Somogyi Néplap, 1959. szeptember (16. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

Kedd, 1959. szeptember 1/ 2 SOMOGYI NÉPLAP Hnssesov látogatása Solohovnál Moszkva (MTI). TASZSZ- Jelentés szerint Hruscsov va­sárnap felesége és leánya tár­saságában Soíohov neves író meghívására Szíanyica Vcsen- szkajába (Rosetov terület) ér­kezett. A Minisztertanács elnö­két Soiohov és a helyi párt­szervezet, továbbá a hatósá­gok és a rosztovi, valamint a sztálingrádi dolgozók képvise­lői fogadták. A fogadás után gyűlést, tar­tottak, s azon társadalmi szer­vezetek vezetői, továbbá Solo- hov és Hruscsov mondtak be­szédet. Hruscsov beszédének jelen­tős részét a nemzetközi hely­zet kérdéseinek, a békés együttélés problémájának, a szovjet és az amerikai kor- 'mányfő közelgő találkozásai­nak szentelte. Hángsúlyozta, hogy jó szándékokkal utazik [az Egyesült Államokba, azzal ■a hő óhájjál, hogy elősegítse a nemzetközi feszültség enyhülé­sét, a béke megszilárdulását. Hajlandók vagyunk olyan in­tézkedésekre — mondotta —, i lamélyéknek segítségével fel lehet olvasztani,a hidegháború jegét, és' amelyék' lehetővé te­szik, hogy a- népek fellélegez­zenek. Reméljük, áz Egyesült Államok V kormányát szintén hasonló elgondolások vezetik. Mindén, pózán, gondolkodású 'ember előtt' világos —■ folytat­ta a szovjet1 'kormányfő " —, hogy a szovjet—amerikai kap­csolatok' rriegjavútása nemcsak a Szovjetunió . és az Egyesült .Államok népéinek, hanem minden ország népének, a ‘nagy és kis. népeknek egyaránt hasznúra lenne, mert a népek nem akarnak háborút, hanem tarlós békére vágynak. Ma a szó szoros értelmében minden embert érdekel és fog­lalkoztat a világ békéjének biztosítása. Joggal tekintik ezt a kérdést a nemzetközi élet fő problémájának. Hruscsov a továbbiakban rá­mutatott, hogy a nemzetközi helyzet — ha a fő kérdést, a béke fenn­tartásáriak. lehetőségét te- "v kiütjük — már nem rossz, sőt azt mondhatni, hogy jó. Hruscsov beszélt Adenauer nyugatnémet kancellárnak a szovjet kormányfő augusztus 18-i üzenetére adott válaszá­ról is. Első olvasásra — mondotta Hruscsov — eZ á válasz kedve­lő benyomást kelt. Elsősorban meg kell állapítanunk, hogy é válasz . hangneme tartózko­dóbb, és .ebben a vonatkozás­ban . lényegesen különbözik a bonni kormány dokumentu­mainak eddigi stílusától- Adenauer üzenete igen fon­tos kérdéseket érint. Kifejezi azt az óhajt, hogy jussunk jobb megértésre e kérdésekről országaink együttműködésének fejlődése érdekében. Ha e sza­vakat tettek követik, akkor feltehető, hogy átléphetjük majd azt az elválasztó vona­lat, amely közöttünk a nem­zetközi helyzet megoldást sür­gető kérdéseinek megítélésében fennáll, s lépéseket tehetünk a nemzetközi feszültség eny­hítésének. a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság közötti viszony megjavításának útján. Szeretnők, ha a Német Szö­vetségi Köztársaság kor­mánya részletesebben ki­fejtené javaslatait olyan fontos kérdések megoldá­sát illetően, mint a leszere­lés, a háború maradvá­nyainak felszámolása, or­szágaink együttműködésé­nek fejlesztése. Véleményünk szerint — ha a másik fél is úgy akarja — ezek a kérdések nem megold- hatatlanok. Megoldhatók, ha a nyugati hatalmak • őszintén óhajtják az égető nemzetközi problémák békés rendezését. Szeretnők hinni, hogy a Né­met Szövetségi Köztársaság kormánya a maga részéről va­lóban elő kívánja mozdítani a nemzetközi feszültség enyhíté­sét — mondotta Hruscsov, és megígérte, hogy válaszolni fog Adenauer üzenetére. Beszédében Hruscsov a Szovjetunió gazdasági és kul­turális fejlődésének kérdései­vel, a hétéves terv feladatai­val is foglalkozott. Kifejtette, milyen r.agy erőfeszítések tör­ténnek az SZKP XXI. kong­resszusán, valamint a párt központi bizottságának júniusi plénumán hozott határozatok végrehajtására, milyen széles­körű mozgalom fejlődött ki a szovjet városokban és falvak­ban a hétéves terv határidő előtti teljesítéséért. Sikeresen teljesítjük és túl­szárnyaljuk azolcat a feladato­kat, amelyeket a XXI. párt- kongresszuson megerősített hétéves terv ír elő — mondot­ta. , Országunk helyzete ma igen jó — mondotta —, ez annak eredménye, hogy a nép meg­bonthatatlan egységben sora­kozott fel szeretett kommu­nista pártja mögé. Hruscsov ezután Mihail Alekszandrovics Solohov írói munkásságát méltatta­— Az utóbbi években — mondotta — Mihail Alekszand­rovics nemegyszer tett utazást külföldön kiváló eredménnyel. Mindenütt mint a legnagyobb szovjet írót, mint a szovjet kultúra képviselőjét fogadták. Önök tudják, hogy Eisenhower elnök meghívására hamarosan az Amerikai Egyesült Álla­mokba Utazom. Meghívom er­re az útra Mihail Alekszandro- vicsot. Azt hiszem, neki is hasznos lesz, ha közelebbről megismeri a mai Amerika éle­tét. Eisenhower a spanyol külügyminiszterrel tárgyalt Londonban London (MTI) Nyugati hír- ügynökségek jelentik, hogy Eisenhower elnök — Chequers- ben folytatott kétnapos tanács­kozásait befejezve — hétfőn a reggeli órákban Macmillan miniszterelnök társaságában gépkocsin visszautazott Lon­donba. Az angol fővárosba érkező Eisenhower rövid látogatást tett a Szent Pál székesegyház kápolnájában, amelyet a má­sodik világháborúban elesett amerikai katonák emlékére építettek. A Szent Pál székes- egyházból Eisenhower az Egyesült Államok londoni nagykövetének házába hajta­tott, ahol angliai tartózkodásá­nak hátralévő idejét tölti. Macmillan miniszterelnök — aki elkísérte Eisenhowert a Szent Pál székesegyházba, \ isszatért a Downing Street 10. alá és mint a Reuter jelenti, a hét folyamán minisztertaná­cson számol be az amerikai VILÁGGAZDASÁGI HÍRADÓ Óriási vizierőműveket építenek a Jeniezejen m fog • Moszkva. A. szovjet szaikem-1 harmadába berek óriási vizlerőmű tervein dolgoznak. A Jeniszejen fel­építendő vizierőmű körülbelül háromszor akkora teljesítmé­nyű lesz, mint a volgai »Lenin« vizierőmű, a világ legnagyobb vizierőműve. Az új vizierőmű évente több miint 35 milliárd kilowattóra villamosenergiát termel majd, csaknem egynegyedét annak, amit az összes szovjet elektro­mos művek 1958-ban előállítot­tak. Építéséhez hat év szüksé­ges. Turbinái 450 000—500 000 kilowatt kapacitásúak lesznek. Az itt termelt áram még egy­kerülni ! annak, amennyiért a volgai, sztálingrádi és a szaratovi ví­zierőművek állítják elő a villa­mosenergiát. A Jeniszejben és mellék­folyójában, az Angarában rejlő vizienergia kihasználására 11 vizierőmű építését tervezik, összesen körülbelül 30 millió kilowatt kapacitással. Az első ilyen vízierőművet, az irkutszkit, már felépítették, kát másik — a 4,5 millió ki­lowatt kapacitású bratszki és az ötmillió kilowatt kapacitású krasznojarszki — most épül. (MTI) A bécsi árurnintavásár látványosságaiból Bécs. Szeptember 6-án nyílik a bécsi őszi nemzetközi minta­vásár. A magyar külkereske­delmi vállalatok kollektív, ki­állításának színhelyén — a magyar pavilonban — befeje­zéshez közeledik az előkészítő munka. A pavilon egyik olda­lán a Rákóczi úti árkádok, má­sik oldalán egy budai utcarész­let kicsinyített mása látható. A két oldalt összekötő és a Du­nát jelképező .vízzel , telt, csa­tornán magyart áiumípiúmból készült kis' csáváf.gczös közle­kedik majd a kiállítás napjai­ban. A vásár területén dolgozó külföldi szakemberek nagy si­kert jósolnak a magyar kiállí­tás eredeti és ötletes kivitelé­nek. Az idei bécsi őszi vásár egyik attrakciója az elektronikus agy lesz, amely »gondolkodás nélkül« felel az időjárásra, a bécsi színházak és mozik mű­sorára vonatkozó, továbbá a fizika és a vegytan problémái­val. valamint Ausztria törté­nelmével összefüggő kérdések­re. (MTI) elnöikkel folytatott tanácskozá­sairól kormányának. * * * A Reuter és az AP jelenti, hogy Castiella spanyol kül­ügyminiszter hétfőn délben felkereste Eisenhower elnököt és átadta neki Franco tábor­nok levelét. Castiella valamivel több mint egy órás megbeszé­lést folytatott, előbb Eisenho­wer elnökkel, majd Herter külügyminiszterrel. Hagerty, a Fehér Ház sajtó­titkára újságíróknak kijelen­tette, hogy »a Spanyolország­nak nyújtóit amerikai segély és támogatás kérdését vitatták meg.« Az AP jelentése szerint Cas­tiella a Spanyolországnak nyúj­tott amerikai katonai és gazda­sági segély növelését kérte Eisenhowertől. Hangoztatta to­vábbá, hogy Franco »a legtel­jesebb. bizalommal viseltetik Eisenhower nyugat-európai körútja iránt.« * » * Arthur Gavshon, az AP tu­dósítója mértékadó körökre hivatkozva úgy tudja, hogy Eisenhower és Macmillan el­határozta, mindent elkövet azért, hogy »de Gaulle tábor­nokot ismét az Atlanti Szö­vetséggel. való teljes együtt­működésre bírja.« A chequersi tanácskozások legjelentősebb napirendi pont­ja — folytatja Gavshon — a küszöbön álló Hruscsov— Eisenhower megbeszélések kér­dése volt. Gavshon úgy tudja végül, hogy Chequersben megálla­podtak: Egyesült Államok és Nagy Britannia »hajlandó támogatni de Gauelle igyeke­zetét az algériai kérdés úgyne­vezett liberális megoldására.« Tájékozott körök szerint »en­nek nem szükségképpen kell az azonnali függetlenségre ala­poznia, de méltányosan rövid időn belül önrendelkezést kell eredményeznie«. (MTI) Hegnyílt a lipcsei nemzetközi vásár Lipcse (TASZSZ). Számos or­szág kereskedelmi és kormány- küldöttségeinek jelenlétében ünnepélyes keretek közt meg­nyílt a hagyományos őszi lip­csei nemzetközi vásár. A vá­sár megnyitásán Heinrich Rau, az NDK kül- és belkereskedel­mi minisztere mondott beszé­det. A Német Demokratikus Köz­társaság változatlanul követeli a nyugat-berlini megszállási státus megszüntetését — mon­dotta a többi között. Rau foglalkozott beszédében a nemzetközi helyzet több más kérdésével is. Maid kiemelte a két rendszer békés gazdasági versenyének jelentőségét. A szocialista államok — mondta — jelentősen növelték ipari termelésüket és hatalmas sike­reket értek el a tőkés orszá­gokkal folytatott békés ver­senyben. A Német Demokrati­kus Köztársaság legfontosabb gazdasági feladata, hogy bebi­zonyítsa a szocialista rendszer fölényét az első. munkás-pa­raszt német államban a nyu­gat-németországi tőkés rend­szer, fölött, és hogy 1961-ig el­érje vagy felülmúlja Nyugat- Németországot a fontosabb élelmicikkek és közszükségleti iparcikkek egy lakosra számí­tott fogyasztásában. (MTI) Százával érkeznek a Hm cső vöt meghívó levelek az amerikai szovjet nagykövetségre Washington (Reuter). Az amerikai szovjet nagykövetség­re, a külügyminisztériumba és a Fehér Házba tovább özönle­nek a levelek, amelyek írói arra kérik a szovjet miniszter- elnököt, amerikai utazás® so­rán látogasson el hozzájuk — jelenti a Reuter. Több üzletember és számos klub küldött a szovjet minisz­terelnöknek meghívót. Kérik, mondjon beszédet és vegyen részt a tiszteletére rendezendő villásreggelin, illetőleg ebéden. Egy Oroszországból ötven évvel ezelőtt kivándorolt, je­lenleg Milwaukke-ben ólő asz- szony levelében arra kéri Uruscsovot, vegyen részt egy istentiszteleten és egy oase- ball-mérkőzésen. Nagy felháborodás a torinói főiskolai világbajnokságon a rendőri önkény miatt Torino (MTI). Ismeretes, hogy a torinói főiskolai vi­lágbajnokság nemzetközi ren­dező bizottsága a Kínai Nép­köztársaság sportolóit ismerte el Kína képviselőinek azzal a teljesen helytálló indokolással, hogy Tajvan szigetén nincsenek főiskolák, és így főiskolai sportolók sincsenek. A Kínai Népköztársaság spor­tolói kisebb huzavona után Amerikai és nyugatnémet kétneket ítéltek el Berlinben Berlin (TASZSZ). Az NDK Legfelsőbb Bíróságán befejező­dött annak a négy amerikai és nyugatnémet ügynöknek a pe­re, aki katonai és . politikai kémkedést folytatott a . Német Demokratikus Köztársaság el­len. A bíróság a kémeket élet­fogytiglani, 15 és 12 évi bör­tönbüntetésre ítélte. A Legfelső Bíróság elnöke az bad várossá tételéről szóló ja­vaslat megszületett, a Nyugat- Berlinből kiinduló aknamunka nemhogy mérséklődött volna, hanem még fokozódott. A négy elítéltet szintén Nyugat- Berlimben toborozták, ott kap­tak kémkedési megbízatást és megfelelő kiképzést. A bíróság elnöke hangsúlyozta, hogy az elítéltek tevékenysége veszé­ítéletet indokoló beszédében lyeztette az NDK biztonságát. rámutatott, hogy mióta a Nyu- gat-Berlin demilitarizált sza­közvetlenül háború előké­szítésére irányult^ (MTI) / A Pravda az Egyesült Államok laoszi beavatkozásáról Moszkva (TASZSZ). A köz­vélemény széles rétegei előtt ismeretessé vált tények — írja a Pravda — megcáfolhatatla- nul bizonyítják, hogy az ame­rikai imperialista körök — mi­közben szavakban békét és a »helyzet normalizálását« kí­vánják, Laoszban — tulajdon­képpen mindenképpen fokoz­zák a feszültséget a világnak e részében, felhasználva a szolgálatukban álló sötét erő­ket. Az Egyesült Államok a na­pokban elhatározta, " n-T- tan sürgős katonai segítséget nyújt a laoszi reakciós kor­mányköröknek, amelyek pol­gárháborút idéztek fel az or­szágban. A Reuter iroda hiva­talosan közölte, hogy a hatá­rozat nyomán csangkajsekista szállítórepülőgépek indultak Laoszba, fedélzetükön ameri­kai fegyverekkel és hadfelsze­reléssel. Japán sajtójelenitések szerint Tajvan szigetén laoszi katonai küldöttség titkos tár­gyalásokat folytat arra vonat­kozólag, hogy az Egyesült Ál­lamok irányításával katonai együttműködésre lép a csang- kajsekistákkal. E titkos tár­gyalásokat megelőzték a laoszi megbízottaknak az agresszív SEATO-tömib részvevőivel, köztük tárgyalásai. Az indokínai há­ború felidézésének bűnös cél­ügyeibe komolyan kiélezte a helyzetet a világ e részében — állapította meg a cikkíró. megkapták az olasz vízumot. A kínai sportolókat Torinóban igen szívélyesen fogadták. Ennek láttára a csangikajse- kisták romai diplomáciai kép­viselői aknamunkába kezdtek; El is érték, hogy a torinói rendőrség a pályaudvar előtti téren, a részvevő or­szágok zászlói közül eltár volíttassa a Kínai Népköz- társaság lobogóját. A főiskolai világbajnokság nemzetközi felügyelő és döntő- bizottsága azonnal összeült. A bizottság keleti és nyugati tagjai, az olaszokat is beleért­ve, egyhangúlag tiltakoztak á rendőrség illetéktelen és jogta­lan beavatkozása ellen, és úgy döntöttek, hogy ha a Kínai Népköztársaság zászlaja nem maradhat. az árbocon, akkor bevonják valamennyi részvevő or­szág zászlaját. Vasárnap hajnalban Schlei­mer, a Nemzetközi Főiskolai Sportszövetség svájci elnöke és Jaroszlav Silhavy, a Nemzet­közi Diákszövetség Sporttaná­csának titkára és a bizottság többi tagja személyesen. végre­hajtotta a döntést, és bevonta a zászlókat. A rendőrség ezt nem akadályozta meg. de el­vette Schleimer és SilhaVy út­levelét,. és további eljárással fenyegette meg őket. A vasárnap reggeli torinói sajtó pártkülönbség nélkül elítéli a botrányt. Helyszínen bírságolhatok a köztisztasági szabálysértés elkövetői Fontos rendelkezések az utcák, közterületek tisztaságának megóvására A Magyar Közlönyben ren- az az ingatlantulajdonos vagy delet jelent meg a köztiszta- megbízottja,, aki a házak, tel- sági szabályok megszegőinek kék előtti gyalogjárdák .tisz­ti elyszíni bírságolásáról. Aren- tántartásáról, télen a hó elta- delet többek között kimondja, I karításáról és az ólmos esőtől, hogy tettenérés esetén a rend-' jégtől vagy hótól síkossá, vált őr a helyszínen pénzbírságot ‘ utak felhintéséről nem gondos­szabhat ki a köztisztasági sza- kodik­bálysértés elkövetőivel szem­ben. Köztisztasági szabálysér­tést követ el és a helyszínen 10 forint bírsággal sújtható, aki közterületet vagy a közönség Ugyanilyen elbírálás alá esik, aki akár köz-, akár ma­gánterületen olyan szemetet, állati hullát vagy hulladékot számára nyitva álló területet. rak le> amely alkalmas' arra, — utcákat, járdákat, tereket, lépcsőket, hidakat, alagutakat. hogy megfertőzze a környék rakpartokat — beszennyez, vagy ott használt tárgyat — j szemetet, papirost, gyümölcsöt stb. — eldob. Az is vétséget Thaifölddel folytatott | követ el — állapítja meg a to­vábbiakban a rendelet —, aki , közterületen elhelyezett fel- jára felhaszná’ják a dél-yietna- szerelésj berendezési tárgya­nyilvános parkokat, parkos!- , levegőjét, élősdieket termeljen tott területeket, sétányokat, j és aki szemetet, ürüléket, tör­mi hatóságok szolgálatait is. Az amerikai imperialisták j nyílt beavatkozása Laosz belső De Gaulle visszaérkezett Párizsba Párizs (MTI). De Gaulle francia köztársasági elnök va­sárnap befejezte négynapos al­gériai körútját, és az esti órák­ban visszaérkezett Párizsba. Egyes vélemények szerint — ír­ja az AP — a francia államfő algériai útjának az volt a tu­lajdonképpeni célja, hogy »ki­puhatolja az ott állomásozó francia hadsereg hangulatát«. Az AP szerint erre azért volt szükség, mert de Gaulle az Eisenhower elnökkel folytatan­dó megbeszélései után majd »újszerűén igyekszik megkö­zelíteni az algériai kérdést«. Ez a lépés időben egybeesik az ENSZ-közgyűlés újabb üléssza­kának megnyitásával, hogy kát, fákat és növényeket be­szennyez, közterületen bútort. I szőnyeget porol, vagy közterü­letre néző ablakban, erkélyen, kerítésen porol, portörlő ru­hát közterület felett kiráz. s bármilyen tárgyat közterület­re kidob. Büntetést fizet az is. »kifogja a szelet az ázsiai, illet- aki a szórakozóhelyek (színhá­ve az arab országok vitorlájá- j zak ból«. Ezek az országok szorgal- ’ mázzák ugyanis az algériai probléma megvitatását -az ENSZ-közgyűlés szeptember­ben kezdődő ülésszakán. Az AFP kiemeli, hojys. de Gaulle algériai kőrútján, amelyet he­likopterrel tett meg, egyetlen nagyobb várost sem érintett. mozik, hangversenyter­mek stb.) előterében, büféié ben és dohányzójában hulladé­kot, papírt, gyümölcshéjat, ci­garettavéget stb. nem az e célra szolgáló tartályba dob. Köztisztasági szabálysértést követ el és 20. .forint pénzbír­sággal sújtható a helyszínen1 (MTI) meléket stb. a hatóság által e célra kijelölt helyen kívül rak le. Kimondja a rendelkezés, hogy a kereskedő, üzletvezető, iparos — a nyitvatartás 'deje Matt — köteles gondoskodni a helyiség előtti gyalogjárda tisz­tántartásáról. Bírságot fizet az is, akinek részére va) mit szál­lítanak, s közben a fel vagy lerakodásnál a közterületen keletkezett piszkot nem taka­rítja el A tettenért személy, ha a helyszíni bírságot azonnal /ki­fizeti, a rendőrtől nyugtát kap. Erre a nevet nem írják rá és személyazonossági igazolvá­nyát sem kell felmutatnia. Azt, aki a helyszínen nem fizet, a rendőr feljelenti és ellene sza­bálysértési eljárást indítanak. Hasonló elbírálás alá esik az is, akinek cselekedete arányta­lanul súlyos a kiszabható nénzbírság összegéhez viszo­nyítva. A rendelet életbelépett

Next

/
Thumbnails
Contents