Somogyi Néplap, 1960. augusztus (17. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-02 / 181. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Kedd, I960* äugusztazs H EO Az nmei*lkai kormánykörök lelkiismerete soliasem lesz teljesen tiszta A Pravda szemleírója Eisenhower elnök Chicagóban elmondott beszédéről Lumumba Hew Yorkban Hammarskjöld és a kongói kormány közös nyilatkozata Moszkva (TASZSZ). V. Ma­jevszkij a Pravda nemzetközi szemléjében megjegyzéseket fűz Eisenhower elnöknek az Amerikai Köztársasági Párt chicagói kongresszusán el­hangzott beszédéhez. Eisenhower elnök chicagói beszédéről szólva Majevszkij emlékeztetett rá, hogy az el­nök ' holmi. világméretű »sza­bad választások« követelésé­nek szónoki fogásához folya­modott. A Nagy Októberi Forrada­lom óta már ötödik évtizede folyik a népek, szavazása ar­ról — írja Majevszkij —, hogy a kapitalizmusban nagy a szo­cializmusban akárnak-e élni. Ezalatt több miht- égymilliárd ember lépett a. szocializmus zászlaja alá. Megszületett és hatalmas erővé vált a szocia­lista világrendszer, A szocia­lizmus eszméi keleten és nyu­gaton az emberek millióinak gondolkodását hódították meg. Moszkva (MTI): A TASZSZ jelenti: A Pravda hétfői szá­mában »A rombouillet-i kas­tély titka« címmel vezércikket közöl Adenauer és Öe Gaulle megbeszéléseiről. A francia—nyugatnémet tárgyalások — hangoztatja i lap — közvetlen folyta­tásai annak -a hideghábo­rús politikának, amelyet Debté francia miniszter- elnök a nemzetgyűlés leg« utóbbi zárt ülésén meghir­detett. Adenauer pár/2®1 átja azt bizonyítja, hogy Franciaország uralkodó körei _sem tanul­va a történelemiből ®s semmibe véve a mai helyzet reális. té­nyeit, elősegítik^ az agresszív német militarizműs újjászüle­tését: A találkozó eredmén; a Pravda a következőkeh írja. Minél tovább áll “fenn a Bonn—Párizs-tengely , adnál egyoldalúbbá válik.. »Nyugat- FlBAíjának csak ••'egyet len veze­tője lehet«' — mondják Bonn­ban —, de nem Párizsra gon­dolnak. A nyugatnémet fővá­ros katonai körei ezt már nyíl­tan hangoztatják —■ hangsú­lyozza a Pravda; Ázsia, Afrika, Latin-Amerika népei harcba indultak az im­perialista szolgaság ellen. A népek már régóta szavaznak arról a kérdésről, szocializ­mus legyen-e vagy kapitaliz­mus, és e szavazás nem a ka­pitalizmus javára üt ki. Majevszkij a továbbiakban rámutat: Eisenhower felhívá­sa valamiféle világméretű »szabad választásokra« nem más, mint szánalmas kísérlet arra, hogy kitérjen korunk fő kérdésének megválaszolása elől; nem felel arra, hogy az Egyesült Államok akarja-e vagy ellenzi a békés együtt­élést: Egyébként bármit mon­dana’ is Eisenhower elnök er­ről, az amerikai kormánykö­rök agresszív politikája önma­gáért beszél. A 'cikkíró a továbbiakban Eisenhowemek azzal a chi­cagói kijelentésével foglalko­zik, hogy »Amerika lelkiisme­rete nem lehet addig teljesen Viszonzásul Adenauer meg­könnyítené Anglia bejutását az európai közös piac országai közé. hegyünk résen Adenmter cselszövéseivel szemben! — fi­gyelmezteti a lap Macmillant. A Daily Mail szerint viszont a kancellár azért hívta meg a brit miniszterelnököt, hogy együttesen fékezzék meg az európai vezetésre törő De Gaulle-t. Franciaország azt szorgalmazza, hogy Párizsban állítsák fel az európai közös piac állandó politikai titkársá­gát. Ez azt jelentené — han­goztatja a lap —, hogy De Gaulle szerezné meg a