Somogyi Néplap, 1967. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-01 / 1. szám

SOMOGYI NÉPI, AP 2 Vasárnap, 1967. január 1. VILÁGPOLITIKÁI ESEMÉNYEI A Z ÜJÉVI SZOKÁSOK­HOZ hozzátartozik a ..kívánság, s akad­nak politikusok, akik ezt az alkalmat jóslásra is felhasz­nálják. Ám kevesen vannak, akik az esztendő végén, mér­legkészítéskor előveszik há- ramszázhatvanöt nappal ko­rábban beharangozott jóslá­saikat, ígéreteiket... Igaz, McNamara 1966 elején már nem ígérte, hogy karácsonyra végleg hazatérnek Vietnam­ból az amerikai katonák, de a döntés kicsikarásában, vagy legalábbis a »vietnami ka­land« számukra, kedvező for­dulatában reménykedtek. Az Egyesült Államoknak azon­ban a rekord hadiköltségve- íés és a szennyes háborúba bevetett csaknem 400 000 amerikai katona ellenére sem sikerült megváltoztatni a ha­dihelyzetet — ugyanakkor a nemzetközi közvélemény szé­les körű tiltakozásával talál­ták szemben magukat Az 1966. esztendő nemzet­közi eseményeire a Vietnam elleni amerikai agresszió ve­tett árnyékot. Szilveszterkor Johnson szóvivője még azzal hintett port a világ szemébe, hogy az elnöknek a »vietna­mi rendezésre irányuló fára­dozásairól« beszélt, és felfüg­gesztették a Vietnami De­mokratikus Köztársaság elletni bombatám adásokat. Harminc­két napos szüneteltetés után azonban Johnson levetette a béke tógáját, és az idei ka­rácsonyi kétnapos tűzszünet idején is Hanoi fölé küldte kalózrepülőit. Johnson békeszótamai elle­nére nemzetközi méretekben — s immár az amerikai köz­véleményben is fokozódó mértékben — növekszik a tiltakozás a világkatasztrófa veszélyét magában hordozó vietnami agresszió ellen. Wa­shingtonnak a katonai győ­zelem kicsikarására irányuló képtelen erőfeszítései és az agresszió kiterjesztésére (La­osz után most már Thaiföl- dön is bevetették az ameri­kai katonaságot a hazafiak ellen) vonatkozó lépései nem tömörítették, hanem tovább lazították a nyugati szövetsé­get. Nemcsak a SEATO és a CENTO bomlása folytató­dott, hanem éles ellentétek dúlnak a NATO-ban is. F ranciaország eb­ben az évben kivált a NATO integrált ka­tonai szervezetéből, s ez volt a legszembetűnőbb jele an­nak, hogy — a Neue Zürcher Zeitung szavait idézve — 1966 »a szövetség nyílt és látványos válságának eszten­deje volp«. 1964-ben még a sokoldalú atomütőerő kérdé­sében törtek felszínre az el­lentétek, azóta az Amerika- ellenesség tovább terjedt Nyugat-Európábam. Az Egye­sült Államok hiába igyeke­zett rávenni NATO-beli partnereit a vietnami ag­resszió támogatására — az Atlanti Szövetség tagállamai nem akarnak belebonyolódni ebbe a konfliktusba. Annál inkább keresik a kapcsolato­kat a Szovjetunióval és az európai szocialista országok­kal, és ez az esztendő jogos reményeket keltett arra, hogy Európában csökkenthető a fe­szültség: hogy kitartó erő­feszítésekkel lehetséges előre­lépés az európai biztonság megteremtéséhez. Bár Wilson kormánya túlságosan elköte­lezte magát az amerikai po­litika mellett, számos NATO- országban, így elsősorban Franciaországban, de kisebb mértékben Pávában, Olasz­országban. s < Nvugat-Né- metorszéfban és Törökország­ban is úi utakat, vagy leg­alábbis új kapukat keresnek. Erre mutat többek között az a látogatás-sorozat is. ame­lyet NATO-országok kor- I mányfói, külügyminisztered tettek a Szovjetunióban és Magyarországon is (az idén többek között Hakkerupp dán miniszterelnök, Couve de Murville francia külügy­miniszter járt Budapesten). Másrészt a NATO miniszteri tanácsának decemberi párizsi értekezlete, amelynek záró­közleményében egyetlen szó­val sem emlékeztek meg a »vietnami konfliktusról«, no­ha korábban minden .esetben kifejezték az amerikai politi­ka iránti támogatásukat. A NYUGATI SZÖVET­SÉG »válságos évé­nek« legfőbb jellem­zői közé tartozik a .sokat reklámozott »gazdasági csoda« és prosperitás vége, s hogy ez a gazdasági visszaesés po­litikai válságokban* robbant ki. A nyugati kormányválságok .közül elsősorban az Erhard- kormány bukását és a ke­reszténydemokrata—szoedem, nagykoalíció létrejöttét kell kiemelnünk. Az új Kiesin­ger—Bran4t-féle kabinet az elavult adenaueri koncepció helyett új kezdeményezéseket ígér. Azonban csak a té­nyek adhatnak választ arra, vajon a Washingtonnak hűsé­geit ígérő, Párizsnak baráti jobbot nyújtó és a szocialis­ta országok irányába közele­dést hangoztató nyugatnémet kormány merre lép majd igazán. A Szwvjetunió és a szocia­lista országok a tettek me­zején igyekeztek érvényesü­lést szerezni a békés egymás mellett élés politikájának, s támogatni a vietnami nép harcát, leleplezni és elszige­telni az Egyesült Államok agresszív politikáját. Január­ban az India és Pakisztán közötti békéhez vezető tas- kenti tanácskozásokkal a szovjet kormány olyan tekin­télyt és előnyt szerzett á nemzetközi diplomáciában, amelynek hatása azóta is ér­ződik, AZ esztendő legnagyobb diplomáciai utazásai is a szovjet kormány lépéseihez kapcsolódtak: a nyáron De Gaulle elnök tett eredmé­nyes látogatást szovjet föl­dön, az év végén pedig Ko­szigin miniszterelnök Pá­rizsban már a moszkvai megállapodások kereteinek ki­töltéséről, az együttműködés sokoldalú kiterjesztéséről folytatott eszmecserét. A bé­kés egymás mellett élés el­veinek gyakorlati megvalósí­tását segítette Koszigin de­cemberi törökországi látoga­tása is. De az Egyesült Nem­zetek Szervezete idei 21. köz­gyűlésén is sikerült pozitív határozatokat elfogadtatni I m / / egyik fontos ered- YQü menye, hogy a világban ma olyan égkör alakult ki, amely ked- ező a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályo- ásáról szóló szerződés meg­ölésére. Fontos lépés tör- ént az ENSZ-ben a világűr­én való nemzetközi együtt- 1 üköd és fejlesztésére is — 967 feladata, hogy az fNSZ-közgvűlésen elfogadott tőremutató döntések valóra áljanak. Ha a most véget ért esz­tendő nem is hozott látvá­nyos előrehaladást, sőt a je­lenlegi kínai vezetők helyte­len politikája és az Afriká­ban végbement neokolonialis- ta puccsok bizonyos mérté­kig gátolták az előrehaladást — 1966-ban a szocialista vi­lágrendszer országai politi­kai, katonai és gazdasági té­ren egyaránt tovább erősöd­tek, s ezzel együtt tovább erősödött azoknak az erők­nek befolyása is, amelyek képesek megakadályozni egy úi világháború kirobbantá­sát. <S. T.) Ho Si Minh nyilatkozott a Spiegelnek A vietnami béke megteremtéséről lotta kormányának jószolgála­tait a találkozó megszervezé­sére brit fennhatóság alatt ál­ló területen. A dél-vietnami külügymi­niszter Saigonban csupán any- nyit mondott, hogy