Somogyi Néplap, 1959. október (16. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJÉTEK! AZ MSZ M P ~M EGY El BIZOTTSÁGA ES AM EGY El TA NACS LAP 3 A XVI. évfolyam, 230. szám. ÄRA 50 FILLÉR Csütörtök, 1959. október 1. Mai számunk tartalmából: Hruscsov beszéde a pekingi repülőtéren (2. oldalon) Á műszak utolsó órái (3. oldalon) Tízéves a Kínai Népköztársaság '5. oldalon) Megyénk összes gépállomása megkezdte az őszi kalászosok vetését 300 traktoron bevezették a kettős műszakot Az idei év a gépállomások- lak sem kedvezett. A tenme- őszövetkezeti felfeilődés kö­vetkeztében amúgy is megnőtt gények kielégítését nagymér­tékben hátráltatta a rossz idő­járás. Főleg az aratás, behor- iás és cséplés okozott nagy problémát. A helye* munka­szervezés. a termelőszövetkeze­tek és gépállomások összefo­gása révén ezek a munkák, ha késve ás, de befejeződtek. Most az öszá talajelökészí- tési, vetési és betakarítási munkák végzésére kell minden erőt összpontosí­tani. Hogy miként oldották, illetve kívánják megoldani e felada­tot gépállomásaink, erről ér­deklődtünk Fábri Istvántól, a Gépállomások: Megyei Igazga­tósága üzemgazdasági osztály- vezetőjétől. •— Az idei ősszel — mondot­ta — 376 495 normálholdas tervfeladatunknak kell eleget tenni. Ez a szám kétszerese a múlt év hasonló időszakában végrehajtott tervnek. A meg­KÉPEK A HOLLÁDI MAGTÁRBÓL Gazdag volt a kalászos termés Hollád termelőszövetkezeti köz­ségben. Szárítgatták, forgatták a magtárban, a szemet, most már zö­rög a gabona. A Terményforgalmi Vállalatnak 650 mázsányit adott át az Egyetértés Tsz. A tagoknak elő­legként hat vagonnal »értek ki búzából és rozsból. Munkaegysé­genként a terv szerint 5 kiló 75 deka Jár, de már az előlegosztás­nál ügyeltek arra, hogy senki se vigyen több kenyérgabonát haza, mint amennyire szüksége lesz egy évig. A többletet készpénzben kap­ják meg a tagok. A múlt évinél nagyobb területen, 350 holdon ter­mel őszi kalászost az Egyetértés. Nem kölcsönként, hanem csereter­mény ellenében szerezték be a vetőmagot, növekedett igények kielégíté­séhez kaptunk ugyan 215 erő­gépet, 180 vető- és 200 műtrá­gyaszóró gépet, 155 traktorekét stb., de a feladatok így is na­gyok. Mindenesetre igyekszünk idejében, jól elvégezni azokat. Gépállomásaink 500 erőgé­pet összpontosítottak a tar­lóhántásra. Ennek eredményeként több mint 61 ezer holdon végezték el ezt a munkát. A keverő és vetőszántás a cséplés és siló­zás miatt kissé, elhúzódott Csupán a silőzás 300 erőgépet kötött le. Ez a munka befeje­zéshez közeledik. 8340 holdas silózási tervükből 7 ezer hol­dat már teljesítettek a gépállo­mások. Az őszi kalászosok tervezett vetésterülete 57 690 hold. 'E te­rület 60 százalékán befejező­dött a szükséges talajelőkészí­tés. — Hogy a még hátralévő te­rületen meggyorsítsuk a mun­kát — folytatta az osztályve­zető —. több mint 300 trakto­ron bevezettük a kettős műsza­kot. A vetést mind a 15 gépállo­más megkezdte. Az igazgatóság 100 ezer fo­rint jutalmat tűzött ki a vetés meggyorsításának ösztönzésére. Géphiány miatt nem lesz fenn­akadás e munkában. A betakarításban is nagy se­gítséget nyújtanak a gépállo­mások megyénk termelőszö­vetkezeteinek. A burgonya ki­forgatásához jelenleg ötven gépünk van, e munkával mint­egy 2000 holdat végeztek. De ha a naplókban megérkezik a 149 burgonyakiforgató gép, ez a szám egy-kettőre sokszorosá­ra növekszik. A kukoricaszár levágásában, ahol sflózásra alkalmas szár van, a tsz-ek igényei szerint se­gítenek. A betakarítás ideie alatt 280 szállítógépünkkel csak mező- gazdasági szállítást végzünk, és főleg ott, ahol a legkevesebb a fogaterő — mondotta befejezé­sül Fábri István osztályvezető. má s? fy fi Ml Péter Lajos a búzát forgatja.™ Szálai Ferenc magtáros Pálfi Imre előleg-gabonájának egy részét méri.