Zemplén, 1930. január-június (61. évfolyam, 1-46. szám)

1930-01-01 / 1. szám

2. oldal. ZEMPLÉN 1930 január 1. Es a legnyugodtabb lélek kel állhatjuk ki az arra irá­nyuló önvizsgálatot is, hogy miként használtuk fel nemzeti géniuszunk kincseit: a magyar hűséget, a magyar becsületes­séget, a magyar vitézséget, párját ritkító államalkotó ké­pességünket, az egyetemes emberi művelődés iránti ér­zékünket, más fajtájú és más nyelvű honfitársainkkal szem­ben tánusitott méltányossá­gunkat, fajunk mindmegannyi nemes vonását,népünknemzeti és világtörténeti hivatása szol­gálatában. Hogy mégis a világhábo­rúban hozott tengernyi fáj­dalmas véráldozatunk után- néhány nap alatt évszázadokkal összezsugorodtunk, nagyjában ugyan arra a területre, amelyet a hét magyar törzs ezer évvel ezelőtt megszállott, hogy min­den létfeltételünktől egyszerre megfosztanunk, hogy négy- felől megraboltatván, csonka törzsünk az ebek harmincad- jára vettetett: mindez csak azt bizonyítja ismét, hogy: parva sapientia regitur mundus. Mai sorsunkban, vigaszta­lannak látszó gyötrődésünk­ben önként felvetődik a ret­tentő kérdés: a nemzeti halál kérdése is. A történet könyvében való futólagos lapozgatás megmu­tatja, hogy államok is meg­halhatnak. A világot uraló (Róma em­lékeit mélyen lent, a modern város Fórumának földjében, egy olyan nép ássa ki, amely — sokszoros vérkeveredések révén — szivében és egész benső valójában mássá lett. Elenyészett Róma, de el­enyészett utolsó időiben leg­jobban rettegett ellensége: a vandálok népe is, államaival együtt, az egyetlen Andalúzia — nevét kivéve. Hová lett az egyetemes uralomra törő római szent birodalom ? Hová lettek Mon- tetumának és az inkák né­pének magas kultúrájú álla­mai? Hová lett a móroknak az Alhambra körüli fényes múltú birodalma ? A világtörténelem nagy te­metőjében bemohosodott sír­kövek szólanak arról, hogy az államoknak is végig kell járniok azt az utat, amelytől az emberek sem kiméltettek meg. Áz állam halálának szörnyű kérdése azután akkor válik igazán gyötrővé, ha azt úgy tesszük fel, vájjon kell is e meghalniok az államoknak? Vájjon csupán egy meghatá­rozott mértékű életerő és élettartam van-e számukra kimérve, úgy hogy pályafu­tásuk bevégeztével ismét porba kell szükségképpen hullámok? A történelem azt tanítja, hogy nem minden veszett még el véglegesen akkor, ha — állami létének elvesztése után is — tovább él a nemzet. Az állam itt esetlegesebb, a nemzet mélyebb valóju lénynek tűnik elő. Csupán egy eset van, amelyben az államra nézve minden remény­nek vége van: ez a nemzet halála és mig az államiság halála csupán : »szellemi ha­lál* a feltámadásra való re ménységgel, addig a nemzet halála: testi halál is, amely örökre szól. És ehelyütt mérhetetlen je­lentőségű annak a felismerése, hogy minden állam élete leg­végül is az őt alkotó egye- dek kezében van s azoknak hatalmában áll, hogy őt erő­sítsék vagy gyengítsék, hogy életét meghosszabbítsák, vagy meg is rövidítsék. Ennek a gondolatnak, en­nek az igazságnak kell áthat­nia minden magyar lelket s ezt a felismerést minden ma­gyar elme és kar áldozatos munkájának kell követnie, hogy beteljék még egyszer a magyar igazság. Be is fog az teljesedni, hiszen „az igazság gyémánt­hoz hasonló — mondja Goethe, -- amelynek sugarai nemcsak egy irányban terjednek ki, hanem sokfelé.“ Igazságunk megvalósításá­nak egyetlen eszköze az ál­dozatos munka úgy innen, mint túl a trianoni papiros­határokon. Történetiró figyelmeztet arra, hogy nemzeti voltunkat a cseh, szerb, oláh államnak kiszámított és semmitől visz- sza nem riadó elnyomó rend­szerével szemben fenntartani, olyan feladat, mely a magyar­ságtól szinte soha nem látott erőfeszítéseket s ezekben ál­landóságot, soha ki nem fá- radást követel. Elsősorban attól a magyarságtól, amely idegen uralom alatt él. A Csonkamagyarországból künn­szakadt magyarságnak — minden irredentisztikus han­gulat mellett is — a saját lábán kell megállania, saját gazdasági, társadalmi és szel lemi kultúrát ;kell alkotnia, külön középpontokkal, me­lyeknek a leszakadt magyar talajból kell kinőniök, Prá­gától és Bukaresttől, de egy­úttal Budapesttől is függetle­nül, földszagu, autochton kul­túra módjára. Amint az er­délyi lélek is csak úgy tudta megőrizni magyarságát a két­száz éves török uralom alatt, a többi magyartól elszakadtan, hogy a régi magyartól diffe­renciálódott és saját földjéből uj hajtásokat bocsátott ki: hasonlóképpen uj magyar életnek, tartalomban és for­mában a régitől különböző­nek, de gyökeresen magyar­nak kell cseh, oláh, szerb földön kihajtania. Megszállott területeink magyarsága csak igy őrizheti meg nemzetisé­gét addig a változásig, mely­nek előbb-utóbb be kell kö­vetkeznie, mert hisz a béke- szerződések nem örökéletüek, a künnszakadt magyar csak úgy maradhat magyar, ha hosszú, évtizedes, tán nem­zedékeken át tartó idegen ura­lomra rendezkedik be és nem adja át magát a gyors válto­zás, a hirtelen hazakerülés reményében az ősi illúziók­nak és üres kesergésnek. És ugyancsak az ő feladata lesz a régi Magyarországról, lesza­kadt idegen nemzetiségekkel a kontaktust fenntartania, avagy újra helyreállítania, mert a békekényszer lazulása idején ettől, az elszakadt ma­gyarok és az illető nemzeti­ségek közti viszony minémü- ségétől fog sokban függni a régi állam helyreállítása. Itthonmaradt magyarságunk­ra, elsősorban pedig annak is hivatott vezetőire az a nem- kevésbbé nagy feladat vár, hogy állami intézményeinket és életünket — a faji géniu­szunk törte csapásokon — úgy építsék ki, hogy majdan hazatérő véreink az eddiginél is szebb és boldogabb hazát találjanak. Hiszen az oly büsz­kén emlegetett nemzeti gé­niuszunk legelsősorban intéz­ményeinkben nyer eleven életet s maga az öntudatos hazaszeretet sem egyéb, mint a nemzeti intézmények meg­becsülése és szeretete. Feltámadási reményünket pedig egyebeken kívül erőssé és biztossá teheti annak a meggondolása is, hogy ke- resztreíeszitőink csupa olyan nép, amelyeknél például nem­zeti géniuszról ozólani való­ságos blaszfémiának tűnik fel. Noha a csehek a cseh föl­det már — a mi honfoglalá­sunkat háromszáz esztendő­vel megelőzve — a VI. szá zadtól fogva lakják, noha — a mi hazánk földrajzi egysé­gét kivéve -- egyetlen euró­pai ország sem mutatja a centripetális erőknek olyan összeállítását, mint Csehország: mindazonáltal ez az állam egészen a mai napig soha­sem volt erős és népe sem volt sohasem egységes. Történeti múlt nélkül való, vegetativ életet élő, kulturát- lan, tudománytalan, ipar nél­kül szűkölködő szántó-vető aSINGER VtKRÓC&EK sstaui A LEOtdfOBSüAK ! és tolvaj kereskedő cincárok tanyája volt még nem régen Románia, amely nevét is csak alig hetven éve kapta. A bal­káni háborúk és a világháború zsákmányhulladékából táplálta fel magát Románia micá-ból Románia Máré-vk. Király- és trónvárományos- gyilkolásokban nevelődött bal­káni tempóban vált Szerbiából Jugoszlávia és ma is Európa örökös veszedelme: a leg­balkánibb Balkán. Az pedig, hogy Ausztria — számtalan és testéről azóta levált tartományával egyetem­ben, valamint Magyarország­gal való uniójában — a du­nai medence rendező hatalma volt: ez történetföldrajzi szüksé­gesség lehetett, amely történeti misszióját azonban betöltvén, életképtelenné vált, céljavesz- tett koldussá, amely maga sem tudja, hogy csendes elvérzés lesz-e vége, avagy az An­schluss karjaiban kezdjen-e uj életet, avagy éppen a mindig nyitott szájú cseh oroszlánnak dobja-e oda magát végső falatul. Hogy pedig a várva-várt változást a tragédiákból isme­retes gyorsfordulat fogja-e meghozni, avagy a nem siető Isten lassan érleli-e majd azt meg az idők ködméhében: valóban nem tudhatjuk. Hogy megrablóinkon tel­jesedik-e be a mérhetetlen falánkság kétes értékű ado­mányának átka, avagy a nagy nemzetek szunnyadó lelkiisme­rete fog-e felébredni: nem jósolhatjuk meg. Feljegyezték, hogy amikor a menekült Krüger elnök Európa földjére lépett, az egyik francia újság őt ezek­kel a szavakkal köszöntötte: „Pardon pour V Európe“, bo­csáss meg nekünk, hogy kö­rülményeink nyomása alatt nem voltunk képesek azt tenni, amit akartunk és amit kellett volna tennünk. Lehetséges, hogy egy napon a föld hatalmasai megszégye- nülten szólnak majd Hungá­riához: „ Pardon pour V Eu­rópe„. Nem tudtuk, hogy mit cselekedünk! A bizonyos, '^csupán a be­teljesülése időpontjában bi­zonytalan sorsfordulatig tehát törekedjünk, fáradozzunk! ,Aki törekedve fáradoz, Annak virul a váltság éneklik az angyalok, maguk­kal ragadván Faust halhatat­lan részét. „Ezekben a so­rokban, mondja Goethe, meg­van a kulcsa Faust megvál­tásának. “ Mereskovszki úgy véli, hogy ez talán az egész Nyugat Európa megváltásának a kulcsa. Hozzátehetjük, hog; bizonyosan egyetlen kulcsa

Next

/
Thumbnails
Contents