Somogyi Néplap, 1959. augusztus (16. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-01 / 179. szám

Szombat, 1959. augusztus L 2 SOMOGYI NÉPLAP Fogadás a moszkvai magyar s nagykövetségen Moszkva (MTI). Kos Péter rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségének ideiglenes ügyvivője pénteken délután fogadást adott abból az alka­lomból,. hogy Apró Antalnak, a Minisztertanács első elnök­helyettesének, az MSZMP Po­litikai Bizottsága tagjának ve­zetésével a Szovjetunióban tar­tózkodik a Magyar Népköztár­saság kormányküldöttsége. A fogadáson részt vettek a kül­döttség tagjai, élükön Apró Antallal. Szovjet részről a fogadáson Magyar kü!döK*áq is résit vési a zwickaui nemzetközi pedagógiai szemináriumon A Német Demokratikus Köz­társaságban augusztus 1-től 15-ig Zwickauban tartják a politechnikai képzéssel foglal­kozó nemzetközi pedagógiai szemináriumot. A tanácskozá­son Magyarországot Kalmár Ferenc budapesti tanulmányi felügyelő és Sinka Antal, a nyíregyházi Kossuth-gimná- zium igazgatója .képviseli. Nixon visszaérkezett Moszkvába Moszkva (Reuter, AP). Nyu­gati hírügynökségek jelentése szerint Nixon, az Egyesült Ál­lamok alelnöke szibériai és uráli körútja után pénteken délután helyi idő szerint 17 óra 05 perckor visszaérkezett Moszkvába. megjelent A. I. Mikojan, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak első elnökhelyettese, az SZKP Központi Bizottsága El­nökségének tagja. Jelen volt A. M. Leszecsko, az Állami Tervbizottság első elnökhe­lyettese, a Szovjetunió minisz­tere. A rendkívül szívélyes baráti hangulatú fogadáson ■ megje­lent vendégeket Kós Péter ideiglenes ügyvivő köszöntöt­te. Ezután A. I. Mikojan és Apró Antal mondott pohárkö­szöntőt. Mindketten rámutat­tak: az a tény, hogy alig egy évvel a két ország között meg­kötött hosszúlejáratú árucse­reforgalmi megállapodás alá' írása után már az árucsere ki­bővítéséről folynak a tárgya­lások; arra mutat, hogy a Ma> gyár Népköztársaság gazdasá­ga gyorsan talpraállt és erő­teljesen fejlődik. Hangoztatták, hogy a Szovjetunió és a Ma­gyar Népköztársaság gazdasá­gi kapcsolatai sokatígérően fej­lődnek. Hírek és kommentárok a genfi értekezletről Gromiko találkozása a nyugati külügyminiszterekkel és Boiz-cal A. Gromiko, a Szovjetunió külügyminisztere csütörtökön este találkozott az Egyesült Államok, Anglia és Francia- ország külügyminisztereivel. Később folytatta megbeszélé­seit Lothar Bolz-cal, a Német Demokratikus Köztársaság kül­ügyminiszterével, s a genfi ér­tekezlet elé terjesztett javas­latokról tanácskozott vele. A nyugati hatalmak nem akarnak megegyezni Genf ben — írja a TASZSZ különtudósítója Hazafi ahat ítéltek el Nyugat- Németországban és Dél-Koreában Berlin (MTI). Nyugat-Német- országban ismét véget ért egy terrorper, amelyet a békéért és demokráciáért harcoló ha­zafiak ellen indítottak. Mint az ADN hírügynökség jelenti, a müncheni tartományi tör­vényszék a nyugatnémet mun­kásmozgalom nyolc aktivistá­ját 6—15 hónapig terjedő bör­tönre ítélte annak a vádnak alapján, hogy lapot adnak ki, amely síkra- szállt az atomfegy­verkezés ellen, a békéért és Németország fejlődéséért. demokratikus Phenjan (TASZSZ). A szöuli rádió jelentése szerint pénte­ken a szöuli börtönben kivé­gezték Cső Bong Amot, a dél­koreai haladó párt volt vezé­rét. Vele együft kivégezték Jang Meng Szamot, ennek a jelenleg betiltott pártnak má­sik vezetőjét is. A két pártvezér Korea bé­kés egyesítéséért harcolt. A Nácizmus üldözöttéi Bizottságának felhívása A Nácizmus Üldözöttednek Bizottsága felhívja a dachaui koncentrációs tábor volt fog­Embertelenül bánnak a börtönben Glezosszal és társaival Athén (MTI). A görög ható­ságok embertelenül bánnak Manolisz Glezosszal és az at­héni »Averoff« börtönbe zárt 'többi hazafival. Mint az Avgi írja, ez a bánásmód még a börtön előírásaival is ellenke­zik, nem is szólva az emberies­ség legelemibb szabályairól. A börtön igazgatója még azt sem engedi meg, hogy örvösök meg­vizsgálják az elítélt hazafia­kat, pedig soknak közülük az egészségi állapota erősen le­romlott; Az Avgi című lap pénteken tiltakozott az igazságügymi­nisrtemél a böntömhatóságok eljárása miatt Ugyanakkor a lap felszólítja a közvéleményt, folytassa harcát Glezosz és a többi hazafi szabadlábra helye­zéséért. % lyainak figyelmét, hogy a Daohauban felállítandó nem­zetközi múzeum részére bo­csássák rendelkezésre a birto­kukban lévő, Daobaura vonat­kozó dokumentumaikat (iga­zolvány, feljegyzések, haszná­lati tárgyak stb.). - írott doku­mentációról fotókópia is meg­felel. Bizottságunk hivatalos helyisége és munkaideje: Bu­dapest V., Beloiannisz u. 18, I. e., mindennap 10—18 óráig, szombaton 13.30 óráig. Angol professzor felhívása A Bécsban tartózkodó Ber­nal angol egyetemi tanár a VIT részvevőihez intézett fel­hívásában hangsúlyozza, hogy a mostani nagy találkozón egybesereglebt fiataloknak kö­Megkezdődfek a Petőfi-ünnepségek Kiskőrösön Petőfi Sándorról halálának 110. évfordulója alkalmából több napon át tartó ünnepség- sorozattal emlékezik meg a költő szűkebb szülőhazája. Az ünnepségekre a költő nagy ba­rátja, a szabadságharc hős tá­bornoka, Bem József szülővá­rosából, a lengyelországi Tár­námból hat tagú küldöttség ér­kezett. A delegáció Kiszala Czeslaw, a Egyesült Munkáspárt tamowi bizottságának első titkára. Pénteken Kiskörösöd, a köl­tő szülőháza közelében felállí­tott szobornál bensőséges ün­nepség keretében helyezték el a kegyelet koszorúit az alföldi nagyiközség állami és társadal­mi szervezeteinek, az üzemek, hivatalok dolgozóinak képvise­lőt, valamint a lengyel vendé­gek. Szabó Gyula, a községi ta­nács végrehajtó bizottsága el­nökének megnyitó szavai után Miklós Róbert, a Petőfi Iro­dalmi Múzeum tudományos főmunkatársa emlékezett ■ meg az évforduló jelentőségéről, Petőfi történelmi és világiro­dalmi szerepéről. Ezután a több száz főnyi ünneplő közön­vezetője ség megtekintette a Petőfi Iro- Uengyel dálmi Múzeum rendezésében megnyílt Petőfi—Ady—József Attila irodalmi vándorkiállí­tást. Szombaton neves előadómű­vészek irodalmi esten tolmá­csolják Petőfi legszebb költe­ményeit. A kiskőrösi Petőfi- napok programsorozata vasár­nap nagyszabású béke-nagy­gyűléssel zárul, amelyen a já­rás valamennyi községének küldöttsége részt vesz. Csehszlovákiában is megemlékeztek Petőfi - halálának 110. évfordulójáról Drága (MTI). A csehszlovák sajtó július 31-én megemléke­zett Petőfi Sándor halálának 110. évfordulójáról. A prágai rádió Petőfi költeményeiből cssaeállítofct