tanulmá­nyozza a brit kezdeményezést Ugyanakkor az ENSZ szék- nelyéről azt jelentik a hír- ügynökségek, hogy Anglia új kezdeményezését szkepticiz­mussal fogadták ENSZ-kőrök- ben. A Vietnammal kapcsolatos diplomáciai erőfeszítések so­rába illeszkedik bele U Thant ENSZ-főtitkár válasza is Gold­berg amerikai ENSZ-megbí- zott december 19-i levelére. A főtitkár a levélben ismét le­szögezi: az első lépést a béke felé csak a VDK elleni ame­rikai bombatámadások meg­szüntetése jelenti. Valószínű­nek tartják, hogy a levél köz­zétételét azért időzítette a fő­titkár december 31-re, mert így még lehetséges a tűzszünet meghosszabbítása. Ezt a reményt azonban nem sok támasztja alá: a Reuter szerint Washingtonban nyuga­ti diplomaták úgy értesültek, Johnson elnök nem hajlandó változtatni a VDK elleni légi- háború ütemén, nem lehet te­hát szó a bombázás beszünte­téséről. TAVI RAT VÁLT AS a Kalinyin megyei Pártbizottság és a Somogy megyei Pártbizottság között NÉMETH FERENC ELVTÁRSNAK, a Somogy megyei Pártbizottság első titkárának K A P O S VÁ R Kedves Németh Elvtárs, kedves Elviársak! Az SZKP Kalinyin területi Bizottsága tiszta szívből köszönti önöket, Somogy megye és Kaposvár város ösz- szes dolgozóit az 1967-es újév alkalmából. önökkel együtt örülünk, és büszkék vagyunk a ba­ráti magyar nép sikereire. 1966-ban nagy lépést tettek előre a népgazdaság minden ágának, a kultúrának és a tudománynak a fejlesztésében, a dolgozok életszínvona­lának emelésében. Meg vagyunk győződve arról, hogy az 1967-es évben —* teljesítve a Magyar Szocialista Mun­káspárt IX. kongresszusának határozatait — újabb nagy­szerű sikereket érnek el a szocializmus építésében, őszintén kívánunk Önöknek, kedves barátaink, jó egész­séget, személyes boldogságot. Az új évben is erősödjön tovább a testvémépeink közötti, a Kalinyin területi és a Somogy megyei, valamint a kaposvári és a kalinyini dol­gozók közötti barátság. N. G. KORITKOV, az SZKP Kalinyini területi Bizottságának első titkára. A Szovjetunió Kommunista Pártja Kalinyin területi Bizottságának, NYIKOLAJ GAVRILOVICS KORITKOV ELVTARSNAK, a megyei pártbizottság első titkárának KALINYIN Az új esztendő alkalmából a megyei pártbizottság, Somogy megye dolgozói és a magam nevében őszinte szeretettel köszöntőm önt és önön keresztül a megyei pártbizottság, Kalinyin megye és város összes dolgozóit. Kommunizmust építő munkájukhoz jó egészséget, sok boldogságot, eredményekben és munkasikerekben gazdag, boldog új esztendői kívánok. NÉMETH FERENC, a Somogy megyei Pártbizottság első titkára Walter Ulbricht újévi üzenete Minimális program a két német állam megegyezésére Ho Si Minh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnöke a Hamburgban meg­jelenő Spiegelnek adott nyilatkozatában hangoztat­ta, hogy*TC vietnami béke csak akkor Valósítható meg, ha az arfferikai csapatokat kivonják Vietnamból, A nyilatkozatban Ho Si Minh rámutat arra, hogy Vietnamban az amerikai imperialisták a támadók, és az agressziót meg kell szüntetni, ha azt akarják, hogy Vietnamban véget ér­jenek a harcok. Az ameri­kai kormánynak és csatló­sainak haderőit ki kell vonni Dél-Vietnamból, fel­tétel nélkül, és egyszer s mindenkorra abba kell hagyni a VDK bombázását, meg keli szüntetni a VDK elleni harci cselekménye­ket, tiszteletben keli tarta­ni a vietnami nép nemzeti iogait. Ha mindez megtör­ténik, a béke azonnal lét­rejön. Jelenleg azonban az amerikaiak Vietnamban a legszégyenletesebb eszközö­ket és fegyvereket alkal­mazzák, a polgári lakosság körében tömeg-mészárlást hajtanak végre, iskolákat, kórházakat és templomokat pusztítanak el. A VDK elnöke nyilatko­zatában kifejezte meggyő­ződését, hogy a vietnami nép harca győzelemmel végződik. Vietnam népe a végsőkig harcol az ameri­kai agresszorok ellen, bár­milyen áldozatot követel­jen is e harc. Ügyünk igaz­ságos. Élvezzük a szocia­lista országok testvéri tá­mogatását, és aktívan tá­mogatnak bennünket a vi­lág népei, köztük a haladó amerikaiak is. Győzni fo­gunk — fejezte be a Spie­gelnek adott nyilatkozatát Ho Si Minh. Újévi tűzszünet Szombaton^ reggel hét órakor — magyar idő szerint pénte­ken éjfélkor — életbe lépett a kétnapos újévi tűzszünet Vietnamban. A tűzszünet előt­ti órákban nem voltak komo­lyabb akciók. Az amerikai szóvivő szerint Saigontól húsz kilométerre nem sokkal hét óra után harc tört ki egy őr­járaton levő amerikai szakasz és a gerillák között — a vesz­teségekről azonban nem érke­zett jelentés. Az amerikai lé­gierő, amely pénteken még teljes erővel támadta az or­szág északi és déli részét, és több száz bevetésben bombá­zott különböző célpontokat, szombaton »csak« felderítő re­püléseket hajt végre. Az AP beszámol arról, hogy közvetlenül a tűzszünet élet­be lépése előtt megkezdődött négyezer amerikai katona partraszállása Vuhg Tao tér­ségében. Velük együtt az ame­rikai csapatok létszáma 1967 küszöbén 380 000 főre emelke­dik Dél-Vietnamban. Az új egységek amerikai katonai források szerint a Mekong deltájában veszik föl a har­cot a partizánokkal. Brown békekezdeményezése Londonban péntek este be­jelentették, hogy Brown an­gol külügyminiszter újabb »békekezdeményezést« tett a vietnami konfliktus megoldá­sára. Az angol külügyminisz­ter üzenetet intézett ameri­kai, észak-vietnami és dél­vietnami kollégáihoz. Hármas találkozót indítványoz az el­lenségeskedések befejezésének megvitatására. Brown felaján­Szilveszter estéjén az NDK valamennyi rádió és televízió- állomása közvetítette Walter Ulbrichtnak, az NSZEP Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak, az NDK Államtanácsa el­nökének újévi üzenetét. Walter Ulbricht üzenetéiben az új év fontos feladataként jelölte meg a két német ál­lam kapcsolatainak javítását. Hangsúlyozta, hogy az' eltérő társadalmi fejlődés ellenére a két állam népének vannak közös érdekei, és ezekre vo­natkozóan megegyezésre lehet­ne jutni. E megegyezésnek ér­dekében született az a mini­mális program, amelyet elfo­gadhat az NDK és Nyugat- Németország minden békét és biztonságot óhajtó polgára. A minimális program által meg­határozott első feladatok: — A két német állam kormá­nya megegyezést köt egymással a normális kapcsolatok Jelvéte­liről. — A két kormány szerződés­ben rögzíti, hogy eltekint az erőszak alkalmazásától egymás­sal szemben. — A két kormány szerződé­ses megállapodás alapján felére csökkenti fegyverkezési kiadá­sait. — A két kormány kinyilatkoz­tatja, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon nem óbajt atomfegyvereket birtokolni, és