Somogyi Néplap, 1960. december (17. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 283. szám. ARA 50 FILLÉR Csütörtök, 1960. december 1. ZJjabb kedvezményes akció indul: Készpénzelileggel és takarmányjuttatással segítik a hízott libára és a tojásra szerződé termelőket Interjú Ostoros Istvánnal, a Baromfifeldolgozó Vállalat igazgatójával MAI SZ4MUNK TARTALMÁBÓL: A tervkészítések elé 13. O.) A Somogyi írás első számairól (5. o.) Az emberek testi épségének óvása nem kampányfeladat! (6. o.) Csökkenteni kell a baleseteket Még az év végén, de legké­sőbb 1961 januárjában életbe lép az új baromfiszerződési akció. Az új szerződéskötési formákról és jelentőségükről Ostoros István, a Baromfifel­dolgozó Vállalat igazgatója tájékoztatta munkatársunkat. — Milyen tapasztalatokat ad­tak az elmúlt esztendők a ba- romfiszerződés terén? — A Baromfifeldolgozó Vál­lalat hatást; - két megyére, Somogyra tanyára terjed ki — niohdo.ti Ostoros elvtárs. — 1959 volt az az év, amikor szélesebb arányokban bonta­kozott ki a szerződéses akció. Éves tervünk 26 százalékát szerződéses állatokból, a többit szabad felvásárlással biztosí­tottuk. Így a baromfi-előirány­zatunknak pontosan eleget tet­tünk. Az idén bizonyos mér­tékben rosszabbul alakult a helyzet. Tervünk 55,5 százalé­kát szerződéses baromfiakkal-, teljesítettük, szabad áru azon­ban nem jelentkezett, s emiatt idei baromfi-előirányzatunkat előreláthatólag nem tudjuk teljesíteni. Ugyanez a helyzet a tojással is: az elmúlt évi 70 millió forinttal szemben az idén mindössze 62 millió forin­tos teljesítményt értünk el. Ezek ismeretében azt mondha­tom, hogy igen nagy jelentő­sége van az új szerződéses ak­ciónak, ugyanis így éves elő­irányzatunknak csaknem teljes egészében eleget tehetünk. — Milyen kedvezményekkel jár az új akció? — Először is a lekötött élő baromfiért mindenkor maga­Hétfőm este együttes ülésre jött össze a két törökkoppányi termelőszövetkezet: a Becsület és a Rákóczi tagsága, A gyű­lésnek egy napirendi pontja volt: az egyesülési határozat kimondása. Igen, mert a Be­csület és a Rákóczi »frigyre* lépett egymással, ugyanis a tagság rájött, hogy közösen, egy tsz-ben többre mennek. A javaslatot vita után teljesen egyhangúlag emelte törvény­erőre a szövetkezeti tagság. A két és fél ezer holdas szövetke­zet Koppányvölgye néven mű­sabb árat fizetnek, mint a sza­badon vásárokért. A termelők készpénzelőlegben is részesül­nek, hízott liba és tojás érté­kesítése esetén pedig takar­mányt is biztosítunk nekik. A liba után 40, a kacsa után 25, a pulyka után 30, a rántani vagy sütni való csirke minden kilója után 7 forint előleget fizetünk. Somogybán 1 millió naposcsirkét biztosítanak a ter­melőknek a keltető állomások, s elsősorban azoknak a terme­lőszövetkezeteknek és háztáji gazdaságoknak fognak juttatni, amelyek a naposbaromfi jó ré­szét leszerződik. A szerződés- kötések előnye itt is megnyil­vánul, ugyanis a szerződő fél a naposcsibe árát ráér kifizet­ni az áru értékesítésekor. (Tudósítónktól.) Az utóbbi hetekben majd minden harmadik napon eső áztatta a földeket. A legutóbbi nagy esőzés után az alacso­nyabb fekvésű területek víz alá kerültek, s ez lehetetlenné tette a mezei munkákat. Mindenütt brigádokat alakí­tottak, s ezek egész nap a me­zőn szorgoskodnak, hogy a ve­tésekről és a vetésre váró te­rületekről levezessék a vizet. ködik. Bár úgy döntöttek, hogy a két szövetkezet a zárszám­adást még külön-külön készíti el, a tagság azért megválasztot­ta az új vezetőséget és az el­lenőrző bizottságot. A Kop­pányvölgye Tsz elnökévé a Rákóczi elnökét, Takács Fe­rencet választották meg. Noha papír szerint, névlege­sen még két termelőszövetkezet működik Törökkoppányban, a jövő évi gazdálkodásra való előkészületeket már együtt végzik. — Mit jelent a liba- és az új tojásszerződési akció? — A hízott libára szerződött termelő minden állat után 10 kg szemes kukoricát kap hiva­talos áron, melyet a liba átadá­sa előtt öt héttel szállítanak ki a termelőnek. Az átvételi ár a szerződéses felárral együtt magasabb a szabad árnál. Igen nagy jelentőségű a tojásszerző­dési akció, amely szerint a ter­melők egy évre előre leköthe­tik tojásfeleslegüket. Az egy évre leköthető minimális mennyiség öüO db tojás. Min­den száz tojás után nyolc kiló takarmányt al hivatalos áron a vállalat Ugyancsak a Ba­romfifeldolgozó Vállalat hatá­rozza meg, hogy negyedéven­ként hány tojást köteles átad­ni a termelő. A negyedévre eső tojás után a takarmányt előre megkapják. Nagybajom termelőszövetke­zeti község 10 ezer hold.as ha­tárában a két közös gazdaság, a Zöldmező és a Győzelem fér­fi tagjai mintegy 500-an ásóval, lapáttal végzik a munkát, hogy megmentsék a már bevetett te­rületet a víznyomástól, és a még vetésre váró 100 holdnyi területet mielőbb alkalmassá tegyék a mag elrakásához. Egyes helyeken még a kuko- ricatörést is abba kellett hagy­niuk, akkora víz borítja a föl­det, hogy nem lehet megköze­líteni. Itt is a közeli nagy ár­kok felé vezetik el a sok csa­padékot, hogy folytathassák a betakarítást. Több mint 10 ki­lométer hosszúságú vízleveze­tő csatorna szeli keresztül-ka- sul a nagybajomi határt, s ez lehetővé teszi, hogy gyorsab­ban szikkadjon a föld. A barcsi, a csurgói és a nagyatádi járás több termelő- szövetkezetében is nagy terü­leteket árasztott el a víz. A szövetkezeti tagok ezred fára­doznak kora reggeltől késő es­tig a mezőn, harcolnak az idő­járással, hogy lehetővé tegyék a még befejezetlen munkák Megérkeztek íróvendégeink Tegnap este érkezett meg vá- • rosunkba a Kaposvári Irodal- : mi Napok íróküldöttsége Do- bozy Imre Kossuth-díjas, a Magyar Írók Szövetsége főtit­kára vezetésével. A küldöttség tagjai: Földeák János, Gala- bárdi Horváth Zoltán, Hege­dűs Géza, Molnár Géza, Tatay Sándor, Tímár Máté, Lányi Sarolta, Berkest András és Fo­dor József. A neves íróvendégeket, akik a 21,38-kor befutó gyorsvonat­tal érkeztek, fogadóbizottság köszöntötte a pályaudvaron. Kerekes Andrásné, a városi ta­nács v. b. elnökhelyettese ve­zetésével. Részt vett az író­vendégek fogadásán a Megyei Könyvtár és a városi tanács népművelési állandó bizottsága vezetője, illetve elnöke, Kell­ner Béla, a bizottság tagja, Tamás László, Verstroh János, a megyei tanács művelődésügyi osztálya munkatársa, az SZMT képviseletében Jezeri Zoltán, a Somogy megvei írócsoport ve­zetői: Bellyei László és So­mogyi Pál, valamint a me­gyénkben tartózkodó Komjáthy István író. (Tudósítónktól.) A répáspusztai Első Ötéves Terv Termelőszövetkezet tag­jai az idén rendszeresen kap­tak előleget a közösben vég­zett munkájuk után. A közel­gő év vége már nagyjából megmutatja, hogy milyen jö­vedelmet várhatnak, ezért a karácsonyi ünnepek előtti elő­leg az eddiginél is nagyobb lesz. Mintegy félmillió forintot osztanak szét, százezer forint­tal többet az előző hónapoké­nál, így nem okoz gondot eb­ben a szövetkezetben egyetlen családnak sem az ajándékok Most készült el a kaposvári állomás jövő évi menetrend- tervezete. A tervezésnél a le­hetőségekhez mérten figye­lembe vették az utazóközönség növekvő igényeit Űj járatok­kal szaporodott a vonatok szá­ma. Az idén 76 vonat indul, illetve érkezik naponta a ka­posvári állomáson, jövőre pe­dig már 90. Barcs felé például a jelen­legi 5.07 órás vonat meghagyá­sával jövőre újabb szerelvény indul 7.33 órakor. Ugyanez vissza 16 óra 20 perckor indul Barcsról. így megszűnik az utazók régi panasza, hogy Barcsra csak hajnalban lehet elindulni. Fonyódra 19.32 órakor indul új vonat, mely visszafelé 21 óra után jön. A balatoni für- dőzőknek így nem kell már késő délután elindulniuk, s jóval tovább szórakozhatnak a fürdőhelyen. Szombaton és vasárnap is közlekedik majd a 17.16 óra­kor induló vonat Szigetvár fe­lé, s vasárnap és hétfőn korán reggel Szigetvárról új szerel­vény indul, mely 4 óra 23-kor érkezik Kaposvárra. Ez lesz az első érkező vonat az állomá­son, s a Szigetvár felől jövő és tovább utazó dolgozók még el- írik a csatlakozást. Ugyancsak jobb csatlakozás végett a ’arcs felől 9 óra 20 perckor rkező vonat jövőre 9 óra 16- .or fut be Kaposvárra, s az I I utazók még zavartalanul el- I I érhetik a 8 óra 21 perckor Bu- I Szerdán a Szakszervezetek Országos Tanácsa sajtótájékoz­tatót tartott. Horn Dezső, a SZOT titkára a munkásvédelemmel kapcso­latos helyzetről számolt be. El­mondotta, hogy egy majdnem tízéves fejlődés után a múlt év közepén a munkásvédelmi helyzet javulása megállt, sőt néhol visszaesés is mutatko­zott. A legkedvezőtlenebb a helyzet a vas-, acél- és fém­gyártásban, a gépiparban, a vas- és fémtömegcikkek ter­melésénél, a könnyű- és az élelmezési ipar területén. A javulás megindításáért az állam rendkívül sokat áldoz. A hároméves terv időszakában 32 milliárd forint értékben be­szerzett új, korszerű gépek ön­magukban is csökkentik a bal­eseti veszélyt, ezenkívül az egyes tárcák 1958-ban 106, ta­valy pedig 192 millió forintot fordítottak közvetlenül a munkásvédelmi feladatok meg­oldására. Az anyagi eszközök azonban önmagukban nem érhetik el a célt. Ehhez meg kell változtat­ni azt a szemléletet, amely megvásárlása. Némelyik csa­lád 5—6 ezer forintot kap elő­legként. Ezt az összeget még csak nö­veli a cukorrépatermelési pré­mium. Azok a tagok, akik részt vettek a cukorrépater­mesztésben, szép eredménye­ket értek el, s most munkájuk gyümölcsét pénzben átváltva kapják meg ugyancsak kará­csony előtt. Több mint 180 000 forintot osztanak szét 128 tag között. Stefanovics Józsefné pl. kétezer forinton felüli pré­miumot vihet haza. dapest felé induló személyvo­natot. Somogyszob felől 9 óra 51 perckor érkezik majd új sze­relvény, s 10 óra 10 perckor indul vissza. Ezzel már a piaci árusok egy része el is utazhat. Gondollak a menetrend ösz- szeállításánál a színházlátoga­tókra is. Eddig nagy gond volt Kisszámú meghívott jelenlé­tében rendezte meg ankétjét az Országos Takarékpénztár So­mogy megyei fiókja. A jelen­levők, a társadalmi és állam­igazgatási szervek képviselői valamennyien a takarékossági mozgalom, de különösen a KST szervezői. A mozgalom eddigi eredmé­nyeit és a további feladatokat Vitatták meg az ankéton. Az utóbbi két évben jelentősen emelkedett a takarékbetétállo­mány. Az 1958. novemberi 44 millióval szemben ez év no­vember 23-án már 118 millió forint volt a takarékbetétköny­vekben elhelyezett összeg. A KST-mozgalom különösen Ka­posvárott terjedt el. A megye 93 csoportjából 43-at a vá­rosban alakítottak meg. Noha emelkedett a betétek, a betétállomány, a KST-cso- portok száma, a megye még korántsem érte el a lehetősé­gek adta színvonalat. Elsősor­ban vidéken kell fokozott szer­egyes gazdasági vezetők gon­dolkodásában jelentkezik, akik azt hiszik, hogy a balesetek természetes velejárói a terme­lésnek, és a statisztika mögött nem látják meg az emberi és a családi tragédiákat. Sőt ma­guk a dolgozók sem törődnek eléggé a biztonsági rendszabá­lyokkal. Sok balesetet okoz a le­génykedés, az ittasság és a fe­lelőtlenség. Az ilyen hibákat — sajnos — a közép és felső ve­zetőszervek sem veszik elég komolyan. Sokhelyütt melléke­sen kezelik a kötelező bizton­sági szemléket, a balesetek után pedig túlságosan liberális a felelősségrevonás. Összefügg ezzel az, hogy a biztonsági rendszabályok még ma sem eléggé ismertek. Erre vezethető vissza, hogy általá­ban a balesetek 37 százaléka* de a faiparban 42, az élelme­zési iparban 43, az építőipar­ban pedig 50 százaléka a mun­kaviszony első évében éri a dolgozókat. Ezért szükségesnek látszik, hogy a technikumok­ban és a főiskolákon, de az üzemekben is mélyrehatóan oktassák a balesetek elleni vé­dekezés módszereit. Feltétlenül szükséges az ellenőrzés konk­rétabbá és hathatósabbá téte­le is. A SZOT a jövő év egyik fő feladatának tekinti a munkás- védelmi helyzet megjavítását. Elsősorban a vezetők, a dolgo­zók és a szakszervezeti akti­visták nevelésével, valamint a balesetek ellen erőteljesen küz­dők támogatásával igyekszik a dolgozó ember fokozott védel­mét biztosítani. A feladat je­lentőségére való tekintettel 1961 első felében összehívják a SZOT teljes ülését, kizárólag a munkásvédelem ^kérdéseinek megtárgyalására. Ezután Vas János, a SZOT kulturális osztályának vezető­je ismertette a szakszerveze­tek kulturális nevelő munká­ját. a vidékieknek a hosszabb esti előadások megtekintése, mert az utolsó vonatok a műsor vé­géig elmentek. Jövőre Siófok és Fonyód felé mindennap in­dul késői vonat, 23 óra 20, il­letve 23 óra 22 perckor. Barcs és Szigetvár felé pedig vasár­naponként 23 óra 17, illetve 23 óra 25 perckor indul új járat. vező munkát kifejteni, hisz egyes községekben vagy válla­latoknál nem is ismerik a ta­karékossági mozgalmat. Éhnek egyik oka, hogy sok helyütt a vállalat vezetője sem tagja a KST-nek, s nem serkenti ta­karékoskodásra a dolgozókat. Ilyen helyen nehéz eredmé­nyes munkát végezni. A szer­vezőknek fel kell világosítani a dolgozókat, hogy mennyivel előnyösebb, ha pénzüket taka­rékbetétben vagy a munkahe­lyen megalakult KST-ben he­lyezik el. A már régebb idő óta takarékoskodó vállalatok­nál — pl. a Textilművek, a Ruhaüzem, a Malomipari Vál­lalat, az Élelmiszer- és Ipar­cikk Kiskereskedelmi Vállalat — a dolgozók ismét nagyobb összeggel kívánnak belépni a következő év takarékossági mozgalmába. A fő cél, hogy a takarékos- sági mozgalmat társadalmi üggyé fejlesszük. folytatását ©^ ’ — oofrif^oOGGOOGGOGOOOOGOOOOOOGOOOOOOOOOQOOOOOOO© OOGGOO Iá vagon káposztát savanyít nak a tabi földmű vessző vetkezet savanyító üzemében. Egyesült a két törökkoppányi termelőszövetkezet Nagybajom határában 500 termelőszövetkezeti tag szorgoskodik a vízlevezetési munkákban Félmillió forint előleget osztanak a karácsonyi ünnepek előtt a répáspuszlai Első Ötéves Terv Tsz-ben Jövőre új vonatpárokat állít be a MÁV megyénkben A takarékosság társadalmi ügy KST-ankét az OTP-nél

Next

/
Thumbnails
Contents