Somogyi Néplap, 1965. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! ára 50 FILLÉR XXII. ÉVFOLYAM 51. SZÁM KEDD, 1965. MÁRCIUS 2. Húsz éve becsülettel (3. o.) Gyorslisla a lottó jutalomsorsolásról 15. O.J A papa Mai számunk tartalmából: (6. o.) MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ulbricht elvfárs ma hazainduí Kairóból (?' INTÉZŐ ’* i lllllll lllllliil um írn rfri Ma befejeződik a Walter Ulbricht vezette NDK kül­döttség egyhetes látogatása az EAK-ban. A delegáció a Völ­kerfreundschaft hajó fedélze­tén a Port Said-i kikötőből in­dul vissza. A látogatás prog­ramja végig zavartalanul folyt le, s az NDK Államtanácsának elnökét, amerre csak járt, lel­kes tömegek köszöntötték. Ulbricht és Nasszer két for­mális megbeszélést tartott, de ezenkívül több tárgyalás volt a küldöttség más tagjai, így például Lothar Bolz minisz­terelnök-helyettes, külügymi­niszter és az EAK vezető ál- lamférfiai között. A záróközle­ményt Ulbricht és Nasszer hétfő este ünnepélyes keretek között írta alá az Abdin Pala­ce nagycsarnokában. A megbeszéléseken az NDK és az EAK vezetői számos fon­tos nemzetközi kérdésben tel­jesen azonos álláspontjukat nyilvánították ki, s ez helyet kapott a záróközleményben is. A tárgyalások azonban első­sorban a két ország gazdasági, technikai és tudományos együttműködésének kibővíté­sére irányultak, s ezzel kap­csolatban több konkrét egyez­mény született. így például az NDK 25 millió fontra emeli annak a hosszúlejáratú köl­csönnek az összegét, amely az EAK második ötéves tervében szereplő ipari létesítmények fi­nanszírozására szolgál, s ezen­kívül egy 11 millió font érté­kű rövid lejáratú kölcsönt is bocsát a kairói kormány ren­delkezésére. A látogatás politikai sikere, s annak következményei azon­ban messze túlnőnek a záró­közleményben foglalt egyez­ményeken. Nem csupán arról van szó, hogy Bonn teljes ve­reséget szenvedett abban az igyekezetében, hogy megaka­dályozza Walter Ulbricht ál­lamfőnek kijáró fogadtatását. Kairói politikai körökben a következő fontos tényekre mutatnak rá: 3. 1. Első ízben történt meg, hogy az NDK képviselő­je egy szocialista tábo­ron kívül álló országban az egész német nép szószólója­ként léphetett fel. Walter Ulbricht a látogatás alkalmá­val több ízben hangsúlyozta, hogy nemcsak az NDK népe nevében beszél, hanem min­den haladó gondolkodású né­met nevében. Az EAK népe el is fogadta ezt, annál is in­kább, mert Ulbricht ismétel­ten a német—arab baráti kap­csolatok további fejlesztésé­nek szükségességéről szólt, s ezt cselekedetekkel is alátá­masztotta, míg Bonn ugyan­ebben az időszakban sorozatos arabellenes akciókat hajtott végre. Az Ulbricht látogatása következtében kialakult helyzet tovább szilárdi- j tóttá az arab egységet. Bonn magatartása miatt az arab államoknak világosan állást kellett foglalniuk. Az állásfog­lalások megtörténtek a nyu­gatnémet politikával szemben. 2. Az EAK-ban különösen nagy jelentősége van an­______nak, hogy kit tekintenek a németek képviselőjének. Az araboknál régi, mély rokon- szenv él Németország iránt. Bonn igyekezett ezt kihasznál­ni. Propagandájának állandó vezérfonala volt, hogy Nyu- gat-Németország Nagy-Bri- tanniával és Franciaországgal szemben nem tartozik a gyar­matosító hatalmakhoz, tehát az arabok bízhatnak benne. Ez a propaganda hatásos is volt, különösen a még mindig elég erős jobboldali elemek körében. Ezek az elemek Nyu- gat-Németországra alapozták reményeiket a Nasszer politi­kájával szembeni ellenállásuk­ban. 4. 5. Bonn után az arab fő­városokból most Wa- ______shington felé tekinte­nek. Ha az Egyesült Államok az arab—nyugatnémet viszály­ban Bonn mellé áll, akkor be­folyása okvetlenül csökkenni fog, nemcsak az EAK-ban, ha­nem az egész arab világban. Különösen feszült figyelemmel várják Kairóban, hogy milyen eredményt hoznak Harriman, az amerikai elnök és külügy­miniszter »utazó nagyköveté­nek« Tel Aviv-i tárgyalásai. H a a nyugatnémet kor­mány beváltaná fenye­getéseit, s megszakítaná a gazdasági kapcsolatokat az EAK-kal, a kairói kormány kénytelen lenne más országok­kal kötendő egyezmények se­gítségével pótolni a nyugatné­met kölcsönöket. Ez nem len­ne túlságosan nehéz, mert a nyugatnémet vállalatok ma­gas, általában hétszázalékos kamatot számítanak a nyúj­tott hitelért, s ilyen feltételek­kel máshonnan is lehet hitelt kapni. A másfelé való orientá­lódás azonban természetszerű­leg politikailag is eltávolítaná az EAK-ot a nyugati világtól. A helyzet — hangsúlyozzák Kairóban — sok lehetőséggel terhes. A most következő hó­napok döntőek lehetnek az egész arab világ politikai irányvonalának kialakulása szempontjából. Polgár Dénes Nemzetközi értekezlet összehívását javasolja az indokínai népek értekezlete Kambodzsa fővárosában, Phnom Penhben hétfő reggel ünnepélyesen megnyílt az »in­dokínai népek értekezlete«, amelyet Norodom Szihanuk herceg kezdeményezésere hív­tak össze. Vietnam Laosz cs Kambodzsa népeinek küldöttei ez alkalommal történelmük­ben először ülnek közös tár­gyalóasztalhoz. Norodom Szihanuk kam­bodzsai államfő megnyitó be­szédében azzal vádolta az im­perialistákat és kiszolgálóikat, hogy népirtó háborút ■ zúdíta­nak Indokína polgári lakossá­gára. Együttérzéséről biztosí­totta a dél-vietnami és laoszi hazafiakat, akik az imperialis­ták kiűzéséért, az idegenek ál­tal rájuk kényszerített népel­lenes rendszerek megbuktatá­séért harcolnak. A Dél-Vietnamban folyó há­ború rúl szólva Szihanuk be­széde kijelenti: — Meg kell állítanunk a há­borút, amely lángba boríthatja egész Ázsiát. Értekezletünknek a világ közvéleményének tá­mogatásával rá kell bírni az Egyesült Államokat, hogy vessen véget e háborúnak. Ki kell jelentenünk, hogy támo­gatjuk egy új nemzetközi ér­tekezlet összehívását az indo­kínai problémák megvitatása céljából. Ki kell jelentenünk, hogy Laosz és Dél-Vietnam igazi semlegesítését kívánjuk, Dél-Vietnamét legalább is ad­dig, amíg népszavazás nem dönt Észak-Vieinammal való egyesítéséről. Az értekezleten négy kam­bodzsai, öt laoszi és csaknem húsz dél-vietnami küldöttség vesz részt. rium szombaton bocsátott ki a dél-vietnami kérdésről, és amely az állítólagos észak­vietnami kommunista beszi­várgás ürügyével próbálja iga­zolni az Észak-Vietnam ellen tervezett újabb amerikai pro-1 elnöke és Százezrek keresték már fel a lipcsei vásárt A magyar küldöttség látogatása — Koszigin szovjet miniszterelnök nyilatkozata Vasárnap reggel megnyíl­tak a lipcsei jubileumi vásár kapui és megindult a látoga­tók áradata a műszaki vá­sár kiállítási épületei, szabad­téri részlegei és a 17 vásár- csarnok felé. Az Apró Antal vezette magyar kormánykül­döttség, a bolgár, a román, a jugoszláv, az albán, a ko­reai, a kínai, a mongol és a vietnami küldöttséggel együtt a nyugat-európai és a távol - keleti országok, továbbá Ku­ba kiállítását tekintette meg. A Német Demokratikus Köz­társaság részéről dr. Grete Witkcnvski miniszterelnök­helyettes és dr. Erich Marko­witsch miniszter kísérte őket. Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnöki Cyrankiewicz lengyel miniszterelnökkel és Otakar Simunek csehszlovák miniszterelnök-helyettessel, valamint a három kormány küldöttség tagjaival a szovjet kollektív kiállítási csarnokot, majd a lengyel, a csehszlovák és az EAK-beli kiállítást, továbbá a Német Demokrati­kus Köztársaság nagyipari gépkiállítását nézte végig. E csoportot az NDK részé­ről Willi Stoph miniszterel­nök és más vezető személyisé­gek kísérték végig a vásáron. A látogatás közben Kosá­gin szovjet miniszter-elnök egy francia újságíró kérdésé­re kijelentette, hogy jelenleg nincs szándékában sem Pá­rizsba, sem Bonnba utazni, De Gaulle francia miniszterel­nököt viszont meghívták, hogy látogasson el a Szovjet­unióba. A vásár látogatottsága egyébként minden képzeletet felülmúl. A rendkívül rossz, téli időjárás ellenére már az első óráikban százezrek keres­ték föl a vásárcsarnokokat és a műszaki vásár területét Vasárnap Lipcsében baráti beszélgetést folytatott Alek­szej Koszigin, az SZKP Köz­ponti Bizottságának elnökségi tagja, a Szovjetunió miniszter- Willi Stoph, a O Ma befejeződik Walter Ulbricht EAK-beli látogatása. Az NDK Államtanácsának elnöke és Nasszer elnök a tárgyalások eredményéről közös közleményt írt alá. Az NDK nagy összegű hitellel segíti az Egyesült Arab Köztár­saságot. Vasárnap megnyílt a lipcsei vásár. A nyolcszáz éves vásárváros jubileumi ünnepségére érkező Koszigin szovjet miniszterelnök újságíróknak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy jelenleg nincs szándékában sem Párizsba, sem Bonnba utazni, De Gaulle francia elnököt viszont meg­hívták a Szovjetunióba. Nyugat-Németországban még mintegy százhatvanezer olyan náci él, aki gyanúsíthatóan háborús bűnöket kö­vetett el, de még nem vonták felelősségre — állapítja meg tegnapi cikkében a Pravda. Ezeket a nácikat most amnesz­tiában akarja részesíteni a bonni kormány azzal, hogy má­jus 8-a után elévültnek nyilvánítja á háborús bűnöket. A népek viszont követelik: a népellenes, fasiszta bűnökre ne legyen bocsánat. vokációkat. (MTI) NSZEP Politikai Bizottségá­Sukarno indonéziai hétfőn Phnom Penhbe zett. elnök érke­Khanh Rómában Khanh tábornok, a dél-viet­nami klikk nemrégiben meg­buktatott diktátora hétfő reg­gel — átutazóban New York felé — Rómába érkezett. Khanh, aki most a dél-viet­nami junta »utazó nagyköve­tének« tisztét tölti be, a re­pülőtéren tett nyilatkozatában a jelenlevő újságírók gúnyka­caja közepette jelentette ki: »Hála az én és követőim tevé­kenységének, megteremtettük Dél-Vietnamban a demokrácia alapját«. »Bizakodását« fejezte ki továbbá, hogy »több állam­csíny nem lesz már Dél-Viet- namban«. A Tempo szerint Khanh két napot tölt Rómában. Az Unita hétfő reggeli kom­mentárja Khanht Csombéhoz hasonlítja és hangsúlyozza: »A közvélemény nem tűrheti el, hogy a tábornok olasz politi­kusokkal találkozzék«. Az Egyesült Államok újabb veszélyes kezdeményezésekre készül: fokozni kívánja hábo­rús erőfeszítéseit Dél-Viet­namban és újabb agressziós cselekedeteket akar elkövetni Észak-Vietnam ellen — álla­pítja meg a Vietnami Demok­ratikus; Köztársaság külügymi­nisztériumának vasárnap ki­bocsátott nyilatkozata. A tervezett újabb amerikai provokációk előhírnökének te­kinthető az az úgynevezett »fehér könyv« is, amelyet — az amerikai külügyminiszté­6340 hold rétet és legelőt gyomtalanítottak tavaly a fiatalok a marcali járásban Az idei feladatokról tanácskozott a Hazafias Népfront marcali járási bizottsága (Tudósítónktól.) A marcali járásban az évi ta­karmányszükségletnek csupán egyharmadát fedezi a rétek és legelők hozama. Tehát rendkí­vül nagy szükség van a legelő- gazdálkodás megjavítására. A Hazafias Népfront járási bi­zottsága a közelmúltban tár­gyalta meg a tennivalókat. A múlt évben már sokat dol­goztak a hozam emeléséért. 107 000 köbméter földet moz­gattak meg az árkok tisztításá­val a réteken és legelőkön. Több mint háromszáz holdat vegyszerrel gyom tala n i tottak. A tervezettnél valamivel na­gyobb területet műtrágyáztak, viszont a szerves trágyázással elmaradtak. Az úttörők és a KISZ-tagok 6340 hold rétet és legelőt gyomtalanítottak. Az idén a tavalyinál 100 000 forinttal többet, 800 000 forint dotációt juttat az állam a gyep­területek javítására. Ez a se­gítség azonban csak úgy hoz­hat eredményt, ha a szövetke­zetek is igyekeznek mindent megtenni, ami erejükből futja. Úgy tervezik, hogy 300 holdat szerves trágyáznak, és nagy mennyiségű trégyaleves kom- posztot használnak fel. Növe­lik a szélvédett területet 242 hold fásításával. A minőséget kívánják javítani azzal, hogy 90 hold gyepet feltörnek, és 36 hold füves telepítést hajtanak végre. A legelők jobb kihasználásá­ra kísérletképpen három köz­ségben bevezetik az NDK-ban bevált módszereket. A szaka­szos legeltetésen belül úgyne­vezett porciós legeltetést alkal­maznak. Ennek lényege, hogy a terített karámos területen csak egynapi fogyasztási helyen le­gelhetnek a jószágok. Ez igen felelősségteljes munkát kíván a dolgozóktól. A népfrontbizottsági tagok értékes javaslatokkal egészítet­ték ki a terveket. _ nak tagja, az NDK Miniszter tanácsának elnöke, valamint az NSZEP Politikai Bizottsá­gának több más tagja és pót­tagja. A kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitat­ták meg. A megbeszélés rend­kívül szívélyes, baráti légkör­ben folyt le. Willi Stoph vasárnap foga­dást adott a lipcsei vásár fennállásának 800. évfordulója alkalmából. A fogadáson meg­jelentek a vásáron részt vevő kormányküldöttségek. »A kis szocialista országok igen fontos és különleges sze­repet játszanak a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsá­hoz tartozó államok közös nagy gazdasági rendszerében« — mondotta hétfőn Alekszej Koszigin szovjet miniszterel­nök a műszaki vásár 17. csar­nokában a bolgár pavilon megtekintése közben az euró­pai szocialista országokból ér­kezett újságírók kérdésére válaszolva. Alekszej Koszigin és a szov­jet küldöttség többi tagja Willi Stoph-fal, az NDK mi­niszterelnökével és a Német Szocialista Egységpárt Politi­kai Bizottságának Lipcsében tartózkodó többi tagjával együtt az NDK különböző szakkiállításait tekintette meg, s különösen sokat időzött az NDK szerszámgépipari kiállí­tásának területén, majd a szo­cialista országok kollektív ki­állításait nézte végig. Délelőtt 11 órakor a szovjet küldöttség az NDK reprezentánsaival együtt a lengyel pavilonban adott koktélen vett részt. Itt Józef Cyrankiewicz lengyel miniszterelnök és Willi Stoph, az NDK miniszterelnöke mon­dott rövid pohárköszontőt. A Leipziger Volkszeitung cí­mű újság hétfői száma közli A. Kosziginnek a lap számára adott nyilatkozatát. Koszigin kijelentette, hogy Lipcsét a világ egyik legfontosabb ke­reskedelmi központjának tart­ja, amely rendkívül nagy sze­repet játszik a kelet—nyugati békés kereskedelem kialakítá­sában. Apró Antal miniszterelnök­helyettes a magyar küldöttség tagjaival vasárnap délután a 21 különböző helyen elhelye­zett magyar szakkiállításokat tekintette meg. Hétfőn előbb az európai szocialista országok kollektív kiállításait nézte vé­gig, majd a belvárosban levő vásárcsarnokban járt. A ma­gyar küldöttség vezetőjét és tagjait mindenütt kitüntető fi­gyelmességgel fogadták. Hans Bahr főkonzul, az NDK Külkereskedelmi Kama­rájának elnöke hétfőn ebédet adott a szocialista országok kereskedelmi kamarai elnökei­nek tiszteletére. Ezen magyar részről Kallós Ödön, a Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke vett részt. A lipcsei új-városháza köz­gyűlési termében Kun Schmeisser, a vásár igazgatója ötven olyan külföldi személyi­séget tüntetett Id a vásár dísz­jelvényével és oklevelével, akik az elmúlt évtizedekben kiváló érdemeket szereztek a lipcsei vásár fejlesztésében. A kitüntetettek közé tartozik Szokolovszkij marsall és Bo­kov vezérőrnagy, akik mint a szovjet hadsereg parancsnokai közvetlenül a második világ­háború befejezése után igen nagy szerepet játszottak abban, hogy a lipcsei vásár már 1946 tavaszán ismét megnyithatta kapuit. Magyar részről Kallós Ödön, a kereskedelmi kamara- elnöke és Schiffer Pál, az IBUSZ vezérigazgatója része­sült ebben a kitüntetésben, Fogadás a Lipcsében tartózkodó szovjet kormányküldöttség tiszteletére Abraszimov, a Szovjetunió NDK-beli nagykövete a lip­csei városházán hétfőn foga­dást adott a lipcsei vásáron részt vevő szovjet kormány- küldöttség tiszteletére. A fogadáson jelen voltak a kormányküldöttség tagjai, Ko­sziginnek, a szovjet miniszter­tanács elnökének vezetésével, továbbá Willi Stoph, az NDK miniszterelnöke, az NSZEP Politikai Bizottságának tagjai és póttagjai, az NDK Államta­nácsának tagjai és a köztársa­ság más vezető személyiségei, a vásáron részt vevő külföldi kürmánykül döttségek vezetői cs tagjai, a lipcsei társadalom képviselői. A fogadáson Koszigin Stoph beszédet mondott. (MTI) es Palme Dutt Moszkvába érkezett Palme Dult hétfőn Moszk­vába érkezett, hogy Nagy-Bri- tannia Kommunista Pártjának képviselőjeként részt vegyen a kommunista és munkáspártok konzultatív találkozóján. A seremetyevói repülőtéren Gyemicsev, az SZKP Közper r Jlzottsága elnökségének p<i- tagja, a központi bizottság tit­kára fogadta Palme Duttot. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents