Somogyi Néplap, 1965. június (22. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Csütörtök, 1965. július L Mikojan és Tito beszélt a szovjet — jugoszláv barátsági gyűlésen A Kremlben, a kongresszu­si palotában szerdán szovjet— jugoszláv barátsági gyűlést tartottak. Az elnökségben Ti­to jugoszláv elnökkel együtt helyet foglaltak az SZKP és a szovjet állam vezetői. A gyűlésen Mikojan, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke mondott beszédet. Kijelentet­te: »A Szovjetunió és Ju­goszlávia kapcsolatai szaka­datlanul erősödnek és kikü­szöbölődik mindaz, ami vala­ha árnyékot vetett e kapcso­latokra.« Mikojan többek között ki­jelentette, hogy most külö­nösen szükség van a szocia­lista országok összefog '.sára, mindazok egységére, akik sík­ra szállnak a reakció és a há­ború imperialista politikája ellen. Az USA nem akar tárgyalni — Az imperialista hatalmak ázsiai, afrikai és latin-ameri­kai agresszív cselekményei fokozták a nemzeUiozi re- szültséget — folytatta, — Az Egyesült Államok, a kö­rünkben imperializmus leg­nagyobb országa, a világ csendőrének szerepében lep fel, és nemcsak a dél-vietna­mi hazafiak nemzeti felszaba­dító mozgalmának elfojtására vetett be fegyveres erőket, hanem példátlan agressziót követ el egy békés szuverén állam, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság ellen is. Továbbra is puskalövések dörrennek Dominika főváro­sának utcáin, mert Washing­ton durva erőszakkal próbál rákényszeríteni egy neki meg­felelő rendszert Dominika né­pére. Lázas katonai készülő­dések folynak a NATO ag­resszív tömbben. — A Szovjetunió és más szocialista országok megadták és továbbra is megadjuk a szükséges segítséget a Viet­nami Demokratikus Köztár­saságnak, a vietnami népnek. Erre nézve teljes az egyetér­tés köztünk és a VDK vezetői között. — Az Egyesült Államok külpolitikájának irányítói iga­zolni próbálják kalandorkodá­sukat, »békeszerete tűket« hangoztatják, azt állítják, hogy hajlandók leülni a tár­gyalóasztalhoz. Igen, a tár­gyalóasztalhoz hajlandók le­ülni, de az agresszió beszünte­tésére nem hajlandók. Ilyen­formán hamisan hangzanak azok a Washingtonból a Szov­jetunióhoz és más országok­hoz intézett felhívások, hogy haladjanak együtt az Egyesült Államokkal »a béke útján«. A szocializmus erői vannak fölényben — Valamennyiünket óvatos­ságra intő aggasztó tény a nemzetközi helyzet utóbbi időben történt észrevehető ki­éleződése. Fölmerült a kér­dés: vajon az imperializmus agresszív akciói nem jelen­tik-e azt, hogy erősödtek az imperialista hatalmak pozí­ciói a nemzetközi küzdőtéren. Erre a kérdésre csak tagadó választ lehet adni. — A nemzetközi élet fejlő­désének alapvonása, hogy nö­vekednek a szocializmus erői, azok az erők, amelyek a né­pek nemzeti felszabadulásáért, a társadalmi haladásért, a bé­ke fennmaradásáért és meg­szilárdulásáért küzdenek. — Üdvözöljük Kuba hős né­pét és a szocializmus építésé­ben elért sikereit. Meggyőző­désünk, hogy Algéria népe amely a szocializmust válasz­totta, továbbra is ezen az úton halad. Mikojan végül hangsúlyozta, milyen óriási jelentőségű az összes szocialista országok egy­sége. Az imperialista agresszió láttára minden párt forradal- miságának és a marxista—le­ninista eszmék iránti hűségé­nek próbaköve, hogy közvet­lenül, tevékenyen vegyen részt az imperializmus ellen, a bé­kéért, a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom ösz- szeforrottságáért vívott harc­ban. Ezután Tito elnök mondott beszédet. Kijelentette: »Ko­moly válságok fenyegetik a békét és a biztonságot az egész világon.