Zemplén, 1930. január-június (61. évfolyam, 1-46. szám)

1930-01-01 / 1. szám

tvauegyedik évfolyam. 1. szám. Sátoraljaújhely, 1930 január 1. ilenlk hetenként I I f rn p m Zemplén i ElQfixetéel ár: Negyedévre . . 2 pengd Hirdetések: négyzetcentiméterenként. NyUttér soronként 20 fillér Telefon : M. T. 1. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 109. »ám. Wagyarofe ujesztendeje 1930-ban Irta: Pécsi Jenő. esztendő végeztével lel ; mérleget készit a tisztes redő. Törvény is köté­st erre. s — okszerűen gazdái- — magángazdaságok izitenek ilyeneket, elkedettebb benső kultu- emberek azonban lelki *et is állítanak fel er- kötelességeiknek mi- teljesitéséről, ez azután ;azi aranymérleg, az súlyozott lélek mérlege, -t erős fogadás kisér a riások pótlását illetőleg elynek nemesíém-feles- ujabb és újabb célkitü- viszik át az uj eszten­a társadalmi élet kutatói saknem száz esztendeje lapították azt a tényt, az egyes emberi egyén n mikrokozmikus atom, ;ában érvényesülni nem ouszta elem, mely csu köz nek —- a családtól imilag szervezett társá­ig terjedő — sokrétű atában képes magát n kiélni. Dnyos, hogy az évmil- ; teremtés során az em- •lekben ébredt a termé- inmagát értő öntudatra ívoluciós igazság hozza hozzánk azt a következ- fiogy a végtelen eszmé- az emberi lélekben kell lődnie az eljövendő rjában is. emzetekben azonban — /en élet minden feltété elruházott — uj szemé- k is lépnek az isteni 2k földi színpadára, mek legragyogóbb égi kuk ; az ő sajátos nem- niuszuh. ülönböző nemzeti gé- k pedig nem egyebek, ' emberi rendeltetésnek, liiberi jónak, szépnek, osnak, sajátos — majd tos, majd ösztönszerü Dzetei, amelyek az em- ; egy-egy szervesen iggő részét cselekvésé- ínyozzák. csupán Európának ön­tudatos létre ébredt nemzeti személyiségei felett tartunk futólagos seregszemlét, már is tündéri változatosságu, kalei- doszkopszerü kép tárul sze­münk elé, bizonyságául annak, hogy a nemzetek Teremtője a nemzeti géniuszoknak milyen sokféle változatát munkálta ki az idők örökkön izzó kohó­jában. Az angol nemzet vérébe rejtett bölcsességet, tetterőt és becsületességet nyilvánvalóan a szennári világálomnak valóra váltására: világbirodalom te­remtésére rendelte, kétségkívül azért, hogy Anglia ezzel vi­lágtörténeti hivatást végezzen. Nagystilü lendületet és bá­mulatos szellemi merészséget lehelt a francia lélekbe, hogy a^már Nagy Károly idejében készszé kovácsolódott francia nemzet mindenkoron indító állomásává lehessen azoknak a nagy emberi eszméknek, a melyek egy-egy kor irányát megszabták. Assisi Szent Ferencnek, Dan­iénak, Kolumbusnák, Paleszti­nának Michel Angelonak,.Leo­nardo da Vincinek édes mo­soly u Itáliája — amint ed-, úgy a jövőben is bizo nyosan — vezető szellemek kitermelésére hivatott, akik istenadta értékeiknek az embe­riség kulturszövetébe való be- leszövésére vannak^rendelve. Ama még küzködő,vffe'vert Németország a jelenben is vi­lágraszóló mintája a kitartás­nak, a szorgalomnak és a kollektiv teremtő akaratnak, a jelenben is főpillére az em béri kultúrának és egyik fő biztosítéka e kultúra további fejlődésének. A helvétek és kelták késői utódainak maroknyi kis Svájca az ő szabad, független, de­mokratikus államát atársadalmi jólét, nyugalom, biztonság és szeretet szabad asylumává avatta a vonagló Európa kö­zepén. A vikingvérü normannok skandináv utódai a leginten­zivebben teszik magukévá Coménius tanítását, hogy az emberiség állapotában javulás csakis a nép minden rétegére ki­terjedő nevelés utján érhető el. Meunier Belgiumja a leg­lenyűgözőbb benyomásokat nyújtja az emberi munkaaka­ratnak csodákat fejlesztő ere­jéről, az emberi teljesítőké­pességről, munkabírásról, ipar­ról, termelésről. A tengerrel örökös életvesze­delmes harcban álló tulipános Hollandiának derék paraszt­jai és ügyes kereskedői nagy­szerű szabadságharcaikkal, egyetemeikkel, vallásszabadsá­gukkal és festőmüvészetükkel az örök emberi küzdelem fel­séges képeit és e küzdelemnek el nem maradható eredményeit példázták és példázzák. Az egészséges, józan élet dicsérete a leghosszabb életű emberek földje: Bulgária. Erdő, mező, kert és szán­óföld az egész föidje, egész­séges paraszt népességének bizonyára hivatása lesz még a Balkán rendjének kialakulásá­ban. Kedves rokonaink: a finnek az ő ködös, havas, jeges ha zájukban a költészetnek s a dal­nak uj Hellasát teremtik meg. Aliétszeresen tagozott, vér- áztwra földjében mártírokat pihentetOéJSengyelország, min­den jágüzódása ellenére is megőrizte népegységét; esz- rnég^i szabadságszeretete Kos citískót az amerikai szabadság- harcokba, Bem apót hozzánk küldi; fehér sasa százados elnyomatások után most újra szárnyrakap és indul felfelé : az eleven, diadalmas élet magaslatára. Ha csak száz évre szólóan is, de fényes világbirodalmat teremtettek a régi Ibéria né­pei, az újkor argonautái: a spanyolok és portugálok is. De Vogüe a múlt század nyolcvanas éveiben csodás megsejtéssel úgy látta, mintha a tétova lelkek fehér birodal­mában: Oroszországban a tör­ténelem egy terepet tartott volna fenn magának gyökeres kísérletek számára. Talán eb­ben is hivatás rejlik, de a jövőbe nem láthatunk... A nemzetek Vezére nem siet, malmai lassan őrölnek. Amikor azonban az emberi egyén az ő lustrumát végzi, nem szabad beérnie az ő legegyénibb szempontjaival, hanem egyúttal azt is meg kell vizsgálnia, vájjon — egyéni szféráján túl -- miként teljesítette kötességeit azzal a nagy egésszel szemben is, amelynek ő csupán atomnyi része: nemzetével szemben, mert hiszen az egyes egyének által és azokon keresztül szü­letik meg az az élő lelki valóság, amelyet nemzeti lel­kiismeretnek mondunk. Ennek a vizsgálatnak pedig leginkább kéznélfekvő útja és módja az olyan eljárás, amely- lyel azt igyekezünk megálla­pítani, hogy nemzeti géniu­szunknak kitevőit miként hasz­náltuk fel, azokkal miként éltünk s Így nemzetünk isteni rendeltetését mennyiben moz­dítottuk elő. Úgy véljük, a magyar nemzet lelkiismerete nagy egé­szében véve tiszta lehet. Tiszta lehet az utolsó ezredév legnagyobb bűnének: a világ­háborúnak előidézése tekin­tetében is. Hiszen ma már a történetiró megállapítása az, hogy „mi a háborút nem kívántuk, érette semmi go­noszát el nem követtünk, és hogy mégis belekerültünk, ez a mi ezeréves fejlődésünk­nek, Középeurópa ezeréves konstrukciójának, a német és magyar egymásrautaltságának volt a természetes s adott pillanatban ki nem kerülhető következése. Az összerobbanó két világ közt nem volt többé választásunk: összes antecedentiáink a német ha­talom szövetségesévé tettek, német monarchiának részét képeztük négyszáz év óta, az uj német császárságnak évtizedeken át barátai voltunk és ha ezen történeti, tehát a mi bölcsességünkből meg nem változtatható viszonylatból a veszély percében hirtelen ki is léptünk volna, ezt csak a másik fél, a szláv világ, a szerb—orosz—cseh imperializ­musok előtti meghódolás árán tehettük volna, amiből előbb- utóbb ugyanaz következett volna be, ami a vesztes Há­borúból : az ország felosztása és nemzeti rabság.“ Eg*3T8© szám ér» lO fillér,

Next

/
Thumbnails
Contents