Zemplén, 1929. július-december (60. évfolyam, 46-86. szám)

1929-07-03 / 46. szám

2. oldal ZEMPLÉN 1929 július 3. dai plébános, aki plébániájá­nak két községében, Takta- harkányban és Taktaszadán egyszerre két iskolát és két tanítói lakást építtetett. Ezek­nek a megáldását ünnepelte a két község kát. lakossága junius 29-én, Péter Pál nap­ján. Az ünnepélyre hivatalos vendégeket: Vasskó Józseí pápai kamarást, Petreezky Jenő kir. tanfelügyelőt, Gosztonyi István főszolgabirót, Braun László esperest a taktaharká- nyi állomáson a község in­telligenciájának élén Neumann Lajos községi jegyző üdvö­zölte. A kocsisort lovas leven­ték magyar ruhás csapata ki­sérte a községbe. Az ünne­pély szent-misével kezdődött. A szentbeszédet Braun László esperes tartotta. A katoliciz­mus átfogó kulturtevékenysé- géről, a valláserkölcsi és ha­zafias szellemben való iskolai nevelés fontosságáról beszélt ékesszólóan, meggyőző erő­vel. Hálával emlékezett meg a mai kormányzatról s gróf Klebelsberg Kunó miniszterről, aki a hitvallásos iskolák hive s azokat céljaikban támogatja. Istentisztelet után megáldotta a szépen berendezett tanter­met és a tanítói lakást. Taktaharkányból a hivata­los bizottság az elöljáróság, az iskolaszék és a helybeli intelligencia tagjaival kiegé­szülve, Taktaszadára ment. E község határában Magyar Miklós jegyző üdvözölte a vendégeket s a kíséretet a taktaszadai lovas leventék vet­ték át. A plébánián közebéd volt, amelyen a már megnevezet­teken kívül Füzesséry Károly legyesbényei plébános, Takács Béla földbirtokos, Schissler Andor intéző, dr. Fenyves Aladár körorvos, Korcsmám János, László István, Neumann Lajos és Magyar Miklós közs. jegyzők, Heine Ernő máv- tiszt, vitéz Fonyó Jenő cukor, gyári tisztv., Tóth József épí­tés, Taktaharkány és Takta- szada iskolaszéki tagjai s alól- irott vettek részt. A vendégeket szeretettel üdvözölte a szives házigazda: dr. Szén József. Ecsetelte a kát. egyház évezredes polgá- riasitó kulturmunkáját, ame­lyen az egész mai kultúra alapszik. Hálával és köszö­nettel üdvözölte gróf Klebels­berg Kunó kultuszminisztert, aki a két iskola építésére na­gyobb segélyt adott. Üdvö­zölte Páyer Ferenc főpásztort, aki gyengélkedése miatt nem jelenhetett meg az ünnepélyen. Üdvözölte Braun Lászlót, Vasskő Józsefet, Petreczky Jenő kir. tanfelügyelőt, aki­nek igazságérzete, méltányos­sága lényegesen hozzájárult az iskolaépítés sikeréhez ; üd­vözölte Gosztonyi István fő­szolgabirót és Korcsmáros János volt taktaharkányi, most hernádnémetii községi jegy­zőt, aki önzetlen munkássá­gával oly kiválóan előmozdí­totta, előkészítette az iskola­építés ügyét. Ezután Braun László espe­res emelkedett szólásra. Ki­emelte dr. Szén József plébá­nos érdemeit, aki a lelkiisme­retesen teljesített kötelességen felül is sokat dolgozik, fárad. Nem régen uj templomot építtetett, most egyszerre két iskolát. Apostoli lendülettel dolgozott, példaképül állhat az egész egyházmegye pap­sága előtt, mert alkotni tud. Vasskő József pápai kama­rás igen szép beszédben a két község iskolaszéki tagjait s a kát. híveket üdvözölte. Ezután az iskolába vonul­tak. Itt nagy közönség gyűlt egybe, akik közt ott voltak: Takács Béláné, Schissler An­Sátoraljaujhely, jun. 29 A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület a Gazdasági Felügyelő­ség támogatásával 1923 óta éven­ként rendezni szokott dijazásos állatkiállitását ezidén Sátoraljaúj­helyen tartotta meg Péter Pál nap­ján. A kiállítás megkapóan szép eredménnyel jutalmazta azt a nem­zetgazdasági szempontból felbe­csülhetetlen, céltudatos és kitartó munkát, amit a Maillot Nándor báró elnöklete alatt működő Egye­sület, illetve Mezőgazdasági Osz­tálya folytat Waldbott Frigyes báró osztályelnök odaadó irányítása alatt. A kiállításon bemutatott ló és szarvasmarha állomány a szakér­tők szerint már országos viszony­latban is kitűnő volt, a felhajtott létszám pedig elérte a hatszázat. A minőség és mennyiség tehát egyaránt biztató Ígéret arra nézve, hogy ha Waldbott Frigyes báró vezetésével a vármegye állatte­nyésztésének ügye az eddigi lel­kesedéssel fog tovább ápoltatni, akkor Zemplén mezőgazdasági ál­latállománya már néhány év múlva teljesen versenyképes lesz az or­szágban. A kiállítást Maillot Nándor báró elnök nyitotta meg a nagyszámú és válogatott közönség elétt. Széli József főispán, Bernáth Aladár alispán és Orbán Kálmán dr. pol­gármester vezetésével ott volt a vármegye és város vezetősége, a vármegye birtokosai igen nagy számban, továbbá a minisztériumok 1 dómé, Magyar Miklósné, vitéz Fonyó Jenőné, Tarján Ibolya stb. stb. Vasskó József esperes meg­nyitó beszéde után Braun László megáldotta a tanter­met és tanítói lakást, majd klasszikus részletekben bővel­kedő beszédet intézett az ün­neplő közönséghez, kifejtve a magyar, hitvallásos kát. is­kola fontosságát, amely évez­redes szilárd alapokon állva, nevelője a valláserkölcsnek és hazaszeretetnek. Buzdította a híveket az iskolaügy további áldozatos támogatására, az Is­ten áldását kérte az iskolára s a hívekre. Az ünnepélyt igen ked­vessé, bensőségessé tette az iskolásgyermekek szereplése. Énekszámaik, szavalataik, a bemutatott kis alkalmi gyer- mekszindarab és magyar tánc Egey Matild tanítónő és Kos­sárik Kelemen tanitó lelkiis­meretes előkészítő munkáját dicsérik. és országos érdekképviseletek ki­küldöttei. így a földmivelésügyi minisztériumot Békéssy Jenő min. tanácsos, a Falu Szövetséget Nagy Sándor dr. igazgató és a Tisza- jobbparti Mezőgazdasági Kamarát Póka József főtitkár képviselte. A honvédelmi minisztérium részérő1 népes tiszti küldöttség jelent meg a kiállításon, amelynek ló­anyagából azután vásárolt is. A kiállítás sikerét és a tenyész­tők érdeklődését a rendezőség lelkes agitációján és fáradozásán kivül nagy mériékben elősegítette az, hogy a díjazásokra jelentős összeget osztottak szét, nevezete­sen 1600 P készpénzzel és 900 P értékű mezőgazdasági felszerelési cikkek, éremmel jutalmazták az arra érdemes tenyésztőket. A dijak adományozásában Bernáth Aladár alispán megértő támogatása foly­tán Zemplénvármegye, továbbá a honvédelmi és földmivelésügyi minisztérium, Károlyi László