« — A nemzetközi feszültség kiéleződésének alapvető okait mi abban látjuk — mutatott rá a továbbiakban —, hogy az imperialista és reakciós erők a világ egyes részeiben fenn akarják tartani idejétmúlta gyarmati és egyéb pozícióikat, értelmetlen szívóssággal arra törekednek, hogy megállítsák a nemzetek politikai és gaz­dasági felszabadulásának tör­ténelmi folyamatát. E politika legszembetűnőbb példája az Egyesült Államok, dél-vietna­mi fegyveres beavatkozása, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság bombázása. Felelőtlen kijelentések »Sajnos — mondotta a ju­goszláv elnök — akadnak olyanok is, akik azt bizonygat­ják, hogy nincs okvetlenül szükség a békére és az együtt­élésre, ezek megvalósíthatatlan dolgok és kárt okoznak a szo­cializmus fejlődése és a le. igázott népek forradalmi har­ca ügyének. Mélységes meg­győződésünk, hogy hibás és rendkívül veszélyes elméletek ezek, mivel a tapasztalat bi. zonyítja, hogy a reakciós erők­nek kedvez a nemzetközi hely­zet minden éleződése.« Tito elnök állást foglalt »a felelőtlen kijelentések vagy a tények elferdítése ellen — bármely párttal vagy pártve­zetőséggel szemben alkalmaz­zák is azt —, mert az ilyen gyakorlat nyíltan ellenkezik a kommunista erkölccsel, az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet elveivel.« »A nemzetközi munkásmoz­galomban támadt nehézségek és különösen a jelenlegi világ alapvető problémáiról — mint például a háború és a béke kérdése — vallott különböző álláspontok és vélemények bo­nyolítják az amúgy is súlyos nemzetközi helyzetet, bilincsbe verik a haladó erőket, amelyek hatékonyabban állhatnának el­len az agressziónak és a világ- helyzet kiélezésének. Nem két. séges, hogy egyéb tényezők mellett a nemzetközi munkás- mozgalomban fennálló nézet- eátérések bátorították! fel a reakciós erőket, hogy táma­dást indítsanak a világ egyes térségeiben.« Tito elnök azt mondotta, hogy a Szovjetunió és az SZKP »óriási mértékben hoz­zájárult és hozzájárul a béke és a békés együttélés politi­kájához«. »A szovjet kormány és az egész szovjet vezetőség nagy érdeme az a tény, hogy a nemzetközi viszonyokban nem következett be még na­gyobb mérvű éleződés.« Az utóbbi években új tarta­lommal gazdagodott a jugo­szláv—szovjet baráti viszony és az együttműködés — foly­tatta Joszip Broz Tito. — A szocialista társadalmi rend­szer, amelynek fogalmába az egyenjogú viszony is beletarto­zik, jelenti a szilárd és legbiz. tosabb alapot kölcsönös kap­csolatainkban, barátságunkban és sokoldalú együttműködé­sünkben a legszilárdabb köte­léket. jshingtonban alighanem föllélegzéssel veszik tu­domásul: az ANZUS — az USA, Ausztrália és Űj-Zéland katonai-politikai hármasszö* vétségé — végre az Egyesült Államok szájíze szerint érté­kelte a délkelet-ázsiai helyze­tet. Ez a fellélegzés nagyon is indokolt. Az utóbbi néhány hónapban ugyanis az amerikai szövetségi rendszer három alappillérén (NATO, SEATO, CENTO) egyaránt éles repedé­sek jelentkeztek Washington vietnami kalandorpolitikája miatt. Másrészt azonban indo­kolatlan a föllélegzés, hiszen az ANZUS pontosan azt adta, most vasárnap-hétfői réndes évi értekezletén, amit papír­forma szerint várni is lehetett tőle. Véletlen ugyan, de jel­legzetes, hogy ez az egyetlen tömb, amely már nevének rö­vidítésében (ANZUS) hordozza lényegét — hogy tudniillik az Egyesült Államok (US) csen­des-óceáni hatalmi politikájá­nak eszköze. Ha visszalapozunk a mosta­nihoz hasonló rendes évi ér­tekezletek történetében, tanul­ságos képet kapunk erről. 1962. május: Az ANZUS mi­niszteri tanácskozása »teljes mértékben támogatja a dél­vietnami nyugatbarát kor­mány megsegítését célzó rend­szabályokat«. ' 1963 június: A külügyminisz­terek egységesen állást foglal­nak az atomfegyvermentes övezetek gondolata ellen. 