Somogyi Néplap, 1959. március (16. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

o «V /• l riLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap Msziyip XVI. évfolyam, 51. szám. ARA 60 FILLÉR TANÁCS LÁPJA Vasárnap, 1959. március 1. Mai számunk tartalmából A durvaságról, amely semmit sem segít Nemzetközi szemle HÓVIRÁQ H®gyv8Eihároznra nőtt tsz-községeink száma Gölle, Mosdós, Csurgó, Porrogszenípál, Drávagórdony, Nagycsepeiy, Ádánd, Baiatonkilifi és Bafatonszemes is termelőszövetkezeti községgé alakult Megyénkben az elmúlt hé­ten tovább folytatódott a tsz- mozgalom fejlesztésére irányu­ló felvilágosító- és szervező­imunka. Ennek eredményeként a legutóbbi hét nap alatt 4530 család 5420 taggal, 51 051 kát. hold földdel lépett a szövetke­zeti gazdálkodás útjára. A fej­lődést világosan mutatják az összehasonlító adatok. Ez év január 1-én 3077 család 4385 taggal, 46 655 kát. hold össz­területen folytatott közös gaz­dálkodást. Jelenleg megyénk­ben 11 048 családot, 15 107 ta­got, 126 974 kát. hold földet fog­lal magában a tsz-mozgalom. Az év első két hónapja alatt 43 falu és puszta dolgozó pa­rasztjainak többsége egysége­sen a nagyüzemi gazdálkodást választotta. Az eddig közölt tsz-községek példáját követte a siófoki járásban Ádánd, Ba- laton kiüti. Balaton, szemes és Nagycsepeiy. Járási székhelyeink közül első­ként Csurgó vált tsz-köz- séggé: 226 család lépett be a napokban a tsz-be. A csurgói járásban Porrogszent- pá 1, a barcsiban Drávagár- d o n y, a kaposvári járásban pejig Gölle és Mosdós ás tsz-község lett. Megyénk minden részéből érkezett hír, hogy a népneve­lés és szervezés eredménye csaikhamar beteljesedik: a na­pokban újabb falvak alakul­nak át tsz-községekké. AVATÓ-ÜNNEPSÉG SOMOGY SZILBEN Szombaton ünnepi hangulat volt Somogyszilben, a Kapós- völgye egyik legjobb állatte­nyésztő falujában. Az esti órákban zászlódíszbe öltöztek az utcák, ünnepi ruhás asszo­nyok, férfiak, idősek, fiatalok siettek a kultúrház felé, hogy részt vegyenek a termelőszö­vetkezeti község avató ünnep­ségén. Az ünnepségen megjelent Dögéi Imre, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, földművelésügyi miniszter, So­mogy megye országgyűlési képviselője, Hevesi János, a megyei pártbizottság titkára, Szikszai László, a járási párt- bizottság titkára, valamint a járási tanács és a község ve­zetőt Az üdvözlő szavak el­hangzása után a zsúfolásig megtelt kultúrházban Dögéi Imre elvtárs köszöntötte a párt és a kormány nevében a termelőszövetkezeti tagokat, majd a mezőgazdaság szocia­lista átszervezésének szükség- szerűségéről, a közös gazdasá­gok előtt álló nagyszerű lehe­tőségekről beszélt. Befejezésül sok sikert és eredményes munkát kívánt a Kaposvölgye egyik legnagyobb termelőszövetkezeti községé­nek. Dögéi elvtárs ezután közvet- fogadott beszéde után a So­mogy Megyei Népi Együttes tánc- és zenekara és a Csiiky Gergely Színház művészei kö­szöntötték műsorukkal So- mogyszil ünneplő népét. Dögéi elvtárs ezután kötet­len baráti beszélgetést folyta­tott az új tagokkal, akik igen bizakodó hangulatban készül­nek az előttük álló nagy mun­kára. A jó hangulatban lezajlott baráti beszélgetés a késő esti órákban ért véget. Református lelkészek tss-mos gálámért A somogyi református egy­házmegye lelkész testületé feb­ruár 26-án egásznapos ülést tartott Kaposvárott, melynek központi témája a mezőgazda­ság szocialista átszervezése volt. Dr. Nagy István balaton- kiliti fólkész «-Népünk a kol­lektív mezőgazdaság útján« c. előadását igen élénk eszmecse­re követte. A számos felszóla­lás annak bizonysága volt, hogy a somogyi református lel­készek nemcsak magukénak vallják a forradalmi munkás­paraszt kormány termelőszö­vetkezeti mozgalom győzelem­re juttatását szolgáló program­ját, de haladéktalanul készek is hathatós segítséget adni an­nak megvalósulásáért. Felis­merték a lelkésztestület tagjai, hogy a lelkipásztort munka er­re sok lehetőséget nyújt, mely- lyel élni is fognak. Minden ezt megakadályozó törekvés ellen lelkiismeretük elkötelező ere­jével küzdenek. Gazdag műsorral ünnepük Kaposvár dolgozói a Tanácsköztársaság évfordulóját Az első ünnepségre a cukor­gyárban kerül sor. Március 3-án, a gyár államosításának évfordulóján a cukorgyár kul­túrtermében Tabák Lajos igaz­gató tart előadást az államosí­tásról és az azóta eltelt esz­tendőkről. Március 8-án ünnepi nőgyű­lés lesz a városi tanács nagy­termében, ahol Lat inka Sán- dorné, a Tanácsköztársaság Somogy megyei Direktóriuma elnökének özvegye is megjele­nik. A nőgyűlésen Kerekes Andrásné, a városi tanács el­nökhelyettese mond beszédet. Előtte megkoszorúzzák a már­tírok emléktábláját. Március 10-én délelőtt 10 órakor a Somogy megyei Di­rektórium megalakulására em­lékeznek ünnepi tanácsülésen, a városi tanács nagytermében. Előadó: dr. László István, a megyei tanács v. b. elnöke. A Tanácsköztársaság esemé­nyeiről előadássorozatot tarta­nak március 10 és 14 között. 10-én a mezőgazdasági esemé- 40. évfordulójára kiírt irodal- nyekről, 11-én az ipar szocia­lizálásáról, 12-én Kulturális vívmányok a Tanácsköztársa­ság idején címmel, 13-án pe­dig A megyei direktórium te­vékenysége címmel hallhat elő­adást az érdeklődő a TIT klub­ban, este 18 órakor. Kedves ünnepség lesz már­cius 14-én az Ady Endre utcai diákotthonban. A névadó ün­nepségen Latinka Sándor ne­vét kapja a kollégium, ahol Takács István, a megyei párt- bizottság osztályvezetője mond ünnepi beszédet. Másnap, március 15-én este 18 órakor az úttörők és a KISZ-tagok találkoznak idős kommunista elvtársakkal az Ifjúság Házában. Március 16-án a Közalkal­mazottak Szakszervezete Szim­fonikus Zenekarának ünnepi díszhangversenyét rendezik meg a Csíky Gergely Színház­ban este 19 órakor. Előtte hir­detik ki a Tanácsköztársaság C/ÖLLE IS DÖNTÖTT Szombat délután. Népes az latkozatot számlálhattak, utca. Bizakodó mosoly ömlik ; Szombaton az 510-ik gazda is szét az emberek arcán. A kimondott szó felszabadult ér­zésről vall: a falu népe túl­jutott a múlttal való, nem könyű szakításon — egyem- berkénit a szövetkezést válasz­totta. Ezen a napon alakult szövetkezeti községgé Gölle. A nagy esemény üninepszámba megy — ezért lengnek zászlók a falu középületein. A Kapcsvölgyében, a me­gyében, az országban is híre van Gölle fejlett állattenyész­tésének. Ebbe a gazdag fa­luba is eljutott a szocializmus magyarázó, érvelő szava. Ked­den érkeztek meg a népneve­lők. Először a kommunistákkal tanácskoztak. Szíjártó János párttitkár, Kiss Ferenc tanács­elnök — mindketten 9 holdas gazdák — példát mutattak az aláírásban. Deák Lajos járási tanácstag, 16 holdas közép­paraszt is az elsők között vá­lasztotta a nagyüzemi gazdál­kodást Az első nap 12, szer­dán 20, csütörtökön 124, pén­teken 349 aláírt belépési nyi­OKSosa<^csai<sc!