-dHBaaar Ünnepspg a Csepeli Sportcsarnokban a Kínai Népköztársaság 10. évfordulója alkalmából A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa és Budapesti Bi­zottsága, valamint a Kínai— Magyar Baráti Társaság szer­dán a Csepeli Sportcsarnokban ünnepséget rendezett a Kínai Népköztársaság megalakulásá­nak 10. évfordulója alkalmá­ból. A kínai és magyar zász­lókkal díszített hatalmas csar­nok zsúfolásig megtelt. Az el­nökségben foglalt helyet dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnö­ke, Marosán György, Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagja, Kiss Dezső, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizott­ságának első titkára, Szirmai István és Szurdi István, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagjai, Révész Géza hon­védelmi miniszter, Benke Va­léria művelődésügyi miniszter, dr. Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, Szarka Károly kül­ügyminiszterhelyettes, Schütz Árpád, a Hazafias Népfront Budapesti Bizottságának tit­kára, Galla Endre, a Kínai— Magyar Baráti társaság főtit­kára, Karsai Ferenc, a XXI. kerületi pártbizottság első tit­kára, Végh Károly, a XXI. ke­rületi tanács v. b.-elnöke, Kom­játhy László, a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgatója. Az elnökségben foglalt helyet Hao De-cin, a Kínai Népköztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A nézőtéren helyet foglalt az MSZMP Központi Bizottsá­ga, az Elnöki Tanács és a kor­mány több tagja, a budapesti diplomáciai képviseletek szá­mos vezetője és tagja. A kínai és a magyar him­nusz elhangzása után dr. Or­tutay Gyula, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának fő­titkára nyitotta meg az ünnep­séget Ezután dr. Münnich Fe­renc, a Minisztertanács elnöke mondott ünnepi beszédet. — A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 10. évfordulója — kezdte beszédét dr. Mün­nich Ferenc — nemcsak a ha­talmas kínai nép, hanem az egész szocialista tábor, az egész haladó emberiség nagy ünnepe, fontos esemény egész Ázsia, az egész világ történe­tében. A továbbiakban így folytatta: — A kínai nép soha nem fog­ja elfelejteni azt hogy szabad­sága kivívásában milyen ki­emelkedő szerepe volt a Szov­jetunió Vörös Hadseregének, amely a második világháború­ban a hitleri fasiszták és Ja­pán cinkosai legyőzésével hoz­zájárult a kínai nép szabadsá­gának kivívásához is. A Szovjetunió világraszóló győzelme további lendüle­teit adott a kínai vörös hadsereg katonáinak, az egész népnek, hogy befe­jezzék felszabadító harcu­kat. S amikor fel virradt 1949 ok­tóber 1. nagy napja, beteljese­dett a győzelem: Pekin gben kikiáltották a Kínai Népköz­társaságot. Világtörténelmi je­lentőségű volt ez az esemény, örömmel töltötte él a haladó embereket a földkerekség min­den részén, Dr. Münnich Ferenc ezután a kínai népnek a szocialista építésben elért sikereiről szólt, may méltatta e történelmi sikerek nagy nemzetközi je­lentőségét. — Bennünket, magyarokat — hangsúlyozta — örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy egy csaknem 700 milliós nemzet barát: ágát vallhatjuk magun­kénak. Országaink mind jobban erősödő kapcsolatai az egyenjogúságon, az önzet­len és testvéri barátságon alapulnak. Végezetül az évforduló nap­ján további hatalmas eredmé­nyeket, sok sikert és a jó mun­kához jó egészséget kívánt a Kínai Népköztársaság vezetői­nek és minden egyes dolgozó­jának. Dr. Münnich Ferenc nagy tapssal fogadott beszéde után Hao De-cin szólalt fel. Beszédében a kínai népnek az elmúlt tíz évben elért ered­ményeiről szólt. ' ' — Népünknek az elmúlt tíz évben elért hatalmas eredmé­nyei — hangoztatta, Hao De-cin — elválaszthatatlanok a Szov­jetunió, Magyarország és a többi testvéri szocialista ország önzetlen segítségétől, támoga­tásától. Enrr/>-M4k meg, hogy ezen az i> 'ni gyűlésen tolmá­csoljam a kínai nép szív­ből jövő köszönetét a test­véri magyar népnek. A kínai nép képviselőjének beszédét az ünnepség részve­vőd lelkes tapssal fogadták, majd Ortutay Gyula zárta be az ünnepség első részét. Az Intetinacionálé elhangzása után szünet következett, majd az ünnepség művészi műsorral ért véget. (MTI) Tsz-ankétot tartottak Bedegkéren A Hazafias Népfront Tabi Járási Bizottsága rendezésében tapasztalatcserére gyűltek ösz- sze Bedegkéren a járás tsz-el- nökei, agronómusal. A megbe­szélés célja az volt, hogy a termelőszövetkezetek vezetői megismerkedjenek a nagyüze­mi mezőgazdaság fortélyaival, szóljanak a termelőszövetkeze­tek fejlődéséről, megbeszéljék a további tennivalókat. A mintegy 70 vendég először meghallgatta Horváth József bedegkéri tsz-elnöík ismerteté­sét a község termelöszovetke­Lesz helye az új bornak Vezényszavaik hallatszanak az öreglaki iskola udvarán. »Üresbe«, »elég« — egyszer ezt, másszor azt mondja Ma­gon István pincemester. Fejes József — aki ugyan nemrég óta ismerkedik a szakmával — híven eleget tesz a parancs­nak. Bort fejtenek. Az épület alatti pincében levő egyik, ha­talmas, 250 hektoliteres beton­hordóból juttatják az udvaron elhelyezett szállító edényekbe a látrányi rizlinget. Az öreg- laki két nagy hordó talált kin­cse a Mecsekvidéki Állami Pincegazdaság bálatonboglári pincészetének, ötszáz hektoli­teres űrtartalom — nagy szó ez olyan gazdag szüretű évben, amilyen a tavalyi volt De az idei szőlőtermés is bőségesnek ígérkezik. Nemsokára kell a hely az új bornak. Az egy esz­tendős hegyleve beléphet a ke­reskedelmi forgalomba. Ezért van hát most a borfejtés. A két ember azonban itt he­telhetne, ha nem volna kezük ügyében olyan pompás eszköz, mint a villanymotoros borszi­vattyú. Egyszerű a kezelése. Fejes József megmozdít egy kart, és máris ömlik a bor a 40 méteres tömlőből a fahor­dókba. A pincemester a ku­tyafejet kezeli: nem hagyhat­ja látatlanul a vastag sugárban aranyló drága folyadékot, mert egy-kettőre bor vemé el az ud­var porát. Nagy teljesítményű a szivattyú: óránként 7000 li­tert hoz fel a pincéből. Délelőtt tízkor fordították el először a motor kapcsolókar­ját, s délután négy órakor üre­sen kongott az egyik beton- hordó. Ám beesteledett, mire a Csepel teherautó begördült az utolsó szállítmánnyal a bog­iári telepre. K, J» zeti mozgalmának múltjáról, jelenéről, majd az istállók megtekintésére indult. Elisme­réssel nyilatkoztak az állatál­lományról, amely — annak el­lenére, hogy 31 istállóban van elhelyezve — igen szép képet mutat. Dicsérték a lovak por- ciózásos takarmányozását is. Az épülő sertésfiaztatónál vi­ta támadt elhelyezéséről, belső kiképzéséről. Délelőtt Márton Lajos, a tsz agronómusa beszámolt szövet­kezetük gazdasági eredményei­ről. Beszélt az állattenyésztés szerepéről, a feífejlődés lehe­tőségeiről, majd sokakat érin­tő kérdésről, a vetésforgó je­lentőségéről szólt. Ismertette a takarmányozás és mütrágyafel- használás számadatait, azt, hogy milyen módszerek szük­ségesek a nagyüzemi gazdál­kodás eredményessé tételéhez. Beszámolója után megindult a vita. A hozzászólók kiemel­ték, hogy örülnek a bedegké- riek szép eredményeinek, leg­jobb fogásaikat átveszik, és igyekszenek saját termelőszö­vetkezetükben is meghonosí­tani. Somlai Nándor, a somogy- meggyesi Győzelem Tsz me­zőgazdásza a silózás fontossá­gáról szólt. Sürgette a négyze­tes silókukoricavetés bevezeté­sét, a magyar és a szovjet ta­pasztalatok felhasználására hívta fel a figyelmet. Tengerdi Imre, a járási ta­nács elnöke szintén a silózás­ról beszélt. Öva intett attól a módszertől, hogy a gyengén fejlett, meg nem kapált kuko­ricát az érdeklődőknek siló­ként mutogassák, mert sajnos, a járásban előfordult ilyen eset. A résztvevők a munkaszer­vezésről is érdeklődtek, ugyan­is a bedegkéri Uj Élet Tsz-ben részben ennek köszönhetők a szép eredmények. Késő délután fejeződött be az ankét Horváth elvtárs ösz- szefoglalójával. Kiegészítették gépparkjukat (Tudósítónktól.) A napokban 7 MTZ-traktort kapott a Balatonkiliti Gépál­lomás. Az új gépekre nagy szükség van, mert a gépállomás előtt fontos feladatok állnak. Még mintegy 8 ezer katasztrá- Us hold talaj előkészítése és vetése, később pedig 15 ezer katasztrális hold őszi mély­szántás vár rá. A gépállomás segített silózni a termelőszövetkezeteknek. Hét silókombájnjukkal több mint tízezer köbméter árok- silógödröt és mintegy 900 ka­tasztrális hold'silókukorica ter­mésből szilázst készítettek. Tavaszi tervét 107,1 száza­lékra, a nyárit pedig 118,9 szá­zalékra teljesítette a gépállo­más. Az elmúlt napokban tar­tott mérlegbeszámoló értekez­leten a gépállomás 60 dolgo­zója részesült jutalomban a kongresszusi versenyvállalásofc időarányos részének, valamint a tervek túlteljesítésének el­ismeréseként.

Next

/
Thumbnails
Contents