Zemplén, 1929. július-december (60. évfolyam, 46-86. szám)

1929-07-03 / 46. szám

1929 julius 3. ZEMPLÉN 3. olda lyása az újhelyi társadalmi és ka­ritativ munkák érdekeltségén kí­vül abban leli magyarázatát, hogy Széli Józsefné főispánná hazaér­kezésétől egész Zemplén és Abauj tanítósága befejezését reméli az újhelyi tanítói üdülőház ügyének. A nyaralótelep ugyanis, amelyet Széli Józsefné főispánná kezde­ményezésére és agitációjára vásá­rolt meg a kincstár a zempléni és abauji tanítóság részére — éppen a főispánné távolléte folytán nem volt ezideig üzembe helyezhető­HIEEH. — Személyi hir. A kor­mányzó Sennyey Miklós báró földbirtokosnak, a Bodrogközi Ti- szaszabályozó Társulat miniszteri biztosának a Bodrogközi árvéde­kezésében kifejtett fáradhatatlan és eredményes munkássága elis­meréséül a II. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta. — Görgey István dr. országgyűlési képviselő politikai és gazdasági tárgyalásokra Bécsbe és Berlinbe utazott, ahonnan csak szeptember közepén fog haza érkezni. — Megírni nit a gyermek nyaraltat^«. A Széli jószefné főispánné és Bernáth Aladár al­ispán által vezetett fővárosi-sátor­aljaújhelyi gyermek nyaraltatási csere akció a gondos előkészítés után, amelyet Matyasovszky Kál­mán vm. főjegyző és Eszrényi Zoltán vm. irodatiszt hajtottak végre, ma este fogja elérni meg­valósulását, amikor is a 100 pesti gyerek megérkezik Sátoraljaúj­helybe. A zempléniek közül az 5 hetes külföldi tanulmányútra a múlt hó 23-án indult el 6 gyerek (5 újhelyi, 1 vidéki); a 4 hetes budai nyaralásra 28-án ment el 54 gyerek (38 újhelyi, 16 vidéki) és az 1 hetes pesti tanulmányi kirándulásra ugyanakkor 50 gye­rek (45 újhelyi, 5 vidéki) utazott el. — Doktorrá avatás Cson­tos Ödön zemplénagárdi birto­kost junius hó 22-én a budapesti egyetem jogi karán doktorrá avatták. — Blumenfeld Ernő sá­toraljaújhelyi lakost a szegedi Ferenc József tudományegyetemen a jogtudományok doktorává avat­ták. — műsoros est ülésén. A Bodrogközi Kultur egyesület julius 7-én este a ricsei hősök emlékszobra javára tánccal egy- kötött műsoros estét rendez az uj és régi iskola tantermeiben. Az érdeklődőknek ifj. Kántor Ferenc szolgál felvilágosítással. — A zempléni és aba- njl tanítók üdülése a sátor­aljaújhelyi kies fekvésű Kovács­villában — habár egyszerű kere­tek között is — de már az idén kezdetét veszi. Napi ellátás 3 P. írásbeli jelentkezések az újhelyi Mansz elnökségéhez intézendők. Tanítók jelentkezése hiányában Mansz-tagok is igénybe vehetik az üdülőt. — Agy- és szivérelme- szesedésben szenvedő egyé­neknek a természetes „Ferenc József“ keserüviz megbecsülhetet­len szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távo­lítja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Fe­renc József viz szmos félol­dali hüdésben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s igy nagy megkönnyebülést okozott. Kap­ható gyógyszertárakban, drogéri­ákban és füszerüzletekben. — Ösztöndíjas kitünte­tés egy sótoraljaujhelyi szobrászművésznek. A fővá­ros iparművészeti bizottsága hét­fői ülésén döntött egy iparművé­szeti főiskolai hallgató részére létesített ösztöndíj sorsáról. A bi­zottság egyhangú ítélete folytán Kaltenbach István nyerte el a fővárosi ösztöndíjat, mely ese • mény sark pontját képezi ama sikereket ígérő pályának, mely a tehetséges ifjú művész előtt most nyílt meg. — A lüausz paplan tan­folyama tovább működik a Rákóczi utón a Diana-kert mel­letti szakorvosi rendelőben. A munkák ide küldendők. — Halálozás Stercz Jenő helybeli borbély és fodrászmestei junius hó 28-án, 55 éves korá­ban szivszélhüdésben elhunyt. Te­metése a köztemető halottas há­zából másnap, szombaton ment végbe iparostársainak nagy rész­véte mellett. Elhunytét hosszabb idő óta betegen fekvő neje gyá­szolja. — Détéri Borbás Béla Máv. főintéző f. hó 1-én, életé­nek 55-ik, házasságának 16-ik évében hosszas szenvedés után Ujdiósgyőrben elhunyt. Borbás Géza helybeli rendőrkapitány test­vérbátyját gyászolja az elhunyt­ban. — Kertész Ármin nyug. ál­lampénztári főtanácsos, a helybeli izr. kórház gondnoka junius hó 30-án, 60 éves korában, tüdő- gyuladásban elhunyt. Julius 1-én végbement temetésén a kir. pénz­ügyigazgatóság tisztviselőkara tes­tületileg vett részt. — UJüágárverég. A Kossuth Kaszinó vezetősége csütörtök d. u. 6 órakor bocsátja árverés alá félévre a honi és külföldi napi, illetve heti (képes) lapokat. — Kény szer egyezségi el­járások. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék junius hó 27-én meg­indította a csődönkivüli kényszer« egyezségi eljárást Friedmann Jenő helybeli rőfős és divatáru keres­kedő ellen. Vagyonfelügyelő Dr. Bajusz Ernő ügyvéd. Követelések bejelentésének határideje julius 17. — Mauks Árpád autóbusz- üzemtulajdonos ellen junius 29-én Vagyonfelügyelő Dr. Malártsik György ügyvéd. Követelések be­jelentésének határideje julius hó 15-én. a SINGER VARRÓGÉPEK Mása A LEGJOBBAK ! ■ — Dalárdáink szereplése Debrecenben. Az Országos Dalos Szövetség rendezésében Péter Pál napján Debrecenben 209 dalárda között lefolyt orszá­gos dalos versenyen Sátoraljaúj­helyt két dalárda képviselte. Az Ipartestületi Dalárda 39 taggal Lipcsey Tivadar karnagy vezény­lete alatt a népdal csoportban versenyzett 65 dalárdával szem­ben és dicséretes teljesítményével mint nyolcadik érdemelte ki a Dalos Szövetség emlékserlegét. A Lavotta Polgári Dalkör pedig 18 nő és 20 férfi tagból álló vegyes­karával Szappanos Imre karnagy vezetésével a vegyeskari csoport­ban 12 versenyző ellen indult és a nyolc díjazott dalárda közül a hatodik lett. — Építési versenytár­gyalási hirdetmény. A sá­toraljaújhelyi m. kir. államépité- szeti hivatal a sátoraljaújhelyi me­gyeházának udvarán építendő uti- gözhengerszin építési munkálata­inak biztosítása céljából nyilvá­nos versenytárgyalást hirdetett. A pályázati határidő 1929. évi julius hó 17-én d. e. 10 órakor. — Halálozás. Ifj. Bobik Pál helybeli kereskedő f. hó 1-én, 30 éves korában meghalt. — A szóke nónek átlag 140.000, a vörösnek 88.000 haj­szála van. A haj fényét és egész­ségét a hajfaggyuban lévő choles- terinnek köszöni. Ezen fontos anyag hiánya hajhullást, korpáso- dást és más hajbetegségeket idéz elő. Ilyen esetekben a Trilysin ezen fontos cholesterint tartalmazó biologikus hajápoló nélkülözhetet­len Trilysin beszerezhető gyógy­szertárakban, drogériákban és ilat- szertárakban. Tudományos ismer­tetést költségmentesen küld „Phar- matechnika“ Budapest, V. Rudolf- tér 1. — Szülésznői gyakorlat megkezdése Klein Józsefné Árpád ucca 20. szám alatti lakos a pécsi szülészeti klini­kán oklevelét megszerezve szü lésznői gyakorlatát megkezdte — Nyilvános elszámolás. A Népkonyha javára junius hó 3-án tartott Népünnepély alkalmá­val felülfizettek és adományokat adtak: gróf Berthold Kázmér 17 P, Páyer Ferenc és gróf Széche- nyi-Wolkenstein Ernőné 12—12 P, báró Harkányi János 100 P, Meczner Tiborné, özv. Lányi Je- nőné, Meczner Józsefné, Szoller Aladárné, Bernáth Béláné 5 —5 P, Lehoczky Sándorné, dr. Prihoda Lászlóné. özv. Juhász Jenőné, Deák Andorné 5—5 P, dr. Grosz Dezsőné, Hönsch Gyuláné, Neu- wirt Györgyné, Fogler Oszkárné, Izsépy Tihamérné, Matyasovszky Kálmánná, dr. Nyomárkay Ödönné, Olchvary Dezsőné, Eszter Józsefné, Taugner Józsefné, Orbán Kál­mánná 4—4 P, Szy Dénesné, Wagányi Ferencné, Linberger Ist­vánná, Nagy Kálmánná, özv. Fuchs Mórné, Heidrich Zoltánná Szirmay Istvánné, Szentgyörgyi Gézáné, dr. Madzsar Károlyné) Ilkovits Endréné, Petreczky Je­nőné, Molnár Gyuláné, Tóth Ala- josné, Zboray Károlyné, Fugert Frigyesné, Czékus Istvánné 3—3 P, Kaltenbach Rezsőné, Damja- novits Ágostonná, dr. Davidovics Jenőné, Schwitzer Mária, Réz Gyuláné, Szeniczey Ödönné, Vil- kovszky Kálmánné, dr. Burger Jakabné, dr. Fuchs Emilné, dr. Csizy Béláné, Göndör Hermanné, Vértesi Zsigmondné, Szegő Sán­dorné, dr. lsépy Istvánné, dr. Ke­rekes Lajosné. Tóth Elekné, Kiss Gáborné, dr. Smoczer Györgyné, Dómján Elekné, özv. Kanta Jó­zsefné, Ulrich Nándorné, Zadonyi Miklósné, Koós Gyuláné, Manó Ferencné, Fenyő Józsefné, dr. Stern Árminná, Füzeséry Sán­dorné 2—2 P, özv. Nagy Bar- náné 5 P, Galambos Béláné 5P, dr. Kovaliczky Elekné, 10 P. dr. Dubay Istvánné 4 P, dr. Gaál Barnáné 4 P, dr. Chudovszky Móricné, 15 P, Eperjessy Fe­rencné 3 P, Stépán Sándorné 1 P, özv. Szentelyné 2 P, Prihoda Józsefné 1 P, dr. Hornyay Bé­láné 2 P, Lindenberger Lajosné 2 P, Adriányi Béláné 1 P, Szesz- lér Ödönné 4 P, dr. Gaál Jenőné 1 P, vitéz Bárczy Miklósné 1 P, Bobkó Sándorné 1 P. (Folytatjuk.) Gulyás Menyhért színigazgató junius 29-én az uj színházban megkezdte hat hetes színi szezonját. A bemutatkozás a közönség nagy érdeklődése mellett folyt le, ami­nek egyik leghathatósabb előse- gitője az volt, hogy a helyárakat mérsékelt összegekben állapították meg. A régi páholybérlők mond­hatni teljesen elmaradtak ugyan, azonban a földszinten megszapo­rodott a bérlők száma, úgy, hogy minden gazdasági depresszió da­cára remélni lehet a társulat anyagi boldogulását, hacsak tel­jesítménye ki fogja elégíteni az igényeket. Az első előadáson az operett­együttes mutatkozott be Szilágyi —Zerkovitz Eltörött a hegedűm cimü operettjében. Az előadást a közönség nagy tetszéssel fogadta es a telt ház nem fukarkodott tetszése nyilvánításában sem. Kü­lönösen nagyon hálásnak mutat­kozott az a réteg, amely eddig a magas helyárak miatt csak szór­ványosan járt színházba. Ennél a pontnál feltétlenül elismerést ér­demel a színház jegyár politikája, amennyiben jó üzletet is csinál mérsékelt jegyáraival, de egyben kulturmunkát is végez,amikor a ren­delkezésére álló eszközökkel mi­nél nagyobb tömegek elől igyek­szik elhárítani a szinházbajárás akadályait. A bemutatkozó előadás külön­ben csak hosszú felvonásközeivel hivott ki maga ellen kritikát, ami­nek ugyan teljesen elfogadható magyarázata a színpad befejezet­len megépitettsége. Ezt azonban a rendezés kell, hogy minél in­kább kiküszöbölje a gyorsaságá­val, mert az éjfél felé végződő előadások előreláthatóan sokakat el fognak idegeníteni a színháztól.

Next

/
Thumbnails
Contents