Somogyi Néplap, 1959. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-01 / 27. szám

Ui % Zr MLÄG proletárjai, EG YES ÜLJETEK I Somogyi Néplap •ÍVEI TANÁCS LAPJA XVI. évfolyam, 27. szám. Ara 60 FILLÉR Vasárnap, 1959. február 1. Mai számunk tartalmából KormánYMrozat a termetöszfcefkezefek gazdasági megerősítéséről és a termelő- szeveikeieti mozi alum fej cdéstiöi Tanácskozik az SZKP XXL kongresszusa A raiezog’azclaság' szocialista átszervezése eg’ész társadalaaiEiak alapvető érdeke Mint már hírül adtuk, a megyei pártbizott­ság szerdán a Vörös Csillag Filmszínházban aktívaértekezletet tartott, melyen a Központi Bizottságnak a párt agrárpolitikájával kap­csolatos egyes kérdésekről és a tsz-mozgalom továbbfejlesztéséről szóló közelmúltban hozott határozatát vitatták meg Szirmai Jenő elvtárs beszámolója alapján a somogyi kom­munisták. Alant közöljük a beszámoló szö­vegét. Szirmai elvtárs beszéde Tisztelt Pártaktíva! Kedves Elvtársak! Pártunk Központi Bizottsága 1958 decemberében megtár­gyalta a párt agrárpolitikájá­nak néhány kérdését, a terme­lőszövetkezeti mozgalom hely­zetét, s háromnapos alapos, elemző vita után állást fog­lalt és határozatot hozott a párt agrárpolitikájának helyes rendelkezünk, és most már értelmezése, valamint a terme­lőszövetkezeti mozgalom fej­lesztésével kapcsolatosan. E kérdés megvizsgálását az tette szükségessé, hogy a hatalom megszilárdult, az ipar fejlesz­tésében jelentős eredményt értünk el, agrárpolitikánk­ról kétéves tapasztalattal le lehet vonni a szükséges kö­vetkeztetéseket. Mindezek le­hetővé és szükségessé tették, hogy a szocializmus építését meggyorsítsuk. Ennek pedig egyik előfeltétele, hogy a me­zőgazdaságban is gyorsabban jussunk előre. Helyes a párt politikája Szükségessé vált e kérdés • nyúló intézkedése, hogy meg- megvizsgálása azért is, mert a teremtse a dolgozó tömegekkel, .párt agrárpolitikáját egyesek így a parasztsággal szemben helytelenül értelmezték és al- is a bizalmat, kalmazták, eltértek ettől hol | ^ termelőszövetkezeti moz­jobbra, hol balra. Úgy tettek, gajommaj kapcsolatos kérdé- mint a virágos mezőn az em- | seket tehát nem az akkori berek: mindenki arról szaki- j intézőbizottság — mint némelyek állítják —, hanem a történelmi helyzet vette le át­menetileg a napirendről. tott, ami neki tetszett. Ez aka­dályozta a szövetkezeti mozga­lom előrehaladását is. A Központi Bizottság meg­állapította, hogy helyes volt a pártnak az 1956. november negyedi­ké után folytatott politi­kája, ezen belül helyes volt agrárpolitikája is. A tények azt bizonyítják, hogy Meg kellett fizetni annak a vezetésnek a hibáiért, amely elhamarkodott ár- és egyéb helytelen politikai intézkedé­sekkel megrendítette a pa­rasztságnak a párt és a kor­mány iránti bizalmát. Ebben az időben az volt az egyetlen a Központi Bizottság és a Po- , helyes maxista álláspont, ame­litikai Bizottság helyesen ér­tékelte az akkori helyzetet, és határozatai is helyesek voltak. A fő kérdés ebben az időben a hatalom megszilárdítása volt. Ennek kellett minden mást alárendelni. Helyesnek lyen pártunk ideiglenes inté­zőbizottsága, majd később a Központi Bizottság állt. Ezt minden elvtársnak világosan kell látnia, hogy ennek alap­ján ítélhesse meg a termelőszö­vetkezeti mozgalom érdekében bizonyult a pártnak arra irá- i hozott