Somogyi Néplap, 1960. augusztus (17. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-02 / 181. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam 181. szám. ÁRA 50 FILLÉR Kedd, 1960. augusztus 2. Augusztus 20-a tiszteletére versenyre hívjuk megyénk üzemeinek dolgozóit A FINOMMECHANIKAI VÁLLALAT VERSENYFELHÍVÁSA A Somogy megyei Finommechanikai és Gép­javító Vállalat az első félévben teljesítette, amit a felszabadulási munkaversenyben vál­lalt. Azt akarjuk, hogy a második félévet még sikeresebben fejezhessük be, hiszen ehhez minden feltétel adva van. Ezért elhatároztuk, hogy alkotmányunk ünnepének tiszteletére versenyre hívjuk megyénk iparvállalatainak dolgozóit. Vállaljuk: önköltségi tervünket a harmadik negyed­évben 5,6 százalék helyett 10 százalékra, a negyedik negyedévben pedig 5,7 százalék he­lyett 8,3 százalékra teljesítjük. A második fél­évben 434 ezer forint többletnyereséget érünk el. A műszaki intézkedési terv pontos végre­hajtásával 279 ezer forint nyereséghez ju­tunk- A központi igazgatási költségekből 30 ezer forintot, az anyagmozgatásnál 80 ezer forintot, az anyagfelhasználásban 45 ezer fo­rintot takaríturfk meg. Fokozottabban kapcsolódunk be a politikai és szakmai oktatásba. Vállalatunknál 60-ra emeljük az oktatásban részt vevők számát. Ez mintegy 200 százalékkal lesz magasabb a ko­rábbi időszakhoz viszonyítva. Ügy véljük, hogy a megye többi iparválla­latánál is megvan a mód rá, hogy bekapcso­lódjanak a versenybe, s hasonló vállalásokkal növeljék eredményeiket és a nyereségrészese­dést. Űjabb vállalásaink teljesítésével elér­jük, hogy üzemünkben éppúgy, mint tavaly, 11,5 nap fizetésnek megfelelő nyereségrésze­sedést oszthatunk. Kérjük, hogy iparvállalataink tegyenek sa­játosságaiknak megfelelő felajánlást, és fo­gadják el felhívásunkat. Javasoljuk, hogy a harmadik negyedév eredményeit november 1-én, a negyedik, negyedéviét pedig 1961. feb­ruár 1-én értékeljék- Erre felkérjük a megyei pártbizottság ipari osztályát Kaposvár, 1960. július 30. A Somogy megyei Finommechanikai és Gépjavító Vállalat nevében: Babodi István igazgató, Mencz Pál párttit­kár, Hergelt Jenő sz. b.-títkár. Az építőipar fejlesztéséről tárgyalt az Építők Szakszervezetének választmánya Az Építő-, Fa- és Építő­anyagipari dolgozók Szakszer­vezetének választmánya a múlt hét végén tárgyalta meg az MSZMP Központi Bizottsá­gának június 29-i — az építő­ipar feladatairól szóló — ha­tározatát. Bevezetőben Varga György, a szakszervezet ■ me­gyei bizottságának elnöke tá­jékoztatta a jelenlévőket • a párthatározatról, az ötéves tervben az építőipar előtt álló feladatokról és a szakszervezét szerepéről e feladatok meg­oldásában. — Elsősorban nekünk kell gondoskodni arról, hogy az építő pari dolgozók megértsék a párthatározat jelentőségét — mondotta V rga elvtárs. — A szakszervezeti vezetők beszél­gessenek a dolgozókkal, hív­ják fel a figyelmüket az oda­ad óbb munkára, az anyagtaka­rék©.'tagra, ugyanis ezek az alapfeltételei a határozat vég­rehajtásánál: A továbbiakban a géppark jobb kihasználásáról, a komp­lexbrigádokról, az egyösszegű munkautalvány bevezetéséről és a műszakiak munkával va­ló túlterheléséről szólt. Majd javaslatot terjesztett a választmány elé: Minden vál­lalat vezetősége tárgyalja meg a párthatározatot, műszaki ér­tekezleten vitassák meg a rá­juk háruló feladatokat, s azo­kat termelési értekezleteken ismertessék a dolgozókkal. A beszámoló elhangzása után a választmány tagjai szólaltak fel. Osváth Károly, a Somogy megyei Építőipari Vállalat fő­mérnöke a szakmunkás-után­pótlás problémáitól beszélt, majd ismertette a munkafe­gyelem megszilárdítására ho­zott intézkedéseiket. Kérte az építőanyagipari dolgozókat, hogy jobban vigyázzanak a mi­nőségre. A Gyékényesi Kavics­bányát figyelmeztette arra, hogy a kavics gyakran iszapos, gyenge minőségű. Javasolta, hogy a szakszervezet tegyen lépeseket egy központi mun­kavezető-iskola létrehozására. Pintér József a Közúti Üze­mi Vállalattól az UVATÉRV tervezéseivel kapcsolatos hi­bákat említette meg. Célsze­rűbb lenne — mondotta —, ha a kisebb terveket saját mérnökeik készítenék el. Ok ugyanis megfelelő helyismeret­tel rendelkeznek, ismerik - a meglévő vagy beszerezhető anyagokat, s erűtek figyelem- bevételével fognának a terve­zéshez. Lőwy Gyula, a Tatarozó Vál­lalat sz. b.-titkára javasolt. , hogy szüntessék meg a szét­szórt munkahelyeket. Inkább kevesebb munkához fogjanak hozzá a vállalatok, de azt fe­jezzék be határidőre. Kérte, a választmány vizsgálja meg a vállalatoknál a munkafegyel­met, s megszilárdításáról hoz­zon megfelelő határozatot. Végül Szőke Pál, az SZMT elnöke szólt az értekezlet rész­vevőihez. Hangsúlyozta a mun­kások egyéni felelősségét. — A dolgozókat személyük­ben is felelőssé kell tenni a végzett munkáért — mondot­ta. — Csak így leihet megszün­tetni a hibákat, megszilárdíta­ni a fegyelmet, felszámolni az anyagpccsékolást. A választmány a javaslato­kat elfogadta, s az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete elnökségének és az Építésügyi Minisztérium­nak továbbította.. A Szovjetunió kész gazdasági és műszaki segélyben részesíteni a Kongói Köztársaságot A szovjet kormány nyilatkozata a kongói helyzetről Moszkva (TASZSZ). A TASZSZ közli a szovjet kor­mány nyilatkozatát a kongói helyzetről. A nyilatkozat beve­zetőül hangsúlyozza: »A szovjet kormány határo­zottan elítéli a Kongói Köztár­saság ellen indított imperia­lista agressziót. Szintén elítélte ezt az agressziót a Biztonsági Tanács, amely követelte a bel­ga csapatok kivonását Kcjngó területéről. Az agressziónak azonban mindmáig nem vetet­tek véget, az intervenciós csa­patokat nem vonták ki. Ha a Kongó elleni agresszió folytatódik, figyelembe véve, hogy ennek veszélyes követ­kezményei lehetnek az egyete­mes békére nézve, a szovjet kormány nem riad vissza az erélyes intézkedésektől, hogy visszavágjon az agresszorok- nak, amelyek, mint most már teljesen világossá vált, való­jában a NATO összes gyar­mattartó hatalmainak buzdítá­sára cselekszenek.« A nyilatkozat a továbbiak­ban rámutat: «■Most, amikor mindenki sze­me láttára kísérletek történ­nek arra, hogy Kongó népét megfosszák nemrég szerzett függetlenségétől, hogy dara­bokra szakítsák a Kongói Köz­társaságot, szétzüllesszék gaz­dasági életét, s éhínséggel tör­jék meg a tövényes jogait és függetlenségét védelmező kon­gói nép akaraterejét, minden olyan államnak, amelynek sze­mében kedves a népek nemze­ti szabaságának és független­ségének eszménye, kötelessége gazdaságilag is segítséget nyúj­tani a Kongói Köztársaságnak. A kongói kormány közölte a szovjet kormánnyal, hogy többek között a Szovjetunió-, hoz fordul ilyen jellegű se­gélykérelemmel. A szovjet kormány tanulmá­nyozta a helyzetet és az em­lített kérést, s ennek alapján kijelenti, hogy a Szovjetunió kész kedvezően megvizsgálni olyan nagyobb arányú gazda­sági segély kérdését, amely megteremtené a Kongói Köz­társaság gazdasági életének normális feltételeit, lehetővé tenné, hogy Kongó népe saját nemzeti érdekeinek megfele­lően, saját jóléte érdekében használja fel országának gaz­dag erőforrásait.« A szovjet kormánynyilatko­zat ezután megemlíti a Kongó részére eddig nyújtott szovjet segélyt, a szovjet repülőgépek részvételét a. Biztonsági Ta­nács határozata alapján Kon­góba vezényelt csapatok, va­lamint egyéb rakományok át­szállításában, s utal rá, hogy a közeljövőben újabb szovjet gőzös indul Kongóba, amely száz szovjet tehergépkocsit, megfelelő tartalék-alkatrésze­ket és szakemberek csoportjá­val egy javítóműhelyt juttat el a Kongói Köztársaságba. A Szovjetunió Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságainak Szövetsége a közeljövőben szovjet orvosokat és egészség- ügyi személyzetet bocsát a Kongói Köztársaság rendelke­zésére, gyógyszereket és meg­felelő orvosi berendezéseket küld. «■A Szovjetunió kész gazda­sági és műszaki segélyben ré­szesíteni a Kongói Köziársa-. sáJgot, kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést is kereskedelmi kapcsolatdeaí kifejleszteni vele, mégpedig a bélügyekbe való be nem uvat- kozás, a teljes egyenjogúság és a kölcsönös megbecsülés el­ve. alapján. A Szovjetunió nem tűz ki semmiféle politikai, katonai vagy egyéb jellegű feltételekét, amsiyek csorbíta­nák a független Kongói Köz­társaság érdeif.en vagy szuve­rén jogait« ■_ fejeződik be a szovjet kórr,iány nyilatkozata. (MTI) *■ Pécseit rendezik gndezik meg a X. magyar vasutasnap központi ünnepség* ’ törnie] tpf \ a tsz-tagok — itasok Szakszervezete utasnapon élüzem címmé V j ’ . ,^j[ 3 község* - ÍőlepÜlt\SÍ SZCfkpZ< 1*; Legiiövekedett az állami építkeznek szí. a Balatonnal A Vasutasok hétfőn délután sajtótájékozta­tót tartott, amelyen ismertet­ték a X. magyar vasutasnap programját. Turba Sándor, a MÁV oktatási osztályának ve­zetője elmondotta, hogy a vas­utasok- kitűnő eredményeket értek el a nagy nyári forga­lom lebonyolításában. Az or­szágban 134 szolgálati hely ér­te el az élüzem szintet, s eb­tetik ki. Az élüzem cu kitüntetett állomások, fűk zak dolgozói 647 000 ere fi».!. xorm kapnak, és a töb^j 96 lati hely dolftgója 550 000 fo­rint jutalp^^ részesüL u?uíztus 13-án a parla- ben fogadás lesz, ahol ot,;er. vasutasnak kormányki- ^ntetcst, száz MÁV-dolgozó- hak pet kg Kiváló Vasutas jel­ből 38-at, a legjobbakat a vas-, adrlak át Nagyszabású előkészületek a balatoni hetekre A Balaton-part kuiturális életének T -ói őszülnek a balatom :sre. amelyek au­gusztus . k>L szeptember 4-ig tartanak, s eseményekben bő­velkednek. Opera-, operett- és balett-estek táncbemutatók, tudományos ülések ,és országos találkozók különféle sportosé­in nyék követik majd egy­más:. A he Megjött tus 20-án Siófokon ünnepélye­sen nyit j ák meg, s a tervek sze­rint előadják Beethoven IX. szimfóniáját is; a MÁV Szim­fonikusok zenekarát Komor Vilmos vezényli. Ugyanezen a napon rendezik meg Balaton- füreden a III. országos nemze­tiségi fesztivált, amelyen ro­mán, német, szlovák, horvát és sokác együttesek mutatják be népi kultúrájuk hagyományait ■ni heteket augusz- Badacsonyban, Balatonfüre- den és Balatonföldváron bor­heteket rendeznek, Révfülö­pön nagyszabású alkotmány­napi bált, Keszthelyen szabad­téri előadást, Balatonfüred és Tihany között úszóversenyt rendeznek, s ekkor tartják meg az országos természetjáró­versenyt is. Augusztus 21-én Füreden az ország legkiválóbb