Zemplén, 1937. július-december (68. évfolyam, 27-52. szám)

1937-07-04 / 27. szám

Sátoraljaújhely, 1937. julius 4. $ LXV1H. évi. 27. szám Egyes szám ára 10 fillér Zemplén Egyes szám ára 10 fillér POLITIKAI LAP Szerkesztőség, kiadóhivatal: I FELELŐS SZERKESZTŐ- I Megjelenik szombaton délben Vármegyeháza II. udvar I I Előfizetési ár: Telefon: 109. Postafiók: 69. | BOGIIT KÁLMÁN I Negyedévre 1-20 P, félévre 240 P, egész évre 480 P ideális parlamentarizmus A magyar képviselöház hozzászólás nélktil, egyhangúlag szavazta meg a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot. Ez a tény kétségkívül olyan politikai sikere Darányi Kálmán miniszter- elnöknek, amilyenhez hasonlót kormányelnök a magyar parlamentben a múltban ritkán ért el. Növeli ennek a politikai sikernek fontosságát az, hogy a nemzet szempontjából ennek az egyhangü törvényalkotási aktusnak mérhetetlen jelentősége van. Ez az ideális értelemben vett nemzeti egység ideális értelemben vett parlamentárizmussal, olyan ősi alkotmányjogi és közjogi dogmák­ból táplálkozó népképviseleti szellemmel kapcsolatos, amilyenre nem­zeteknek legjobbjai alkotmányos államokban mindenkor törekedtek. A kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásánál ez az idéális parlamentárizmus mutatkozott be és érvényesült a köz érdekének megfelelően. Az egyhangú megszavazás és a felfogásbeli egység, amely a bizottsági tárgyaláson megnyilvánult, a miniszterelnök nemvitatható nagy politikai sikerén kivül az ideális parlamentárizmus szellemének fényes és a nemzet szempontjából megbecsülhetetlen ér­tékű diadala. Minden alkotmányjogi törvény akkor igazi érték, akkor válik a nemzeti élet bevehetetlen védbástyájává, ha valóságos visszhangja a nemzet közérzésének. Ha nem többségi numerikus alapon hozzák meg, hanem ha az egész törvényhozás, érezve a maga súlyos felelősségét, pártpolitikai különbség nélkül hozzájárul egy-egy eszmével, egy-egy gondolattal a törvénynek felépítéséhez. A magyar nemzet közérzése pedig az államfő személye iránt érzett hódoló és odaadó tiszteleten kivül is az volt, hogy ezt a nagyfontosságu törvényt ősi magyar al­kotmányunknak és tételes közjogunknak parancsaihoz híven és ezeknek szellemében kell megalkotni. Az egyhangú vótura, amely a javaslat mellett elhangzott, annak bizonysága, hogy ez a törvény valóban ebben a szellemben készült és nemcsak politikai siker, nemcsak az ideális parlamentárizmus szel­lemének érvényesülése, hanem egyúttal azt is jelenti, hogy a törvény hozás ezzel a vótummal bevehetetlen bástyát alkotott az egész nem­zet számára. Ogyvédgyülés Sátoraljaújhelyben Dr. Szegő Ferenc budapesti ügyvéd előadása a sátoraljaújhelyi ügyvédgyülésen A kormány nagy elhatáro­zásai a tokaji bor érdekében Dr. Fáy István főispán — amint azt a megyegyülésen is bejelen­tette — személyesen referált a mi niszterelnöknekTokajhegyalja hely­zetéről. — A kormányelnök — mondotta a főispán — teljesen tudatában van a tokajhegyaljai helyzetnek. Darányi Kálmán miniszterelnök a főispán jelentésének figyelembe­vételével messzemenő intézkedé­seket tett Tokajhegyalja érdekében és az erre vonatkozó javaslatait szerdán a 33-as bizottságnak be­nyújtotta. A kormány tiz év alatt 7 millió pengőt hasit ki a bolettaalapból a szőlőtermelők felsegitésére. Éven­ként 700.000 pengővel támogatja a termelőket olyként, hogy 4— 500.000 hl. bort összevásárolnak és azt haszon nélkül értékesítik, 300.000 hl. borból párlatot főznek, másik háromszázezer hektót sűrí­tenek és ami bennünket Hegyalján legjobban érdekel: a borexport támogatására és borlombardra na­gyobb összegeket fordítanak. Mér­tékadó helyről nyert információnk szerint Tokajhegyalja jelentékeny részt kap a bolettaalapból kihasí­tandó összegből. Róm. kát. lelkészi kineve­zések Páyer Ferenc apostoli általános kormányzói helynök Ruzsinszki Gyula lelkészt, a Szent Imre Diák­otthon prefektusát a sátoraljaújhelyi plébánia első káplánjává nevezte ki. A kinevezett lelkész 11 éven át mint hitoktató működött Ujhely- ben, s buzgalmas munkájával ér­demelte ki az előléptetést. A Mikóháza székhellyel újonnan szervezett róm. kát. helyi lelkész­ségre Józsa Ferenc bodrogközi segédlelkész lett kinevezve. Rák István ujmisés papot Füzérrad- ványba, Juhász József ujmisés papot pedig Bodrogkereszturba nevezték ki káplánná. Hadipuska lövészverseny a bodnárvölgyi lőtéren A Magyar Országos Lövész Szövetség sátoraljaújhelyi vezető­sége vasárnap hadipuska lövész­versenyt rendez a Rudabányácska melletti bodnárvölgyi lőtéren. A versenyre a vármegye összes lö­vészegyesületei meghívást kaptak. A verseny 200 méteres távolságra leadandó 5 lövésből áll. A külön ifjúsági versenyre középiskolai tanulók és leventék nevezhetnek be. A sátoraljaújhelyi ügyvédi kar vasárnap délelőtt a törvényszék nagy tanácstermében kari gyűlésen jött össze. A gyűlésen dr. Szegő Ferenc budapesti ügyvéd, az Or­szágos Ügyvédi Gyám és Nyugdíj­intézet ügyésze is megjelent és az újhelyi ügyvédek felkérésére előadást tartott az ügyvédek nyug­díjintézetének időszerű kérdéseiről. A nyugdíjintézet ügyészét a gyű­lésen elnöklő dr. Búza Béla üd­vözölte és kérte fel előadásának megtartására. Dr. Szegő Ferenc előadása kezdetén Pap József fel­sőházi tag, intézeti elnök üdvözletét tolmácsolta, s általános érdeklődés mellett ismertette az ügyvédek nyugdíj, özvegyi és rokkantsági ellátásának ügyét. Kiemelte beszé­dében, hogy az ügyvédi kar küz­delmes munkával és a kormány megértő támogatásával a háborút követő inflációs időkben elértékte­lenedett nyugdíjalapja helyébe egy hétmilliónyi díjtartalékot teremtett elő, melyből, ha egyelőre szerény, mégis a létfenntartást biztositó el­látást tud nyújtani a kereset­képtelenné vált tagjainak, valamint az ügyvédek özvegyei és árvái részére. Rámutatott arra, hogy az igen mérsékelt díjfizetés ellenében ma már a jogosult özvegyek és árvák évi 600 pengőt, a rokkant ügy­védek pedig 720 pengőt kapnak s az állami hozzájárulás feleme­lése folytán a 70 éven felüli ügy­védek rokkantság esetén évi 1080 pengős ellátást élvezhetnek. Az ügyvédi kar megelégedéssel vette tudomásul, hogy 1939. év­től az ellátási dijak emelését ter­vezi a nyugdíjintézet, mely szere- retettel és odaadó munkával dol­gozik az összügyvédség érdekében. Dr. Búza Béla hálás szavakkal köszönte meg a minden részletre kiterjedő és rendkívül szakérte­lemmel összeállított előadást és javaslatára lelkes hangú távirat­ban üdvözölték Pap Józsefet, az ügyvédség kiváló vezérét. Anyagilag támogatja a város az újhelyi vár ásatásait A Várhegyen dr. Visegrádi Já­nos tanár vezetésével e héten foly­tatták a cserkészek által megkez­dett várásatásokat. Hétfőn már az újhelyi munkások is kenyeret találtak az ásatási munkálatoknál, miután a város szerény összeggel ugyan, de mégis lehetővé tette a vár ásatásainak folytatását. A munkálatokat egyelőre ma befejezik. Ma összegezik az elért eredményt és döntenek arról, hogy folytatják-e a további munkálato­kat és ha igen, úgy mint eddig, biztosítják a további munka za­vartalan menetét. örvendetesnek tartjuk, hogy a hivatalos város segitőkezet nyújt ezekhez a munkálatokhoz, mert abban az esetben, ha kedvező eredményt érnek el, az ásatásnak nagy idegenforgalmi jelentősége lesz. 85% a községi pótadó Sátoraljaújhelyben Sátoraljaújhely város 1937 évi költségvetését a vármegye jóvá­hagyás céljából a belügyminiszté­riumba terjesztette fel. A belügy­minisztérium a pénzügyminisztéri­ummal karöltve átvizsgálta a város háztartásának és üzemeinek költ­ség előirányzatát, s azt nemsokára visszaküldi a vármegyének. Az adókivetési munkálatok megköny- nyitése céljából, már most értesí­tette a minisztérium a várost, hogy a költségvetés egyensúlyba hoza­talához a kereseti adó 6 %>• os kulcsa mellett 85 %-os községi pótadó kivetése szükséges. A múlt évi 87 %-os községi pót­adóval szemben csökken tehát az idei pótadó — a kereseti adó kulcsa változatlan marad.

Next

/
Thumbnails
Contents