intézkedéseket. Megszilárdult a munkás-paraszt szövetség alakult meg. Saját bőrünkön is éreztük, mit jelent ennek az eltúlzása. Most bátran megál­lapíthatjuk, hogy a Somogy megyei pártbizottság jól látta ezeket a jelenségeket, nelyes határozatot hozott, megfelelő módszereket alkalmazott. Mi volt a hiba lényege? Az, hogy egyesek eltúlozták a ter­melési biztonságot, túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítot­tak az egyszerűbb formáknak, és nem látták az erőviszonyo­kat. Most a Központi Bizott­ság határozata kimondja, hogy csak olyan alacsony típusú, egyszerű szövetkezeti formá­kat kell támogatni, amelyek a mezőgazdaság szektorainak fejlettebb típusa irányában hatnak, közös tevékenységet folytatnak, és megtartják a I társulásokra, szakcsoportokra | hozott szabályzatot. A Közpon­ti Bizottság határozata leszö­gezte, hogy a fő út a mezőgaz­dasági termelőszövetkezetek útja. A másik hiba az volt, hogy egyesek eltúlozták a paraszti jövedelmet, s nem értették meg, hogy a párt akarata, a párt és a forradalmi munkás­paraszt kormány gazdasági és politikai intézkedései követ­keztében él jobban a paraszt­ság, mint az ellenforradalom előtt. Némelyek arról beszél­nek, hogy a paraszt így soha nem fog bemenni a szövetke­zetbe, a parasztság túlzott meg­adóztatását, ennek következté­ben elszegényedését akarják. Arra gondoltak, hogy így majd bemegy a paraszt a szövetke­zetbe. Nálunk is voltak ilyen né­zetek egészen addig, amíg a megyei vezetők ki nem mentek falura a járási ve­zetőkkel együtt, és meg nem győződtek e nézet helytelen és tarthatatlan voltáról. Mert mit láthattunk? Azt, hogy a parasztságnak legfel­jebb mintegy 15—20 százaléka tesz szert magas jövedelemre. Ebből körülbelül 5—10 száza­léka kiugró jövedelem, de a parasztság egészének nem túl­zott a jövedelme; sőt a pusz­tán lakó embereknek és a ter­melőszövetkezetből kilépett egyes szegényparasztoknak rosszabb a helyzetük, mint amikor termelőszövetkezetben voltak. Felvetődik a kérdés: hez, az árutermelés fejleszté­séhez. A Központi Bizottság javasolja a termelőszövetke­zeteknek, hogy fizessék a föld­járadékot. Állást foglalt elvi­leg abban a kérdésben, hogy a termelőszövetkezetek széjjel­szórt parcelláit elsősorban ön­kéntes földcsere, kisebb közsé­gek termelőszövetkezeti köz­séggé való fejlesztése révén nagyüzemi táblákba kell ösz- szevonni. Részleges tagosítást akkor lehet végrehajtani, ha a dűlő­ben lévő földeknek legalább 51 százaléka a termelőszövetke­zet kezén van, vagy tartalék­tőidként szerepel A 4000 kh- nál kisebb községekben, ha a földterület 70 százaléka, ennél nagyobbnál pedig ha 80 száza­léka a mezőgazdasági termelő- szövetkezetek vagy állami gaz­daságok kezelésében van, ál­talános tagosítást is végre le­het hajtani. Az anyagi eszközök elosztásánál a szocialista községek előnyt élveznek Az ellenforradalmi esemé­nyek után arra kellett töre­kedni, hogy megszilárdítsuk a meglazult munkás-paraszt szö­vetséget, a parasztság a mun­kásosztálynak a szövetségesévé váljék, és ne a burzsoáziának. E célból különböző intézkedé­seket foganatosított a párt és a kormány. Megszüntette a túlzott kötöttségeket, eltörölte a begyűjtési rendszert stb. Ezek az intézkedések — amint azóta bebizonyosodott — he­lyesek voltak, mert a munkás­paraszt szövetség megszilárdí­tásához vezettek. Figyelembe kell venni, hogy a munkás-paraszt szövetség tartalma, közvetlen célkitűzése és szélessége is az adott körül­ményeknek megfelelően válto­zik. A fasizmus idején pl. ki­terjedt a kulákokra is. Az el­lenforradalmi időszakban és közvetlen utána a fő feladat a polgári demokrácia vívmá­nyainak és a szocialista vív­mányoknak a megvédése volt. A munkás-paraszt szövet­ség tartalma most a falu szocialista átépítésére irá­nyul. A munkásosztálynak segítenie kell a dolgozó parasztokat, hogy mielőbb megtalálják a helyes utat, a nagyüzemi gazdálkodás útját. Ez az alapja és esz­köze e szövetség további szilárdításának. Sok szó esett az önkéntes­ségről. A sajtó is, mi is lépten- nyomon hangoztattuk, nehogy megsértsük az önkéntesség el­vét. Ez helyes, de ennek han­goztatása túlságosan is előtér­be került, ez ártott a szövetke­zeti mozgalomnak. A párt álláspontja világos: nem teszünk adminisztratív intézkedéseket. De egyedül a parasztságra bízni, hogy mikor akarja a szocialista nagyüzemi gazdálkodás útját választani, nem lehet. A paraszt az év tíz hónapjában dolgozik, s ekkor a munkásosztályhoz húz, de amikor terményeit betakarít­ja és értékesíti, akkor a bur­zsoáziához áll közelebb. A munkásosztály vezetésé­nek érvényesülnie kell itt is. Vezesse bátran a munkásosz­tály a parasztságot, és ebben támaszkodjék a termelőszövet­kezeti parasztokra, ők most a legbiztosabb szövetségesei. A termelőszövetkezeti tagok bát­ran megmondhatják vélemé­nyüket, és sokat segíthetnek is ezzel az egyéni parasztok­nak. Ne féljenek, ha kell, többször, akár tízszer is elmen­ni hozzájuk, mert ez egyálta­lán nem jelent velük szemben kényszert. Ugyancsak világosan meg kell mondani, hogy a törvények megtartása, az adó, a tsz-adósság, a föld vételárának, megkövetelé­se nem kényszer, ezeket teljesíteni minden paraszt­nak törvényes kötelezett­sége. milyen legyen falun a szocialista átalakítás üteme? Miben mutatkoztak eltérések a párt agrárpolitikájától Az ütemet nem az óhajok, hanem a reális tények alapján kell megállapítani. Figyelembe kell venni, hogy most már har­madszor fogunk hozzá ehhez a munkához, hogy a cikk-cakkok nagyon sokat ártottak. A Köz­ponti Bizottság véleménye sze­rint meg kell gyorsítani az ütemet, és elő kell készíteni az ugrásszerű fejlődést. A Köz­ponti Bizottság nem tűzte ké­sőn napirendre a termelőszö­vetkezetek fejlesztését, mert előbb meg kell teremteni en­nek politikai és gazdasági fel­tételeit. Először eí kell végezni a mélyreható elemzést, hogy helyes álláspontot lehessen el­foglalni a további feladatokat illetően. A Központi Bizottság hatá­rozata értelmében társadalmunk átalakítása csak a mezőgazdaság szo­cialista átszervezésével vá­lik teljessé. Csak ezzel szüntethetjük meg nép­gazdaságunk egész terü­letén az embernek ember által való kizsákmányolá­sát. Csak ezzel foszthatjuk meg mindenütt gazdasági alapjuk­tól azokat az erőket, amelyek a kapitalizmus visszaállításá­ra törekednek, csak ezzel vesz- szük elejét újabb ilyen erők keletkezésének. A mezőgazdaság szocialis­ta átszervezése tehát egész társadalmunk alapvető ér­deke. Ebből a ".unkából minden kommunistának, minden haladó dolgozó embernek ki kell vennie a részét. A mezőgazdaság szocialista átalakítását a mezőgazdasági A Központi Bizottság meg­állapítja, hogy a mezőgazdasági