diplo­máciai vezetést a közös piac tagállamai fölött. PÁRIZS ' A Combat írja: Korai lenne feltételezni, elérkezett annak az ideje, hogy az érdekelt ál­lama*/európai Politikai egyez­ményt írjanak alá; Ma Európa csupán a »politikai ta­nácskozás« stádiumában van. Óvakodni kell az elhamarko­dott lépésektől — vélekedik a Combat. tiszta, amíg nem biztosítják minden embernek mindenütt a szabad választás jogát«. Az amerikai kormánykörök lelkiismerete sohasem lesz tel­jesen tiszta — állapítja meg Majevszkij. — Ez a lélkiisme- ret nem tiszta, és napról nap­ra kevésbé az. Milyen »szabad választásról« beszél Eisenho­wer elnök, amikor az Egye­sült Államok mindent meg­mozgat, hogy megfojtsa a sza­bad Kubát, amely már válasz­tott? Vagy mi történik Kon­góban? A washingtoni kor­mánykörök úgy tesznek, mint­ha támogatnák a fiatal köz­társaságot, egyetértenének a belga csapatok kivonására vo­natkozó ENSZ-határozattal stb. Ez azonban csupán kísér­let, hogy jó arcot vágjanak a rossz játékhoz. Majevszkij megállapítja, hogy az amerikai kormánykö­rök terve roppant egyszerű: véglegesen kiszorítani az eu­rópai gyarmatosítókat, meg­szerezni pozíciójukat, és rá­tenni kezüket Afrika óriási kincseire. Máris ebben az irányban tevékenykednek, mi­kor el akarják szakítani Ka- tangát Kongótól. (MTI) Újabb náci háborús bűnöst tartóztattak le Dortmund (MTI). Dorfc- mundban letartóztatták Fried­rich Tillmannt, egy ifjúsági otthon vezetőjét, akit azzal vádolnak, hogy 60 000 ártatlan ember meggyilkolásában bűn­részes. Tillman segédkezett Wemer Heyde hírhedt náci orvosnak Hitler úgjmevezett »kegyes ha­lál« programjának végrehaj­tásában. A »felsőbbrendű faj« megteremtését célzó program keretében több mint 60 000 állítólag »beteg és szellemi fej­lődésben elmaradt« személyt végéztek ki. Tillmann-nak az volt a feladata, hogy hamis a^tokkal leplezze a rémtett igazi 'jelegét. Wemer ri^det tava!T tar­tóztatták le és ^marosan bí­róság elé állítják. OTTAWA Patrice hamumba kongói miniszterelnök szombaton dél­után a kanadai hivatalos kö­rökkel folytatott tárgyalásai után elutazott Ottavából. Elutazásékor a sajtó képvise­lői előtt kijelentette, megbeszé. lései eredményesek voltak; NEW YORK A kongói miniszterelnök szombatom este New Yorkba érkezett. A repülőtéren sajtó­tudósítók várták, s előttük Lumumba megismételte nyi­latkozatét ottawai tárgyalásai­ról. New Yorkban az ENSZ tit­kársága szombaton nyilvános­ságra hozta Hammarskjöld és New York (MTI). Hírügy­nökségi jelentések szerint hamumba kongói miniszterel­nök, aki New Yorkban tartóz­kodik, a hétfői napot tárgya­lásokkal töltötte el. Ügy tud­ják, hogy felkereste az ENSZ főtitkárságát is, s a főtitkár he­lyettesével a Kongónak nyúj­tandó segélyről tanácskozott. Az UPI úgy értesült, hogy a kongói küldöttség tagjai hét­főn tárgyalóasztalhoz ültek a Congo International Mana­gement Corporation képviselői, vei is. Reuter-jelentés szerint Lu­mumba, aki kedden szándéko­zik elutazni, elfogadta Tuné­zia, Marokkó, Guinea és Gha­na meghívását, és csak ezek­nek az országoknak útbaejtése után érkezik vissza Leopold- ville-be, . * « * ....... Kongóból érkezett jelentések szerint a kongói katonák vona­kodnak átadni fegyverei­ket a bevonuló ENSZ- csapatoknak. Bukavuban, Kivu tartomány fővárosában a helyőrség több száz katonája,' a fegyveres im­perialista elnyomás elleni küz­delem résztvevője megtartot­ta fegyverét, újabban pedig csatlakozott hozzájuk a Ka­tanga tartományból a belga katonaság önkényeskedése elől latkozatát, amely szabályozza az ENSZ kongói rendfenntartó erőinek helyzetét. A közös nyilatkozatban a kongói kormány biztosítja az ENSZ rendfenntartó erőinek feladatai elvégzéséhez a. szük­séges mozgási szabadságot. Az ENSZ főtitkára bejelenti a nyilatkozatban, hogy az ENSZ mindaddig Kongóban állomásoztatja a rendfenntartó csapatokat, amíg »teljesen be­fejezte« feladatát. A közös nyilatkozat ezután megállapítja, hogy az ENSZ főtitkára és a kongói kormány képviselői »haladéktalanul megvizsgálják az ENSZ rend- fenntartó erők kongói tevé­kenységének különféle vonat­kozásait, különösen szem előtt tartva a haderők felhasználá­elmenekült több száz kongói katona, A Leopoldville-ben vasárnap tartott sajtóértekezleten az ENSZ egyik szóvivője azt állította, hogy Bannángville- ből, Gemmából és Coquilhat- ville-ből már kivonultak a belga csapatok. Kijelentései­ből azonban kiderül, hogy Kongóból még nem távozott az az 1500 belga katona sem, akiknek kivonását a belga kormány kilátásba helyez- , te. A szóvivő cáfolta olyan terv létezését, amely szerint Kon­gót ENSZ-gyámság alá helyez­nék; Végül a szóvivő szerint »majdnem bizonyos«, hogy Hammairskjöld ENSZ-főtitkár nem látogat el Katangába — dél-afrikai útja előtt. Ez azon­ban azt is jelenti, »majdnem bizonyos«, hogy legkésőbb ez utazás után szándékában áll odalátogatni. Oresztovnak, a Pravda leopoldville-i tudósítójának je­sát a közlekedés és az utá»* pótlás fenntartásánál«. KARACSI A pakisztáni külügyminiszter bejelentette, a kormány eleget tesz az ENSZ-főtitkár kérésé­nek, és pakisztáni tiszteket rendel ki szolgálattételre a kongói ENSZ rendfenntartó erőkhöz. BRÜSSZEL Brüsszelbe szombaton este megérkezett egy katangai kül­döttség, amely a kongói Ka­tanga tartomány úgynevezett függetlenségét bejelentő Csőm­be megbízásából New Yorkba utazik, hogy az ENSZ-nél meg­védje Csőimbe szakadér politi­káját, és »tájékoztassa a nem­zetközi közvéleményt«. (MTI) lentése szerint Kaitanga főváro­sában meglepetést keltett, hogy Hammarskjöld, az ENSZ főtit­kára oda szándékozik utazni politikai tárgyalások végett. Felvetődik a kérdés — írja Oresztov —, vajon kivel akar tárgyalni a főtitkár, hiszen Elisabethville-ben, Katanga fő­városában — miint ismeretes — mind a mai napig belga kato­nák garázdálkodnak, és segít­ségükkel az áruló Csőmbe kor­mánya van uralmon, bár az egész kongói nép elutasítja őket; Oresztov kiemeli, Hammar­skjöld tervezett katangai láto­gatása különös óvatosságra késztet, hiszen ismeretes, hogy Csőmbe a legnagyobb erőfe­szítésekkel sürgősen igyekezett biztosítani magának a nyugati hatalmak támogatását; A nyugati hatalmak — ál­lapítja meg Oresztov — már ki is nyújtották kezű­ket Katanga felé, semmibe véve azt a tényt; hogy Katanga egyik tartomá­nya Kongónak. Furcsa „véletlenek" leopoldville-l repülőtéren A rombouillet-i kastély titka a kongói kormány közös nyl­A% ENSZ szóvivőjének sajtóértekezlete Leopoldville-ben A kongói csapatok megtartják fegyvereiket LONDON . Mint a Reuter és az AP je­lenti. a hétfői angol lapok ér­deklődésének előterében Mac­millan bonni útja áll. A Daily Express »Dr. Ade­nauer cselszövései« címmel kommentálja az eseményt. A kancellár azért hívta meg Macmillant — véle­kedik a lap —, mivel meg akarja szerezni Nagy- Briíannia hidrogénfegyve­reit. Letartóztatási hullám Dél-Koreáhan í Az imperializmus szimbóluma — máglyán Phenjan (TASZSZ). Szomba­ton és vasárnap Dél-Koreasok városában tüntetések voltak a választási és a szavazatszám­lálási visszaélések ellen. Sam- zamcsun és Tecson városok­ban a tüntetők 53 választási urnát azok teljes tartalmával együtt elégettek, Rincsében a Hyaiatoéaet provokációk az UK határain Berlin (MTI). A -TASZSZ és az ADN jelenti, hogy a nyu­gatnémet határőrség az utóbbi napokban újabb provokációk­hoz folyamodott a Német De­mokratikus Köztársaság hatá­rain, hogy határincidenseket idézzen elő. Így július 25-én Mühlhausen környékén egy nyugatnémet egyén provokál« ni próbálta az NDK határ­őreit. Hasonló provokáció tör­tént a Ketten és Gotthards kö­zött vezető úton is. Aznap há- íom nyugatnémet provokátor hatolt be az NDK területére, és halálos fenyegetéssel tá­madt a határőrökre. Július 26- án Heilingenstadt térségében két nyugatnémet polgári egyén próbált határincidenst provo­kálni. Mint a jelentések kiemelik, e provokációs kísérleteknek csaknem minden alkalommal nyugatnémet határőrök voltak a szemtanúi. Mint hivatalos NDK-közle- aaény, megállapítja* a Német Demokratikus Köztársaság ha­tárőrségének magatartása eredményeként mindezek a provokációk kudarcba fullad­tak. A közlemény hangsúlyoz­za, hogy a provokációs kísér­letek következményeiért az ér­telmi szerzőkre hárul a fele­lősség. liszinmanista képviselőjelölt megválasztása ellen többórás tüntetéssel tiltakozott a lakos­ság. A dél-koreai rádió közöl­te, hogy 11 választási körzet­ben megismétlik a választáso­kat. Huh Csüng reakciós ható­ságai kíméletlen intézkedése­ket hoznak a népi megmozdu­lások elfojtására. Szöuli je­lentés szerint Huh Csüng kor­mánya elhatározta, hogy szi­gorúan megbünteti a tünteté­sek részvevőit. A dél-koreai belügyminiszter azzal fenyege­tőzött, hogy csapatokat vet be, ha nem javul a helyzet. A dél-koreai rendőrség va­sárnap megkezdte a tüntetők tömeges letartóztatását. A dé­li tartományokban vasárnap délig 62 személyt tartóztattak le, közöttük egy képviselője­löltet, aki hamis Szavazócédu­lákat talált, és új választások kiírását követelte. (MTI) Bogota (AP). gjtaotában, Columbia fő- városíPan szombat este több eler főnyi tömeg vo-j nult a \ város központjábar és Simcrh Bolivárnak, Co­lumbia szabadsághősének szobra előtt ,móglyát; rakott, hogy elégesse amerikai csillagos lobogcoa. göngyölt »jenki imperializmus« bábu­ját. A rendőrség síét akarta zavarni a tömegéi,' de a tüntetők túlerőben \ voltak, és nagygyűlést tartotok. A gyűés szónokai közül afegna- gyobb tapsot a ColúV}öiai Kommunista Párt főtit'itárá- nak beszéde kapta — jelen­ti az AP. (MTI) Moszkva (MTI): K. Nye- pomnyascsij, a Pravda külön- tudósítója^ Akkrából keltezett cikkében beszámol arról, ho­gyan hajtják: végre feladatu­kat "a Kongóba küldött szovjet .repülőgépek. Mint ismeretes, a szovjet repülőgépek ghanai csa­patokat szállítottak az ENSZ fegyveres erőinek székhelyére, Leopoldville-be. A szovjet re­pülők eddig már huszonhatszor haladtak át az Egyenlítő felett és több mint százezer kilomé­ter utat tettek meg rendkívül nehéz időjárási körülmények között Afrika egén. »Az Akkra—Leopoldville út­vonalon a szovjet repülők nem egyszer találkoznak előre nem látott körülményekkel — írja a tudósító, Nemrégiben például Jevgenyij Kalinovszkij és Kon- sztantyin Jeszapov repülőgépei nehéz időjárási körülmények között elvesztették a rádiókap­Amerikai lap a KGST üléséről New York (MTI). A New York Times hétfői számában a KGST budapesti ülésével foglalkozik — közli az AP. — A lap hangsúlyozza, hogy a kelet-európai országok gon­dos terveket dolgoznak ki a hosszú gazdasági versenyre a. nyugati országokkal. Az Egye­sült Államok számára szintén rendkívül fontos a gazdasági fejlődés, mivel a Szovjetunió és a szocialista országok a leg­utóbbi időben rendkívül ©Tor­sán fejlesztették gazdaságu­kat, amivel viszont pszicholó­giai és propaganda-előnyök­höz jutottak — vélekedik a New York Times, majd kese­rű hangon panaszkodik, hogy az Egyesült Államok nagyon kisméretű gazdasági fejlődést tud felmutatni. Míg a Szovjet­unió ipari termelése 1960 első felében 10 százalékkal növe­kedett, addig az Egyesült Ál­lamoké végeredményben csök­kent — hangoztatja a lap. Dahomey — független állam Cotonou (MTI). Augusztus 1-én újabb afrikai állam nyer­te el függetlenségét: DahornSV­A francia kormány képtT" selői houis Jacquinot állarrí" miniszter és Nubert Maga daV homeyi miniszterelnök vasár-', nap délután aláírta a Daho­mey függetlenségéről szóló ra­tifikációs okmányokat, s ezzel az ország függetlenséget ka­pott — a francia közösségen belül, Dahomeyben a függetlensé­get vasárnap éjfélkor kiáltot­ták ki, és 101 ágyúlövés üdvö­zölte az eseményt. * * * San Francisco. A Reuter je­lentése szerint KanakarcUne, Ceylon ENSZ-küldöttségének jogi tanácsadója vasárnap es­te — az új afrikai független államok szerepéről szólva — egyebek között kijelentette: a mai napig az Egyesült Álla­mok nyomás útján biztosítani tudta a kétharmados ENSZ- többséget a Nyugat nemzetei számára a Szovjetunióval szemben, de ha a nyolc új af­rikai nemzetet az idén felve­szik az ENSZ-be — és még további nemzetek felvételére jjs sor kerül —, akkor új ha­talmi tömb alakulhat ki, és a jiíyugat nem tudja többé a ripaga számára biztosítani a szavazatok többségét csolatukat a földdel, a gépek kérték, hogy a leopoldville-i repülőtér adja meg a leszállási feltételeket, a repülőtér, amelynek rádióját az ameri­kaiak kaparintották kezükbe, így válaszolt: »Ereszkedjenek 1500 méteres magasságba.« Ez­után kellett volna megadni a leszállási engedélyt. De a leg­kritikusabb pillanatban a re­pülőtéri rádió elhallgatott: Nem válaszolt a szovjet gépek fedélzetéről érkező kérdésekre. A gépek a felhőkben egyik kört a másik után írták le, nem tudva, mi történt a repülőté­ren. Alekszandr Tyulenyev pilóta, aki Leopoldville-ben tartózkodott, a rádióállomásra sietett és kezébe vette a mik­rofont, hogy segítsen gépeik­nek a leszállásban. Ebben a pillanatban azonban kikap­csolták a rádióadó erősített adását, s a tartalékadó szin­tén nem. működött. Mint a Pravda tudósítója be­számol erről, a gépek ennek ellenére sikeresen leszálltak. Ez azonban már nem az első olyan eset volt, amikor a »pillanatoyi üzemzavar« csak­nem komoly balesetet okozott: Ugyancsak a kritikus pillanat­ban hallgatott el például a re­pülőtéri rádióadó — amely ak­kor a belga ejtőernyősök kezén volt — az egyik szovjet gép leszállása közben. Ennek kö­vetkeztében a gép csaknem összeütközött egy másik re­pülővel, csupán a szovjet pi­lóta gyors, közbelépése aka­dályozta meg a könnyen vé& zete&se válható balesetet,

Next

/
Thumbnails
Contents