Somogyi Néplap, 1960. szeptember (17. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-01 / 206. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Csütörtök, 1960. szeptember 1« 1 '-■n’V* AWV/VW^^ RÓMA ©• Öttusázóink két aranyérmet nyertek Az öttusa olimpiai csapat és Németh Ferenc világraszóló sikere Rómában Érvénybe lépett az NDK belügyminiszterének rendelete: nyugatnémet állampolgárok öt napig csak külön tartózkodási engedéllyel látogathatnak Berlin demokratikus övezetébe Berlin (MTI). Az MTI berli­ni tudósítója jelenti: szerdára viraradó éjszaka, augusztus } 31-én 0 órakor hatályba .lépett 2 a Német Demokratikus Köz- 5 társaság belügyminiszterének 2 rendelete, amely előírja, hogy i szeptember 4-e, vasárnap 24 J óráig a, Német Szövetségi Köz- ,»társaság állampolgárai közül csak azok látogathatnak . az NDK fővárosába, a demokrati­kus Berlinbe, akik a belügy­miniszter 1956. szeptember 3-i Az MTI kiküldött munka- I társa jelenti: 1 A magyar öttusa sport eddl- I gi legnagyobb sikere született 1 meg szerdán délután Rómában. [Tizenhét ország legjobbjainak ■ találkozóján Németh Ferenc ] szerezte meg az egyéni ollm- i piai bajnokságot, második [ Nagy Imre, s csapatban is Ma- i gyarország lett az első. A szerdai nap legnagyobb ■ érdeklődéssel várt eseménye 1 magyar részről elsősorban öt- ! tusázóink szereplése volt. Nagy 1 volt a várakozás azért is, mert [ebben a klasszikus sportágban í születtek már kiemelkedő ma- 5 gyár olimpiai sikerek. 1952-ben Í Helsinkiben éppen Magyaror­szág törte meg a svédek addigi } hegemóniáját. 1950-ban Mel- V bourne-ben valamivel gyengéb- 2 bek voltak az eredmények: 4. Jj[ hely csapatban és 6. hely az egyéniben. S most mindenki ; újabb sikert remélt. A terepfutó verseny, amely 1 végleg eldöntötte a pompás [ küzdelemsorozat eredményeit, i a magyar öttusa sport eddigi | legnagyobb diadalát hozta. A r nehéz erőpróba az Aqua | Sántán, Róma golfpályájának [ négyezer méteres kimért út- 1 vonalán zajlott le. A terep a 1 megyeri dombokhoz hasonli- i tott, kitűnően szemmel lehe- J tett kísésni mindvégig a ver- ísenyt. Rekkenő volt a hőség! ? Csak úgy izzott a füves pá- } lyát néha-néha megszakító ho- ? mokterep. Percenként rajtolt a me- ’ zőny. A .magyarok közül első- i nek Nagy Imre indult, sorrend- ■ ben ötödikként. Nagy szinte [ önmagát múlta felül. Tudott ■ és ismert dolog, hogy a terep- i futás nem a legerősebb száma, 1 de ezúttal olyan teljesítményt [ nyújtott, amely nagyban hoz­zájárult a magyar csapat vég­ső győzelme kialakításához. 14:04 perces idejével sokáig az első helyen volt az eredmény- hirdető táblán. Az érdekeltebb .versenyzők közül az amerikai Daniels tizenharmadiknak kö­vetkezett. Kerek egy perccel futott gyengébb időt Nagy Im­rénél, s ez azt mutatta, hogy a magyarok esélye növekszik. Egymás után érkeztek be a célba a versenyzők s ott azon­nal a mentőszolgálat tagjai vették őket ápolás alá. Lélegző* készülékkel segítették felfris­sülésüket, amelyre sokan na­gyon is rászorultak. Németh 25. induló volt. A rajttól kezdve végig biztatták a pálya mentén elhelyezkedett magyar sportolók, s eredmény­nyel! Németbnek még volt ere­je a hajrára is, de a célban ő is a mentők karjaiba esett, és csak hosszabb ápolás után tért magához. 33,-ként ismét érdekes el­lenfél következett: az amerikai Beck, aki elsősorban az egyéni sikerért futott. 14:55 percnél többre azonban neki sem tel­lett erejéből, tehát a magyar csapat esélyei mind nagyobbak lettek. 