gróf, a Mezőgazdasági Kamara és a szerencsi cukorgyár jártak elől jó példával; mig a Gazdasági Egye­sület a rendezés költségeit, vala­mint a kiosztott oklevelek és ér­mek árát fedezte. A díjazás részletes eredménye: Kanca: I. Turay Lajos Bodrog- halász 80 P. II. Holovenko János Felsőberecki 60 P. III. Tokár Béla Hosszuláz 40 P. — Kancacsikó-. Díszoklevél: Jászóvári prépostság. I. Pisztro András Vily 50 P. II. Fuchs Jenő Sátoraljaújhely 40 P. III. Tóth Pál Felsőberecki 30 P. — Magyar tehén: II. Rehor Fe­Kneiszl Emil. Zemplén Id és szarvasmarha állományának roha­mos fejlüdését bizonyította a Gazdasági Egyesület ez évi kiállítása renc Vajdácska 60 P. III. Havrilla János Sárospatak 40 P. — Ma­gyar üsző: I. Várady András Vaj­dácska, ezüst óra lánccal. II. Szabó Sándor Bodroghalász 30 P. III. Tar János Bodroghalom 20 P. — Nyugati tehén: I. ifj. Rusznyák Miklós Regmec 80 P. II. Kobra János Sátoraljaújhely 60 P. III. Szoták Mihály Becsked 40 P. — Nyugati üsző: I. Csordás Jánosné Sárospatak 40 P. II. Vass Pál Sátoraljaújhely 30 P. III. Leskó József Bodroghalász 20 P. — Köz- tenyésztésü magyar bika: I. Karos 80 P. II. Sárospatak 60 P. III. Vajdácska 40 P. — Magántenyész- tésü magyar bika: Oklevél: Ko­csis Mihály Bodroghalom. — Köz- tenyésztésü nyugati bika: I. Má­tyásháza 80 P. II. Felsőregmec 60 P. III. Alsóregmec 40 P. — Magántenyésztésü nyugati bika: Díszoklevél: Waldbott Frigyes báró Sátoraljaújhely, Sennyey Ist­ván báró Pácin és Schultz Aurél Vajdácska. — Ökörfogat: Nagy- dij: Kántor Mihály Alsóberecki, tizedesmérleg. \ I. Alsó Deutsch József Károlyfalva, eke. II. Feke János Alsóberecki, borona. III. ifj. Feke János Bodroghalom, arany­érem. fi betegségéből Jelgyógyult Széli Józsefné főispánná fogadtatása Sátorajaujhelyen Széli Józsefné főispánná, aki egy tragikus baleset következtében 3 hónapig g>ógykezeltette magát a fővárosban, csütörtökön este haza­érkezett Sátoraljaújhelybe. 1925 óta, amióta Széli József Zemplén főispáni székét elfoglalta, Sátor­aljaújhely társadalmának szociális és nemzeti irányú munkálkodásá­ban Széli Józsefné főispánná erős szociális érzékével mindenkor lel­kes vezető, irányitó szerepet vitt és visz, tehát a városban úgy a jótékonycélu szervezetek, mint gyámoltjaik nap-nap mellett a maguk kárának érezték a főispán- né sajnálatos távollétét. Hirtelen jött betegsége az eredménnyel biztató szociális munkák egész sorozatában okozott sokszor tel­jes fennakadást, minek folytán hazaérkezése túlnőtte a személyi hírek szokásos jelentőségét és a város társadalmi eseményévé fo­kozódott. Fogadására a pályaud­varon imponzáns tömegben jelen­tek meg tisztelői és hűséges név­telen munkatársai. A Mansz nevé­ben Emődy Lászlóné, a Szociális Misszió Társulat nevében özv. Hornyay Béláné és a Napközi Otthon egy kis gondozottja kö­szöntötték az érkező főispánnét. Az ünnepelt látható meghatott­sággal vette az őszinte szeretet megnyilvánulását és virágdiszes autón vonult a megyeházán lévő lakására. A fogadtatás szokatlanul nagy keretek közötti bensőséges lefo-

Next

/
Thumbnails
Contents