Zemplén, 1934. január-június (65. évfolyam, 1-25. szám)

1934-01-06 / 1. szám

1934. január 7. ZEMPLÉN 3. oldal 9 megyebál A vármegyei bál előkészületei nagyban folynak. Legutóbbi be­számolónk óta a kővetkezők fo­gadták el újabban a felajánlott tisztségeket. Fővédnökök : herceg Lónyay Elemérné, gróf Széchenyi Wol­kenstein Ernőné, Védnökök: Báró Waldbott Frigyes, báró Harkányi Sándor és neje, Kossuth Lajos és neje, id. Thuránszky László és neje, Dókus Ernő, dr Görgey István és neje, br Harkányi János, br Láng Boldizsár és neje, gróf Lónyay Menyhért és neje, gróf Széchenyi Aladár és neje, gróf Széchenyi W. Ernő, gróf Sennyey Lajosné. Dr Kozma György né főispánná a megyebál háziasszonyait január hó 10-én délelőtt 11 órára érte­kezletre hivta össze a vármegye- házára, hogy a bállal kapcsolatos intézkedésekre nézve végleges megállapodást létesítsenek. A fő­ispánná ezúton is felkéri azokat hölgyeket, akik eddig a házi­asszonyi tisztet elfogadni szívesek voltak, hogy lehetőleg teljes szám­ban jelenjenek meg az értekezle­ten. A háziasszonyi tisztet eddig a következő hölgyek fogadták el: Dr Adriányi Béláné, Arnótfalvy Ágostonné, dr Bajusz Ernőné, Báthy Lajosné, Bernáth Béláné, Benáczy Károlyné, Boronkay Lász- lóné, dr Búza Béláné, Czieleszky Kálmánná, dr Chudovszky Móric- né, Csajka Endréné, vitéz Csajka Endréné, vitéz Csátaljay Jánosné, Damjanovich Ágostonné, Deák Andorné, B. Demjén Márta, dr Dómján Elekné, Dobos Gyuláné, Dómján Zoltánná, dr Ember Je- nőné, ifj. Farkas Andorné, Fejes Ernőné, Fejér Andorné, Füzesséry Sándorné, Füzesséry Istvánné, vitéz Füzesséry Sándorné, dr Gaál Barnabásné, dr Gaál Jenőné, Gaál Lászlóné, Gerdanovits Ivánná, Glósz Lajosné, dr Görgey Lászlóné, Gruber Károlyné, Gosztonyi Ist­vánné, dr Gotteszmann Miklósné, Harsányi Gyuláné, Hammersberg Helén, Heidrich Zoltánné, dr gróf Hoyos Viktorné, hodosi Kiss Er­nőné, özv. Hornyay Béláné, dr Isépy Tihamérné, dr Jármy Bé­láné, Jerzsák Béláné, Józsa Im- réné, dr Kabina Gézáné, Kalten­bach Rezsőné, Kiss Gáborné, Kossuth Jerne, dr Köntzey Ernő­né, Kurdy Mihályné, dr kókai Kun Béláné, Kvaszinger Józsefné, Lehoczky Sándorné, vitéz Le- hoczky Lajosné, Linberger István­né, dr Lee Tiborné, dr Madzsar Károlyné, dr Matolay Lászlóné, Mattyasovszky Kálmánné, dr Mecz- ner Tiborné, özv. Meczner Jó­zsefné, Mester Dezsőné, Molnár Adorjánné, Molnay Káiolyné, Mol­nár Béláné, dr Molnár Jánosné, dr Nagy Béláné, Nusser Ágostonné, dr Nyomárkay Ödönné, dr Oláh Istvánné, Olchváry Dezsőné, dr Olchváry Zoltánné, Onczay Lász­lóné, dr Orbán Kálmánné, dr Pauliczky Istvánné, őzv. Péchy Elemérné, dr Pilissy Tamásné, dr Pintér Viktorné, özv. Plathy Zsig- mondné, özv. Prágay Aurélné, dr Prihoda Lászlóné, Radácsy Györgyné, vitéz dr Rajnay Vil- mosné, Raskó Alfrédné, Réthy Aladárné, Renvers Istvánné, So- mody Józsefné, dr Spóner Ödön­né, dr Stépán Sándorné, dr Szé- kelyhidy Györgyné, Szeszlér Ödön­né, dr Szirmay Istvánné, Szirmay Istvánné, Szirmay Lászlóné, Szir­may Sándorné, dr Szent-györgyi Zoltánné, Szinnyey Merse Ödön­né, özv. Szombathy Béláné, ifj. Thuránszky Lászlóné, dr Tom- csányi Boldizsárné, dr Tóth Ala- josné, Tudja Gézáné, özv. Ujváry Zoltánné, Ulrich Nándorné, dr Váró Indámé, Wieland Andorné, Williger Gézáné, vitéz Vitányi De­zsőné, Vogler Oszkárné, özv. Za- lay Andorné, vitéz Zirczy Józsefné, Zwolinszky Lajosné. A rendező bizottság az arany- ifjúság 105 tagjából áll. 9 Hazinczy-HQr norvég estje a téli szezon Memellieilfi eseménye Igen nagy érdeklődés nyilvánul meg a Zemplénvármegyei Kazinczy- Kör január 5-iki norvég estje iránt, mely fél 9 órakor kezdődik a vár- megyeháza nagytermében. A magas színvonalú előadás műsora a következő: I. Rész: Az éjféli nap országa. Vetített képekkel kisért előadás. Tartja: Rieger Tibor. II. rész: Hi­res norvég zeneszerzők: Előadja: Dullien Klára hegedümüvésznő. 2. Grieg: Peer Gynt részletek. Előadja saját átírásában: Rieger Tibor zeneszerző és zongoramű­vész 3. Grieg szonáta. Opus 45. Előadják: Dullien Klára hegedü­müvésznő és Rieger Tibor zon­goraművész. Fegyelmi eljárás indult a szerencsi előljáráság ellen a sikkasztó végrehajtó miatt Megírta A Zemplén, hogy Sze­rencs község egyik végrehajtója, Varga Gedeon ny. pénzügyőri szemlész a' vármegyei számvevő­ség pénzkezelési vizsgálata folya­mán, december 19-én revolverével szivén lőtte magát és meghalt. A régebbi elszámolásokra is kiter­jesztett vizsgálat 2800 pengő sik­kasztást állapított meg. A megrendítő esettel kapcso­latos körülményeket különféleké­pen kommentálták. Felmerült a kérdés, hogyan volt lehetséges, hogy a szerencsétlen végrehajtó hosszú idők óta űzhette üzelmeit, anélkül, hogy azokat észrevették volna ? Pedig alig 2 évvel ezelőtt ugyancsak Szerencs községnél történt már egy hasonló arányú sikkasztás, amikor az egyik köz­ségi alkalmazott a városi hely­pénzből 2000 pengőt sikkasztott el. A község pénzét tehát aránylag rövid időn belül kétszer dézsmálták meg éspedig alaposan. Ä sikkasztó végrehajtó esetéből kifolyólag Gosztonyi István főszol­gabíró a köteles ellenőrzés elmu­lasztása címén fegyelmi eljárást indított Darvas László községi fő­jegyző és a községi pénztárnot ellen. A fegyelmi ügyben az alis­pán fog Ítélkezni. Harminc évvel ezelőtt A Zemplén hirel 1904 január havában A Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat igazgató-főmérnöki állá­sára Tóth Sándor kir. mérnököt választottá« meg A Nagymihályban megjelenő Felsőzemplén cimü társadalmi lap politikai hírlappá alakult át. Özv. Szakátsy Józsefné született Papp Anna elhalálozott. Az el­hunyt urinőben Láczay Elek hely­beli ügyvéd neje édesanyját vesz­tette el. A pénzügyminiszter Debrő Mi­hály sárosvármegyei főszámvevőt a sátoraljaújhelyi pénzügyigazga­tósághoz pénzügyi számvizsgálóvá nevezte ki. Teleky Péter gazdatiszt és Han- csics Mihály gör. kath. tanító a Long-erdőn keresztül a Bodrog jegén hajtattak át Ujhely felé. A Bodrog közepén beszakadt alat­tuk a jég. Kocsival együtt a jég alá kerültek, de sikerült a léken ki vergődniük. A 12 fokos hideg­ben csonttá fagyott rajtuk a ruha, mig hazaértek Vajdácskára. Az orosz-porubai határban Pan- kovics Antal g. k. lelkészt egy vaddisznó vadászat közben any- nyira összeszurkálta, hogy hat hétig feküdt az eset után. Ladomérszky Béla tanító jegyet váltott Hornyák Margitkával. A farsangi bálon uj táncot mu­tattak be, a „kickapoo-“t, amit általában magyarosan „kikapónak* hívtak. A Carolineumban Katinszky Geyza főesperes névünnepén nagy ünnepséget rendeztek. Gróf Hadik Béla főispán Gosz­tonyi István joghallgatót közigaz­gatási gyakornokká nevezte ki. A városi közgyűlésben a Csa­logány utca rendezése nagy vitát provokált. A vitában részt vettek: dr Székely Elek polgármester, dr Schön Vilmos, Miklóssy István, dr Kossuth János, dr Hornyay Béla, Hönsch Dezső és Szőllőssy Arthur. Damjanovich Ágoston bodrog- szerdahelyi gör. kath. lelkészt tb, esperessé kinevezték. Pintér István szerencsi főszol­gabíró 3 napos vizsgálatot tartott Szerencs községnél. Orbán Kálmán sátoraljaújhelyi jogszigorlót Kolozsvárott az állam­tudományok doktorává avatták. > %avch -JHeMt&ißicbM ■ nnan/ii uiiscHE vEBr^uFS/fwHU IE VEBitUSrWiRJ* »'Baqeh -JleiiiefiJCuciud « l.&EARBeNINOUMRFÍMJIEK-f JHISCIU** LEVERKUSEN a.Bh. _______ AS PÍR; ASPIRIN 20 eredeti tabletta á 0.5g jrT-'-----------­tabletták tevöitdi a meqhüMs első j&lzi- ítélés főfájásnál-' Gyógyszertárban kapható. HÍREK — Lapunk mai száma Viz- kereszt ünnepe miatt egy nap­pal előbb, pénteken délben je­lenik meg. — Újév a vármegyeházán. Újév napján a vármegyeházán a tradíciókhoz híven tömege­sen jelentek meg a hivatal­főnökök és közéleti tényezők, hogy jókívánságaikat nyilvá­nítsák a vármegye vezetőivel szemben. A vármegyei tiszti kar, továbbá a város képvi­seletében dr Orbán Kálmán polgármester testületileg tisz­telegtek dr Kozma György fő­ispánnál, akit a tisztikar ne­vében Bernáth Aladár alispán köszöntött meleg szavakkal, kiemelve, hogy nemcsak a fő- ispáni állásnak kijáró tisztelet, hanem a dr Kozma György főispán személyéhez fűződő őszinte ragaszkodás és szeretet hozta össze teljes számban a vármegyei tisztviselő kart az újévi köszöntésre. A főispán meghatott szavakkal mondott köszönetét az üdvözlésért. Hangsúlyozta, hogy főispáni kinevezését megelőző hosszú közigazgatási szolgálata alatt annyira összeforrott a várme­gye intézményével, hogy ami­kor a vármegyei tisztviselő karról van szó, akkor első­sorban nem a hatalom birto­kosának, hanem jóbarátnak és kollegának érzi magát a tisz­tikarral szemben, melynek őszinte ragaszkodását igen nagyra becsüli. (Bernáth Ala­dár alispánnál a tisztviselői kar élén dr Mizsák József vár­megyei főjegyző tolmácsolta a tisztikar jókívánságait. — Kinevezés. A m. kir. Igazságügyminiszter Fábry Sándor nyíregyházai lakost a szerencsi kir. járásbírósághoz végrehajtóvá ne­vezte ki. — tfévinngyarositás. A m. kir. belügyminiszter Vavrek János m. kir. rendőrfelügyelő-helyettes, sátoraljaújhelyi lakos és gyermekei vezeték nevét „Vásárhelyiére, Szernyák Jenő m. kir. hadiárva- intézeti ellenőr, tokaji lakos veze­téknevét „Szerdahelyi“-re változ­tatta.

Next

/
Thumbnails
Contents