Somogyi Néplap, 1959. május (16. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! u *£­3$. 'Apn?: "1 Somogyi Néplap MSZMP MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI, évfolyam, 101. szám. ÁRA 60 FILLÉR Péntek, 1959. május 1. Éljen május elseje, a proletár nemzetköziség ünnepel I >WWVWWVWWVWVWV^fl^^WAV/^/V'VVV-,.VV^,V II SZOT elnökségének május 1-1 üdvözlete a szervezett munkásokhoz Magyar dolgozók! Szervezett munkások! Nők! Férfiak! Fiatalok! Május 1-e alkalmából szív­ből köszöntjük a szervezett munkásokat, minden magyar dolgozót. Hét évtizede immár, hogy május elseje a világ munkásainak ünnepe. Azóta évről-évre mind nagyobb szám­ban sorakoznak íel mögéjük azok a dolgozók, akik felis­merték, hogy saját felemelke­désük biztosítéka is az a harc, amelyet a munkásosztály vezet mindeféle elnyomás, kizsákmá­nyolás ellen — hangzik többek között az üdvözletben. Ma csaknem egymilliárd em­ber, közöttük mi, magyarok is már a néphatalom birtokában ünnepeljük e napot. A felvonu­ló magyar munkásoknak, pa­rasztoknak és értelmiségieknek már nem kell félniük a szu­ronytól, a puskatustól, mint az elmúlt évtizedekben annyiszor. Május 1-e a mi számunkra is harci nap! Együtt küzdünk a földkerekségen mindazokkal, aki a népeknek békét, szabad­ságot, a kezük nyomán formált jobb életet akarnak. Figyelemmel kísérjük és tel­jes szívvel támogatjuk a né­peik küzdelmét szabadságjo­gaikért, megvetjük és elítéljük az embertelen, vad gyarmati rendszert Mi, felszabadult magyar dol­gozók teljes szívvel támogat­juk á Szovjetunió kezdemé­nyezését az atomenergia bé­kés célokra való felihasználásá­ra, az atomfegyver kísérletek betiltására. Minden eszközzel erősítjük a Szakszervezeti Vi­lágszövetség és a Béke Világ­tanács akcióit a nukleáris fegyverkísérletek végleges és feltétel nélküli megszünteté­séért Magyar dolgozók! Szervezett munkások! A szocializmus építésében elért minden sikerünk nem­csak azt jelenti, hogy egy lép­csőfokkal magasabbra jutot­tunk, hogy emelkedik a jólé­tünk, hanem ezzel a világ né­peinek a békéért, szabadságért folytatott harcát is erősítjük! Magyar dolgozók! Gyorsítsuk meg a szocializmus építését. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága cél­kitűzéseinek megvalósításával, a kongresszusi verseny sikerei­vel az idén érjük el az 1960- ra tervezett életszínvonalat! Ünnepeljük úgy a nemzetkö­zi munkásünnepet, hogy nö­veljük és erősítsük a béke ere­jét, ápol juk a nemzetközi mun­kásszolidaritást, a világ dolgo­zóinak összefogását, óvjuk, erő­sítsük hazánkban a munkások hatalmát. Az üdvözlést a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának el­nöksége írta alá. A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala 'közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott Elfogadta és az Elnöki Tanács elé terjeszti a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas terü­letek kialakításáról szóló tör­vényerejű rendelet tervezetét. Rendeletet hozott az újítások­ról és találmányokról. Meghall­gatta és jóváhagyólag tudomá­sul vette a nemzetközi vízügyi egyezmények alapján 1958-ban tett intézkedésekről szóló be­számoló jelentést, majd folyó" ügyeket tárgyalt. Űjabb egymillió téglát gyártanak terven felül Több téglát vár az ország. A lakásépítkezésekhez, a terme­lőszövetkezeti épületékhez na­gyon sok téglára van szükség. A Somogy Megyeif Téglagyári Egyesülés dolgozói megértik ezt, és kiveszik részüket szor­galmasan a munkából. A tavalyihoz viszonyítva 6 millióval megemelt idei tervük teljesítésén kívül vállalták, hogy 3 millióval ennél is töb­bet gyártanak a pártkongresz- szus tiszteletére. Hogy elhatározásukat tettek követték, azt az is bizonyítja, hogy a pártkongresszus tiszte­letére vállalt 3 miiló tégla gyártása szépen halad, ezért el­határozták, hogy május 1 tisz­Egy véleményen voltunk... Somogyi írók a cukorgyárban Somogyi írók látogatták meg a cukorgyári dolgozókat. Az ÉDOSZ kultúrotthonban meg­tartott irodalmi esten Balogh Gyula, Takáts Gyula, Bellyei László, Csákvári János, Ko- csisné Fekete 3úlia és Somogyi Pál olvastak fel verseikből, el­beszéléseikből. A bevezetőt Tóth Márton, a TIT irodalmi szakosztályának titkára mond­ta. A mintegy két és félórás est után az írók elbeszélgettek a munkásokkal. A cukorgyá­riak örültek annak, hogy az írók ellátogattak hozzájuk, s hogy szemtől szembe láthatták azokat, akiket eddig csak mű­veikből ismertek. A 46 éves Klinkó Lajos tető­fedő — amint mondotta — most volt életében először iro­dalmi esten, és igen mély nyo­mot hagyott benne. — Az elő­adás után egy véleményen vol­tunk — hangsúlyozta —, még­pedig azon, hogy máskor is szívesen találkoznánk Íróink­kal. Tépi Józsefnek ugyancsak élményt jelentett az írókkal való találkozás. — Negyven éve dolgozom a gyárban — mondta —, de a múlt rendszerben sohasem hallottam arról, hogy írók lá­togatták volna meg a munká­sokat. Megéreztem ezen az irodalmi esten, hogy az írók nem élhetnek nélkülünk, mi pedig őnélkülük: egymásra va­gyunk utalva. Sokat tanultam. Különösen megragadott, hogy míg hallgattam a felolvasott műveket, szemtől szembe lát­hattam az alkotókat is, akik úgy tolmácsolták írásaikat, ahogy az alkotás pillanataiban elképzelték a történeteket. A gyárban sokat beszélünk az irodalmi estről azóta is. Meg­magyaráztuk azoknak, akik azt hitték, hogy valami elvont felolvasásról lesz szó (s ezért távol maradtak), hogy számuk­ra is élményt jelentett volna a találkozó. Azt hiszem, a legközelebbi előadáson sokkal többen leszünk ... Az írócsoport tagjai is érez­ték, hogy írói munkásságukban előbbre viszi őket a dolgozók­kal való találkozás. Míg az üzemeket látogatják, teljesítik a párt kulturális célkitűzését: tanítják a munkásokat. A találkozón ők is kifejez­ték szándékukat: szeretnének a jövőben minél többször el­látogatni a gyárakba. teleiére újabb egymillió téglát készítenek. Ez azt jelenti, hogy az Egyesüléshez tartozó gyárak múlt évhez viszonyít­va 10 millió téglával többet gyártanak az idén. A kedvező időjárás eddig is segítségük­re volt, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy vállalásukat telje­síthessék. Remélik, hogy ez a jövőben is így lesz. A Somogy Megyei Téglagyá­ri Egyesülés dolgozóinák igye­kezete, mint eredményeik bizo­nyítják, példaként állhat me­gyénk valamennyi üzeme előtt A tsz-ek beruházásairól, az építkezés meggyorsításáról tárgyaltak a megyei mezőgazdasági és építési szakemberek országos tanácskozásán A megyék tanácsi- és párt- szervezeteinek képviselői, to­vábbá mezőgazdasági és építé­si szakemberei csütörtökön or­szágos tanácskozásra gyűltek egybe a Földművelésügyi Mi­nisztériumban, hogy megtár­gyalják a termelőszövetkezetek beruházásaival, az építkezés meggyorsításával kapcsolatos legfontosabb feladatokat. A tanácskozáson megjelent Fe­hér Lajos, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja. Magyart András földműve­lésügyi miniszterhelyettes vi­taindító előadásában ismertet­te a termelőszövetkezeti moz­galom idei kimagasló eredmé­nyeit, a szövetkezeti gazdasá­gok jelenlegi helyzetét, a kö­zös állatállomány elhelyezése érdekében előirányzott építési feladatokat, továbbá a sok he­lyütt tapasztalható egészséges kezdeményezéseket, jó ötlete­ket. A bevezető előadás után a tanácskozáson részt vevő szak­emberek számoltak be helyi tapasztalataikról. Ünnepség a rádióban A magyar rádiózás fejlődé­sének figyelemre méltó határ­kövéhez érkezett: az előfizetők száma a közelmúltban haladta meg a kétmilliót. A kétmillio­modik rádióelőfizető Bencze Gyula, a Gheorgihiu-Dej Hajó­gyár szerkezetlakatosa, akit a Magyar Rádió és Televízió széfcházában 'házi ünnepségen köszöntöttek. ÜTTÖRÖAVATAS, FOQADALOMTÉTEL és zászló Ajándékozás a Petőfi utcai Általános Iskolában Izgatott leányok, fiúk — a Petőfi utcai Általános Iskola tanulói sikeresen letették az úttörőpróbát csütörtökön, fo- gadalomiételre várakoztak. Nemcsak ők izgatottak, hanem nevelőik, raj- és csapatveze­tőik is. Hiszen mindnyájuk közös munkájának eredménye, mindnyájuknak közös érdeme, hogy a mai napig eljutottak. Érdeme Szegfi László és Gi- hor Zoltán első osztályos gim­náziumi tanulónak, rajvezető­helyetteseknek, akik tavaly hagyták itt az iskolát, de rend­szeresen visszajárnak, és segí­tik az úttörőmunkát. Nemcsak fogadalomtétel, út­törőavatás lesz, hanem zászló­ajándékozás is, melyet a ka­posvári Latinka Sándor Mun- kásőrzászlóalj és a 7203 hon­véd alakulat katonái adnak az iskola úttörőinek. A ragyogóan tiszta, feldíszí­tett udLaron díszemelvény van. Helyet foglalnak a társadalmi szervek, a honvédség és mun­kásőrség meghívott képviselői, és az iskola igazgatója, Bakoss Gyula. A szülők is eljöttek, hogy tanúi legyenek gyerme­keik úttörővé avatásának. Dobpergés hangjai mellett behozzák az úttörők régi és új zászlaját. Elhangzanak a jelentések, majd felhangzik a Himnusz, megkezdődik az ün­nepség. Zászlóavató-beszédet mond Csákvári János, a vá­rosi pártbizottság titkára. Me­leg szavakkal szól a fogada­lomtételre felsorakozó úttörők­höz, beszél az ifjúság múltbeli életéről, s kéri az úttörőket, legyenek hűek a zászlóhoz, s a névadókhoz, azokhoz, akik érettük is áldozták életüket. Az iskola igazgatója, a szerve­ző testület elnöke az »Előre« köszöntés jelentőségéről be­szél, s az úttörőket példamu­tatásra buzdítja a tanulásban és fegyelemben. A munkásőröktől, honvéd­tisztektől úttörők veszik át a zászlókat. Az egyikre Latinka Sándor, a másikra Zrínyi Ilo­na neve van hímezve. A mun­kásőrség nevében Farnall Jó­zsef, a honvédség nevében Bor- bola Mihály őrnagy, a városi pártbizottság nevében Bódis István, a nőtanács nevében Já- rányi Gyuláné, az AKÖV ne­vében Koczka Istvánná, a szü­lői munkaközösség nevében Müller Emilné, a városi KISZ­bizottság nevében Simon Má­ria köt szalagot a zászlókra. Az iskola igazgatója után egyszerre mondja a fogadalom­tétel szövegét 60 leány és 62 fiú. Munkásőrök, honvédtisz­tek kötik meg az új úttörők nyakkendőit, s adják át az igazolványokat. Az újonnan avatott úttörők között ott van­nak az iskola legjobb, legfe- gyelmezettebb tanulói. Tamási Ágnes és Kertész Katalin ötö­dikes, Győr László és Kertész Levente nyolcadik osztályos, Lestyán Magda ugyancsak nyolcadik osztályos tanuló és még sokan mások. A fogadalmat tett úttörők nevében Lestyán Magda, Kert László tesznek ígéretet, hogy becsületben élnek és tanulnak. De ez az ígéret látszott a sza­valok: Váradt Katalin, Halmi Nándor, Horváth Anna, vala­mint Sziklai Erika arcán is, aki az úttörők 12 pontját mon­dotta el. Felhangzik a DÍVSZ induló: "Egy a jelszónk, a béke ...« Elvonulnak az új és régi út­törők, összesen két és félszá- zan, akik vállalták, s fogadal­mat tettek arra, hogy becsü­letben élnek és tanulnak...

Next

/
Thumbnails
Contents