irodalmi műsort közvetített. Csehszlovákiában az utóbbi években kitűnő cseh és szlovák fordításban új ki­adásban jelentek meg Petőfi, Sándor költeményei és rendkí­vül olvasottak. vetelniük kell a nukleáris fegyverek eltiltását, valamint eredménnyel kecsegtető és a békés egymás mellett élés kor­szakát megteremtő csúcsérte­kezlet összehívását. önöknek és fiatal megbízó­iknak gondoskodniuk kell róla, hogy a tudomány eredményeit ne háborúkra és pusztításra, hanem a kultúra és az embe­ri jólét fejlesztésére használ­ják fel! — jelenti ki felhívá­sában Bemal professzor, INNEN-ONNAN St. Louisban a börtön rab­jainak átadták a börtonkönyv- tár katalógusát, amelyből a foglyok szabadon választhat­ják olvasmányaikat. Rövidesen kiderült, hogy a foglyok között "A szerelem szétzúzza a bör- t önrácsokat" című könyv a legkeresettebb, miután a könyv elolvasása után a fogolynak csak a gyakorlatba kell átül­tetnie a börtönből való kisza­badulásra a könyvből szerzett ismereteit A TASZSZ különtudósítója kifejti, hogy Herter amerikai külügyminiszter Gromikóval folytatott minapi megbeszélé­sén meg akarta szerezni Gro­miko beleegyezését, hogy au­gusztus 5-én az értekezlet fe­jezze be munkáját, vagy a kér­dések megoldása nélkül bízza a folytatást a külügyminiszter- heiyettesekre. A szovjet kül­döttség azonban ragaszkodott ahhoz, hogy folytassák a kí­sérleteket a megegyezés el­érésére. Vajon miért sietnek a nyu­gati hatalmak küldöttséged annyira elhagyni Genfet az értekezlet élé tűzött feladatok megoldása nélkül? Egyes la­pok szerint Hertemek részt kell vennie az augusztus 12-én Santiago de Chilében meg­nyíló amerikai külügyminisz­teri értekezleten. — Ezt a magyarázatot — folytatja a tudósító — termé­szetesen nem lehet komolyan venni. A dolog lényege az, hogy az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország kép­viselői részére nehézzé vált ál­láspontjuk, így a nyugat-ber­lini javaslataik megvédése. Ez érthető is, hiszen e javaslatból már felületes olvasásra is lát­szik, hogy a nyugati hatalmak nem akarják megváltoztatni a Nyugat-Berlinben jelenleg fennálló rendellenes helyzetet. A június 16-i javaslatok azt célozzák, hogy a végtelenségig fenntartsák, a nyugat-berlini megszállási rendszert. Az »új« dokumentum meg­jelenésekor a burzsoá; lapok nagy hűhót csaptak, hogy a nyugati hatalmak közeledtek a Szovjetunióhoz a Berlinre vo­natkozó ideiglenes egyezmény határidejének kérdésében. Most már — állították ezek a lapok — a Szovjetunió és a nyugati hatalmak között csak a számok kérdésében van né­zeteltérés: a Szovjetunió más­fél évet, a nyugati, hatalmak öt évet indítványoznak a Ber­linre vonatkozó ideiglenes megállapodás határidejeként. — De tulajdonképpen mii javasolnak rhost a, nyugati ha­talmak? Azt, hogy az ideigle­nes megállapodás aláírásótól számított öt év múlva a genfi értekezlet .résztvevői isméi összeülhetnek, ha valamelyi­kük ezt kívánja, És miért ül­nének össze? Korántsem azért, hogy újabb, valóban reális in­tézkedéseket vegyenek fonto­lóra a nyugat-berlini helyzet rendezése céljából, hanem azért, hogy megvizsgálják az egyezményben foglalt régi in­tézkedéseket, amelyek lénye­gében véve mit sem változtat­nak Nyugat-Berlin megszállá­si rendszerén. Röviden: a há­rom nyugati hatalom nem a nyugat-berlini helyzet meg­változtatására indítványoz' lé­péseket, , hanem arra, hogy öt év múlva ismét üljenek ösz- sze, és kezdjék elölről a tár­gyalásokat. Ezt a cirkuszi trük­köt próbálják úgy feltüntetni; hogy a nyugati hatalmak, kö­zeledtek a Szovjetunióhoz az ideiglenes egyezmény határ­idejének kérdésében. Japán a diplomáciai kapcsolatok felvételéről tárgyal Magyarországgal, Bulgáriával és Romániával Tokio (Reuter). A Japán Külüigymimsztériurn pénteken megerősítette, hogy Japán a diplomáciai kapcsolatok felvé­teléről tárgyalásokat kezdett Magyarországgal, Bulgáriával és Romániával. A varsói ja­pán nagykövet bolgár és ro­mán diplomáciai, képviselők­kel, a prágai japán nagykövet pedig a magyar kormány kül­dötteivel tárgyal. Magyar kiállítások Csehszlovákiában Prága (MTI). A Magyar Ta­nácsköztársaságról szóló kiál­lítást, amelyet 25 000-en tekin­tettek meg a prágai Lenin Mú­Bz Izvesztyija Nixon látogatásának pozitív jelentűsÉséröl Moszkva (TASZSZ). Az Iz­vesztyija »Megfigyelő« aláírás­sal kommentálja Nixon ameri­kai alelnök szovjetunióbeli lá­togatását. Mint a cikkíró meg­állapítja, a szovjet közvéle­mény nemcsak az Egyesült Államok moszkvai kiállítSbá- nak hivatalos megnyitásában látja Nixon útjának értelmét. Az amerikai alelnöknek módja van tolálkozni a szovjet embe­rekkel, eszmecserét folytathat a szovjet állam vezetőivel. Ezek a találkozások elősegítik, hogy az amerikai politika irá­nyítói jobban megismerhessék a szovjet valóságot, jobban megérthessék a szovjet embe­reket, de egyúttal elősegítik a szocialista államról és politi­kájáról alkotott bizonyos elfo­gult elképzelések eloszlatását is. A szovjet közvélemény sze­rint — emeli ki az Izvesztyija — az amerikai alelnök látoga­tásának meglesz , az eredmé­nye, és hozzájárul a szovjet— amerikai kapcsolatokban fel­gyülemlett bizalmatlanság és gyanakvás eltüntetéséhez. kai sajtó elhallgatta Hruscsov- nak az amerikai kiállítás meg­nyitása alkalmával mondott beszédét, vagy hogy a Hrus­csov és Nixon beszélgetéséről készült televíziós adást célza­tosan használják fel!? A józan értelemnek felül kell kerekednie — írja befeje­zésül az Izvesztyija —, s előbb-utóbb diadalmaskodni kell a Szovjetunió és az Egye­sült Államok viszonyában is. Hazánk népe és kormánya minden tőle telhetőt megtesz a két ország viszonyának meg­javításáért. Most az, amerikai vezetőkön a sor. zeumbam, e napokiban Kassán nyitották me/. . A Prágai Magyar Kultúra Plzemben, Ostravában és né­hány termelőszövetkezeti köz­ségben a mai Magyarország életét és a magyar mezőgazda­ság fejlődését szemléltető ki­állításokat rendezett. Megsxüntetik Kerala államot? Uj Delhi (Reuter). Politikai megfigyelők arra számítanak; hogy a hat napom belül meg­tartandó új keralái választáso­kon ismét a kommunisták szer­zik meg a legtöbb szavazatot. Ennek az lenne az eredménye, hogy újra a kommunisták ke­rülnének hatalomra. A megfi­gyelők ezért úgy vélik, az in­diai központi kormány azzal a gondolattal foglalkozik, hogy Kerala államot összeolvasztja a szomszédos Madrasz állam­mal. Újabb érdekes tudományos megállapítások a szovjet geofizikai rakétáról Salvatore Dali spanyol festő, aki főként különc ötleteiről ős a képeiért kapott fantasztikus összegekről nevezetes, a vára­kozás ellenére nem kapta meg a meghívást a Sing-Sing fegy- ház étkezőhelyiségeinek fres­kókkal való díszítésére. A meg­bízástól azért esett el, mert a Sing-Sing foglyai egyhangúlag tiltakoztak. Kijelentették, hogy Dali festményei börtönbünte­tésüket még nehezebbé tennék, márpedig ez nem szerepel az ítéletben. A szovjet emberek — foly­tatja a lap — örömmel fogad­ták az amerikai alelnöknek azt a kijelentését, hogy a világbé­két okvetlenül meg kell őriz­ni. Az emberek az amerikai államférfiaktól azonban nem­csak a béke fontosságának han­goztatását, hanem a katonai tá­maszpontok megszüntetésére irányuló felhívást is szeretnék hallani. Olyan tetteket i*^ vár­nának tőlük, amelyek enyhít­hetik a nemzetközi feszültsé­get. Ezt várja az amerikai ve­zetőktől a világ közvéleménye, de erről nem nyilatkozik Ni­xon űr. Az Izvesztyija a továbbiak-i ban elítéli bizonyos köröknek^ és sajtószerveknek azokat a próbálkozásait, hogy az ameri­kai alelnök látogatását éppen ellenkező célokra használják fel, vagyis a gyanakvás és a bizalmatlanság szítására és a nemzetközi politikai légkör mérgezésére. Elegendő példá­nak felhozni erre a hírhedt |1 "rab nemzetek hetének« meg-f szervezését. De vajon mi céltf szolgál ag is, hogy az ameri-1 A tudományos körökben világszerte nagy érdeklődési váltott ki a kért szovjet geofizikai rakéta felbocsátása. A kí­sérlet több szempontból is foglalkoztatja a kutatókat. Elő­ször is a húsz, illetve a huszonkét mázsa hasznos terhet egy­lépcsős rakétával sikerült fellőni két kísérleti állattal. Ezt a szovjet tervezők és sza kemberek nyilatkozata szerint új­fajta hajtóanyaggal, különböző borának keverékével sikerüli elérniük. Mindez közelebb hozta azt a napot, amikor olyai méretű és hasznos terhelésű rakéta hagyja majd el a Földet, aanely visszatérésre alkalmas műholdat vagy a Holdon leszál­ló automatikus laboratóriumot vihet magával. Be talán még ennél is jelentősebb, hogy mcst először si­került elérni, hogy a rakéta az emelkedésen kívül semmilyen más mozgást nem végzett, eltérve az eddigi műholdaktól, amelyek tengelyük korul és egyéb módon mozogtak pályáju­kon. Ez a körülmény elsősorban az ember űrbeni utazása szempontjából fontos. Ugyanis forgó rakétában az embei számára kellemetlen tünetek, jelentkeznek. Ha az utas a ra­kéta közepén helyezkedik el, a röpítő erő a vért a központtá1 kifelé, a fejbe és a lábakba hajtja. Állatokkal végzett kísér­letek tanúsága szerint a láb és a fej ólomnehézzé válik a túlzott vérnyomás miatt, a szem előtt pedig sötét foltok je­lennek meg. A vérkeringésnek ez a zavara veszélyessé vál­hat, mert a hajszálerek repedése belső vérzést okoz. Ha a kísérleti személy nem a rakéta központjában van, hanem a peremén fekszik, akkor a centrifugális erő miatt ránehezedő nyomás következtében a légzés válik nehézzé. Mindezek a körülmények a világűrbe induló embert annyira megviselnék, hogy kétségessé válna élve való visszatérése. Az új szovjet rakéta nagy érdeme, hogy kiküszöbölték a forgást, és ezzel együtt a különböző élettani zavarok kelet­kezését. A többszöri hasonló kísérletek bebizonyították, hogy ma már megvalósíthofának tekinthető a világűrnek emberrel tör* lévő meghódítása.

Next

/
Thumbnails
Contents