Somogyi Néplap, 1960. április (17. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

A MEjüSZÖV igazgatóság PVDSZ megvifti t»lzotit§ága elnyer í az országos sze kongresszusi vers*, vjutalmát Tegnap Ka; ■ gyüt­tes ülést taa 1 >rt Sv, keze­tek Somogy rr< rontja igazgatósága odel­mi, Pénzügy 'látó­ipari Dolgozó -.été­nek megye' ; jc-í az alkalomból, - ónk földművesszó v ’ ozata érte el az első föld­művesszöveti'.e? *ek országos kongresszusi ' -senyében. Az ülésen részt vett Les- Pál, a SZÖVOSZ iy.izga' ;ának tagja, Mészáros Tstv-in, a KP- VDSZ orsz: ;os tlüöks ének tagja, Hevesi Járt s, a megyei pártbizottság titkára és dr. László István, a megyei tanács v. b. elnöke. Beszámoló! Horváth János, a MÉSZÖV igazgatóságának el­nöke mondott. Bevezetőben utalt földművesszövetkez- leink munkaversenyének korábbi ta­pasztalataira, majd részletesen ismertette a pártkongr sszus tiszteletére indított munkaver­seny tömé rnariá válá­sÁrkPkörül." t, ytalt seny eredményeit Tá­dén földm* vessze« e bekapcsolód out e ben. A kiskereskedelem 106.1, a vendéglátóipar pedig 112,7 százalékra teljesítette éves ter­vét. Jelentős eredmény az is, hogy egy év alatt mintegy 2 millió forinttal csökkent a hiányok összege 4 forinttal nőtt az egy főre j; tó részjegy­alap. Horváth elvtárs végezetül a felszabadulási munkaverseny során tett vállalásokról és a további feladatokról szólt. A beszámolót vita követte. Az országos szervek képvi­selői az ülésen átadták a JVOSZ igazgatósága és a . PVDSZ elnöksége oklevelét es kongresszusi serlegét a MÉSZÖV igazgatóságának és a KPVDSZ megyei bizottságá­nak annak elismeréséül, hogy országosan e megyei választott testületek szervezték meg és irányították a legjobban a földmüvesszövetkezetek kong­resszusi versenyét. Ezt követően pénzjutalmak és oklevelek kiosztására került sor. Az ülés Blénesi Béla, a KPVDSZ megyei bizottsága el­nökének zárszavával ért véget. Naponta öt-hat mázsa Chaddar-sajt készül ujd az új kaposvári tejüzemben A Zalka Máté utcai tejüzem- Kaposvári Tejüzem ilyen élőz­ben eddig csak kazeintúrót ké­szítették. A régi, elavult be­rendezések, módszerek, költsé­gessé tették a gyártást. Űj fel­ver- ! szereléseket beszerezni nem volt min- érdemes, mivel a Kazein ké- -tünk szítéséhez kitűnően megfelel az szusi nföldi tej is, viszont a dunán- vers-nybe A szövetkezetek és túli tejből célszerűbb sajtot a szövetkezeti vállalatok ered- készíteni. A sajt keresett cikk ményes munkát végezték 1959-! mind bel-, mind külföldön. A H’ht kt- J a barcsi járás >-ájs h járifca amelyen a n legjobb ered ■ríhat együttes ite ünnep> núgy S népi művelődést beszédet rarancsn tat tia. rev.io. üt.-. 4-en a part, a taná­ot.’vrtiP i tok, a fegyveres testü­ko; -‘ '.’állalatok megkoszo­» Sztálin téri szovjet si emlékművet, i cieielőtt a járási «műve­lődési lázban a KlSZ-szerve- ‘ y- d .ni öttusát rendez. A járás többi községében is s rr műsorra] egybekö­I lőtt ünnepségek lesznek. tr< cktor dolgozik a bélavári határban A jó idő bekös «éltesével egy időben a bélav’ári Hetedik Pártkongresszus Termelőszö­vetkezetben is rr legkezdődött a munka. A tagság, nagy része a téli hónapokban még úgy gon­dolta, hogy a 30 lófogat min­den munkát elvéghez a 950 hol­don, s nem is akai dák igénybe venni a gépek se gítségét A2 első gép jó műnk. íja azonban megtörte az ellenállást. S «nőst már két he te, hogy há­ton. r,—35-os eki ije hasítja a földet a határban.. A gépi munka persze nem ítélte tétlenségre a fogatokat gyát az udvarokból a szántó­földekre. A tagság másik ré­sze a földeken a trágyát terí­ti Eddig 180 holdat trágyáz­tak meg. A traktorok pedig 200 holdon végezték el a ta­vasz szántást. Az elmúlt héten 60 holdon vetették el a zabot a jól elő­készített földbe. A tavasziak vetéséhez szükséges vetőmag együtt van a szövetkezet mag­tárában. A kukoricát már ki­cserélték hibridvetőmagra. Hozzákezdtek a korai burgo­nya ültetéséhez, a pillangósok A szántás meg! Kezdése óta , , ... . ., mindennap egy pótkocsis Ze-' es a e^e o^; f°gasolasahoz tor és 27 fogat h.ordja a trá­mémyek alapján jutott arra az elhatározásra, hogy a régi, korszerűtlen telepét átépíti, s új, a sajtgyártásnak megfelelő gépekkel szereli feL Meg­egyeztek a Terimpex Külke­reskedelmi Vállalattal, s az csaknem 2 millió forinttal já­rul hozzá az átalakításhoz. Ennek ellenében a tejüzem új­fajta sajtot gyárt, s annak 65—70 százalékát exportra kül­di. A teljes építéshez kb. 3 millió forintra van szükség. A múlt év májusában kezd­ték meg a munkálatokat, s nagy részük már be is fejező­dött. Korszerű gépekkel felsze­relt üzem váltja fel á régit Négy darab, egyenként 3000 literes bolygókeverő kádban készül majd a sajt. A Német Demokratikus Köztársaságból egy PA—20-as lemezpasztőrö­ző érkezett. A gépeket már be­állították, nagyrészük csak az indulásit várja. A régi kazein- sízárítókat érlelő helyiségekké alakították át A Chaddar ér­leléséhez szükséges 6—8 fokos egyenletes hőt csöveken veze­tik a termekbe. Egyszerre 30— 35 vagon sajtot tudnak tárolni. Napi 25—30 ezer liter tejet dolgoznak fel. Ebből 5—6 má­zsa sajt készül. A mellékter­mékként megmaradó savót a környező tsz-ek és állami gaz­daságok kapják meg, s a ser­téshizlalásnál használják fel. A vállalat kőművesed végzik az átalakítási munkákat. A fel- szabadulási munkaversenyben felajánlották, hogy április 4-re befejezik az átalakítást, és megkezdődhet a gyártás. A ter­vek szerint a jövő hónap 10-e körül egy-két káddal meg is indul a próbaüzemelés, s má­jus végén munkába áll az új tejfeldolgozó. Vizsgáznak ap áHsmi gazdaságok gyümr ilcstermesziő szakmunkí isai A magas beruh ázással léte­sült gyümölcsösök nagy érté­ket képviselnek. A nagyüzemi gyümölcstermelés r íagy hozzá­értést követel, ezer t az állami gazdaságokban hári hm éven át téli tanfolyamokon bővítette ismereteit több nr'.mt hinni ne kertész. A tanfolyamok résztvevői a kutasi, somogy tar r ocai és ten­gődi állami i gazdaságokban budapesti tané p-ok és megyei igazgatósági sza! temberek előtt a napokban tej íznek szóbeli, írásbeli és gvai torlati vizsgát, melynek sikere i után szakmun­kás minősítést i lyernek Igye­keztek jól elsaját ítani az anya­got, mert mint szakmunkások magasabb besoro lásha kerül­hetnek. A kukorica négyzetes vetésére készül a Mernyei Gépállomás (Tudósítónktól.) Nehéz volna sürgősségi sor­rendet n gállapítani a Mer­nyei Gépállomáson, hiszen minden munka fontos, és pon­tosságot követel. Kapkodást mégsem tapasztalni, tervsze­rűen, ütemesen dolgoznak. A silókukorica és a kukorica négyzetes vetésére való felké­szülés áll az előtérben. Két­ezer hold vár a termelőszövet­kezetekben négyzetes vetésre. Az előkészületek nehezén túl­jutottak, a vetőgépeket beállí­tották A télen kiképzett gép­kezelők sikerrel végezték el a húsz új géppel a próbavetést. Most ember és gép együtt vár­ja, hogy munkába induljon, és bebizonyítsa a négyzetes vetés előnyeit, gazdasáeosságát. Megyei viszonylatban sajá­tos helyzete van m Warnyei Gépállomásnak. A körzetéhez tartozó termelőszövetkezetek elég sok saját géppel rendel­keznek. A gépállomás traktor­állománya egyharmadának megfelelő számú, mintegy negyven erőgép van jelenleg a tsz-ek birtokában. A gépállomás nagy gondot fordít arra, hogy az ilyen szö­vetkezetek gépjavítási mun­káit idejében és kifogástalan minőségben elvégezze. A so- mogyszili Petőfi Tsz-nek most javítottak két traktort, a mer- nyeieknek bejáratták a két újonnan vásárolt traktort. A műszaki felülvizsgálat után karbantartási utasítással ad­ták vissza a gépeket. A műhelyben Is forr a mun­ka: a nyári gépek karbantar­tását, javítását végzik. Normandia lelkes és forró fogadtatásban részesítette a szovjet kormányfőt Az MTI párizsi tudósítói je-' franciák is hevesen kívánják a lentik: 1 békét. További részletek arról a | Hruscsov válaszában ki je- rögtönzött sajtóértekezletről,! lentette, hogy a békevágynak amelyet Hruscsov szovjet mi- tettekben kell megnyilvánul- niszterelnök Lille-ből Rouen-! nla. Az ilyen tettek egyike a ba utazva a vonaton tartott: | gazdasági kapcsolatok fejlesz- Nyugati újságírók megkér- tése. A szovjet kormányfő a francia—szovjet árucsereforga­lom fejlesztésének szükséges­ségét hangoztatta, és így foly­tatta: — Önök nyilván azt kí­vánják, hogy Rouen kikö­tőjéből francia áruk indul­janak el a’Szovjetunió fe­dezték Hruscsovot, hogy sze­rinte milyenek az atomfegy­ver-kísérletek megszüntetésé­nek kilátásai. Hruscsov így vá­laszolt: »-A kilátások nagyon jók, ha az Egyesült Államok és Nagy-Britannia elfogadják sa­ját javaslataikat, mivel a mi javaslataink tulajdonképpen az ő javaslataik voltak.« Felkérték Hruscsovot, nyi­latkozzék a nyugati hatalmak közös leszerelési tervéről. A szovjet kormányfő kijelentet­te: Nem helyesli ezt a tervet. A nyugati javaslatoknak sem­mi közük sincs ahhoz a terv­hez, amelyet a Szovjetunió jtott: terjesztett tavaly szeptember- — Rouen fontos utak ké­ben az Egyesült Nemzetek reszteződésében fekszik. Béke- szervezete elé. [időben eleven ipari és keres­A francia atombombával! kedelmi központ, amelyen át a kapcsolatos kérdésre Hruscsov | legkülönbözőbb áruk nagy tö- így válaszolt: »Jó lenne, ha mege árad. De a háborúban többé senki sem robbantana Kouen a német beözönlés út- bombákat, sem az Egyesült \ jába került, elkeseredett csaták Államok, Nagy-Britannia és a . színhelyévé vált. A roueniak Szovjetunió, sem pedig Fran- ( száz évnél is rövidébb idő alatt ciaország. Jobb lenne így az' háromszor élték át a német egész emberiségnek.-« I hódítókkal viselt háború bor­A Rouen felé tartó különvo- zalmavt, sokat szenvedtek, és lé. Nos, a szovjet kikötők nyitva állnak a Rouenből induló hajók előtt... Hruscsov ezután a »Konzulok Palotájába«, a kereskedelmi kamara épületébe ment, majd részt vett a megyefőnökség rendezte díszvacsorán. Útjá­ban mindenütt a rouen-i dol­gozók lelkes tömegei köszön­tötték. A »bölcs és megfontolt Normandia« közmondásos kö­zömbösségét levetkezve való- Dán lelkes és forró fogadtatás­ban részesítette a szovjet kor­mányfőt. Hruscsov roueni díszvacsorán Rouen (TASZSZ). Hruscsov elvtárs a roueni díszvacsorán mondott beszédében rámuta­->at mintegy 140 kilométeres útszakaszt maga mögött hagy­va először Corbie-nél állt meg, ott a villanymozdonyt kicse­rélték gőzmozdonyra. Később Serquex-ban fél órát állt a szerelvény. Hruscsov itt kiszállt kocsi­jából, átrhént a sín,eken, barát­ságosán kezet rázött az őt üd­vözlő franciákkal, majd be­ment a pályaudvar vendéglő­jébe. A' vendéglő tulajdonosa normandiai nemzeti itallal, »Calvados«-szal kínálta meg. Hruscsov kitűnőnek találta az almából készült, szesztartalmú üdítő italt. A fotóriporterek pergőtüzében kezet fogott a tulajdonossal, feleségével és a pincérekkel. Hírügynökségi jelentések ki­emelik Hruscsov gondoskodá­sát a nyugati újságírók utazá­si lehetőségeiről. Amikor a szovjet kormányfő visszatért közéjük étkezőkocsijukba, megígérte nekik, hogy ha tu­dósítani akarnak a Szovjetunió Legfelső Tanácsának közelgő ülésszakáról, biztosítja nekik a vízumot Hruscsov igen közvetlen hangon elbeszélgetett az újság­írókkal, érdeklődött munká­jukról, megkérdezte őket, hogy nem fáradtak-e, sőt az­iránt is érdeklődött, hogy mi­lyen utazási tempót tartaná­nak munkájuk szempontjából legmegfelelőbbnek a körút hátralévő részében. A délutáni órákban megér­kezett Rouenba Hruscsov kü- lönvcmata. A külvárosokban mindenütt feliratok fogadták: »Éljen a francia—szovjet ba­rátság!« »Seine—Maritime me­gye üdvözli Hruscsov elnököt!« A pályaudvartól a katedráli- sig terjedő útvonalakon ezrek és ezreik sorakoztak fel. Nem­csak Rouen dolgozói köszöntöt­ték Hruscsovot, hanem a majd száz kilométerre levő Le Havre dokkmunkásai is eljöttek Rouenba. Hruscsov kívülről megtekintette a katedrálist, a francia gótika e kőcsipke-cso- dáját. A város nevében Tisoot, a jobboldali függetlenek pártjá­hoz tartozó polgármester kö­szöntötte a szovjet kormány­főt, Hangsúlyozta, hogy a becsülni tudják a béke áldásait. Mindenki tudja, mily nagy áldozatot hoztak a szovjet em­berek a második világháború­ban hazájuk szabadságáért és Európa más népeinek felszaba­dításáért a hitleri területrab­lók uralma alól. A szovjet nép legjobb fiainak milliói hősi halált haltak a csatamezőn. A német fasiszta hódítók 1710 várost és munkáslakótelepet, több mint 70 000 falut rombol­tak le és égettek fel. 25 millió embert tettek hajléktalanná. Hazánk ebben a háborúban körülbelül 500 milliárd dollár­ra tehető károkat szenvedett. A megpróbáltatások éveiben országainkat a közös ellenség ellen kifejtett harcos együtt­működés fűzte össze. Franciaország joggal lehet büszke derék fiaira, a Normandia—Nyeman re­pülőezred pilótáira, akik hervadhatatlan dicsőséget szereztek, a szovjet harco­sokkal vállvetve küzdöttek a német fasiszta hódítók ellen. Ez az ezred Moszkvától a Bal­ti-tengerig dicsőséges harcos utat tett meg. Két és fél év alatt nagyszámú légiharcban vett részt, s e harcokban a francia repülők sok győzelmet arattak. Az ezred zászlaját a Vörös Zászló és az Alekszandr Nyevszkij Érdemrend díszíti. A hitleristák Nyeman-parti védelmi vonalának áttöréséért az ezred külön dicséretet és a »Nyeonani« kitüntető címet kapta. 