodásai. Hétfőn a »vorösgárdisták« bedob­tak a nagykövetség terü­letére egy vasdorongot, s az megsebesítette a nagy- követség egyik munka­társát. A nagykövetség előtt és az utcákon megállásra kénysze­rítik a szovjet gépkocsikat, és megpróbálják bántalmazni a bennük ülő szovjet állampol­gárokat. Tovább folynak a tünteté­sek a jugoszláv nagykövetség előtt is. A jugoszláv vezetők el­leni jelszavak mellett új jelszó jelent meg: »Ju­goszláv revizionisták, ta­karodjatok Kínából!« Január 27-én közölte az Anhuji tartomány »forradal­mi lázadóinak« sajtóorgánu­ma, hogy »a forradalmi láza­dó szervezetek« elfoglalták a tartományi pártbizottságot és néptanácsot, valamint Hefej tartományi központ városi pártbizottságát és néptaná­csát. A tartomány és a város párt- és igazgatási vezetőit »ellenforradalmi revizionis­táknak« minősítették, levál­tották, és »átnevelő« munká­ra küldték. (MTI) Kedden délelőtt katonai tiszteletadással temették el a pénteki tragikus űrhajós sze­rencsétlenség három áldozatát, Virgil Grissomot, Edward Whi- tet és Roger Chaffeet. Grissom és Chaffee temetésére a Wa­shington melletti katonai te­metőben, Arlingtonban került soir. A két gyászszertartáson megjelent Johnson elnök is. White koporsóját az Egyesült Államiak katonai akadémiájá­nak temetőjében, West Point- ban helyezték örök nyugalom­ra. Itt Humphrey aleinök és Johnson elnök felesége volt jelen. A New York Times kedden feltűnést keltő híradásban azt jelenti, hogy 12 perc telt el aközött, hogy az űrhajósak először jelezték a tüzet és le­adták utolsó vészjelzésüket. A kabin ajtajának kinyitásához azonban csaknem húsz percre lett volna szükség. »Égünk, engedjetek ki bennünket« — ezek vol­tak az Apolló-program pénteken tragikusan el­pusztult űrhajósainak utolsó szavai. Az űrhajósok utolsó pillana­tait rögzítő magnószalag ta­núsága szerint a hárem űrha- j ós kétségbeesett erőfeszítése­ket tett, hogy valahogy kijus­son pokollá vált börtönéből. A kilövőterepen tartózkodó műszakiak is megerősítik, hogy a három űrhajós kétség- beesetten rázta, igyeke­zett kinyitni a kabin aj­taját. A kabánajtó azonban nem nyílhatott ki automatikusan, és az űrhajósoknak nem volt idejük arra, hogy az ehhez szükségles berendezést műkö­désbe hozzák. A katasztrófa közeledtét sejtető első jelzést az egyik űrhajós adta le, amikor nyu­godt hangion közölte a »tkülvi- lágigiaJ«: »Tűz... tüzet ér­zek ... I« Két másodperccel később White izgatottan ezt kiáltotta: »Tűz az űrhajóban/« Három másodperces csend után az egyik űrhajós így kiáltott: »Nagy tűz a kabin­ban!« Végül Roger Chaffee kiáltá­sa hallatszott: »Égünk, ment- jetek ki bennünket.« Kedden újabb súlyos sze­rencsétlenség történt az ame­rikai űrkísérletek során: tűz ütött ki egy 100 százalékos oxigénatmoszférájú űrkabin­ban. A tragédiának egy halálos áldozata és egy súlyos sebe­sültje van. A texasi San An­tonio melletti Brooks légitá­maszponton kísérleteket foly­tattak egy űrkabinnal, amely­ben két ember tartózkodott. A két repülő nem tartozottaz űrpilóták közé, a berendezé­sek karbantartását és felül­vizsgálatát végezte. A tűz oka ismeretlen. (MTI) Taylor tábornok Haiphong elaknásííását követeli B—52-es bombázógépek hét­főn éjjel és kedden támadást intéztek a kambodzsai határ­tól mindössze 8 kilométerre fekvő, illetve a Saigontól mintegy 560 kilométerre északra, aKontum tartomány­ban a föltételezett szabadság- harcos állások ellen. Kedden hajnalban dél-viet- aami szabadságharcosok he­ves tűz alá vettek két ame­rikai aknakutató hajót Sai­gontól 37 kilométerre délke­letre. Nemsokkal később há­rom további hajót támadtak meg. Maxwell Taylor, az Egye­sült Államok volt dél-vietna­mi nagykövete, aki a napok­ban tért vissza 11 napos dél- v'.etnami és más délkelet­ázsiai országokban tett kör­útjáról, hétfőn jelentést tett utazásáról Johnson elnöknek. Taylor a találkozó után tar­tott sajtóértekezletén ismét fölelevenítette kedvenc gon­dolatát, amelynek értelmében el kellene aknásítanj Haiphong kikötőjét, hogy ily mó­don fokozzák a nyomást Észak-Vietnamra. A volt nagykövet hozzátette, vélemé­nye szerint további amerikai erők bevetésére van szükség Vietnamban. A Pravda keddi számában Pramonov az Egyesült Álla­mok jelenlegi belső helyzeté­vel foglalkozva többek között megállapítja: amerikai köz­életi személyiségek, újságírók, >őt egyes politikusok és kor­mányhivatalnokok nyíltan hangoztatják: az országban egyre kevésbé hisznek a kor­mány szavainak őszinteségé­ben és igazságában. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents