Somogyi Néplap, 1960. május (17. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-01 / 102. szám

AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Mai számunk 12 oldal, ára 80 fillér TANÁCS LAPJA ARA 80 FILLÉR Vasárnap, I960, május 1. Síjén májú* .Híj: a niiáq munkása inak fjj harai seeeij szem /é jt! A Komszomol Központi Bizottságának titkára Kaposvárott Bécsből, a Szabad Osztrák Ifjúság kongresszusáról haza­térőben egynapos nem hiva­talos látogatásra Somogyba érkezett Vagyim Petrovics Loginov, a Komszomol Köz­ponti Bizottságának másod- titkára. Loginov az 1956-os el­lenforradalmat követő idő­szakban a megyei szovjet ka­tonai parancsnokság munka­társaként dolgozott, és nagy segítséget nyújtott az ifjúsági szövetség újjászervezésében. A megyehatáron a megyei KISZ-bizottság, a Siófoki Já­rási Pártbizottság és a járási KISZ-bizottság munkatársai fogadták a kedves vendéget, majd Siófokon rövid találko­zóra került sor Loginov és a járás legjobb KISZ-aktívái között. A Siófokról Kaposvárra ve­zető úton a Komszomol Köz­ponti Bizottságának másod­titkára a következőket jegyez­te meg: — Jóleső érzés látni a szé­les táblákat a kesekny par­cellák helyett. A vendégek Kaposvárra ér­ve a Helyőrségi Klubban ebé­deltek, majd a megyei KISZ- bizottság épületében baráti beszélgetés kezdődött az egy­kori harcostársak között. A közvetlen, baráti hangú be­szélgetésen Bogó László, a me­gyei KISZ-bizottság titkára ismertette azokat az eredmé­nyeket, melyeket Somogy dol­gozó népe az ifjúság 1956 óta elért, valamint beszélt a megvalósításra váró tervek­ről. Loginov elvtárs ezután a megye párt- és KJSZ-vezetői- nek kíséretében ellátogatott a Textilművekbe. A gyár kapu­jában Németh Gyula, az üzem párttitkára köszöntötte a ven­dégeket, majd dolgozó lányok egy csoportja virágcsokorral kedveskedett a szovjet fiata­lok képviselőjének. Az üzem klubtermében Kubacska And­rás közvetlen szavakkal üdvö­zölte Loginov elvtársat, majd javasolta, hogy a megjelentek a Komszomol és a KISZ ba­rátságára ürítsék poharukat. Ezután V. P. Loginov szólt a fiatalokhoz. — Kedves elvtársait! Ami­kor Kaposvár felé jöttem, ne­kem, aki három éve nem jár­tam itt, szemembe tűnt, hogy milyen sok az új ház szerte a megyében, milyen sok új épü­let emelkedik itt, a Textilmű­vek környékén is. És régi is­merőseink körül nagyon sok kedves, fiatal arcot is talál­vetség tagjává. A kommunista mozgalom olyan, mint egy öreg fa. Űj hajtásokat hajt, és minden tavasszal megfiatalo­dik. Szeretném poharam üríteni a maguk egészségére, az érde­kes és szép fiatal életre. Egész ségükre! Az üzem dolgozóinak kéré­sére a vendég ellátogatott az üzemrészekbe is, s kedves is­merősökkel találkozott. Papp Árpádné, Kaszás Erzsi és Az idei tavasz nagy feladat elé állította a Lengyeltóti Gép­állomás dolgozóit. Tavaly egész évben 51 ezer normál­hold gépi talajmunkát végez­tek, az idén' tavasszal pedig 32 ezer normálhold gépi mun­kára kötöttek szerződést a ter­melőszövetkezetek. Eddig mintegy 20 ezer nor­málholdon végeztek talajmun­kát, ebből 1345 hold a kora ta­vaszi vetés. A kukorica négy­zetes vetési módszerének meg­ismertetése végett gyakorlati bemutatót szerveztek a szöllős- györöki Kossuth Tsz-ben. A bemutatóra meghívták a kör­zetbe tartozó szövetkezetek el­nökeit és mezőgazdászait. A jól sikerült bemutató hatására 1600 hold kukorica vetésére kötöttek szerződést a termelő- szövetkezetek. A gépállomás ezer holdon vetette el négyze­Az üzemlátogatás után Ku­bacska András átadta Loginov elvtársnak a fiatalok ajándé­kát, aki viszonzásul hangle­mezt nyújtott át a kiszesek- nek. V. P. Loginov ezután gép­kocsin városnézésre indult. Virágcsokrot helyezett el a Szabadság parki szovjet hősi emlékmű talapzatán, majd a Bajcsy-Zsilinszky utcában vé­gignézte a május 1-i felvonu­lásra készülő fiatalok menet­tesen a kukoricát, s a tervek szerint május 5-ig végeznek a hátralevő 600 holddal. A gépállomás a közelmúlt­ban 36 új erőgépet kapott, a bejáratás óta ezek a gépek is a határban vannak. A pápai tanfolyamról megérkeztek az új gépek vezetői is, és dere­kasan kiveszik részüket a munkából. Több szövetkezet­ben — így a táskái Rákóczi és a balatonlellei Balaton Gyöngye Tsz-ben idegenkedtek az emberek a gépi munkától, de az új gépek kifogástalan munkája meggyőzte őket. A gépállomás dolgozói közül a felszabadulási munkaver­senyben 18 traktoros vesz részt. A legjobb traktorosok — Nagy Lajos és Rózsa László kiváló munkájukért jutalmul májusban a Szovjetunióban töltenek két hetet. friss zöldáru- és gyümölcsellá­tása. Bár tavaly már bizonyos javulás mutatkozott, még min­dig nem volt elegendő és jó minőségű zöldség és gyümölcs. Ezért fontosak azok a kezde­ményezések, amelyeket a ter­melőszövetkezetek tettek az üdülőkkel és a vendéglátó üzemekkel való kapcsolatok kialakításáért. A pusztaszemesi Búza kalász Tsz például a főzelékfélék ve­tésénél már tekintettel lesz a mintegy 800 gyermeket étkez­tető szántódi gyermeküdülő sajátos igényeire. Ugyancsak jó a termelőszövetkezetek és az üdülők kapcsolata Balaton- szabadiban, Siófokon, Balaton­szárszón, Balatonszemesen és Fonyódon. A balatonlellei szövetkezet­nek számottevő kertészete van, így a látrányiakkal együtt jelentős mértékben hozzájárulhatnak a nagyszámú balatonlellei üdülő és vendég­látóüzem ellátásához. Megtör­téntek a kezdeti lépések a kő­röshegyi szövetkezet és a ba- latonföldvári üdülők együtt­működésének kialakítására ia. tam. Ez — gondolom — azt jelenti, hogy három évvel idő­sebbek lettünk, de ez alatt a 3 év alatt nagyon sok fiatal vált a Kommunista Ifjúsági Szö­Megválasztották a és a városi küldötteket Topolics Lajos megnyitója után úttörők köszöntötték a megjelenteket kedden este 7 órakor a Petőfi iskolában, a Hazafias Népfront új bizottsá­got választó gyűlésén. Müller Emil körzeti nép­front-elnök körülbelül 100 hallgató előtt számolt be a mozgalom országos eredmé­nyeiről és a körzeti bizottság eddigi munkájáról. Nemrégen — 1959 júniusában — alakult meg a Hazafias Népfront Fü­redi utcai bizottsága. Egy hó­nap sem telt el megalakulá­suk után, amikor a Petőfi ál­talános iskolában Béke és há­ború címmel előadást tartot­tak, s ugyanekkor levetítették a Mindhalálig című filmet. Novemberben A társadalom felelőssége az ifjúságért cím­(Tudósítónktól.) Évek óta visszatérő problé­ma a Balaton-parton az üdü­lők és a vendéglátó üzemek népfront-bizottságot a füredi utcai körzetben mel dr. Sándorffy Ferencné tartott előadást a Népfront szervezésében. A beszámoló utáni hozzá­szólások során többen az Arany János és a Béke utca járdáinak, úttestének megkez­dett építésének folytatását sürgették. Szabó András a vá­rosi pártbizottság részéről a Magyar Szocialista Munkás­párt politikájáról és a Haza­fias Népfront-mozgalom fel­adatairól szólt. Az új bizottság elnökének Müller Emilt, titkárnak pedig Tóth Györgyöt választották meg, majd kiosztották a kör­zet 40 küldöttének (ők vesz­nek részt május 8-án a Vörös Csillag Filmszínházban a me­gyei nagygyűlésen) a megbízó- leveleket. A termelőszövetkezetek mind nagyobb részt vállalnak a balatoni üdülők ellátásában Lojkó Imre alapító tagjai az üzem KISZ-alapszervezetének, s az alakuló taggyűlésen Logi­nov elvtárs is részt vett. El­beszélgettek a három év alatt történtekről, felelevenítették a sok kedves emléket. gyakorlatát, és nagy elisme­réssel nyilatkozott a látottak­ról. Este a Helyőrségi Klubban a KISZ megyei bizottsága fo­gadást adott Loginov elvtars tiszteletére. Ezer holdon vetétt kukoricát a Lengyeltóti Gépállomás

Next

/
Thumbnails
Contents