Zempléni Gazda, 1930 (10. évfolyam, 3-24. szám)

1930-02-05 / 3. szám

X. évfolyam. Sátoraljaújhely, 1930 február 5. 3. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely Vármegyeház II. udvar, 1. emelet. ZEMPLÉNI G9ZD9 MEZŐ- ÉS SZÖLÖGAZDASAGI SZAKLAP Megjelenik min­den hó 5. és 20-án Előfizetési ár: Egy évre 4 pengő Hirdetések díjszabás szerint Főszerkesztő; Dr báró WALDBOTT FRIGYES atelnök. A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye. Felelős szerkesztő: ILLÉSHÁZY ENDRE ügyvezető titkár Egyesületi élet. Felhívás a Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület tagjaihoz! Egyesületünk, okulva a múltban elért ered­ményeken, munkásságát elsősorban a szakosztá­lyokban kívánja kifejteni. Igazgató-választmányunk első helyen az Egye­sület adminisztratív ügyeivel foglalkozik, a szak­kérdések megvitatását a szakosztályok hatáskörébe utalta s magának csak azon jogot tartotta fenn, hogy az osztályok határozatait felülbírálja s azok­nak végrehajtásával az elnökséget megbízza. Egyesületünknek négy ilyen szakosztálya van, nevezetesen: 1. a Mezőgazdasági szakosztály. Elnöke: dr. Báró Waldbott Frigyes, 2. a Szőlészeti és Borászati szakosztály. El­nöke : id. Csajka Endre kormányfőtanácsos, 3. Baromfitenyésztési Szakosztály. Elnöke: dr. Szén József esperes-plébános, 4. Gyümölcsészeti Szakosztály. Elnöke: dr. Mizsák József vármegyei főjegyző. Az Egyesület tagjai szabadon választhatják meg, hogy melyik szakosztályban kívánnak mű­ködni. És mert Egyesületünk már a közel jövőben fokozottabb működést kíván kifejteni: felkérjük az Egyesület t. tagjait, szíveskedjenek Egyesüle- sületünk titkáránál lehetőleg 14 napon belül beje- 'enteni, hogy melyik szakosztályba kívánnak be- ratkozni. Ez alkalomból, tekintettel arra, hogy az egye­sületi tagdíj január 15-én válott esedékessé, fel­kérjük az Egyesület tagjait, hogy tagdíj tartozásu­kat az Egyesület címére (Zemplénvármegyei Gaz­dasági Egyesület Sátoraljaújhely) beküldeni szíves­kedjenek. Erre nézve itt közöljük alapszabályaink 11. és 12. szakaszait. 11. §, A tagdijak a következőleg állapíttat­nak meg: a) 30 holdon aluli kisgazdák, 5 holdon aluli szőlősgazdák, alsóbb gazdasági szakiskolát végzett gazdasági alkalmazottak, tanítók 2 pengőt; b) 30 — 100 holdas mezőgazdák és földbérlők, 5 — 10 holdas szőlőbirtokosok, gazdasági akadémiát végzett gazdasági alkalmazottak, lelkészek, 1000 lélekszám alatti községek, szövetkezetek 5 pengőt; c) 100—500 holdas középbirtokosok és bér­lők, 10 holdnál többel biró szőlőbirtoko­sok, 1000 lélekszámnál nagyobb községek 10 pengőt; d) 500 holdon felüli nagybirtokosok és nagy­bérlők évi 20 pengőt fizetnek tagdíj fejében. 12. §. A tagdíj az év január hó 15-én válik esedékessé; azon tagoktól, akik a jelzett határidőre nem fizetnek, a tagdíj a sátor­aljaújhelyi járásbíróság utján hajtatik be. Hazafias üdvözlettel: lllésházy Endre dr. báró Waldbott Frigyes kir. gazd. tanácsos, egy. ügyv, alelnök. egy. titkár. 34/1930. szám. Kedvezményes utazás a mező- gazdasági kiállításra. A kereskedelemügyi minisztérium az OMGE kérésére a március hó 20—25. napjain tartandó mezőgazdasági kiállítás és vásár megtekintésére felutazó közönség részére 50%-os kedvezményt biztosított a M. Kir. Áliamvasutakon és az annak kezelésében lévő helyiérdekű vasutakon. Ugyanezt a kedvezményt megadta a Duna-Száva-Adria Vas­úttársaság (Déli Vasút), a Szeged-Csanádi Vasút

Next

/
Thumbnails
Contents