Somogyi Néplap, 1962. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-19 / 219. szám

****,***** BOSSZANTÓ APRÓSÁGOK Tartalmas a kötéséi új művelődési otthon munkája Kötcse korszerű, új művelő­dési otthonában a nyári hóna­pokban is bőven volt rendez­vény. Noha a mezőgazdasági munkák miatt kevesebb . idő jutott a művelődésre, mégis biztató eredményeket ért él a község új intézménye. Júliusban egészségügyi témá­jú ismeretterjesztő előadást tartottak a rákról. A filmve­títéssel égybekötött előadást mintegy 250 dolgozó hallgatta meg. Nem sokkal ezután szű­rét! bált rendezték á KISZ- esek. Augusztuá végén az idény napközi apróságai ruk­kolták ki: a záróünnepélyen színdarabot játszottak. A pici­nyek műsorát háromszázan nézték meg. A KISZ-szérvezet tágjai szombatonként és vasárnapon­ként jönnek ősszé á művelődé­si ótthón klubjában. Ézekéh az ósszéjöveteleken beszélik még tennivalóikat. Itt tartják tag­gyűléseiket is. Az idősébbék főleg vasárnap keresik föl áz otthont. Beszélgetnek, meg- hányják-vétik a község, az or­szág és a világ eseményeit. A falu lakói társadalmi mun­kában tekepályát építenek. Ha a lendület nem hagy alább, ha­marosan elkészül a pálya. A művelődési ház vezetői most azon törik a fejüket, hogyan tehetnék még Otthonosabbá a helyiségeket, 20 OÓÖ fo­rintért bútort rendeltek a kö­zelmúltban. Reméljük, hogy az őszi »nagyüzem« megindulásá­ra már teljesen berendezett művelődési otthon várjá á lá­togatókat. Böjté Sándor és Orbán Mi­hály, a művelődési ház vezetői, Németh Jánosné, Cservénka Gizella pedagógusok, Trlmmel Henrik tsz-tas és a többi lel kés népművelő azon munkál­kodnak, hogy tartalommal töltsék meg a község új intéz­ményének munkáját. Horváth József levelező POLANYI mozaik AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói kiemelkedő eredményt értek el a hulladékgyűjtési versenybén. Noha az iskola .ás létszámú, a gyérekek 3250 ki­ló vasat, 182 kiló papírt és 219 kiló róngyöt adtak át a gyűj­tőhelynek. A Somógy és Zala megyei Melléktermék- és Hul­ladékgyűjtő Vállalat futball- labdával ajándékozta meg a gyerekeket. Ez bizonyára arra ösztönzi majd őket, hogy eb­Levelekből — levelekről Egyik kaposvári Olvasónk azt kifogásolja, hogy az útépítők este 9 ts ll óra között kezdik és hajnalban fejezik be a legza­josabb munkákat a Május 1. ut­cában. Mint ltja Ilyenkor szál­lítják a betoncsöveket, hordják a követ. Emiatt napok óta nem alszik a környék lakossága. A munkát elrendelik nyilván nem gondoltak arra, hogy milyen »kellemes hangverseny« lesz ab­ból, ha a bádoggal bélelt teher­autókra dobálják a fölszedett köveket. Ha sürget a határidő, ha szükséges éjszaka Is dolgoz­ni, a kevesebb zajjal járó mun­kákat kellene Ilyenkor végezni. Jó volna, ha az Illetékesek a környékben lakók éjszakai nyu­galmára is gondolnának — írja olvasónk. Dr. Szabó Lajosné pécsi olva­sónk azt tette szóvá, hogy Ka­posváron, az Április 4. utca 1. számú házban három hónapja sötét a lépcsőház. Tatarozzák az épületet, a lépcsőkön felhalmo­zott törmelék miatt életveszé­lyes a közlekedés. Wagner Károly, az Ingatlanke­zelő Vállalat Igazgatója arra hi­vatkozott levelében, hogy a tör­meléket az Április 4. utcában folyó útépítés miatt nem tud­ták elszállítani. Amint elkészült a burkolat, elvitték a szemetet. A Tatarozó Vállalat végzi a re­noválást. A munkálatok most is tartanak, a vállalat még nem vette át az épületet. A villany- vezetékeket is szabványosítják, s csak az átszerelés befejezése után lehet a közvilágítást bizto­sítani. * * * Barna Mihály kaposvári olva­sónk furcsállja, hogy az 1981- ben megszépült Cslky Gergely Színház környékét még mindig nem hozatta rendbe a városi tanács. Mint írja, szén, díszlet, vas és egyéb limlom csúfítja ezt a területet. A színház előtt el­vezető járda gidres-gödrös. Át­menetileg sódert szórtak a mé­lyedésekbe. Esős időben bokáig sárban járhatnak majd itt az emberek. « * * Stefanlts Imre fonyódi olva­sónk a Sándor-telepen levő pos­tahivatalra panaszkodott le­vélben. Az Állami Biztosító 500 forint 25 fillért utalt át szep­tember 7-én olvasónknak. Ha nem keresteti a pénzt. _ még szeptember 11-nél is később kapja meg. Gergő Sándor csokonyavison- tal olvasónk arról számolt be levelében, hogy az T. kerület 175. szám alatt levő épület ros­katag állapotban van. veszé­lyezteti a szomszéd házban le­vő kovácsműhelyt is. A Barcsi Járási Tanács Ipari és műszaki csoportja olvasónk bejelentése nyomán vizsgálatot tartott. Figyelmeztette a községi tanács elnökét, hogy ideiglene­sen dúeoltassa meg az épüle­tet. Mivel a háztulajdonosok nem hailandóak elvégezni a helyreállítási munkákat, a ta­nács végezteti el, ha megkap­ja a hitelt. bén A tanévben még több hul­ladékot gyűjtsenek. • * * NAGY VOLT A SÜRGÉS­FORGÁS a rtiúlt vasárnap a kis faluban. Fiatál házaspárok, ősz hajú nagyapák igyekezték a Fő térte. Innen indult Hé­vízre az autóbusz. Habár a ki­rándulás (költségét a részvevők állták, mégis mindenki örült. £2 volt ti. az első szervezett ki­rándulás a polányiak életében. A busz utasai megtekintették a Balaton nevezetesebb üdülőhe­lyeit, megfürödtek a hévízi fürdő gyógyvizében. — Nem hittem volna, hogy megérem ezt a napot — mon­dogatta a fiataloknak Vlóla Géza bácsi és Pfeiffer Kon- rád. — Még hogy busszal uta­zunk Polárisból Hévízre! Juhász János tsz-elnök is el­kísérte a szövetkezeti tagokat. Az első kiránduláson a jelent­kezőknek csak fele lehetett ott, nem volt több hely az autó­buszban. Az otthon maradot­tak a következő vasárnap vág­tak neki az útnak. A TÜDŐGONDOZÓ INTÉ­ZET tüdőszűrést tartott a köz­ségben. Sajnos, a kétnapos vizsgálat ismét csak azt álla­pította meg, hogy ez az eldu­gott falu még mindig meleg­ágya a hajdani népbetegség­nek. Ideje lenne, ha a kóroko­zók elsődleges góca: a rég­múlt időkből fennmaradt, zsú­folt vegyesbolt és a sötét, ab­laktalan »kocsma« végleg el­tűnne. Helyükre egészséges, vi­lágos, tágas üzleteket kellene építeni. Bízunk abban, hogy a MÉ­SZÖV meghallgatja a falu ké­rését. s megszünteti a múlt ma­radványait. Somfai Sándor levelező A múlt hét pén­tekén egy jól öl­tözött, harminc év körüli zömök férfi üldögélt a cseri óvoda udva­rában levő pádon. Hátát kényelme­sen neki vetette a támlának, két kar­ja ernyedten ló­gott, szája két sarkából folyt a nyála. Mellette két üveg Kinizsi sör és egy kenyér volt. Az óvoda dolgozói riadtan nézték a férfit, nem tudták el­gondolni, mi baja lehet. Beteg? Rosszul lett? A kelleténél mé­lyebben nézett a pohár, illetve a2 ÜVeg fenekére? Odamentem hozzá és megszó­lítottam: — Szaki, talán rosszul van? Epizód Meg se muk­kant. — Mőnd ja, jó ember, beszeszelt? *— kérdezte^} új“ ra. Mivel nem vá­laszolt, megráz­tam, mint Krisz­tus a vargát. Csak lógatja tovább a fejét, meg se moccant. »Mit csináljak — gon­doltam magam­ban. — Ha be­teg, hívni kellene a mentőket. Ha részeg, akkor meg ed kell távolítani, mert még bemegy az óvodába,, smeg­ijeszti a gyereke­ket*-. Újra megráz­tam, de hallga­tott, mint a csu­ka. A füléhez ha­joltam, belékiél- tottam: »Ég az óvoda!!« — »Ég a kuny­hó, ropog a nád« — motyogta a- nélkül, hogy ki­nyitotta volna a szemét. Ha béteg volna, biztosan nem cif­rázná éét a nó­tát — ötlött áz eszembe. Itt csak fondorlattal érhe­tem el célomat. — Jönnek a mentők! Beviszik gyomórmösásra..., a saját költségé­re! — 1 ordítottam a fülébe. Énre felébredt, dümnyögött vala­mit a mosásról, a Patyolatról, s el­indult a Sörház utcán haza. Az elvonókúra említése megtette hatását, úgy lát­szik, hogy már voltak tapasztala­tai a dolog mi­benlétéről! Bánki Gyula levelező Első nap a gyárban — két és háromnegyed óra bosszúság Még aUg derengett a hajnál fénye, amikor már egy sereg munkás beszélgetett a Kapos­vári Cukorgyár kapujában. A naptár szeptember 13-6t, csü­törtököt, az óra hajnali há­romnegyed ötöt mutatott. Izgatottan, munkára készen topogtunk a kapu előtt Végre kitárult, s mi beözönlöttünk rajta az üzembe. Csendes volt a gyárudvar, a gépek monoton Zúgása azonban elárulta, hogy megindult az élet. Tanácstala­nul ballagtunk az épület Irá­nyába. Senki se kérdezte meg. hogy mit akarunk, s mi sem kérdezhettünk meg senkit, hogy miért rendeltek bennün­ket ide öt órára. Odaszegőd­tünk az egyik régi dolgozóhoz gondolva, hogy jól ismeri az itteni szokásokat, majd eligazít minket. A laboratóriumban kötöttünk ki. Némaság és sö­tétség honolt a teremben. Va­laki villanyt gyújtott. Az új munkások leültek a tartályo­kat szegélyező emelvény lép­csőjére. Sorra szemügyre vet­ítünk mindent. Egy idő múlva azonban türelmetlenkedni kezdtünk: miért ténfergünk itt céltalanul Ilyen kora hajnal­ban? Csak ültünk, besüélget- tünk és méltatlankodtunk. Né- hányan dugva rágyújtottak, ném akadt, aki figyelmeztesse őket arra, hogy Itt veszélyes ci­garettázni. Ahogy teltek, múl­ták az órák, türelmetlenségünk egyne fokozódott. Ügy hét óra tájban az egyik dolgozó a kő­vetkezővel nyugtatott meg minket: — Legalább jól kipihenik magukat! Háromnegyed hétkor végre megérkeztek az Illetékesek. Át­vették a munkakönyveket, ki­adták a munkaruhákat. . így kezdődött első napunk a cukorgyárban. Egy kicsit ke­serű szájízzel távoztunk, bán­tott bennünket a majd három­órás várakozás. Nem lehetett volna másképpen megszervez­ni a munkakezdést? Egy dolgozó Egyre nagyobb lesz a gödörJ Barcson az ONCSA-telep es a 6-os út között agyagot termelnek ki, mégpedig olyan nagy mennyiségben, hogy las­san a házak alá érnek. A legnagyobb baj az, hogy egé­szen a part alá fúrnak, s nagy szakadékok lógnak alá veszélyeztetve a környékbeli lakók, főleg a gyermekek testi épségét. Egy jó hónapja levélben hívtam fél érre a Barcsi Községi Tanács fi­gyelmét, azonban válaszra sem méltattak. Pedig jó vol­na, ha körülnéznének az agyagbányában. A másik furcsaság: a he­lyi földművesszövetkezet Si­lógödröket ásatott szintén az ONCSA-telep és a 6-os út között. A takarmányt ki­szedték, a gödrök pedig üre­sen ásítoznak. Egészségügyi szempontból sem lett volna szabad ezt így csinálni. A tanácsnak írt levelemben ezt is megemlítettem, azonban erre sem válaszoltak. Jó volna, ha a kormányrende­letben meghatározott időre válaszolna a tanács a beje­lentésekre, még akkor is, ha a panaszosnak esetleg nincs mindenben igaza. Lakna Mihály Pécs, III. Szőlészeti Kutató Int. Hogyan szépüljünk meg? A Balatonboglári Vegyes­ipari Ktsz-nek kozmetikai részlege is van. Az üzlet aj­taján függő tábla szerint 8 órától 12-ig és 13 órától 18 óráig kellene nyitva tartani a helyiséget. Sajnos, a meg­szépülni vágyó asszonyok hiába mennek oda a jelzett Időben, zárt ajtó fogadja őket. Hogy miért? Ezt sze­retnék tudni a boglárísk és az üdülő nők is! Többször jártam már az üzletben, né­hányszor szerencsém vólt, benn találtam a kozmetikus­nőt, azonban nem volt haj­landó fogadni. Mindig talált, valami kifogást: melegben nincs lelki ereje dolgozni; rossz a gőzölő, most nem ke­zelhet; fontos ügyben eluta­zik, jöjjek máskor. Ez égy hónapig ment így. Minek ak­kor a kózmetlkal részleg? Egy bosszús vendég O l em baj, hogy poros lesz a kenyér? Több száz kenyeret szállí­tottak vidékre szeptember 3-án a Kapósvári Sütőipari Vállalat igái! telepéről. A kocsin se sétofláp, se egyéb nem volt, a dolgozók nem tudták betakarni az árut. A kenyerek hosszú kilométere­ken át porosodtak. Miért nem zárt kocsiban szállítja a ke­nyeret a vállalat? Hogyan védjük egészségünket, ha mások még a legelemibb sza­bályokat sem tartják még? K. I.-né Igái. O Hogyan kerül a csizma az ülésre? Ha valaki Somogyszobon száll föl a Gyékényes—Buda­pest között közlekedő éjsza­kai személyvonatra, két eset között választhat: vagy áll­dogál, vagy »udvariatlanul« felkölti a két, esetleg négy utas helyét elfoglaló pihenő­ket. Főképpen szombattal meg vasárnap utaznak sokan a fővárosba vagy más, távo­labbi munkahelyekre, a min­denki szeretne ülőhelyhez jutni. Némelyek a2ónban már Gyékényesen és Csur­gón hálókocsivá Változtatják a fülkéket és a termeket, s így sok utast kiszorítanak a folyosóra. Aki nem akar «ve­szekedni« vagy »tolakodni«, állhat akár Pestig. Ha eset­leg mégis sikerül valakit jobb belátásra birolá, egy zsebkendőjébe kerül, míg tisztára súrolja az ülést. A sok felrakott lábtól még menni sem lehet rendesen a kocsikban. Jó volna, ha a ka­lauz nem engedné meg az utasoknak, hogy föltegyék lá­bukat az ülésre. Először, mért egy csöppet sem szép látvány, másodszor pedig, mert a többi utas is szeretne leülni. K. 1» Hát szabad ilyet tenni? Nagyon meglepett, ami velem megesett a marcali vasútállomáson. Átutazóban voltam a járási szék­helyen. Körülbelül 11 óra lehetett, amikor kiballagtam az állomásra. Mivel esett az es«, bementem a váróterembe. Itt azonban olyan füst gomolygott, hogy nem bírtam a levegőt. Utastársaim látták, hogy terhes vagyok, s azt tanácsolták hogy üljek be a diákváróba, ott friss a levegő, nem dohányzik senki. Megköszöntem a felvilágosí­tást, s átmentem. AUg ültem le, Jött egy kék köpenyes nő, s fel­szólított, hogy hagyjam el a helyl­kitun&... A Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Gyógyszertári Köz­pontjának természetjáróival b e barangoltuk a Balaton-f elvidé- ket és a Balaton déli partját. Augusztus 29-én éjfélkor ér­keztünk a fonyódi állomásra. Csakhamar rádöbbentünk, hogy rosszul tájékoztattak bennünket Keszthelyen, a campin- ge\ nem innen lehet a l gkönnyebben megközelíteni. A tár­sasaig holtfáradt volt a nagy túra után. Mindenki elkesered­ve gondolt arra, hogy a bélatelepi campingig milyen hosszú utat kell megtenni. Odamentem az állomáson álldogáló egyik férfihoz, s rö­viden vázoltam neki helyzetünket. Mosolyogva végighallga­tott, megértőén a hátizsákokra, a fáradt lányokra pillantott, s azt mondta, várjunk egy kicsit. Hamarosan visszatért, mégpedig egy tehertaxival. Felpakolt bennünket a kocsira. Néhány perc múlva már meg is érkeztünk a sátortáborba. Ott lesegítette a társaságot az autóról, kezet rázott velem, s már fordult is vissza. Csak annyit sikerült megtudnom, hogy az illető pártmunkás volt, az álmából felrázott gépkocsive­zető pedig munkásör. Sok szép emlékkel tértünk haza Nyíregyházára, legma­radandóbb azonban a fonyódi volt. Ez példája az igazi em­beri magatartásnak. Szeretnénk ismeretlen fonyódi bará­tainknak a lapon keresztül elküldeni hálás köszönetünket. Nem egyszerűen, azt akarjuk megköszönni, hogy megkímél­tek a háromk!lométeres éjszakai úttól. Nagyon örültünk an­nak, hogy ilyen, új típusú emberekkel akadtunk össze Fo­nyódon. Ha a jövőben hasonló helyzetbe kerülünk, minden bizonnyal a fonyódi elvtársaktól tanult módon igyekszünk majd segíteni a hozzánk fordulókhoz. Földes József, a turistacsoport vezetője séget. Próbáltam megértetni vele, miért ültem be Ide, ő azonban hajthatatlan volt. — Nem azért takarítok, hogy ide mindenki bejárkáljon! — vágta a szemembe. Különben egyedül ül­tem a teremben. Mit volt mit tennem, kiültem az állomás előtti pádra, s ázva-fázva vártam a vonatot. Közben azon gondolkodtam, hogy ha már nincs külön várótermük a gyermekes és terhes anyáknak, miért nem enge­dik meg nekik, hogy a dlákvárő- ban húzzák meg magukat. Főképp, amikor a tanulók még az iskolá­ban vannak. Csak egy kis megér­tésre volna szükség, s helyben in­tézkedhetnének az illetékesek. B. J.-né Keszthely Azért egy kicsit furcsa! Szeptember 3-án 15 mázza iszapszenet rendeltem a TÜ- ZÉP-nél. A szállítási ügyeket intéző Imre kartársat megkér­tem arra, hogy a tüzelőt szál­lítsák be az udvarra. A bejá­rat és az udvar is széles, bár­mekkora tehergépkocsi bejöhet hozzánk. Az előző években is mindig behozták a szenet. Im­re kartárs följegyezte kérése­met, Kiss Ernő gépkocsivezető azonban nem volt hajlandó be­hajtani az udvarra. Én nem tartózkodtam otthon, a házban lakók beszéltek a sofőrrel. Hiá­ba magyarázták neki, hogy a kocsija könnyen befér, nem hajlott a kérésre, a ház elé szórta le az Iszapszenet. Sze­rencsétlenségemre egész dél­után zuhogott az eső. A szét­ázott szenet vödörben hordtuk be az ötven méterre levő fa­házba. A ház minden lakásá­ba került iszapszén, a lakók be­hord fák talpukon. Ruhánk csu­pa szenes lett. ötven métert kellett volna mennie még a kocsinak, hogy a faház elé szórhassa az iszap­szenet. Ha csak egy kis megér­tés van a gépkocsivezetőben, akkor nekünk nem kellett vol­na esőben lapátolnunk a tüze­lőt. Illyés András kórházi dolgozó Kaposvár, Május 1. utca 62. flPftö'HIftDETE'fEtf Apróhirdetések ara: hétköznap szavanként 1.— Ft, va3ár- és ünnepnap Ft. Az első szó két szónak szimít. Legkisebb RUdetés íii- Ft. HirdMiseket (elvesz a Somogyi Néplap Lap­kiadó Vállalat, Kaposvár, Latlnka s. u. a. sz. Telefon 15-16. A hirdető felek postán Is feladhatják és telefonon is be­mondhatják hirdetéseiket. n Drohoka biztos hatasú tyúkszem­irtó tapaszt 3,60-ért küldi Horváth drogéria, _Szombathely. (918) E ladó Kaposváron, a belvárosban házrész beköltözhető háromszobás, összkomfortos lakással. Cím 66780-as számon a Magyar Hir­detőben. (66780) Eladó azonnal beköltözhető kis családi ház 600 n-öl kerttel, gyü­mölcsössel Somogyszll, Kálvária u. 130. sz. alatt. Érdeklődni lehet: So­mogyszll, Szabadság u. 101. szám, Nlklalnál.________ (42601) S zarvasmarhának takarmányt vennék. Reichert Gáspár, Somogy- meggyes. (66737) Háromszobás családi ház 1400 n-öl telekkel — rajta szőlő, gyü­mölcsös — eladó. Azonnal beköl­tözhető. Fizetési kedvezménnyel. Büssű, Petőfi u. 22. (66784) Beköltözhető modern. 3 szobás, nagy terraszcs, garázsos villa ter­mő gyümölcsössel kétszáznegyven- ezerért — fizetési kedvezménnyel — eladó, vagy balatonira cserélhe­tő pesti közlekedésnél. Érden, Le­nin út 140., Dani. Ugyanott gyümöl­csös Is eladó. Délután 403—897. (6646) Szoba-konyhás kas családi ház azonnali beköltözhetöséggel eladó. Kaposvár, Kelet-Ivánfa utca 59/a. Érdeklődni: Kelet-Ivánfa u. 5. alatt lehet. • (66782) Teljesen felújított BFK 4-es Re­nault személj gépkocsi eladó Ka­posvár, Géza utca 7, .szám alatt. (86781) budapesti szoba-konyhás lakást cserélnék kaposvári kétszoba-kom­fortosért. Ajánlatokat 8—16 óráig a 21-71-e® telefonon. (66785) Vizsgázott szakács elhelyezkedne. Cím a kiadóban. (1009) Gölle és Vidéke Körzeti Fmsz iparcikkboltjába szakképzett bolt­vezetőt keres. Jelentkezni lehet az fmsz központi Irodájában. Fölvé­telhez erkölcsi és működési bizo­nyítvány szükséges. (3033) 22 család méh eladó, dm: Herk Daniéi. KaracL (1016) Felveszünk gyakorlattal rendel­kező elektrotechnikust és építész­technikust beruházási előadói be­osztásba. Fizetés megegyezés sze­rint. Lakást biztosítani nem tu­dunk. Útiköltséget fölvétel esetén térítünk. Dél-magyarországl Fűré­szek, Barcs. (3032) Budapesti dolgozó tsz, áll. gaz­daság anyagbeszerzését vállalja. Cím 66768-as számon a Magyar Hir­detőben. (667661

Next

/
Thumbnails
Contents