Somogyi Néplap, 1959. szeptember (16. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

TIL AG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap | ^AZ MSZMP MEGYE :i BIZOTTSÁGA ÉS A ME ÍGY El TANÁCS LAP 3 A XVI. évfolyam, 204. szám. Ara so filler Kedd, 195! 9. szeptember 1­Mai számunk tartalmából: HruseBOt látogatása Solohovnál (2. oldalon) A vasárnap sportja (4. oldalon) A koraiak szövetkezete (5. oldalon) Az iskolán kívüli munkára is felkészültek a kaposvári járás pedagógusai (Tudósítónktól.) A kaposvári járás pedagó­gusai is megtárgyalták az is­kolai oktató-nevelő munka problémáit. Örvendetes jelen­ség, hogy eddig nem tapasz­talt aktivitással vitatták meg az iskolán kívüli kulturális te­vékenységüket is. A legvitatottabb kérdés a tsz-ek megsegítése volt. Igen alaposan meg kell ismerni a szövetkezetek életét, hogy használhassák ismereteiket az iskolai munkában és a tsz-pa- rasztság világnézeti nevelésé­ben. Számítási tanfolyamokat indítanak, és sok helyen szer­vezik meg a dolgozók esti ok­tatását. Igáiban ezenfelül ol­vasókört alakítanak- Magyar- atádon MSZBT-klubesteket rendeznek. A somogyjádi ne­velők azt. tűzték célul, hogy a népművelés művészeti és politikai tartalmát magasabb szintre emelik. Nagyon sokan foglalkoztak az úttörő-mozgalom és a KISZ támogatásával. Boda Péter ka- zsoki tanító arra hívta fel a járás pedagógusait, hogy egy percre se hagyják magukra a fiatalságot. Az értekezlet tanulságait a toponári pedagógusok így fo­galmazták meg: a párt kultu­rális célkitűzéseinek megvaló­sításáért nem egyenként, ha­nem az összes pedagógus ösz- szefogásával kell harcolni. Kommunista asszonyok értekezlete Nagyatádon Villamosítanak Taranyban Nagy esemény van készülő­ben Tarany községben. Másfél millió forintos költséggel vil­lamosítanak, ehhez a község­fejlesztési alapból 400 ezer fo­rinttal járulnak hozzá. 285 házban gyullad fel októberben a villany, ennyi család teszi el immár emlékbe a petróleum- lámpát vagy a faggyúgyertyát. Kinn állnak az emberek az utcán, nézik az Áramszolgál­tató Vállalat munkásait, amint az oszlopokat helyezik el, húz­zák a vezetékeket. Most már mindenki biztos a villamosí­tásban, már előre tervezgetik az októberi villanyavató prog­ramját. A tanács azonban nagy (Tudósítónktól.) A nagyatádi járási nőtanács megbeszélésre hívta össze a községek nőtanácsainak kom­munista asszonyait megvitatni a soron lévő feladatokat. Az aktívaülésen Suri György, a járási pártbizottság osztályvezetője a pártkongresz- szusi előkészületekről tartott ismertetőt. Szólott arról is, hogy az asszonyok a nötanács- ban hogyan tudják segíteni a népgazdasági tervek végrehaj­tását. Ismertette Nagyatád fej­lesztési tervét is. Felhívta őket arra, hogy vegyenek részt az időszerű mezőgazdasági mun­kákban­Miskölezl Józsefire, a kun­cer Istvánná, a segesdi nőta­nács elnöke csatlakozott. Ker- kápolyi Zoltánná ötvöskónyi aktivista is elfogadta a ver­senykihívást. Végezetül Sasvári Ferencné járási titkár javaslatára a mintegy huszonöt kommunista asszony versenyre hívta a me­gye többi nőtanácsát, vállalva, hogy segíti az őszi mezőgaz­dasági munkák gyors elvégzé­sét. bajban van. Nyolc épületet ke­zel, ezek belső villamosítása 102 300 forintba kerül. Ké­réssel fordult a Pénzügymi­nisztériumhoz, adjon a község­nek póthitelt, mert másként nem tudják a tanács, az iskola, a posta és a többi fontos épü­let villamosítását elvégezni­Állami és szövetkezeti szakemberek komplex-brigádjai segítik a termelőszö­vetkezeti zöldségtermesztés fejlődését Üzemek melletti kiskórházak, elkülönítő bölcsődék létesítését, a szakorvosi rendelések kiterjesztését javasolja a Textiles Szakszervezet Hazaérkezett Szovjetunióból a magyar újság író-küldöttség Hétfőn délelőtt hazaérkezett a magyar újságíró-küldöttség, amely Gyáros Lászlónak, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala elnökének vezetésé­vel kéthetes látogatást tett a Szovjetunióban. A küldöttséget a'Ferihegyi repülőtéren a ma­gyar sajtó munkatársai, vala­mint V. A. Karoljon, a Szov­jetunió budapesti nagykövetsé­gének sajtóattaséja fogadták. (MTI) Az épület folyosóin kék-kö­penyes fiúk sétálnak, az ide­gen fülét pedig megüti, hogy néhány aprótermetű legény buzgón magázza a többieket. Kiderül persze, hogy mi a tiszteletteljes beszéd oka: 49 új elsős fiatalember érkezett a most már Latinka Sándor fiúkollégiumba. A megillető- dés első perceit még nem küzdöttek le, még csak most ismerkednek új otthonukkal. Aztán elcsendesül az épület, megkezdődik a tanévnyitó. A kollégium titkára, Rumi György üdvözli a fiatalokat. — Elrepült a nyár, dolgos napok kezdődnek, vár ben­nünket a munka, a tanulás — mondja. Szavait csak megerősíti Csel&k László igazgató, a)ki sok szeretettel fogadja az A Textilipari Dolgozók Szak­szervezetének elnöksége hét­fői ülésén megvitatta a szak- szervezet elmúlt félévi mun­kájáról szóló jelentést, majd •Molnár_ Endre titkár számolt be a textilipari dolgozók egész­ségügyi és munkavédelmi hely­zetéről. A szakszervezet tervezi né­hány nagyüzem mellett úgy­nevezett kiskórházak létesíté­újonnan érkezetteket és régi barátsággal a kollégium II., III. és IV. éves tanulóit. — Kollégiumunk igyekszik majd pótolni az otthon hiá­nyát — szól bátorítólag a fiatalokhoz, majd arról be­szél, hogy az ország 260 diák­otthona közül 14,-ként a ka­posvári Ady Endre utcai is kollégium lett, s az ünnepé­lyes avatás október második felében lesz. Vége az ünnepélynek, a fiúk szobájukba térnek. Elő­kerül a könyv, mások papírt, tollat kerítenek. S reggel már a posta viszi a levelet: »Édes­anyám, szerencsésen meg­érkezem, jól érzem magam. Este gulyásleves volt vacsorá­ra,, ami nagyon Ízlett és...« P. Gy. sét, hogy enyhébb megbetege­dések esetén néhány napon ke­resztül itt gyógyíthassák a dol­gozókat. A szakszervezet fog­lalkozik azzal a gondolattal is, hogy a kisgyermekes anyák helyzetének könnyítésére úgy­nevezett elkülönítő bölcsődéi­ket létesítsenek. Elkülönítő bölcsődéket szeretnének nyitni vidéken Győrben, Szegeden, Pápán és Kaposvárott• Ehhez szükséges azonban az Egész­ségügyi Minisztérium és a gyá­rak hozzájárulása is. A textil­iparban az elmúlt évben 48 és fél millió forintot fordítottak a dolgozók egészségvédelmére, szociális, létesítményekre. Er­re a célra ez év első felében több mint 31 millió forint állt rendelkezésükre. (MTI) Újabb felmelegedés várható A Meteorológiai Intézet elő­rejelző osztályán közölték, hogy a jelenlegi borangós, őszies időt csak átmenetinek kell tekinteni. Bár az éjszakák szokatlanul hűvösek, s a hét első napjaiban lesznek még kisebb esők, jönnek még eny­he, szép, verőfényes napok. A jeiek szerint hamarosan újabb felmelegedés kezdődik. (MTI) Tanévnyitó a kaposvári Latinka Sándor kollégiumban telepi nőtanács elnöke a párt- kongresszus tiszteletére ver­senyre hívta a járás több nő­tanácsát. Vállalta, hegy a köz­ségi nőtanács tagjaival részt vesznek a betakarítási munká­latokban, a burgonya, kukori­ca és répa szedésében. A ver­senyfelhíváshoz elsőnek Hec­Búcsú a Balatontól (Tudósítónktól.) A Balaton déli partján a nyári hónapokban több mint húszezer általános iskolás gyermek üdült. Augusztus utolsó napjaiban végig a part mentén sűrűn lobbantak fel a tábortüzek. Búcsúztak a Bala- ton-parti gyermeküdülök kis lakói. Véget ért a gondtalan nyári szabadság. Kezdődik a munka: az iskolák megnyitják kapuikat. Az üdülés alatt a gyermekek igen sok élményben részesül­tek■ Mindannyiuk számára fe­ledhetetlen marad a Balaton, a badacsonyi, a tihanyi, a keszthelyi kirándulás. A tábortűznél a pajtások ve­zetői összefoglalták a nyaralás főbb eseményeit. A gyermekek gondolataiban újra megeleve­nedtek a felejthetetlen napok. Az egyre magasabbra csapó tűz fénye mellett a gyermekek műsora — tréfás verseny, ver­sek, a tábor életéből vett epi­zódok, kacagtató játékok — tette színessé az estét. Nem volt álmos senki. Izgatottan várták a díjkiosztást. Ugyanis minden táborban " különféle versenyeket rendeztek, s a labdarúgás, az úszás, a futás, a magasugrás, a szellemi öttu­sa és a sakkverseny nyertesei jutalmakat kaptak. Lassan elcsendesedett a zaj, halványodott a tábortűz fénye, a kisebbek elálmosodtak. Né­hány befejező záróének, és vé­ge a tábortűznek. Aludni tér­tek a pajtások az üdülés jól­eső örömével, a jövőbeli vi- montlátás reményében. A Mezőgazdasági Terméke­ket Értékesítő Országos Szö­vetkezeti Központ tájékoztatá­sa szerint az illetékes állami és szövetkezeti szervek szak­embereiből alakult komplex­brigádok ezekben a hetekben valamennyi zöldségtermeléssel foglalkozó termelőszövetkezet­tel megvitatják a jövő évi zöldségtermeiési tervet. A meg­beszéléseknek az a célja, hogy az eddiginél szorosabb össz­hangot alakítsanak ki a ter­melés és az értékesítés között, országosan egyenletesebbé te­gyék a termelést, s a termelő- szövetkezeteknek is fokozott lehetőséget adjanak a zöld­ségtermelés előzetes tervezésé­re. A komplexbrigádok nemcsak a termelési lehetőségekről tá­zeteket, hanem felmérik azt is, hogy milyenek az anyagi és technikai feltételek. Megálla­pítják, mennyi melegágyi ab­lakra, ablakkeretre, öntözőbe­rendezésre és egyéb gépre van szüksége a termelőszövetke­zetnek ahhoz, hogy a nagy­üzem előnyeit hasznosítva a lehető leggazdaságosabban ter­meljen. Az igényeket országos és megyei szinten összesítik, s a beszerzés lehetőségeiről még az évi termelési terv elkészül­te előtt tájékoztatják a terme­lőszövetkezeteket­A termelőszövetkezetek jobb, biztonságosabb tervezé­sét segítik elő azzal is, hogy a jövő évi termelési szerződése­ket már szeptember végéig or­jékoztatják a termelőszövetke- szágszerte megkötik. (MTI) Adenauer válaszüzenete H. Sz Hruscsevnak Moszkva (TASZSZ). A Prav­da augusztus 31-1 száma közli annak az üzenetnek a szövegét, amelyet Adenauer, a Német Szövetségi Köztársaság kancel­lárja intézett N. Sz. Hruscsov- hoz, a Szovjetunió Miniszter­tanácsának elnökéhez. Adenauer elégedetlenségét fejezi ki amiatt, hogy N. Sz- Hruscsov hozzá intézett üze­netét a szovjet sajtó, a meg­állapodással ellentétben, nyil­vánosságra hozta. A kancellár azonban hallgat arról, hogy ez csak azután történt, hogy a azért tették közzé, hogy elejét vegyék a félreértéseknek. Adenauer válaszüzenetében foglalkozik a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság kapcsolatainak alakulásával Moszkvában tett látogatása óta, és kijelenti, hogy e kap­csolatok nem javultak olyan mértékben, mint várni lehe­tett volna. »Miért történt így — írja —, nehéz megmondani. Még nehezebb megállapítani, hogy ki a felelős ezért, ügy gondolom azonban, hogy so­hasem késő valamit jóvátenni, nyugatnémet sajtóban az üze-} s hiszem, hogy ezt jó lenne nettel kapcsolatban különféle híresztelések láttak napvilá­got. A szovjet lapok N. Sz. Hruscsov üzenetének szövegét megtenni országaink érdeké­ben, mindenki, érdekében«. N. Sz- Hruscsovnak arra a véleményére válaszul, hogy a VWWWWWWWWWA Mennyi baj, csak a legutóbbi évtizedekben is két hatalmas árvíz előidézője volt a Kapos-csatomát átszelő Cseri úti híd. A szűk, alig 6 méter nyílású híd nagy esőzések idején képtelen volt átengedni a Zselicségből letóduló vízmennyiséget, s ilyenkor víz alá került nemcsak a cseri rét, a vajgyár, a fűrésztelep, hanem bizony számos lakóház is a Cseri út és a Vásván Pál utca környékén. Veszélyeztette az ár a donneri városrészt is. Most nagyarányú munkálatok bontakoznak ki a Cseri úti Kapos-hídnál. Gőzkalapácsok hatalmas cövekeket vernek a földbe, beton támfalak épülnek. 1960. december 31-ig a régi híd helyett egy új, a korábbi hat méterrel szemben 29 méter nyílású híd íveli majd át a Kapóst, egyszer s min­denkorra megszabadítja a cseri városrész ala csonyabbaa fekvő részeit az árvízveszélytől, kancellár »gyűlölete a szocia­lizmussal és a kommunizmus­sal szemben szemmel láthatóan zavarja őt abban, hogy helye­sen ítélje meg a történelmi eseményeket, amelyek nemze­dékünk szeme előtt játszódtak le«, Adenauer azt állítja, hogy az »nem revansista és soha nem is volt az«. »Kormányomban — írja Adenauer — nincs egyetlen re­vansista, s magam nem tűr­tem volna meg egyetlen olyan minisztert sem, aki revansis- ta«. . . Adenauer kifejezi azt a vé­leményét, hogy »a valóban döntő kérdés, amely meghatá­rozza mindnyájunk jövőjét,, a végsőkig vitt felfegyverzés mind a hagyományos, mind a nukleáris fegyverkezésben«. »Ez olyan feszült légkört te-; remt — írja —, amilyen a ter­mészetben megelőzi a pusztító vihar kitörését«. »Véleményem szerint — foly­tatja Adenauer — minden egyes állami vezető politikája legfőbb céljának kell lennie az ellenőrzött leszerelés meg­valósításának a nukleáris és a hagyományos fegyverzetek területén, vagyis ismét foly­tatnunk kell ott, ahol 1957. augusztusában az ENSZ albi­zottsága Londonban abbahagy­ta, és eredményesen be kell fejezni azokat a tárgyaláso­kat, amelyek, úgy látszik, nem vettek rossz fordulatot«. A nemzetközi feszültség eny­hítésének kérdése Adenauer véleménye szerint »annyira összefügg az ellenőrzött lesze- lés egyedül döntő kérdésével, hogy ha a leszerelés kérdésé­ben számottevő haladás mu­tatkozna, ez megkönnyítené más kérdéseknek a megoldását is, és teljesen új légkört te­remtene. Az ideológiai különbségek — állapítja meg befejezésül Ade­nauer — »nem jelentenek aka­dályt, különösen ami a gazda­sági együttműködést illetlj (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents