Somogyi Néplap, 1967. február (24. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

TIL.AG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK) Ara i 50 m lér Somogyi Néplap XXIV. évlolyam 27. szám. 1967. február L, szerda Országos sztrájk Franciaországban LEÁLLTAK A VONATOK, AZ IPAR NEM KAP ÁRAMOT Ma a legnagyobb szakszervezeti központok, a CGT és CFDT (volt keresztény szakszervezet tagjainak többségéből alakult) felhívására 24 órás sztrájk lesz Franciaországban. A sztrájkfelhíváshoz csatlakozott a félmillió tagot számláló autonóm pedagógus szak­szervezet és a Fource Ouvricre-hez tartozó több or­szágos, megyei és üzemi szakszervezet, annak el­lenére, hogy a Force Ouvrlere vezetősége nyilat­kozatában helytelenítette a sztrájkot. A szerdai sztrájknak a munkabeszüntetés mellett nagy jelentőségű eseménye lesz a csaknem minden nagy­városban megrendezendő tün­tető felvonulás. A sztrájk már kedd este megkezdődött. A vonatok este 20.00 órakor leálltak (a vasutassztrájk 48 órás) és 21.00 órakor meg­Szí rajkó Inak a legnagyobb madridi üzemek Tüntetnek az egyetemi diákok Tovább tart a legnagyobb madridi üzemek sztrájkja, és újabb gyárak csatlakoztak hozzá hétfőig. A madridi egyetemen is folytatódnak az összetűzések. A Humanité külön tudósító­jának jelentése szerint ma már bizonyos, hogy több mint százezer madridi vett részt pénteken az illegális munkás- bizottságok felhívására tartott tüntető felvonuláson. A mad­ridi gyárak sztrájkoló mun­kásai a letartóztatott tünte­tők — közöttük a munkásbi­zottságok néhány vezetőjének — szabadon bocsátását köve­telik. A Standard Electric 15 000 munkása hétfőn egy órára hagyta abba a munká­ját. Az egyetemisták sztrájkja is teljes a jogi és a közgaz­dasági karon, és igen nagy arányú a többi fakultáson is. Az egyetemi városban hétfőn újabb összetűzésekre került sor a diákok és a rendőrök között. A rendőrök gumibo­tokkal támadtak a diákokra, akik kőzáporral fogadták őket. Hernando Tjero professzor, a jogi kar dékánja benyújtot­ta lemondását, tiltakozásul amiatt, hogy rendőrök beha­toltak az egyetemi város te­rületére. Megfigyelők szerint a helyzet Spanyolországban egyre feszültebb. A feszültség még tovább fokozódik, hi­szen az astúriai bányászok szerdára hirdették meg a tilta­kozó sztrájkot Egy madridi egyetemi hall­gató kedden kiugrott hatodik emeleti szobájának ablakán és meghalt, amikor a rendőrség házkutatást akart tartani la­kásában — jelentik a nyuga­ti hírügynökségek. A rend­őrök hajnali hat órakor zör­gettek a 23 éves Rafael Gui- jarro Moleno lakásának ajta­ján. A szerencsétlen diák — aki kórházba szállítása után két órával meghalt — beteg apjával és anyjával együtt la­kott. Az anyja takarítónő volt az egyetemen. A rendőrség azt állította, hogy Guijarro kommunista tevékenységet folytat, lakásán azonban sem­mit sem találtak, ami alátá­masztotta volna ezt. A spanyol fővárosban im­már negyedik napja tartanak a diáktüntetések ilyesfajta jelszavakkal: Demokrácia igen, diktatúra nem! Köny­vek igen, gumibotok nem! El­nyomás nem, tantermek igen! A barrelén iái egyetem 5000 diákja elhatározta, hogy szer­dán és csütörtökön mad­ridi társainak támogatására sztrájkba lép. (MTI) Szato pártja erősödik Szato miniszterelnök Libe­rális Demokrata Pál ijának a vasárnapi választásokon elért győzelme tovább erősödött. A kilenc megválasztott függet­len képviselő közül nyolc kö­zölte, hogy csatlakozni kíván a Liberális Demokrata Párt­hoz, ezzel a liberális demok­raták a képviselőház 486 man­dátumából 285-öt maguknak biztosítottak. (MTI) szűnt az áramszolgáltatás az Ipáid fogyasztóknak. A francia dolgozók min­denekelőtt béreik és a nyugdíjak emelését köve- I telik, és azt akarják, ne legyen olyan dolgozó, akinek a fize­tése havi 600 frank alatt van, ami a franciaországi megélhe­tési viszonyok között alatta marad a létminimumnak. Ma Franciaországban négymillió embernek a keresete van e mijnimális határ alatt. További követelés a mun­kához való jog a teljes fog­lalkoztatottság biztosítása és munkanélküli segély. A munkanélküliek száma a hivatalos adatok sze­rint is már megközelíti a 350 000 rét, A Siztrájknak tehát elsősor­ban gazdasági céljai vannak. Nem lehet azonban politikai hatását lebecsülni, öt héttel az esedékes parlamenti vá­lasztások előtt a francia dol­gozók kifejezésre juttatják, hogy elégedetlenek a kormány gazdaságpolitikájával. (MTI) Klaus kancellár a Szovjetunióba utazik Josef Klaus osztrák kancel­lár március 14. és 21. között hivatalos látogatást tesz a Szovjetunióba« — közölték kedden Eécshen. Az osztrák kormányfőt Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke hivta^ meg őszi ausztriai látogatása alkalmával. Klaus ismételten bejelentette, hogy a szovjet államférfiakkal folytatandó tárgyalásokon különösen fon­tosnak tartja az újabb eszme­cserét Ausztria és a Közös Piac között tervezett szerző­désről. (MTI) Mezőgazdasági könyvhóuap Hazánk a második ötéves terv időszakában kétmillió példányszámban jelentek meg mezőgazdasági szakkönyvek, vagyis nagyobb példányszám­ban. mint a Hórthy-tcndszer éveiben összesen — jelentet­te ki dr. Polinszky Károly mű­velődésügyi miniszterhelyet­tes kedden, az 1967. évi me­zőgazdasági könyvhónap meg­nyitása alkalmából Pécsvára- don rendezett ünnepségen. Bolgár—finn tárgyalások Szófiában Kedden délelőtt Szófiában, a lozaneci kormányrenden ci án megkezdődtök a bolgár—finn tárgyalások. A megbeszélésen íinn részről Urho Kekkonen el-nök, Karjalainen külügy­miniszter vesz részt. Bolgár részről jelen van Georgi Traj­kón, a nemzetgyűlés elnöksé­géinek elnöke, Todor Zsivkov miniszterelnök, i van Basev külügyminiszter és több más személyiség. A megbeszélése­ken mindenekéi őtt a két or­szág kapcsolatainak. a gazda­sága és kulturális fejlesztésé­nek kéixlései, valamint az idő­szerű világpolitikai kérdések szerepednek a napirenden. Podgornij vimsaérkexett Mosxkwú ha Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke kedden délben — néhány perccel 12 után — repülő­gépen hazautazott RómábóL A szovjet államfőt a ciam- pinói katonai repülíítvren Aldo Moro miniszterelnök és Amin tore Faníani kül­ügyminiszter búcsúztatta. Hétfőn este Nyikolaj Pod- gorndj, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnöke együtt vacsorázott Luigi tangóval, az Olasz Kommunista Párt főtitkárával és az OKP más vezetőségi tagjaival. Mint a TASZSZ jelenti, a találkozó meleg hangulatú, elvtársi légkörben zajlott le. Nyikolaj Podgornij nyolc­napos olaszországi állami lá­togatásáról kedden visszaér­kezett Moszkvába. A repülő­téren Mazurov, Poljanszkij, Usztyinov, Kapitonov, Szolo- mencev és más hivatalos sze­mélyiségek üdvözölték. N. V. Podgornij. aki Olasz­országból hazatérőben átre­pült a Magyar Népköztársa­ság fölött, a repülőgép fedél-* zetéről táviratban fejezte ki jókívánságait Dobi Istvánnak, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnökének. (MTI) Tito elnök elindult Budapestre Tito jugoszláv elnök, a JKSZ elnöke feleségével ked­den vonaton Moszkvából Bu­dapestre utazott. Mint isme­retes, január 28-a óta az SZKP Központi Bizottságának meghívására nem hivatalos látogatást tett a Szovjetunió­ban. A zászlókkal díszített pá­lyaudvaron Tito elnököt és kíséretét Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin, Kiril Ma­zurov, Jurij Andropov, vala­mint. Gromiko külügyminisz­ter búcsúztatta. Jelen volt az elutazásnál Szipka József moszkvai magyar nagykövet. Tito elutazása előtt, ked­den délben az SZKF Politi­kai Bizottsága ebédet adott a jugoszláv elnök tiszteletére. A meleg, baráti hangulatú ebéden Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára és Tito elnök pohár, köszöntőt mondott. (MTI) Diplomáciai kapcsolat Románia és ax NSZK között A DPA jelentése szerint a nyugatnémet fővárosban ked­den közleményt adtak ki Corneliu Manescu román kül­ügyminiszter bonni látogatá­sáról. Mint a közlemény hírül adja, a Német Szövetségi Köztársaság és Bománia kor­mánya megállapodott abban, hogy felveszik a diplomáciai kapcsolatot, és nagyköveti szinten diplomáciai képviselő­ket cserélnek. Manescu — a közlemény szeii nt — meghívta Willy Brandt nyugatnémet külügy­minisztert, hogy tegyen láto­gatást Bukarestben. Brandt elfogadta a meghívást. Von Base, a bonni kormány sajtó- és tájékoztatási lüviolá­iénak vezetője közölte, hogy a diplomáciai kapcsolatok kedden 16 órakor hatályba léptek. (MTI) SZOMJÚSÁG M ár vége volt az ünnepi ceremóniának, az ap­róbb szobák, folyosok elnéptelenedtek, s a nagyte­rem sárga parkettjét próbál­gatták az öreg és fiatal lá­bak, amikor valaki a váltam­ra tette a kezét: — Látta ezt a szomjúságot? Ahogy jöttek, ahogy toporog­lak a lépcsők előtt, ahogy megostromolták ezt a hajlé­kot? Magam se hittem volna. A vajúdás hosszú hónapjai­ban mindig azt mondtuk: so­se lesz itt annyi ember, hogy megtöltse ezt a termet. És látta? Figyelte, hogy szorong­tak az ajtókon kívül is? Láttam. S ha számomra nem jelenthetett is annyit ez a látvány, mint Berki József­nek, a tsz elnökének (hisz nem éltem végig a küszködés hétköznapjait), megértettem lángolását, s magával sodort szenvedélye is, amely nem most támadt ezen az ünnepi estén, csak betetőzése volt a közös tettnek ... Művelődési házat avattuk Iiornokszentgyörgyön. Tágas, korszerű, minden igényt ki­elégítő művelődési házat. Sokszor leírhattam már ezt az utóbbi tíz egynéhány év­ben, sokszor leírták mások, s az őszinte örömön, lelkesedé­sen túl, mindig találtunk ezekben az eseményekben va­lami jellegzetesei, amiről be­szélni érdemes. Most is egy epizód ragadott meg engem. Az ünnepi szó­nok dr. Papp Ferenc járási vb-elnök mondta el. Az ava­tás előtti takarítás lázában egy helyi látogató körülnézni ment az új otthonba. Látta az ablaktisztító asszonyo!cat, s szó nélkül letette a kabát­ját, közéjük állt, dolgozott. .. A nagyterem mennyezetén hatalmas korona akűed fény­füzér, alatta talán ötszáz em­ber szorong. A színpad még félhomályban, világítása gyér, de a klubszobák fény rb n úsznak, s az előcsarnokból is fénynyalábok vetődnek az ut­cára. Ebben találtam meg az esemény szimbólumát. A száraz tények mit sem ér­nének. De itt magva, ereje van annak a szónak, hogy egység. Amit ma még csak óhajtunk, amire vágyunk, az Homokszentgyörgyön valóság. Ki akarta a művelődési há­zat? A vezetőség? A lakók? Együtt akarták — és vagyon. A tsz százezer forintot adott hozzá kulturális alapjából. (Bár mindenütt itt tarta­nánk!) S az emberek két ke­zük munkáját.... A színpadon — még félho­mályban — helyi színjátszók derítik kedvre a nézőt egy- felvonásosaikkal. S a szünet­ben özönlilc a nép a szabad- polcos könyvtárba. Ezerltét- stáz kötet csalogat, s tizen­ötezret érő modern bútor — a Megyei Könyvtártól. A mo­ziüzem normál mozit ígér, március elejétől film pereg a házban. A minisztérium be­rendezést adott, a művelődés- ügyi osztály pénzt a fölszere­lésre. S a falu a beruházás­nak több mint a felét, a mű­velődés nagy, nagy lehetősé­gét... Igen, ezt jelenti az összefo­gás, az egység az avatás pil­lanatában. S hogy a színpa­don még nem teljes a fény? Hogy a klubszoba még csak szép látvány, s a könyvtár is csak é- de'cecség az ünnepi es­tén? Ez igy jó ma, s nem le­het így két-három hónap múl­va már. De mindenki opti­mista, okuk van rá. Az az ember, aki a vállán: ra tette a kezét, türelmet!«!: ■inast is, még a.kar valamit. Nem kérdeztem tőle, magú ló', mondta, hogy nemcsak a tán1’, a dínom-dínom, az üres szó­rakozás lehetőségét látja eb­ben a kívülről-beliilről csil­logó, szép épületben. — Tudja, milyen élet lesz Itt? Sokat hallanak még ró­lunk! Majd mi megtöltjük ezt a házat tartalommal... Szövetkezeti elnök, akinek ezernyi gondja, baja van a termeléssel, a tervezéssel, a munkaelosztással. S talán azért van ennyi, mert az ava­tás pillanatáig hiányzott a művelődés lehetősége. Ö már érti a ktttő egységét, ő már felfedezte, hegy továbbjutni csak képzett, olvasott, művelt emberekkel lehet. S a felfede­zés izgalmán túl úgy tervezi a tsz-elnök a művelődési éle­tet, mintha a termelésről be- zélgetnénk... Ez az a magvas gondolat, amelyről az aratás örömteli hangulata közepette — úgy érzem — beszélni érdemes; ez az a szemlélet — a homok- szentgyörgyi vezetők szemlé­leté —, amely fölébe nő, s ta­lán értékesebb a nagy ese­ménynél is, Jávori Béit

Next

/
Thumbnails
Contents