1964. július: A tagállamok képviselői »aggodalmukat fe­jezik ki a délkelet ázsiai fej­lemények miatt«, és »újabb konkrét lépéseket« helyeznek kilátásba. Ezek a »konkrét lépések« az­óta megtörténtek. Az Egyesült Államok fokozta vietnami ag- resszióját. s ehhez az ANZUS másik két tagja: Ausztrália és Űj-Zéland katonai egységeivel is asszisztál. Az »ANZ«-kon- tingens Vietnamba vezénylése természetesen nem arra hiva­tott, hogy megfordítsa a szeny- nyes háború kimenetelét. Azért van ott, hogy jelenlété­vel is kimutassa a két kor­mány szolidaritását' az Egye­sült Államokkal. Mégpedig olyan pillanatban, amikor szö­vetségeseinek többsége elfor­dul az Egyesült Államoktól, de legalábbis aggodalommal szemléli délkelet-ázsiai manő. véréit. Az idei ANZUS-értekezlet- nek így külön is pikáns színe­zetet kölcsönöz, hogy a minisz­terek egyenesen Londonból, a r| it Nemzetközösség értekez­letéről érkeztek a washingtoni tanácskozásra. Az ellentmon­dásos alaphelyzetböl, hogy Ausztrália és Üj-Zéland, mint nemzetközösségi ország, olyan paktumban vesz részt az AN­ZUS keretében, amelynek ma­ga Nagy-Britannia nem tagja, további ellentmondások követ­keznek. Ismeretes, hogy Wil­son brit miniszterelnök úgyne­vezett vietnami békemissziója, amelyet nemzetközösségi tag­államok képviselőiből állítot­tak fel, jórészt azon szenve­dett hajótörést, hogy ugyan­akkor, amikor a testület öt tagállama közvetíteni Indult volna,' két másik tagállam az agresszor oldalán harcol Viet­namban. Az ANZUS-értekezlet ezt az ellentmondást most ismét reflektorfénybe állította .. tea) Algéria figyel meztet..; 15 tagja van a forradalmi tanácsnak Csak négy a civil Buteflika algériai külügymi­niszter magához kérette az Al­gériában működő nagykövete­ket, hogy közölje velük, »Al­geria nem engedi meg, hogy bárki is beavatkozzék bel- ügyeibe«. A külügyminiszter által összehívott nagykövetek listája nem került nyilvános­ságra, diplomáciai körökből annyit meg lehetett tudni, hogy a franciá és az amerikai nagykövet nem volt jelen a figyelmeztetés közlésekor. Az algériai forradalmi tanács, amelynek összetételét eddig még nem hozták nyilvánosság­ra, 15 tagból áll, s ezek között 11 katona, a négy civil pedig a következő négy miniszter: Buteflika, Medeghri, Belka. szem és Bumaza — írja tájé­kozott forrásra hivatkozva az AFP. Hozzáteszi, lehetséges, hogy közreműködésre kérik fel Ferhat Abbaszt, az algériai ideiglenes kormány volt elnö­két és B&bah Bitatot, Ben Bella első kormányának volt miniszterelnök-helyettesét. Ferhat Abbasz azonban — folytatja a francia hírügynök­ség — politikai föltételeket szabott közreműködéséhez, me­lyek a következők: többpárt­rendszer és a választások meg­tartása A KGSÍ végrehajtó bizottságának közleménye (Folytatás az 1. oldalról.) Együttműködés Nemzetközi Bankjának 1964-ben végzett tevékenységéről. Ebben az év ben először alkalmazták a Gazdasági Együttműködés Nemzetközi Bankja keretében a KGST-tagországok között át­számítási rubelben történő sokoldalú elszámolások rend­szerét. A bank a KGST-tagor­szágok* között átszámítási ru­belben történő sokoldalú el­számolások központjává vált, és 1964-ben körülbelül 23 mil­liárd átszámítási rubel érté­kű külkereskedelmi elszámo­lást és egyéb fizetést tett le­hetővé. A bank' megkezdte a betétek gyűjtésére és elhelye. zésére vonatkozó műveleteket, valamint^ szabadon átváltha­tó valutában való hiteloperá­ciókat is. A végrehajtó bizottság ja­vasolta, hogy a KGST-tagor- szágoknak a bank tanácsában helyet foglaló képviselői az első év tapasztalatai alapján tegyék meg a szükséges intéz­kedéseket a bank tevékenysé­gének fejlesztésére és további javítására. A végrehajtó bizottság meg­vizsgálta azokat a javaslato­kat amelyeket a KGST gép­gyártási állandó bizottsága ter­jesztett elő a textilipari gépek és fölszerelések gyártásának szakosítására és az 1966—1970 közötti időszakban történő kölcsönös szállítására vonatko. zólag; megvizsgálta továbbá az erdőgazdasági gépek és né­hány nagy fontosságú fakiter­melő gépfajta gyártásának szakosítására és kölcsönös szál­lítására vonatkozó javaslato­kat. A végrehajtó bizottság több mint 200 fajta textilipari gép és fölszerelés, Valamint több mint 30 fajta erdőgazda­sági és fakitermelő gép gyár­tásának szakosítására vonatko­zólag fogadott el ajánlásokat. Az ülésszakon tájékoztató hangzott el arról, hogyan hajt­sák végre a KGST 15. üléssza­kának határozatait, amelyek a KGST-tagországokban 1970-ig építendő tengeri szállítóflotta hajótípusaira vonatkoztak. A tájékoztatót megvitatva a vég­rehajtó bizottság megállapítot­ta, hogy a KGST gépgyártási és közlekedési állandó bizott­sága az'»1962—1964 közötti idő­szakban jelentős munkát vég­zett a KGST-tagországok ten­geri szállítóflottájánalí- hajó­típusai kérdésében. Ez a mun­ka lehetővé tette, hogy meg­határozzák a javasolt tengeri szállítóhajó-típusok alapvető műszaki és üzemeltetési sa­játságait, kidolgozzák a tenge­ri szállítóhajó-típusok tervei­nek elkészítéséhez és megépí­téséhez szükséges dokumentá­ciót. Az ülésszakon jóváhagy­ták a KGST-tagországokban 1970-ig elkészítendő fő tengeri szállítóhajó-típusok listáját. A végrehajtó bizottság ülés­szakán megvizsgálták a gaz­dasági együttműködés folyó kérdéseit is, s ezekkel kapcso­latban megfelelő javaslatokat és határozatokat fogadtak el. Az ülésszak a testvéri barát­ság és a teljes kölcsönös meg­értés légkörében folyt le. (MTI) Reflektorfényben Az elnapolt értekezlet Apró Antal, a kormány el­nökhelyettese megtekintette az 1NFORGA—65. kiállítást. A LEMP Politikai Bizottsá­ga és 3 Lengyel Egyesült Pa­rasztpárt elnöksége közös ha­tározatot hozott a mezőgazda­ság gép-, traktor- és műszaki ellátásának központosításáról. A központosítást az országnak abban a részében hajtják végre, ahol a termelőszövet­kezeti mozgalom és a mező- gazdasági körök a legfejlet­tebbek. Koszigin szovjet kormányfő szerdán fogadta Reginaid Maudling angol parlamenti képviselőt, a konzervatív párt vezetőjének helyettesét és megbeszélést folytatott vele. Július 1-i hatállyal az ed­dig a belügyminisztérium ha­táskörébe tartozó lengyel bel­biztonsági alakulatokat a »néphadsereg kötelékébe ol­vasztották be. Vang Kou-csuan kfnai és John Cabot amerikai nagykö­vet Varsóban szerdán megtar­totta a 128. nagyköveti talál­kozót. A két diplomata leg­utóbb április 22-én találko­zott. A következő találkozót szeptember 15-re tűzték ki. Alekszej Koszigin szerdán a Kremlben fogadta Vittorio Valletta professzort, a FIAT olasz konszern elnökét. A ba­ráti beszélgetésen Patolicsev külkereskedelmi miniszter is ijelen volt. Koszigin szovjet miniszter­elnök fogadta szerdán Benig- no Regueirát, a kubai keres­kedelmi kormányküldöttség vezetőjét. Regueira átadta Kosziginnek Osvaldo Dorti- cos elnök üzenetét. Patrice Lumumba özvegye befejezte kéthetes kínai láto­gatását, s . repülőgépen eluta­zott Sanghaiból. Viktor Grisin, a szovjet szakszervezetek központi ta­nácsának elnöke táviratban üdvözölte Brutyó Jánost és Gáspár Sándort, a SZOT újonnan megválasztott elnö­két, illetve főtitkárát. Genfben szerdán megkezdő­dött az ENSZ gazdasági és szociális tanácsának üléssza­ka, amelynek napirendién több mint negyven kérdés szerenel. Az egy hónapig tar­tó ülésszakon a leszerelés gaz­dasági és szociális következ­ményeit is megvitatlak. Űj Delhiben szerdán aláír­ták a hivatalos okmányt a Kutch térségében ma hajnal­ban életbe lépő pakisztáni— indiai tűzszünetről! lVfl ikor szombatra virradó