Somogyi Néplap, 1959. július (16. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

I Szerda, 1959. Július I. SOMOGYI NÉPLAP Gomulka és Zsivkov beszéde a varsói nagygyűlésen Varsó (MTI). Mint jelentet­tük — hétfőn délután Varsó­ban aláírták a lengyel párt- és kormányküldöttség közös nyi­latkozatát. (A nyilatkozatot jú­lius elsején hozzák nyilvános­ságra.) A tudomány és kultúra pa­lotája kongresszusi termében nagygyűlést tartottak. A nagy­gyűlésen Gomulka és Zsivkov mondott beszédet. Gomulka kiemelte, hogy a két nép közötti együttműködés kiszélesítése nemcsak a szo­cialista tábor egységét és szo­lidaritását erősíti, de hozzájá­rul az emberiség biztonságá­nak és békéjének ügyéhez is. i— A mi politikánk — mon­dotta Gomulka — a vitás nemzetközi kérdések bé­kés megoldását, a nemzet­közi feszültség enyhítését szolgálja. Néhány nyugati állam impe­rialista köreinek, különösen a nyugatnémet imperialista re- vansista köröknek ezzel ellen­tétes a szándékuk. Ezek a körök szabják meg a nyugatnémet kormány lengyelellenes és NDK-ellenes politikáját, amely nemcsak a szocialista tábor, de egész Európa békéje ellen irányuk Mi, békepolitikánkból kiin­dulva teljes támogatásban ré­szesítjük a Szovjetuniónak a német kérdés rendezésére irá­nyuló javaslatait — folytatta. 1— Ezek elfogadása egész Eu­rópa békéjét biztosítaná. Zsivkov beszédében többek között megállapította, a . meg­beszélések bizonyították, hogy mindkét párt még magasabb­ra emeli a marxizmus—leni- nizmus zászlaját és következe­tes harcot vív a munkásosz­tály hatalma ellen irányuló minden revizionista, opportu­nista törekvéssel szemben. Megbeszéléseink kitértek olyan fontos kérdésekre is — hangsúlyozta —, mint a Nyu- gat-Berlin háborús tűzfészek likvidálása. Lehetünk-e nyugodtak — kérdezte Zsivkov —, amikor Nyugat-Németországban ma­gasra emelik fejüket az Ade­nauer kancellár által támoga­tott revamsista, militarista erők? A bonni revansisták megmutatták éles fogaikat: nyíltan Lengyelország nyugati területei ellen törnek. Lengyelország azonban ma már nem az 1939-es Len­gyelország, jó lesz, ha nyu­gaton is emlékezetükbe vé­sik, hogy az Odera és Neis- se határai ma az egész szo­cialista tábor Határai, sért­hetetlenek és mcgmásítha- tatlanok. A nagygyűlés a két ország barátságának és 1 cvériségé- nek éltetésével ért véget. Óriási feltűnést keltett New Yorkban a TU 114 rekordja New York (MTI). Mint a TASZSZ jelenti, valamennyi New York-i lap nagy terjede­lemben foglalkozik a TU— 114-es turbólégcsavaros szovjet óriásgép kiváló teljesítményé­vel. A gép, amely Kozlov első miniszterelnökhelyettest és kí­sérőit 11 óra alatt vitte Moszk­vából New Yorkba, 8191 kilo­méteres utat tett meg leszállás nélkül Skandinávián és az At­lanti-óceán északi részén ke­resztül. A világ legnagyobb utasszál­lító gépének fényképét első ol­dalon közlik a lapok„ Szenzá­ciós szalagcimek hírül adják, hogy a gép tökéletes bizton­sággal tette meg az utat, és át­lagos sebessége 740 kilométer volt óránként. Amerikai szak­emberek elmondották, hogy a gép elektronikus műszerei és egész berendezése nagyságban és súlyban jelentősen felül­múlja a legmodernebb típusú nyugati utasszállító repülőgé­pekét. Megnyílt a New York-i szovjet kiállítás New York (MTI). TASZSZ- jelentés szerint hétfőn este a Colyséeben, New York legna­gyobb kiállító termében meg­nyílt a szovjet kiállítás. A megnyitó ünnepségen,' vázlatos hivatalos programját. Eszerint a Szovjetunió