45.-nek indult Balczó. Most már mindenki — az egész magyar tábor, Németh tel és Naggyal az élén — az ő futá­sát kísérte érthetően nagy fi­gyelemmel és izgalommal. Bal­czó is megtette kötelességét és 13:48.5 perces idővel a nap második legjobb idejét érte el. A. terepfutó versenyt egyéb­ként Novikov nyerte,., de ha­talmas ponthátrányát csak csökkenteni tudta, viszont hoz­zásegítette a Szovjetunió vá­logatottját az ezüstérem meg­szerzéséhez. Lassan-lassan tisztázódott a helyzet. Érthetően hatalmas ? rendelete előírásának megfele­lőit az öröm. A magyar sport-VIő tartózltodásl engedély birto- vezetők melegen gratuláltak a? kában vannak versenyzőknek, akik egymás J nyakába borultak. ! A fotóriporterek és az újság-“, írók természetesen Németh et? vették elsősorban »ostrom«? alá. Az újdonsült olimpiai baj-5 nők örömtől boldogan, köny->‘ nyes szemekkel válaszolt legkülönbözőbb kérdésekre. Boldogságában sok szava«[ nem volt, s röviden csak eny-1^ nyit mondott: — Hihetetlen ami történt, erre nemigen mertem gondol­ni. A futás a legnehezebb szám volt. Olyan volt a hőség, hogy Az NDK bel­ügyminisztere felhívja a fi­gyelmet arra, hogy azokat a nyugatnémet ál­lampolgárokat, akik az rm- lltett tartózkodási engedély nélkül látogatnak Berlin demokratikus részébe, az NDK büntető törvény- könyve előírásainak meg­felelően fogják felelősség­re vonni. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert a nyugat- németországi militarista és szinte szúrt a tüdőm. Igyekez-í revansista körök az utóbbi he tem átjutni a holtponton, s nagyon örülök, hogy sikerült, s aranyérmet szerezhettem. Nagy feltűnést keltett az új-: ságírók körében, amikor Né-: meth elmondta, hogy él etében r ez volt kb. tizenkettedik öt-í lekben fokozták tevékenységü­ket. Szerdáin reggel egyébként Berlin mindkét övezetében a megszokott nyugalommal in­dultak munkába a dolgozóit. A magasvasút szerelvényei, ame­tusa versenye, s ilyen nagyíj íyek mind a két övezetben köz- világversenyen eiőször indult.} lekedtiek> az övezeti határállo- Megható volt az ünnepélyes/ , , .. ­eredményhirdetés. Avery Brun-Í masok0n a megszigorított el- dage, a NOB elnöke adta át az} lenőrzés miatt a szokásosnál aranyérmet a győztes magyar? —------------------------------------------­c sapatnak, valamint az arany-} valamivel tovább vesztegeltek. A nyugat-berlini rendőrség a demokratikus övezet felé tartó járókelőket, illetve az utasokat az övezeti határoknál figyel­mezteti az NDK belügyminisz­terének rendeletére. A nyugat-berlini lapok szer­da reggeli számukban az NDK óvó-intézkedését »merénylet­nek« minősítik, amely »négy­hatalmi státusban biztosított szabad mozgás ellen irányul«, de egy szóval Sem említik, hogy a négyhatalmi státus a potsdami megállapodásokon nyugszik, amelyek egyebeik kö_ zött előírják, hogy a szövetségi hatalmak kötelezettséget vál­laltok: »a német .miHtarlMriust és nácizmust gyökerestül ki­irtják.« Márpedig a potsdami megállapodások értelmében a kelet- és délkelet-európai or­szágokból kitelepített németek revansista szervezeteinek gyű­lés-sorozata ennek éppen az el­lenkezőjéről tanúskodik. A Német Demokratikus Köztársaság kormányának nyilatkozata Berlin (ADN). Abból az al­kalomból, hogy szeptember 1- től 4-ig revansista találkozó megtartását tervezik Nyugat- Berlinben; a Német Demokra­tikus Köztársaság kormánya kedden nyilatkozatban tilta­kozott Nyugat-Berlim háborús és revansista uszítására való felhasználása ellen. A Német