egyidejűleg kinyilvánítja rész­vételi készségét egy európai atomfegyvermentcs övezetben. — A két kormány erőfeszíté­seket tesz normális viszony ki­alakítására és diplomáciai kap­csolatok helyreállítására vala­mennyi európai állammal. — A két kormány megegye­zést köt, amelynek alapján a nagyhatalmaktól garantált, sem­leges státust igényelnek a két német állam számára. — A két kormány megegye­zést köt, amelyben biztosítja, hogy tiszteletben tartja Nyugat- Eeríinnek mint sajátos és kü­lönálló területnek az önálló fejlődését. — Az NDK kormánya és Nyu- gat-Berlin szenátusa megegye­zést köt, amelynek alapján a szenátus beszünteti az NDK el­leni hidegháborúját, aa NDK kormánya pedig biztosítja az átmenő forgalmat Nyugat-Ber- Iinbe, egyelőre a német konfö­deráció megvalósításáig terjedő időtartamra. , A két kormány paritásos ala­pon bizottságot hív életre, amelynek feladata, hogy ellen­őrizze a potsdami határozatok végrehajtását a két Németor­szágban. A bizottság nyilvános­ságra hozza a jelentését és esetleges Javaslatait. Walter Ulbricht aláhúzta a két német állam megegyezésé­nek jelentőségét Európa bé­kéje és biztonsága szempont­jából. (MTI) Tanácskozások Varsóban az európai biztonságról December 27 és 29 között Varsóban tárgyalások voltak a Lengyel Egyesült Munkáspárt és a Francia Kommunista Párt küldöttségei között. A tárgya­lásokon az FKP részéről Ray­mond Guyot, az FKP Politikai Bizottságának tagja és Jacques Denis, a központi bizottság tagja, a LEMP részéről Zénón Kliszko, a politikai bizottság tagja, Artur Sztarewicz, a köz­ponti bizottság tagja, Andrzej Werblan, a központi bizottság tagja és Józef Czesak, a köz­ponti bizottság tagja vett részt. A tárgyalások, amelyek so­rán megvitatták kommunista és munkáspártoknak az euró­pai biztonság kérdésével kap­csolatos kezdeményezését, megerősítették a két párt ál­láspontjának teljes azonossá­gát. Gyilasz kegyelmet kapott Mint a Tanjug jugoszláv hír- ügynökség jelenti, Milovan Gyilasz, a jugoszláv, kormány egykori alelnöke elnöki kegyel­met kapott. Gyilasz szombaton szabadult a börtönből, miután négy évet és nyolc i.ónapot le­töltött nyolcéves és nyolchóna­pos börtönbüntetéséből. (MTI) A Hold lakóit érdekli Az Egyesült Ál­lamok elektroni­kai társas ágainak mérnökei különle­ges rendszert dol­goztak ki a Hold­ra utazó kutató- csoportok érintke­zésének biztosítá­sára. A Hold »cse­kély« méretei, a. láthatár közelsége és a légkör hiá­nya ugyanis erő­sen megnehezíti a. herizhullámok se­gítségével folyta­tott beszélgetést. A Westing Hou­se gyár mérnökei 250 kilós berende­zést készítettek, amely 35 méteres antennaárboc se­gítségével teremt rádió-összekötte­tést egyrészt a Földdel, másrészt a szomszédos ku­tatócsoportokkal. s végül a Holdon el­helyezett »főállo­mással«. Az érint­kezést a Föld köz­vetítésével veszik fel: a Holden lévő kutatók a földi reléállomás közve­títésével hallják majd egymást. (MTI) HA ESEDÉKES a kötelező gépjármű-szavatossági biztosítás 1967. évi díja. Január 3I-ig pótlékmentesen befizetheti Évi biztosítási díj: magánautó 460 Ft motorkerékpár (oldalkocsival i~) rendszámos segédmotorkerékpár 100 Ft Felvilágosítást fiókjaink adnak. ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ

Next

/
Thumbnails
Contents