építés­nek fő útja a gépállomá­sok erősítése és az állami gazdaságok fokozott és gyorsabb gépesítése. Azonban lehetővé kell tenni a termelőszövetkezeteknek, hogy univerzális traktort, egyes esetekben szántótraktort is vá­sárolhassanak. A határozat utal arra: a termelőszövetke­zeteknek meg kell engedni, hogy az öregek, kétlaki mun­kások földjeit átvegyék, s ezekért a kialakult haszonbért fizessék. Nagy kedvezményt jelent, hogy a termelőszövetkezetek termékük egy részét saját ma­guk dolgozzák fel létesítendő üzemükben. Termelvényeikre pedig szerződést köthetnek üzemekkel, kórházakkal stb., és ez beleszámít áruértékesi- tési tervükbe. A Központi Bizottság meg­állapítja, hogy az átszervezés egyes me­gyékben, a megyén belül pedig a járásokban más és más időpontban valósul meg. Ahol gyorsabb a fej* lődés, oda kell összponto­sítani elsősorban a beru­házásokat. s előnyben kell részesíteni e területeket a tenyészállat-ellátásban is. Kötelezi a megyei szerveket, hogy az anyagi eszközök elosz­tásánál a szocialista községe­ket helyezzék előtérbe. Első­sorban ezeken a helyeken kell kultúrházakat, fürdőket épí­teni, villamosítani, lakásépítési kölcsönöket biztosítani. A Központi Bizottság kötele­zi a minisztériumokat és az élet különböző helyén dolgozó kommunistákat, hogy minden erejükkel támogassák a falu szocialista átalakítását. Gazdaságilag megszilárdultak a termelőszövetkezetek A párt agrárpolitikájának ! terebélyesedett a közös szövet­helyes alkalmazása, pártunk kezeti birtok. A múlt eszten- Központi Bizottsága és a for- ' dobén 1087 családdal szaporo- radalmi munkás-paraszt kor- dott tsz-eink családjainak mány helyes politikai irányvo- száma. A tabi járás 288, a bar­náiénak eredményeképpen nö- esi járás-202 új belépő család- vekedett a megye dolgozóinak dal érte él a legjobb ered- bizalma a munkásosztály, a ményt. A gazdasági év végén párt- és állami szervek iránt. 1119 tsz készített zárszámadást, Sokat javult a tanács és a ; közülük 19 zárt hiánnyal. Egy- népfront kapcsolata, s jobban ' egy tag átlagosan 251 munka­hozzájárultak a párt politiká- | egységet teljesített, szemben jának végrehajtásához. Mik az 1957. évi 232-vel. Tavaly az bizonyítják ezt? Először is a aszályos év ellenére 37,36 fo- választáskor elért sikereink. Láthattuk, hogy a parasztság ünneplőben ment szavazni. A szövetkezeti agitátor, a rint értékű jövedelmet osztot­tak munkaegységenként. Egy- egy tsz-tag átlagos jövedelme 7850 forint volt. Ebben termé­termeles egyidejű állandó fo- , funkcionárius manapság álta- j szetesen nem szerepel a ház­tóban szívesen látott vendég aj táji gazdálkodásból származó jövedelem. A szövetkezetek tagjai jövedelmük 63 százalé­kát pénzben, 37 százalékát ter­mészetben kapták. 29 termelőszövetkezet fize­tett földjáradékot, 192 000 fo­rint összegben. A 3004-es kormányhatáro­zat által biztosított ked­vezmények 5 140 000 fo­rinttal gazdagították a szövetkezetek jövedelmét. Egy tagra elosztva ez 1292 forint, a tsz-tagok jövedel­mének 16 százaléka! kozásával kell végrehajtani. A Központi Bizottság úgy látja, hogy a szövetkezetek gyorsabb fejlődése 1959-ben már lehetséges, és bár az ug­rásszerű fejlődésnek még nin­csenek meg a feltételei, de meg kell gyorsítani a termelő- szövetkezetek fejlődését, és elő kel készülni az ugrásszerű fejlődésre. Az egész munkát úgy kell végrehajtani, hogy mélyítsük parasztságunknak a párt politikája iránti bizal­mát, és széleskörű felvilágosí­tó munkával segítsünk abban, hogy a parasztság mielőbb a nagyüzemi gazdálkodás útját válassza. A harcot a pártnak kell vezetni A mezőgazdaság szocialista átszervezéséért folytatott har­cot minden szinten a pártnak kell vezetni, irányítani. Ez a . harc az egész párt ügye. Ebben Elsősorban abban, hogy egyes . a harcban fö helyet jogial ei a | falusi pártszervezet. elvtársak eltúloztak bizonyos jelenségeket, és ezekből helyte­len következtetésekre jutot­tak. Az egyik ilyen hiba az volt, hogy eltúlozták az alacsonyabb típusú szövetkezeti formák je­lentőségét s indokolatlanul ma­gas kedvezményeket kívántak biztosítani ezeknek. Nem vet­ték észre, hogy több társulás, szakcsoport spekulációs célból zeteket, és elsősorban politikai, szakmai segítséget nyújtsanak nekik. A Központi Bizottság hatá­rozata alapján hazánkban a mezőgazda­ság szocialista átalakítá­sának fő eszköze a mező- gazdasági termelőszövet­kezet. A falusi pártszervezeteknek, tanácsoknak szövetkezetfej­lesztési bizottságokat kell lét- rehozniok, s ezekbe be kell vonni egyénileg dolgozó pa- t Ezért ezeknek nagyobb segít- rasztokat, pedagógusokat, kis- ‘ séget kell nyújtani. Fölkérte iparosokat stb. | a munkás-paraszt kormányt, A Központi Bizottság köte- hogy dogozza ki az új 3004-est, lezővé teszi, hogy az állami mely eddiginél is jelentősebb gazdaságok, ipari üzemek pat- segítséget ad termelőszövetke- ronáljanak termelőszövetke- zetek álló alapjainak növelésé­faltisi házakban. Ez is mutatja, hogy megvál­tozott a helyzet, hogy valóban erősödött a falu lakosságának bizalma mind a helyi, mind a megyei szervek iránt. A megyénkben dolgozó elv- társak jó munkájukkal és a 3004-es segítségével elérték, hogy megjavult a tsz-ek veze­tése, gazdaságilag megerősöd­tek szövetkezeteink, és jelen­tős részük vonzóvá vált az egyénileg dolgozó parasztok számára. Nagyon sokat dol­goztak ezen falusi párt-, álla­mi és tömegszervezeti vezető­ink és tagjaink. A szívvel, lel­kesedéssel végzett munka je­lentős fejlődést eredményezett, s akik részt vettek ebben, di­cséretet érdemelnek. Mit mutat a tsz-mozgalom mérlege? A Statisztikai Hiva­tal megyei igazgatóságának Az évvégi zárszámadáskor több mint 186 millió forintra rúgott a megye termelőszövet­kezeteinek a vagyona. Az össz- vagyonból egy kát. hold szán­tóra 6200, egy tagra 47 000 fo­rint jut. Egy év alatt 2109 darabbal nőtt a szövetkezetek szarvas­1959. január 31-1 jelentése sze- marhaállománya, de ha figye­rint megyénkben 122 mezőgaz­dasági termelőszövetkezet és 3 tszcs működik. A me­zőgazdasági tsz-ek összte­rülete 46 655 kh., ebből szántó: 34 494 kh. Egy év alatt 75 százalékkal, több mint 19 ezer holddal gya­rapodott a szövetkezetek • földterülete. A legjobb eredményt a tabi járás érte el. Itt 3428 holddal lembe vesszük, hogy 71 száza­lékkal növekedett földterüle­tük, akkor ezt az arányt nem tartjuk kielégítőnek. 89 száza­lékos növekedés volt a sertés­tenyésztésben, de ha azt vesz- szük, hogy a tsz-tagok háztáji kezelésében 1330, a tsz-ek kö­zös kezelésében pdig csak 1057 darab anyakoca van, mindjárt látjuk, van még tennivaló. A számokat vizsgálva kitűnik, (Folytatás « X oldaitmj

Next

/
Thumbnails
Contents