népművészei találkoznak, és munkáikat kiállításon tárják a látogatók elé. Augusztus 23— 28-ig Keszthelyen Georgikon akadémiai napokkal emlékez­nek Európa első mezőgazdasá­gi iskolájára. A balatoni ün­nepségek utolsó napján, szep­tember 4-én a Duna Együttes fellép Balatonfüreden, ekkor bonyolítják le a vitorlások tú­raversenyét, és megrendezik az országos horgászversenyt. A balatoni hetek idején a vendégek ötven százalékos vasúti kedvezménnyel utazhat­nak a magyar tenger partjá­ra. (MTI) a posta & A múlt év óta jelentősen emelkedett az építkezések szá­ma a fonyódi járásban. 1959 első felében 261, az idén pedig csaknem 330 építési engedélyt adott ki a járási tanács mű­szaki csoportja. Tavaly ősztől egyre több tsz-tag kér építési engedélyt. Jó részük OTP-köl- csönt vesz igénybe.. Az idén 63 házépítést kezdtek meg ilyen kölcsönnel a tavalyi első félévi 24-gyel szemben. Az új épületek 60—65 száza­léka nyaraló, hétvégi ház. Mi­vel a Balaton-part rendezett­sége szempontjából a községek távlati fejlesztését is szem előtt kell tartani, a tervrajzo­kat a járási tanács műszaki csoportja és a Balaton-part főépítésze felül bírálja. Stílu­sos-e az épület, jól alkalmaz­kodik-e majd a környezethez, és más, ehhez hasonló szem­pontok érvényesülnék az elbí­rálásnál. S ha szükséges, a tervrajzok módosítását javasol­ják. A községek helyes irányú fejlődését, az ésszerű települé­si szerkezet kialakítását segíti elő az ősszel életbe lépett Bala­toni Építési Szabályrendelet. Eszerint a községek területét övezetekre osztják fel. Egy- egy övezetben csak bizonyos nagyságú házhelyeket szabad beépíteni a külön megadott legkisebb vagy legnagyobb alapterületű építménnyel. Az előírások megtartása gyakran okoz gondot az építtetőknek, de majd minden esetben a sza­bályoknak megfelelően mó­dosítják elképzelésüket vagy a már kész tervrajzokat. Egyedül a balatonmáriaiak elégedetlenkednek. A község­ben »hatos« övezetté nyilvání­tottak egy arra alkalmatlan területet, Az építési szabályrendelet ugyanis előírja, hogy ott 2000 négyzetméternél kisebb par­cellák nem lehetnek. E földön a szőlőikultúrát kell fejleszteni s építkezni csak ennek a mű­velési ágnak megfelelően (pincék, borházak stb.) lehet; A szőlőkultúra azonban kiha­lóban van itt (némelyek sze­rint a környező vizek lecsapo- lása miatt), s a tulajdonosok lakóházat vagy nyaralót sze­retnének a parcellákra építeni. De nem engedi a rendelet. Ez az egyetlen terület a járásban, ahol nehéz megvalósítani az építési szabályzat előírá­sait. A régi, de az újonnan épült nyaralók mellett is gyakran láthatunk ízléstelen, csúf kis tákolmányokat, melyek faház vagy egyéb melléképület cél­jait szolgálják. A járási tanács műszaki csoportja megvizsgál­ta ezeket, s ahol a környék képét rontották, ott határoza­tot hozott lebontásukra. Fellendült a középítkezés is. Fonyódon és Bogláron nyolc­tantermes iskola építését kezdték meg. A somogybabodi négytantermes iskola már el­készült. Somogytúron művelő­dési ház épül. Szöllősgyörökön a Fővárosi Gyermekotthon ré­szére nyolc tantermes iskola készül. Balatcnlellén és Tás­kán társadalmi munkában or­vosi rendelőt építenek. A kö­zeljövőben kezdik építeni a Fonyódi Járási Rendőrkapitány­ság székházát. Az építkezések nagyrészét kisipari szövetkezetek végzik^ A part mentén a fonyódi és a lellei ktsz, a beljebb eső köz­ségekben pedig a lengyeltóti és a kéthelyi szövetkezet váltató munkát.

Next

/
Thumbnails
Contents