Zemplén, 1937. július-december (68. évfolyam, 27-52. szám)

1937-07-04 / 27. szám

2. oldal ZEMPLÉN 1937. július 4 Széli József belügyminiszter: „Önmagunkban a feltámadás, csak akarnánk kell" Ezrek és ezrek jelenlétében rég nem látott pompával és meleg bajtársias hangulatban folyt le a dr. Fáy Istvánné főispánné védnökségével rendezett frontharcos zászlóavatás Ragyogó ünnep volt ez. Ta­lán nem is emlékszünk ilyen szépre, ahol ennyi szép és jó és ennyi együttérzés, az együ- vétartozásnak ilyen impozáns jele nyilvánult volna meg. „Sirt a nap egyik szemével, a másikkal nevetett I “ Felhők tornyosultak s a nagy szürke ségben egy láthatatlan szivár­vány színei jelentették a felhők­kel takart „békét“, — majd a diadalmas nap ragyogó fény­szőnyeg formájában borult a földre és ez a fény elborított maga körül mindent, megfogta a sziveket, majd végülis megpi­hent egy dúsan hímzett zászlón, melyet most avattak a fronthar­cosok, a lövészárkok szenvedő hőseinek zászlójává. Kárpáti harcok, zempléni vé­res csaták emléke uralkodott a lelkeken. „Sok vér hullott ezért a zászlóért“ — hangzott. A zemp­léni harcok csatatereinek, Ho- monnának és a kárpáti falvak környékének lett zászlója az új­helyi frontharcos zászló. Az volt már selyemgubójában. Az lesz a magyar Feltámadásban is. „Isten vezéreljen a magyar feltámadás felé“ — hallottuk a zászlóanya jelmondatát, melyből kicsendült a törhetetlen és erős hit, hogy ez a zászló a becsü­let, a magyar igazság zászlója lesz a sátoraljaújhelyi fronthar­cos főcsoport kezében ... Isten vezérelje a zászlót... * Dr. Fáy Istvánné főispánné védnökségével vasárnap rendezte zászlóavatási ünnepségét a Front­harcos Szövetség sátoraljaújhelyi főcsoportja. Impozáns, kiemelke­dően szép ünnepségben lehetett része nemcsak Sátoraljaújhely kö­zönségének, de mindazoknak, akik a vármegye minden részéből, sőt a szomszédos vármegyékből is eljöttek a csonka Zemplén vár­megye székhelyére, hogy tanúi legyenek a frontharcos főcsoport ünnepélyes keretek között lefolyt zászlóavatásának. Vitéz Zomboiy A. József elnök, dr. Tomcsányi Boldizsár vezető­tiszt, Nyemcsik Gyula törzsvezető és Soltész J. Ödön frontharcos tiszttel az élén a frontharcos fő­csoport minden egyes tagja derekas munkával kivette részét abban, hogy a zászlóavatási ünnepség ilyen pompásan sikerült. Szombat este piros-fehér-zöld fény világított a Magyar Kálvária és az Országzászló előtt. Színes képe bevilágított a magyar éjsza­kába. Az esti órákban a dohány­gyári zenekar vonult végig a vá­roson. Indulókat játszottak. Vasárnap zenés ébresztőt kapott a város. A kora reggeli órákban a frontharcosok egész tömege ér­kezett vidékről, hogy együtt ün­nepeljen az újhelyi bajtársakkal. Reggel 8 órakor a templomok­ban megáldották a zászlót. Min­den egyház temploma zsúfolásig megtelt az ünnepélyes alkalomra. 11 óra után fegyelmezett so rokban az állami iskolától elindult a menet, a sátoraljaújhelyi front­harcos bajtársak összessége. Rég nem láttunk ennyi vitézségi érmest mint ezen a napon. * A sportpályán Mária Alice királyi hercegnő, dr. Fáy Istvánné zászló­anya, dr. Fáy István főispán, Bor­nemisza Miklós alispán és dr. Orbán Kálmán polgármesterrel az élén ott látjuk a vármegye elő­kelőségeit. A hivatalok, testületek vezetőit, ez egyesületek képvise­lőit. Mint minden társadalmi ak­cióban, itt is az élen jelenik meg a MANSz, dr. Szent-Györgyi Zol­tánná elnöknővel az élén. A zászló mellett sorakoznak fel a MANSz- leányok Boross Ica MANSz leány- csoport elnöknő vezetésével. A Magyar Hiszekegy vezette be az ünnepélyt. Lipcsey Tivadar kar­nagy iparosdalárdistáinak nyílt al­kalma a kitűnő bemutatkozásra. Vitéz Zombory A. József a front­harcos főcsoport elnöke nyitotta meg az ünnepélyt. — Bennünket a szeretet hozott össze — mondta megnyitó beszédében. Üdvözölte Mária Alice királyi hercegnőt és dr. Fáy Istvánnét, „aki honleányi szivére hallgatva elfogadta a zász­lóanyai tisztet“. Üdvözölte a bel­ügyminiszter képviseletében meg­jelent dr. Fáy István főispánt, „aki oly sokszor adta már tanujelét a bajtársi együttérzésnek“. A buda­pesti és vidéki kiküldöttek mellett sok szeretettel köszöntötte a meg­jelent nagyszámú közönséget. Dr. Vojtek Ottó központi kikül­dött mondott magasanszárnyaló avatóbeszédet. Bejelentette, hogy gr. Takách-Tolvay József elnök ha­laszthatatlan akadályoztatása foly­tán nem jöhetett le, de a közel­jövőben szemlét tart az újhelyi frontharcos főcsoport felett. Rá­mutatott a bajtársiasság fontossá­gára és annak a reményének adott kifejezést, hogy a főcsoport zász­lója alatt tömörülnek majd azok, akiket a lövészárok hozott közel egymáshoz. A nagy tetszéssel fogadott ava­tóbeszéd után vitéz Zombory A. József főcsoportelnök a főispáni pár páholya elé lépett és felkérte dr. Fáy Istvánné zászlóanyát a zászlószalag elhelyezésére. — A zászlóanya gyönyörű fehér se­lyemszalagot helyezett a zászlóra Jelmondata: „Isten vezéreljen a magyar feltámadás utján /“ A zászlóanya jelmondatát lelkes taps fogadta. Az első zászlószöget Mária Alice kir. hercegnő helyezte el. Feltünéstkeltő jelmondattal helyezte el Széli József belügyminiszter zászlószögét a képviseletében meg­jelent dr. Fáy István főispán, aki gróf Széchenyi István, a legna­gyobb magyar mondását idézte: „ önmagunkban a feltámadás, csak akarnunk kell!“. A zászlószögek elhelyezésének ünnepélyes aktusa alatt több ér­dekes és szép jelmondatot jegyez­hettünk fel. Különösen nagy tap­sot kapott a dohánygyáriak jel­mondata: „Rongyos lehetsz, de szennyes sohalu. A zászlószögek elhelyezése után Törs Tibor országgyűlési kép­viselő a megyaszói választókerü­letben hosszabb beszámoló körutat tett, amelynek során számos köz­séget látogatott meg. Hernádnémetiben a nagyszám­ban összegyűlt választó polgárok nevében Gőndöcz István ref. lel­kész, NÉP helyi elnök üdvözölte Törs Tibort, aki mindenekelőtt ke- gyeletes szavakkal emlékezett meg Gömbös Gyula elhunytáról, majd részletesen ismertette a Darányi­kormány és a törvényhozás mun­káját a legutóbbi hónapok alatt. Kiemelte azokat az intézkedéseket, amelyek termelési és szociális szem­pontból a mezőgazdasági lakosság s főként a falu népe életében mélyreható reformokat jelentenek. dr. Tomcsányi Boldizsár vezető­tiszt a frontharcos főcsoport nevé­ben ünnepélyes szavak kíséretében vette át a zászlót megőrzésre. Az ünnepély a Szózat hangjai mellett ért véget. A frontharcosok diszmenetben vonultak el a közönség előtt. Fe­gyelmezett magatartásuk, kemény kitartásuk arra valahogy a front­harcos zászló alatt tömörült sátor­aljaújhelyiek egy szívvel és lélek­kel követik azt a zászlót, mely számukra a becsületet, a bajtársias- ságot jelenti. A Vigadó kerthelyiségében ren­dezett bajtársi ebéden elsőnek dr. Fáy István emelte poharát az első bajtársra, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóra. A banketten számos felköszöntő hangzott el. Vitéz Zombory A. József, dr. Tom­csányi Boldizsár, Vojtek Ottó, Soltész J. Ödön, dr. Molnár Ödön és mások mondtak hangulatos pohárköszöntőt. A banketten is­mételten felszólalt dr. Fáy István főispán, aki nagy tetszéssel foga­dott beszédben beszélt a bajtár­siasság fontosságáról. Gyönyörűen, szépen, igazi magyar hangulatban zárult az avatási ünnepély. Az alkotmányjogi javaslatokkal kapcsolatban vázolta az általános politikai helyzetet s rámutatott arra, hogy Darányi Kálmán olyan légkört teremtett a magyar köz­élétben, amely nagy feladatok megoldását teszi lehetővé a keresz­tény, nemzeti és népi politikát hirdető kormányzat számára. A nagy tetszéssel fogadott be­számoló után megalakult a hernád- németi-i NÉP ifjúsági csoportja. Elnökké Szabó Elemér rk. segéd­lelkészt, titkárrá Pircs Andrást vá­lasztották meg. Ujcsanálos község­ben Tavassy Zoltán ev. lelkész üdvözölte Törs Tibort, aki itt is hosszabb beszámolót tartott, majd Ócsanálos, Alsódobsza és Sóstó­falva községeket látogatta meg. Váró si Mozgó Szombat, julius 3 án Vasárnap, Julius 4 én 6 és V»9 órakor 6 és V»9 órakor Filléres bolyára k! Egy görbe nap Németnyelvű filmoperett Főszereplők: Hermann Thiemig, Lizzi Holzschuh, Hans Moser, Theo Lingen, Adele Sandrock, Hajmássy Ilona A nagy futam győztese Angolnyelvü amerikai történet Főszereplő: Reginaid Denny MAGYAR VJIjÁGHIRADÓ Tors Tibor beszámolója Qélzemplénben

Next

/
Thumbnails
Contents