éjjel Algírban, az af­roázsiai külügyminiszteri ér­tekezlet tervezett színhelyén bomba robbant, meglehetősen nyilvánvalóvá vált, amit kü­lönben már nemzetközi kö­rökben sejtettek, hogy e pil­lanatban nem éppen látszik a legalkalmasabb helynek Al­géria a második Bandung megrendezésére. Igaz, nem elsősorban az is­meretlen személyek által el­helyezett pokolgép feszítő ere­je veszélyeztette az afrikai és ázsiai államok nagy, de­monstratív találkozását, ha­nem azok az áttekinthetetlen politikai körülmények, ame­lyek egy ilyen bomba robba­násához vezethettek Algériá­ban. , Sokkal inkább arról van szó azonban, hogy az afro­ázsiai országok álláspontjában egy sor fontos kérdésben nincs meg a teljes egység. Az afroízsiai hatalmak gyarma­tosítás-, neokolonializmus- és imperialistaellenes összefogá­sában pedig mindig is döntő momentum volt az egységes föllépés. Ennek hiánya objek­tíve csak az ellenkező tábort, az imperialistákat, a gyar­matosítás és a neokolonializ­mus erőit szolgálta a múlt­ban. segíti a jelenben és tá­mogatja a jövőben. Mindezek alapján nyilván­valóan igaza vp» o r>—„áz­nak, amikor az afroázsiai ér­tekezlet elhalasztás'hoz r-t a megiegvzést fűzi: »Az előké­szítő bizottság döntése, ame­lyet az Algériában kialakult helyzet diktált, kétségkívül olörr.oz'iítja az egység és a kölcsönös megértés erősödését az afrikai és az ázsiai orszá­gok népei között.« E józan állásfoglalás, amely az afro­ázsiai értekezlet mostaninál sokkal jobb előkészítését és majdan az adott időpontban sikerét szolgálja, nem egy­könnyen érvényesült az érde­kelt országok egv részének körében. A-z algériai fél — ^r+Kéfően — ragaszkodott ah­hoz, hogy az értekezletet akár még bombarobban's kö­zepette is megtartsák, hiszen ez közvetve, sőt közvetlenül is nemzetközi elismerését segít­hette volna. Egyébként már az előző vi­ták és tapogatózások is azt mutatták, hogy az afroázsiai országok túlnyomó többsége nem sok hajlandóságot mutat valamiféle diszkriminációs el­járás követésére. Ebben nyil­vánvalóan nagy része van annak, hogy az erőviszonyo­kat józanul számbavevő afro­ázsiai országok nemigen tud­nak elképzelni hatásos anti- imperialista frontot a Szovjet­unió részvétele nélkül. Afri­kában és Ázsiában egyaránt nagyon jól tudják, hogy a Szovjetunió töltötte be a múltban is és tölti be a je­lenben is a legfontosabb sze­repet az imperializmus elleni harcban, adta és adja a leg­kézzelfoghatóbb támogatást a felszabadulásért küzdő népek­nek. A jelek szerint a végső jó­zan döntés meghozatalában több más, kompromisszumot kereső hatalommal együtt oroszlánrésze volt az EAfí- nak. Ezt azért is érdemes ki­emelni, mert hiszen az EAK és személy szerint Nasszer elnök az algériai fordulatot követő első időben még a konferencia megtartását szor­galmazta. Fokozatosan felis­merve azonban az algériai változások és a helyzet buk­tatóit, az EAK és Nasszer el­nök előharcosa lett annak az akciónak, amely végül is az elhalasztáshoz vezetett. Az EAK politikai vezetői pedig tudvalevőleg igen jól, árnya­lataiban is pontosan ismerik egyrészről az afroázsiai orszá­gok, mindenekelőtt a legtekin­télyesebb hatalmak vélemé­nyét, céljait, törekvéseit, másrészt az algériai belső helyzet valóságait. Álláspont­juk tehát döntően esik latba. Az október—novemberig, az afroázsiai értekezlet új idő­pontjáig rendelkezésre álló idő alkalmas lesz arra. hogy az érdekelt felek a legkülön-, bözőbb csatornákon keresztül megismerjék és egyeztessék véleményüket és; mindezek alapján a második Bandung majd még jobban szolgálja a békéért, az imperialista oa- resszió ellen harcoló erők nemzetközi frontjának meg­szilárdítását. Nemes János Az US és az ANZUS

Next

/
Thumbnails
Contents