Demokratikus Köz­társaság kormánya felhívja az Egyesült Államok, Nagy-Bri- tannia és Franciaország figyel­mét a militaristák és revan- slsták veszélyes nyugat-berli­ni tizeiméire. »A Német Demokratikus Köztársaság kormánya főkép­pen arra figyelmeztet, megengedhetetlen az, hoey a légi hidakat törvénytelen módon a nyugat-németor­szági militaristák és re­van,isták rzál ítására hasz­nálják. A légi hidakat egyedül és kizárólag a három nyugati ha­talom Nyugat-Berlinben állo­másozó csapatainak ellátására létesítették. A Német Demok­ratikus Köztársaság kormánya figyelmezteti az Egyesült Ál­lamok, Nagy-Britannia és Franciaország kormányát, tel­jes mértékben felelős azért, hogy a légi hidak felhasználásával résztvevőket szállítanak a nyugat-berlini uszító ren­dezvényekre, ahol az agresszív német mili­taristák új háborús kalandjai­nak céljaira korbácsoljál!: fel a soviniszta szenvedélyeket.« és ezüstérmet Némethnek és Nagy Imrének. Felhangzott a Himnusz, s méltóságteljesen kúszott fel a magasba egyszer­re két magyar zászló is. * * * öttusa egyéni olimpiai baj-} nők: Németh Ferenc (Magyar-J ország) 5024 pont. i —---------- v------» ------------­2 . Nagy Imre (Magyarország)? külügyminiszter San Jo­4983 pont í séból visszaérkezett Havanná­3. Bob Beck (USA) 4981 p 4. Balczó András (Magyaror­szág) 4973 pont. A jenki cápa és a latin-amerikai szardíniák Összeesküvés Raul Roa kubai külügyminiszter ellen Havanna (MTI). Kaid Roa öttusa csapat olimpiai baj­nok: Magyarország 14 863 pont. 2. Szovjetunió 14 309 pont. 3. USA 14 192 pont. További eredmények: »; ATLÉTIKA í Az olimpiai játékok hatodik } versenynapján, szerdán reggel ? megkezdődtek a küzdelmek az ? atlétikában is, amelyet méltán 2 neveznek a sportok »királynő­je jének«. í Elsőnek a legklasszikusabb 5 szám. a 100 m-es férfi síkfutás ? előfutamait rendezték meg. A } világ legjobb vágtázóinak első í nagy találkozója még nem ho- > zott nagy eredményeket, sőt } meglehetősen gyenge időket •J futottak a résztvevők — nyil- ván tartogatva erejüket a to- !> vábbi erőpróbákra. Érdekesség ■J volt, hogy például a világre- 5 korder Armin Hary előfutamá­ig ban csak második lett. Az elő- 5 futamgyőztesek általában 10.4, ? 10.5 mp-es időt értek el, ennél 2 jobb nem született. Az elődöntőben 27 verseny­ező indult. Az eredmények kö- 5 zül kiemelkedik a német Háry ? 10.2 mp-es olimpiai csúcsa. "j Sor került a férfi súlylökés *i selejtezőire Is. Ebben a szám- íj ban a szint 16,75 méter Volt, } tehát csak ezen felüli ered- ménnyel lehetett bekerülni a •, döntőbe. A magyar Nagy Zslg- } mond szépen kezdett és 16,84 ? méteres dobásával továbbju- 5 tott. Nagy meglepetésre azon- V ban kiesett a további küzde- i lemből az Európa-csúcstartó [ angol Arthur Rowe. Délelőtt került sor a 800 [ m-es férfi síkfutás előfutamai- J< ra. Néhány meglepetés is szü- ; lelett, tgy például az angol i Hewson, a lengyel Lewandow- [ ski és Orywal nem jutott to- i vább és — sajnos — kiesett a [ további küzdelemből R.ózsavöl- i gyi István is. A másik két ma- 1 gyár versenyző, Parsch Péter i és Kovács Lajos viszont beke- ! rült a középdöntőbe. Későbbi jelentés szerint a 1 délutáni középdöntőben a ma­gyarok szereplését nem kísérte szerencse. Parsch feladta a küzdelmet, míg az utolsó mé­terekig igen jól álló Kovács Lajost a hajrában öten meg­előzték, így ő sem jutott to­vább. A 80 m-es női gátfutás elő­futamaiban a benevezett ma­gyar Bácskai nem állt rajthoz. A legjobb eredményt a szov­jet Irina Press érte el, aki 10.7 mp-es idejével beállította az ausztrál Strickland Melbour- ne-ben felállított olimpiai re­kordját. A női távolugrás olimpiai bajnoka Vera Krepkina (Szov­jetunió) lett 637 cm-es új olim­piai csúccsal. VÍVÁS Szerdán reggel a vívásban a női tőrözők kezdték meg a küzdelmeket. Az első forduló­ban kilenc hatos csoportban vívtak a résztvevők — 20 or­szág 54 versenyzője. A magya­rok közül Rejtő és Kovácsné másodikként, Dömölky pedig csoportgyőztesként jutott to­vább. EVEZÉS A ben kormányosnélküli négyes- induló magyar csapat (Kiss, Sarlós, Sátori, Zsitnik)} 6:349 perces idővel negyedik} lett, s így csak a reményfu­tamban vehet részt. Ugyancsak} ott indulhat a magyar kormá-j nyos kettős is. TORONYUGRÁS 5 ba — közllk a nyugati hjrügy- } nökségek. Fidel Castro és Raul ' Roa több ezer főnyi tömeg előtt beszédet mondott. A mi­niszterelnök felháborodottan jelentette be, hogy nemzetközi banditák az Egyesült Államok támogatásával merényletet kí­séreltek meg Raul Roa és a San' J<j*sé-i értekezleten részt vett kubai küldöttek ellen. Guatemalában két repülő­gép várakozott, hogy a ku­bai küldöttség elindulásá­val egyidejűleg magasba emelkedjék, és elfogja a kubai repülőgépet. Az úszóstadionban került! sor a férfi toronyugrú verseny seléjtezőire. Ebben a verseny­számban rajthoz állt a magyar Dóra és Konkoly is, de telje­sítményük elmaradt a várako-i zástól, s így nem jutottak to-*? vább. A Costa Rica-i hatóságok azon­ban előre figyelmeztették erre a külügyminisztert, és azt ta­nácsolták, hogy a .. tervezettnél öt órával korábban Cosia- Rica-i gépen Induljon Havan­nába. Eidel Castro gúnyos szavak­BIKKÖZÁS Az olimpia első birkózó! aranyérme a szovjet Ivan Bog-' dannak jutott a nehézsúlyban.! A fiatal magyar Kozma életei első nagyobb nemzetközi erő-| próbáján dicséretes 4. helyet: szerzett. } Icai utalt a Son José-i értekez­leire. Costa Ricában — hangoz­tatta — a jenki cápa és a latin- amerikai szardíniák tartottak ülést. Raul Roa külügyminiszter felszólalásában rámutatott, hogy a San José-i értekezlet az Egyesült Államok erkölcsi ve­reségével végződött. Az észak-amerikai impe­rializmus politikai hullája Kuba előtt hever — mondotta. A külügyminiszter ismét hitet tett Kuba és a Szovjet­unió barátsága mellett, és hangoztatta, hogy a havannai kormány a Monroe-c-lv, az Amerikai Államok Szervezete, az észak-amerika monopóliu­mok, Eisenhower és Herter el­lenére is ápolja és tovább fej­leszti a Szovjetunióhoz fűződő baráti kapcsolatait. Az égybegyfilt tömeg hosz- szasan éltette a Szovjet­unió és Kuba barátságát, s tüntetett az amerikai im­perializmus ellen. Oriente tartományban a lakos­ság hatalmas tüntetésekkel til­takozott a San José-1 nyilatko­zat ellen. Manzanillóban az Amerikai Államok Szervezetét jelképező koporsót égettek el. A San Jcsé-l külügyminisz­teri értekezlet szégyenteljes határozata a latin-amerikai né­pek elemi erejű tiltakozását váltotta ki. Caracasban, Venezuela fő­városában hatalmas tünte­tés volt. A kon-resszus 76 ta?ja hangoztatta a gyűlé­sen, hogy a venezuelai nép támogatja Kubát, és el* ítéli a washingtoni állás­pontot. A brazil diákok országos szö­vetsége szintén támogatásáról biztosította a kubai küldött­ségnek a San José-1 értekezle­ten tanúsított magatartását. A diákszövetség hangoztatta, hogy Raul Roa nyilatkozatai a latin-amerikai népek legőszin­tébb óhajait tükrözik. De Gaulle hétfőn sajtóérteke xleten nyilatkozik a% algériai kérdésről bi küzdelmekből. Újabb magyar olimpikonok utaztak Rómába Szerdán újabb magyar- olim­pikonok utaztak el Rómába. A Ferihegyi repülőtérről az IBUSZ-társasutazásban részt­vevőkkel együtt lovas-verseny­zőket, atlétákat és súlyemelő­ket vittek el a különrepülőgé- pek Olaszországba. Párizs (MTI). De Gaulle tá­bornok hétfőn sajtókonferen_ cián- nyilatkozik az algériai ÚSZÁS _ ■[ kérdésről, s ezzel a két hónap «- ,,, }múlva már hetedik évében le­Szerdan délelőtt megrendez-^ hábarú problómakftre lamét ték a 100 m-es férfi hátúszás}, az érdeklődés homlokterébe elődöntőit. A II. középfutam-íkerül. Delouvrier, a francia ban induló Csikány (magyar)? kormány algériai íőmegbízott- 1:05.2 perces eredményével a$-ia ésCrépin tábornok, az algé- „ , .. , , . , ,, !■ nai francia hadsereg fopa­7. lett, s ezzel kiesett a továb-J. rantsnoka Páriz.sban tartózko­[rdik, és Debré miniszterelnök után a köztársasági elnökkel tárgyal. E megbeszéléseik híré­re Algírban arról kezdtek sut­togni, hogy De Gaulle szeptem­ber 5-i sajtókonferenciáján újabb kezdeményezéssel él, és felvetheti egy algériafc>kormány létrehozásának tervét és egy algériai állam megteremtésé­nek gondolatát. Algír európai közvéleménye köztudomásúlag könnyen hévül,, s egyhamar hitelt ad az effajta híreknek. siet megnyugtatással szolgálni: a Combat szerint igein meglepő Nemcsak utaznak Budapest-: ről Rómába a magyar olimpi­konok, hanem megkezdődik a! visszatérés is. Így csütörtökön; az első csoport utazik haza. Köztük Baranyai, Sebők, Kun-' sági, Lantos, Homyánszky,} . , . . , , Müller, Kiss (úszó), Söre, Ba-ÍA parizsl kormanysajto logh, Urányi, Kecskés, Dömö-* meenvuetatással szolnál tör, Hunics és Kiss (kenus). lenne, ha De Gaulle tábornok eltérne eddigi elgondolásaitól, amelyek egy későbbi időpont­ban megrendezendő népszava­záson alapulnak. Párizsi diplomáciai megfi­gyelők már az ENSZ várható algériai vitájának eséseit la­tolgatják. A világszervezet közgyűlésének előestéjén nem tartják kizártnak, hogy De Gaulle valóban újabb kezde­ményezésre kényszerül, mert maga mellé kellene állítania még a nyugati államok egy ré­szét is. Franciaország részére — a diplomáciai megfigyelők több­sége szerint — kínosnak ígér­kezik az ENSZ újabb algériai vitája. Az amerikai Newsweek szenzációként tálalt értesülé­sét, hogy De Gaulle tábornok személyesen is megjelenik az ENSZ előtt, Párizsban nem cá­folták meg, mert — teljesen valószínűtlennek minősítik. In­kább azt a lehetőséget emlege­tik, hogy a francia küldöttség otthagyja majd a világszerve­zetet, ha az algériai vita Fran­ciaország részére kedvezőtlen fordulatot vesz. Az algériai probléma alaku­lására kihathat a Mait Állam­szövetség bomlása is. A ma­rokkói Ar Rai Al Am cikke figyelemre méltó elemzést ad erről. »Nincs messze az a nap, — írja a rabati baloldali lap —, amikor Modlbo Kelta elismeri Fér hat Abbasz kormányát. A dolgok úgy fejlődhetnek to­vább, hogy Szudán és az algé­riai ideiglenes kormány között megegyezés jöhet létre a Sza­hara kincseinek közös kiakná­zására. Ez radikális változást idézhetne elő Szudán állás­pontjában a szaharai vidék eddigi, a franciákkal közös szervezetét illetően. Szudán ekkor a francia csapatok ki­vonását követelhetné területé­ről, s ezzel megfosztaná a francia főparancsnokságot a szaharai területek ellenőrzésé­re szolgáló támaszpontjaitól; Az algériai felszabadító hadse­regnek pedig lehetővé tenné, hogy akcióterét kiterjessze a Szaharára is..«

Next

/
Thumbnails
Contents