íoKS< »08<*<segcfr<«cgc*-<3Ks§c*<seg^ Sikeresen mutatkozott be Budapesten A CSIKY QERQELY SZÍNHÁZ (Budapesti tudósítónktól.) nyi szakemberek, kritikusok vészt, a Nemzeti Színház tag­Csütörtökön este kezdte meg ültek, akik elvégre nemcsak ját, hogy milyennek látja a négy napos fővárosi vendég- az előadás unicum jellegét Csíky Gergely Színház Cid- szereplését a Csíky Gergely vették figyelembe, hanem a jét, mire a következőképpen Színház. A Kaposvárott is be- színészek játékát, a rendező válaszolt: mutatott verses drámát, Cor- munkáját is mikroszkopikus — Kollégákról nem mondok neille: Cid-jét adták elő az vizsgálat tárgyává tették. El- véleményt. Személy szerint Odry Színházban nagy sikerrel, lesett szünetbéli beszélgetések- nem elemzem a színészek já- Budapestnek ez a legújabb nél különösen élesen merült tékát, végezzék ezt a kritikusok, színháza főképpen kísérleti fel a rendezés problémája; a De a produkció mindenképpen céllal nyílott meg nemrég, mostani időkben, amikor a pá- a legnagyobb elismerést ér- mint a Színház- és Filmművé- rizsi Theatre National Popu- demli. Mert a Cid-et játszani szeti Főiskola kötelékébe tar- laire új módszerek után ku- eléggé gyökértelen dolog, hi- tozó létesítmény. Olyan kísér- tató rendezőitől a prágai Bu- szén előadása nemcsak Kapos- leti céllal, mely azt szolgálja, rian színházig, a D 34-ig Euró- várott probléma, hanem a hogy mindazokat a darabokat pa igen sok színpadán felve- Nemzeti Színház színpadán is. mutassák be a fővárosi közön- tődött a kérdés, lehet-e kiasz- Nem is tudom már pontosan, ségnek, a szakmabelieknek, szikusokat játszani a régi mó- hogy mikor játszottak Buda- amelyek a jelenlegi magyar dón. Vagy olyan gyökeres pesten utoljára CorneiUe-t. színjátszás jelentős állomását, változtatásokat vezessenek be, Hallottam Vihar-ékről, akik újszerűségét alkotják. Már mint a lengyelek tették a Cid- Franciaországban játsszák a ezért is jelentős esemény a nél, akik úgy próbálták színre Cid-et, de másutt külföldön kaposvári Cid bemutató, mely vinni ezt a drámát, hogy a szí- nem általános a darab. Nem egyébként a második darab- neszek minden megnyilvánu- tudom a rendező látott-e va­ként szerepelt a színház mű- lásukban, korabeli kosztümök laha Cid-et, de ismétlem, ez során. mellőzésével, csupán mint ver- a produkció dicséretet érde­Az a tény, hogy annyi esz- ses művet adták elő. mel... tendő után Corneille Szavai Kas, természetes dolog, hogy így látta a színész, s bizo- hangza-nak el újra a magyar a kaposvári Cid értékelésénél nyara hasonlóképpen véleked- színpadon, az eléggé intim *s változó volt a szakemberek ne nagyon sok néző, akár a propaganda ellenére is meg- véleménye mind a rendezésre, televíziós közvetítésben látot- teremtette a telt házat. És ez mind a színészek játékára tak alapján. A Csíky Gergely előtt a közönség előtt tetszést nézve. Színház mindenesetre jól mu­etérrel kettős sikert jelentett, A második felvonás szüne- tatkozott be a fővárosi közön- hiszen a nézőtéren neves színé- lében megkérdeztük Ladányi ség előtt. Bek, rendezők, szinháztudomá- Ferenc Kossuth-díjat színmű- K. E. elhatározásra jutott, s így be­fejeződött a faluban a tsz- szervezés. Egy szövetkezetben egyesíti birtokát, állatállomá­nyát és kincsetérő szaktudá­sát az egész község lakossága. Mintegy 5800 hold föld keske­nyebb, szélesebb parcellái kö­zül dobják ki ezen a tavaszon a cövekeket. Az előzetes szám­bavétel szerint 2000 gyönyörű tenyészállatot visz a szövetke­zetbe a község. Somogyszil példája a közös útra hívta a gölleieket. Bizto­sak abban, hogy a Kaposvöl­gye többi községének okos pa­rasztsága felfigyel rájuk. Már tegnap arról beszélgettek, szí­vesen elmennének tsz-t szer­vezni a környék bármelyik fa­lujába, Kisgyalánba, Fonóba, Kazsokra, sőt Kapospulára is. Eddig egyénileg kivívott jó hírnevükkel büszkélkedhettek, ezután pedig új szövetkezetük milliomossá fejlesztésének ter­vei foglalkoztatják őket. Mert Csóri Sándorral együtt mind- ahányan bizonyosak abban, hogy pár esztendő múlva a göllei szövetkezetei a legjobb közös gazdaságok között emle­geti majd az ország. Határuk mindent megterem; a falu dol­gozó parasztjai — régi és új gazdák egyaránt — művészei a jószágnevelésnek meg a földművelésnek is. A tudás a közös akarattal párosulva — nagy teljesítmények elérésé­nek záloga. Egy képzett szak­ember, aki jártas több ezer holdas gazdaság irányításában, hozzásegítheti őket hírnevük terjesztéséhez. Mi érlelte meg az egységes döntést? A válasz benne van Cser Lajos közé ppn-ászt véle­ményében. Amint aláírta ne­vét a nyilatkozatra, a tanács­elnökhöz fordult: — Bízunk bennetek. De ezután is visel­jétek szíveteken a falu sor­sát úgy, mint eddig. Ha így lesz, akkor nem kell tarta­nunk a holnaptól. — Egyszerű, keresetlen, a szív mélyéről ki­buggyanó szavak ezek — a párt, a kormány politikája iránt megnyilvánuló határta­lan bizalom szavai. Tegnap délután ellátogattunk Galambos Ferenchez. — Be­szélhetnek a férjemmel, nincs annak semmi szomorúsága — mondja vígkedvűén a fiatal- asszony. A házigazda az is­tállóban eteti az állatokat a »jó gazda gondosságával« (ezek az ő szavai). Két ló és nyolc kisebb-nagyobto szarvasmarha várja az esti porcióját. Amikor megkapták a magukét — a darás keveréket —, a felvilá­gosult parasztember a szobába invitál bennünket. »Mert meg kell inni az áldomást, igaz-e?« — Egy cseppet sem sajná­lom bevinni a tizenhét holda­mat. Hogy mennyi munkát ad ezi két embernek! A múlt nyá­ron sürgetett az aratás. Éjfél­kor indultam a feleségemmel a búzamezőre. A következő éj­fél vetett haza bennünket. Két­ezer ölet levágtunk. Amikor hazaértünk, megszólal az asz- szony: »Te, apjuk, van ennek értelme? Hát nem könny ittlé­tünk a magunk életén?« ... Szóval elég volt az örökös, fá­rasztó iramból. A szövetkezet­ben eldolgozgatok az állatok körül, mert az istállói elfog­laltságot nagyon szeretem. Minden göllei ember így van ezzel. Tenyésztői kedv van, jó­szág van, takarmányt terme­lünk elegendőt nem lesz itt semmi fennakadás. Csak a já­rás, a megye, a gépállomás se­gítsen ám bennünket, mert anélkül nehezen boldogulnánk. Na, egészségünkre meg a szö­vetkezetünk felvirágoztatásá­ra — hangzik a pohárköszöntő. Gölle elindult a könnyebb, de eredményesebb úton, a nagyüzemi gazdálkodás kez­detben göröngyös, de ezután egyre simábbá váló útján. K. J. mi, képzőművészeti és zenei pályázatok eredményeit. Március 18-án a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában növendék-koncert lesz a Ta­nácsköztársaság tiszteletére, este 19 órakor. Fiatal és idős sportolók be­szélgetésére kerül sor a vá­rosi KISZ-bizottság és a test­nevelési és sporttanács rende­zésében március 19-én este 19 órakor az Ifjúsági Házban. 20-án délelőtt 10 órakor az üzemek és tömegszervezetek képviselői megkoszorúzzák a nádasdi erdőben lévő emlék­művet és a direktóriumi tagok sírjait. Este 18 órakor díszün­nepség lesz a Csíky Gergely Színházban, ahol Szirmai Jenő elvtárs, a megyei pártbizott­ság első titkára mond ünnepi beszédet. Műsor után fogadást adnak a megyei tanács nagy­termében a veteránok tiszte­letére. A Tanácsköztársaság kikiál­tásának 40. évfordulóján, már­cius 21-én délelőtt 9 órakor koszorúzási ünnepség lesz a Kossuth téri emléktáblánál, majd 10 órakor a Latinka szá­zad volt laktanyájának épület­ién leplezik le az emléktáblát. 11 órakor nyitják meg az 1919- ből összegyűjtött dokumentu­mok alapján rendezett mun­kásmozgalmi kiállítást a kis­iparosok székházában. A tanácsköztársasági ünnep­ségeket ifjúsági nagygyűléssel zárják március 21-én este 19 órakor az Ifjúsági Házban Az ifjúság fáklyás felvonulása után Eperjesy István, a KISZ Központi Bizottságának titká­ra mond ünnepi beszédet a nagygyűlésen. ___________ A ssahszerveseit nőkonferenciáról A magyar szakszervezetek nő- konferenciája szombaton folytatta tanácskozásait. Az első felszólalók beszámoltak a nőmozgalom ered­ményeiről. A tanácskozás részt­vevői elhatározták, hogy a Szak- szervezeti Világszövetséghez és a nagyhatalmak genfi atomértekez­letéhez táviratot küldenek, amely­ben kifejezik a béke iránti vá­gyukat.- Mi, a Magyar Szakszervezetek Országos Nőkonferenciájának részt­vevői - hangzik a távirat - egy­ségesen kifejezzük a magyar nő­dolgozók békeakaratát. Családunk szereteíe, a gyermekeink jövőjéért való aggódás, az emberiség boldog holnapjáért érzett felelősség vezet bennünket, amikor teljes egység­ben állást foglalunk az atom- és hidrogénbomba robbantási kísérle­tek haladéktalan és örök időkre szóló betiltása, a béke megvédése mellett. A genfi értekezleten részt­vevő hatalmak képviselőihez for­dulunk: teljesítsék a világbékét követelő százmilliók kérését, kö­vessenek el mindent, hogy a tár­gyalások mielőbb megállapodáshoz vezessenek. Kormánv^üld&tfség utazott a lipcsei vásárra Szombaton délben a Ferihe­gyi-repülőtérről Nagy József- né könnyűipari miniszter ve­zetésével kormányküldöttség utazott a lipcsei vásár meg­nyitására. A küldöttség tagjai: Babos Zoltán élelmezésügyi, Herczeg Ferenc kohó- és gép­ipari, Végh László könnyűipa­ri miniszterhelyettesek. Több mint 35 millió forint értékű gépet készítenek a termelőszövetkezetek részére A mezőgépipari üzemekben a napokban termelési értekez­leteken, röpgyűléseken tár­gyaltak a dolgozók nagyüzemi mezőgazdaságunk fejlődéséről, s mindenütt kinyilvánították segítőkészségüket a termelő- j szövetkezetek igényeinek mind nagyobbmérvű kielégítésére. A legkeresettebb mezőgazdasági gépekből igyekeznek tervüket túlteljesíteni. A Kohó- és (Sépipari Mi­nisztériumtól kapott tájékoz­tatás szerint a terven felül felajánlott gépek értéke meg­haladja a 35 millió forintot. Az EMAG-gyár dolgozói jú­lius 10. helyett június 29-ig ké­szítenek el 50 kombájnt. A Szállítóberendezések Gyárá­ban 200 helyett 400 silókom­bájn készül az idén. A szom­bathelyi mezőgazdasági gép­gyár 200 helyett 300 szecska­vágót, a mosonmagyaróvári mezőgazdasági gépgyár 550 he­lyett 750, a mélyszántáshoz jól használható, háromvasú traktorekét, s a tervezettnél kétszázzal több hatvasú tarló- hántó ekét készít. A makói gépgyár 300 széna-rendsodró és 15 szőlőművelő csörlős-kapa gyártásával emelte fel tervét, a debreceni mezőgazdasági gépgyár dolgozói 550 helyett 650 készlet műtrágyaszóró ter­ven felüli gyártását vállalták. A törökszentmiklósi mezőgaz­dasági gépgyár már az idén megkezdi a palántaültető gé­pek sorozatgyártását, a szom­bathelyi mezőgazdasági gép­gyár soronkívül felvette tervé­be 80 kukorioe-négyietbevetj előállítását.

Next

/
Thumbnails
Contents