Minisz­tertanácsának első elnökhelyet­tese kedden Washingtonba uta­zik, útját Camdenben félbesza­kítja, hogy megtekintse az amelyen mintegy 1200-an je- atommeghajtású hajók gyárát, leniek meg, beszédet mondott majd Philadelphiába utazik, és Wagner New York-i polgár- j a késő esti órákban repülőgé- mester. Örömét fejezte ki a pen érkezik Washingtonba. A szovjet kiállítás megszervezi- j fővárosban Nixon alelnök fo­Veszélyben Glezosz élete Moszkva (MTI). A Pravda athéni tudósítója írja, hogy Görögországban haraggal és fájdalommal fogadták Mano- lisz Glezosz közeli tárgyalásá­nak hírét. Mindenki tudja, hogy Glezosz élete veszélyben törvény, amelynek alapján »kémkedés-« miatt vádat emel­tek ellene, lehetővé teszi ha­lálbüntetés kiszabását. A keddi moszkvai lapokhan több szovjet közéleti - -n Myi- ség tiltakozik a GIo- . ellen »1C net Ul ClÚYvJT 1". vei lel­wer elnök3ésa Nixo^ai- Hruscsov üzenete az amerikai néphez van, mert a 375. sz. kivételes készülő merénylet miatt. Sztrájkoló nápolyi tengerészek közelharca a rendőrséggel Nápoly (MTI). Nyugati hír- lános sztrájkja iránti rokon- ügynökségek jelentése szerint szenvük kifejezéséül zárják be a Nápolyi-öbölben lévő Torre üzleteiket. Több kisebb " össze- del Greco kikötővároskában csapás történt a matrózok és több ízben összetűztek a sztráj- 1 kóló tengerészek és a rendőr­ség. kólók csoportjai a kereskedőket és a vendéglő­söket, hogy a tengerészek álta­Nassser elnök jóváhagyta a* asszuáni gát vég lege» tervét Kairó (MTI). A Reuter je­lentése szerint Nasszer elnök hétfőn este aláírta az asszuá- ni gát végleges tervére vonat­kozó kormányrendeletet. Az A1 Gumhuxija című félhivata­los kairói lap kiemeli, hogy a végleges tervnek szovjet szak­értők által történt módosítása mintegy hatmillió fontster­ling megtakarítást eredmé­nyez. Nasszer elnök december­ben rakja le a gát alapkövét. Az asszuáni gát előrelátható­lag 1968-ban készül el. A Szovjetunió, mint ismeretes, 400 millió rubel hitelt nyújt az építkezési munkálatok első szakaszának támogatására. Az AP és az AFP jelentése szerint a Times keddi számá­ban kommentárt fűz az asszuá­a rendőrök között. Délután körülbelül ezer sztrájkoló matróz gyűlt össze a A, dél elő tüdőrákban a sztráj- , városka főterén, hogy a vár-os- »--- felszólították háza elé vonulva személyesen tegyen panaszt, a polgármes­ternél a rendőrség magatartá­sa miatt. A tüntetőket ekkor a rend­őrség könnygázbombákkal és gumibotokkal támadta meg. A matrózok kőzáport zúdítottak a rendőrökre. Huszonegy se­besülés történt. A karhatalom csak az esti órákban a környékről a hely­színre siető erősítések segítsé­gével tudta helyreállítani a rendet. ni gát felépítéséről hozott ha­tározathoz. A lap kiemeli, hogy •Egyiptom és a Szovjetunió egyformán hatalmas jelentősé­get-“ tulajdonít az asszuáni gátnak. Egyesült nemzeti íront alakult Irakban séért. A következő szónok Nixon, az USA alelnöke és Kozlov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának első elnökhe­lyettese volt. Kozlov helyi idő szerint este hét órakor hivata- lcsan m Eisenhower elnök hétfőn délután rövid idővel a megnyitó ünnepség előtt megtekintette a szovjet kiállítást. A két vezető ameri­kai államférfit Kozlov, a Szov­jetunió Miniszterien áfának első elnökhelyettese és Mesnyi- kov nagykövet kísérte végig az óriási kiállítóteremben. Nyugati jelentések szerint Eisenhower elnök nagy ér­deklődéssel szemlélte a ki­állított tárgyakat, és meg­kóstolta a krimi bort, vala­mint az orosz pezsgőt. Nixon alelnök különösen a Le­nin atom-meghajtású jégtörő modell jénél töltött hosszabb időt. Nagy tetszéssel nyilatko­zott a szovjet típuslakásokról is. Az amerikai külüsyminiszté- rium hétfőn este közölte Frol Kozlov amerikai látogatásának gadja. Szerdán előbb Herter külügyminisztert keresi fel hi­vatalában, majd a Fehér Ház­ban meglátogatja Eisenhower elnököt. A Reuter-jroda az amerikai külügyminisztériumhoz közel­álló körök értesülése szerint valószínűnek tartja, hogy a szovjet és amerikai államfér­fiak rövid eszmecserét folytat­nak majd a berlini és a német kérdésről, a külüeyminiszteri értekezletről, a nukleáris fegy­verkísérletek megszüntetéséről és más nemzetközi problémák­ról. New York (MTI). Frol Koz­lov, a Szovjetunió első minisz­terelnök helyettese hétfőn a New York-i szovjet tudomá­nyos, műszaki és kulturális ki­állítás megnyitásán felolvasta Hruscsov miniszterelnök üze­netét, amely így hangzik: •Örömmel ragadom meg az j alkalmat, honn a New York-i j szovjet kiállítás megnyitásán a 1 Szovjetunió népei, a szovjet kormány és a magam nevében szívélyes üdvözletünket és leg­jobb kívánságainkat (küldjem az amerikai népnek. A szovjet kormány reméli, hogy a kiállitásck cseréje job­ban megismerteti egymással, a két ország népét, ez pedig két­ségkívül elősegíti az USA és a Szovjetunió jobb, kölcsönös megértését. A két ország köl­csönös megértése és baráti kapcsolatai a világbéke megőr­zésének legjobb biztosítékát jelenthetik. Mi, szovjet emberek mélyen meg vagyunk győződve róla, hogy az életforma, a politikai és a szociális rendszer külön­bözősége nem ckadályozhat á a Szovjetunió és az Egyesült Államok népeinek gyümölcsö­ző együttműködését. Jöjjön hát el az az idő, ami­kor a pusztító fegyverek előál­lítása helyett az anyagi javak és a szellemi értékek termelé­sében folyik majd a versengés. Egyesítse erőfeszítéseit az amerikai és a szovjet nép azért, hogy biztosítsa a békét, s olyan feltételeket teremtsen ezen a bol \ hogy az, embe­reknek ne K.elljen félve gon­dolniuk saját jövöjükre és az utódok nemzedékeinek jöven­dőjére. N. Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke.« A New York-i szovjet kiállítás megnyitása után Bagdad (Uj Kína). Mint az Uj Kína hírügynökség közli, Bagdadban különböző politi­kai pártok vezetői és más köz­életi személyiségek vasárnap este Kasszem miniszterelnök­höz intézett emlékiratukban Nagy visszhangot keltett Franciaországban az „Üszkös seb“ Algériai foglyok éhségsztrájkja Párizs (MTI). A francia köz­véleményben élénk visszhan­got keltett az »Üszkös seb­eimmel megjelent kötet, mely­ben algériai diákok elmondják kínvallatásuk történetét. A könyvet a rendőrség elkoboz­ta. Debré miniszterelnök a sze­nátusban egy interpellációra válaszolva kijelentette, hogy a kötet »becstelen mű, teljes egé­szében mesébe illő kitalálás-, és hogy »a kommunista párt által felbérelt két író szer­kesztette ... ­Jerome Lindon, a kötetet megjelentető Editions de Mi­miit kiadója nyilatkozatot tett közzé, amelyben hangsúlyozza, hogy az »Üszkös seb- szövegét azok írták, akik szerzőkként alá is írták. Közülük egy sem volt tagja a kommunista párt­nak. A kérdés azonban nem ez — folytatja a, nyilatkozat —, hanem a következő: Az »Üszkös seb—ben elmondott té­nyek megfelelnek-e a valóság­nak vagy sem. A kormány, igaz, azt publikálta, hogy mind­ez valótlan. Kissé gyorsan te­kinti azonban a problémát megoldottnak... * * * Július 18-án elkezdett éhség- sztrájkjukat hétfőn is folytat­ták a fresnesi börtön és a pá­rizsi Santé fogház algériai fog­lyai, akik — mint ismeretes — a politikai foglyoknak kijáró elbánást követelnek. Szombat óta központi utasításra víz he­lyett tejet kínálnak az algé­riaiaknak, ők azonban nem vol­tak hajlandók elfogadni azt. Az éhségsztrájk következtében sokan annyira legyengültek, hogy védőügyvédeik riasztónak tartják helyzetüket. Az ügyvé­dek tiltakoztak a víz megvo­nása ellen, és táviratot intéz­tek az ENSZ-hez, a Nemzetkö­zi Vöröskereszthez, az Emberi Jogok Ligájához, valamint több francia egyházi vezető­höz. (TASZSZ). Menysikov nagy­követ és Manzsulo igazgató nagyszabású fogadást adott, amely rendkívül szívélyes, ba­ráti légkörben zajlott le. A TASZSZ tudósítói több amerikai személyiséghez kér­dést intéztek, mi a véleményük a kiállításról. Nixon alelnök kijelentette, nagy hatást gya­korolt rá. Azt'mondta, különö­sen azok a termek tetszettek neki, amelyek a szovjet egész­ségvédelem és lakásépítés si­kereit mutatják be. Cyrus Eaton kijelentette, hogy a kiállítás a szovjet ter­vezők és művészek diadala. A kiállítás mindazt bemutatja, amit én számtalanszor hangoz­tattam amerikai barátaimnak — mondotta. — A szovjet tu­dósok többségét még senki sem múlta felül — fűzte hozzá. Harold Stassen amerikai po­litikus azt mondta, hogy a ki­állítás megnyitója nagyjelen­tőségű esemény. A kiállítás igen sok látogatót vonz majd, s kedvező befolyást gyakorol népeink kapcsolatára. Gratu­lálok a szovjet népnek — mon­dotta. Erich Johnston, az amerikai filmiparosok szövetségének el­nöke különösen a kiállítás művészi szépségét méltatta. Hasonló véleményt mondott több amerikai újságíró is. Az AP egyik tudósítója szerint a kiállítás fő jellemvonása a szépség, az ízlés, a magabiz­tosság. Aláírták a lengyel—bolgár közös nyilatkozatot A nyilatkozatot, amelynek szövegét szerdán teszik közzé, lengyel részről Wladyslaw Go­mulka, a LEMP első titkára és Jozef Cyrankiewicz miniszter- elnök, bolgár részről Todor Zsivkov, a BKP első titkára és Anton Jugov miniszterelnök írta alá. Hailé Szelasszié Vorosilovnál és Hruscsovnál Moszkva (TASZSZ). I. Hailé Szelasszié, Etíópia császára kedden meglátogatta a Kreml­ben Kliment Vorosilovot, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnökét és Nyi- kita Hruscsov miniszterelnö­köt. I- ^Szocialista munkait igád-mozijalom bontakozik ki a csehszlovák mezőgazdaságban AZ EMBERI TÁRSADALOM története azt bejelentették egy új egyesült nemzeti front megalakítását. 'Az emlékiratot 123-an írták’» alá —1 az Iraki Kommunista) Párt, a Nemzeti Demokrata Párt, az 'Egyesült Demokra tikus Kurd Párt képviselői valamint az összes népi és P szakmai szervezetek megbízót- f tai, ismert közéleti személyisé- f 86a- emlékirat hangoztatja ■ tanítja, hogy minden időszaknak megvannak hoev az úi tömegszervezet lét- Pa ma§a úttöröi’ akik győzelemre viszik az uj, ntikfli hPlv7Pfpt megvizsgálva i dalim rendszerért lelkesedtek. A mi korunk zükséginek telálták az'egy- .ban a kommunisták, ezek az úttörők akiknek téri epvpRiílt. nemzeti front * legfontosabb célja az uj jobb társadalmi rend­bejelenti, f 8zer — a szocializmus es a kommunizmus fel­építése. Régi igazság, hogy az új csak a régivel, az elavulttal vívott harcban születik. Mi is az emberei? gondolkodásában meglévő kapitalista csökevényekkel folytatott harcban építjük a szocializmust. Etiópia külügyminisztere Gromikónál Moszkva (TASZSZ). Ato II-1 nagykövet kíséretében látoga- ma Deressza, Etiópia külügy- j tást tett Andrej Gromikónál, a minisztere vasárnap Getahun i Szovjetunió külügyminiszteré­Tesszema moszkvai etiópiái | nél. kori egyesült életre keltését, és hogy az újonnan alakult szer­vezet Kasszem miniszterelnök vezetésével folytatja majd te­vékenységét. Az emlékirat végül rámutat, hogy az imperializmus az utóbbi hónapokban az iraki nép egységének megbontására összpontosította erőfeszítéseit, A párt politikáját a nép támogatja. Erről tanúskodik az az új mozgalom is, amely az üzemekben, építkezésen, közlekedésben és az s ilyen körülmények között fo- utóbt>i időben a mezőgazdaságban is kibonta- kozódott a nép ébersége, meg- ? ^ozj’K Születőben vannak a szocialista mun­növekedett^ öntudata. _______ * kabrigádok — munkakollektívák, amelyek 5 legfontosabb jelszaya: szocialista módon dol­Ifjúsági filmfesztivál Becsben fozni és élini- ...... s 13 f A szocialista munkabngadoknak igen szeles Bécs (MTI). A VII. VIT nem-1 működési területük van az állami gazdaságok- zetközi előkészítő bizottságé-.) ban, a gép- és traktorállomásokon és a tér­nek közlése szerint a július ) melőszövetkezetekben. A mezőgazdasági ter- 26-án megnyíló világtálélkozó )melés jelentősen lemaradt az ipari termelés keretében ifjúsági filmfeszti- P mögött. A falun jóval hosszabb ideig érvé- vált is rendeznek Becsben. P nyesülnek a múlt maradványai, lassabban ho- A fesztiválon 35 éven aluli mosódnak meg a nagyüzemi termelés formái. hivatásos és amatőr filmesek 1 Az ú.i szövetkezeti tagok kollektív munkára alkotásait mutatják be és az'nevelése nem könnyű dolrg. Éppen a szocia- ifjúság problémáival foglalko- lista munkabrigádokra vár ez a feladat. El­zó filmeket, alkotóik életkoré- sősorban a szene* járásba» honosodott meg ez ra való tekintet nélkül. fa mozgalom. A szenei járásban a szocialista munkabri­gádok túlnyomó részt az állattenyésztésben dolgoznak. A brigádok fiatal tagjai kezdemé­nyezték a 200-asok új mozgalmát, ami azt je­lenti, hogy egy tyúk évi tejáshozamát 200 da­rabra emelik. A többiek vállalták, hogy a ser­téshizlalásban 15 dekagrammal túlszárnyalják a sertések előirányzott súlygyarapodását, és a tejhozamot a lehető legrövidebb időn belül napi 1,5 literrel emelik. A szocialista munkabrigádok vállalásai azonban nem csupán a termelésre korlátozód­nak. A brigádtagok vállalták, hogy ez év szeptemberéig befejezik a szövetkezeti iskola harmadik évfolyamát, és utána azonnal be­iratkoznak a mezőgazdasági műszaki iskola levelező tanfolyamára. A szenei járás szocia­lista munkabrigád-mozgalma komoly vissz­hangra talált Szlovákia más járásaiban is. A szocialista munkabrigádok a mezőgazda­ságban is új erőt jelentenek, s ha elterjednek, rövid időn belül lényeges fordulatot eredmé­nyezhetnek a mezőgazdasági termelésben. A CSEH KÖZTÁRSASÁG mezőgazdaságá­nak fejlesztése érdekében jelenleg két felada­tot kell megoldani: elsősorban elterjeszteni a szocialista munkabrigád-mozgalmat a szövet­kezetekben, állami gazdaságokban, gép- és traktorállomásokon, másrészt növelni a bri­gádtagok szakmai és politikai tudását. Helyes lenne, ha a területek és járások leg­kiválóbb kulturális munkatársai egyes szocia­lista munkabrigádok felett védnökséget vállal­nának, és segítenének a továbbtanulási terv kidolgozásában, kulturális színvonaluk lésében.

Next

/
Thumbnails
Contents