42 repülő szovjet érdem­rendet kapott. Marcel Albert és Roland e La Poip főhadna­gyok a Szovjetunió Hőse címet érdemelték ki. A francia kor­mány becsületrenddel, felsza­badulási kereszttel és több ér­deméremmel tüntette ki az ez­redet. Amikor elcsitultak a harcok, a francia repülők ugyanazo­kon a gépeken tértek haza, amelyekkel harcoltak. A szov­jet és a francia nép barátsá­gának jeléül ezeket a repülő­gépeket a francia légierőnek ajándékoztuk. Ebben az időben írta de Gaulle tábornok I. V, Sztálin­nak, hogy a francia kormány és nép nagyrabecsüli ezt az ajándékot, és »a két szövetsé­ges nép mély barátságának fé­nyes tanúbizonyságát látja benne«. Különös örömömre szolgál, hogy itt, Normandia fő­városában emlékezhetek meg a hős francia repülők bátorsá­gáról, mert Normandia nevé­nek dicsőséget szereztek az orosz égbolton. Az én fiam is a Normandia-» Nyeman ezreddel azonos front­szakaszon áldozta életét a né­met fasisztákkal vívott harc­ban. Ö is repülő volt. Mélysé­gesen átérzem mindazoknak a fájdalmát, akik szeretteiket vesztették el a háborúban. Hi­szen újjá lehet építeni városa kát, fel lehet szántani puszta­sággá tett földeket, de semmi sem adhatja vissza szerettein­ket, akiknek életét derékba törte a háború. Az emberi elme nem nyu­godhat bele, hogy a halált hozó háború minden ne­gyedszázadban betörjön az emberek békés életébe. A föld legnagyobb szellemei felháborodással keltek ki a gyilkolás vak őrülete ellem Köztük voltak Franciaország dicső fiai: Hugo és Maupas­sant, Zola és Jaures, Romain;. Rolland és Henri Barbusse^, Csak most, a mi korunkban vált gyakorlatilag lehetőséggé, hogy kiiktassuk a háborút a? emberi társadalom életéből. / béke erői győzedelmeskednek a háború erői felett. Minden világrészben sok millió becsü­letes ember emelte fel szavát a béke védelmében. Sikerrel fejlődik és napról napra erősödik a szocialis­ta országok tábora, amely elveti a hódító háborúk módszerét, és a békét, a békés együttélést írta zászlajára. Ez a tábor több mint egymilliárd embert tömörít, és hatalmas ere­jét teljesen a béke szolgá­latába állítja. Nemrégen, amikor Indiában, Indonéziában, Burmában és Afganisztánban jártunk, ismét meggyőződhettünk arról, hogy ezek az országok, amejyek több mint 500 millió embert számlálnak, tevékenyen har­colnak az új háborúk, a hadi készülődések ellen. Sok más ország is ilyen politikát foly­tat. Mindezek tanúbizonysága szerint növekszik annak reális lehetősége, hogy megszüntes­sük a nukleáris kísérleti rob­bantásokat, véget vessünk a fegyverkezési hajszának, és ne tűrjük új háborúk kirobban­tását. A dolog rajtunk, min­den ország népein áll, és jóra fordul, ha népek békeóhaja tettekben fog megtestesülni! Emelem poharam népeink barátságára, a viláabékére, igyunk arra, hogy a roueni to­ronyóra sohase jelezzen más időt. mint a béke óráit! (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents