Zemplén, 1929. január-június (60. évfolyam, 1-45. szám)

1929-01-02 / 1. szám

2. oldal ZEMPLÉN Bírd láng Boldizsár a kirÉlyhelmeci aálasztá- herület egységes párti képviselőjelöltje JelOlő gyűlés Ricsén. — A választókerület egységes pártja egyhangú állásfoglalással döntötte el a jelölést. — Janka Károly az ellenjelölt. — Báró Láng jelölő iveit eddig 2500-an irták alá Wekerle Sándor pénzügyminisz­ter magasabb elvi politikai tekin­tetekből nem vállalhatta a király- helmeci választókerületben a je­löltséget, miután felsőházi tagságát kívánja megtartani. Igen nagy érdeklődés előzte meg azért a bodrogközi egységes párt múlt vasárnap d. u. 4 órára Ricsére összehívott gyűlését, mert ennek volt a feladata -• kiesvén a kombinációból a pénzügymi­niszter jelöltsége —, hogy a párt részéről képviselőt jelöljön. A délután 4 órára összehívott jelölő gyűlésen több mint 200 tagja jelent meg a királyhelmeci választókerület egységes pártjának, mely a gyűlés megnyitása után a legnagyobb sajnálattal vette tudo­másul a párt elnökének, Sennyey Miklós bárónak ezen tisztségéről való lemondását. Az igy megüre­sedett elnöki tisztségre a gyűlés ifj. grtf Mailáth Józsefet válasz­totta meg, aki az elnökséget el­fogadván, a továbbiakban már vezette a jelölő gyűlést, mely tel­jes egyhangúsággal báró Láng Boldizsár képviselőjelöltsége mellett foglalt állást. A képviselőjelöltet küldöttség hívta meg a közgyűlésre, aki ott megjelenvén, nagy vonásokban kifejtette programját azzal, hogy módjában lesz azt a választókö­zönség előtt részletesen is kifejteni. Amennyire a hangulatból már ma megállapítható, a választóke­rület polgársága megnyugvással látja az egységes párt döntését, melyet egyébként táviratilag jelen­tettek be a miniszterelnöknek és az országos pártelnökségnek. A hangulatra jellemző, hogy báró Láng jelölő iveit eddig 2500 vá­lasztó irta alá, ami arra vall, hogy a kerület választó közönsége, a közelmúlt eseményeit tekintve, br Láng Boldizsár személyét biztos garanciának tekintheti, hogy meg­választásával a kerület érdekei kiváló képviselőt nyernek, mert azok az életrajzi adatok, amelye­ket módunkban van itt közölni, egy olyan férfinak életpályáját foglalják egybe, aki már múltjá­nál fogva is predesztinálva van arra, hogy közéletünkben szerep­hez jusson : Báró Láng Boldizsár oly családból származik, amely Magyarország közéletében csaknem egy évszázadon át jelentős szerepet játszott. Láng nagyapja anyai ágon Horváth Boldizsár volt, aki már 1848- ban az országgyűlés tagja s 1867-ben Andrássy nagy kiegyezési minisztériumának neves igazságügyminisztere volt. Horváth Boldizsár volt az. aki Deák Ferenc és Andrássy Gyula gróf oldalán a kiegyezéssel kapcsolatos közjogi kérdések legfőbb in­tézője volt; mint igazságügy­miniszter ő vetette meg ha­zánkban a modern jogszol­gáltatás alapját s nevezetesen az ő nevéhez fűződik a köz- igazgatás és a jogszolgáltatás kettéválasztása, valamint a birói függetlenségnek törvény­ben lefektetett tételes biztosí­tása. Báró Láng Boldizsár atyja, báró Láng Lajos 1-878-tól 1919 ig, vagyis negyven éven át megszakítás nélkül ország­gyűlési képviselő volt. Ezen hosszú parlamenti pályafutása alatt több éven át a Ház al- elnöke, majd később m. kir. kereskedelmi miniszter s végre a háborút megelőző években a közös ügyek tárgyalására rendelt delegáció elnöke volt. Báró Láng Boldizsár 1877- ben született. Középiskoláit Budapesten végezte s ezután a katonai pályára lépett ; 1897-ben hadnaggyá nevez­tetett ki, majd a hadiiskola elvégzése után a vezérkarhoz került. Mint fiatal vezérkari százados néhai Ferencz József király katonai kabinetirodá­jába nyert beosztást, ahol ebben az időben — a hábo­rút közvetlenül megelőző évek­ben — még fiatal korban bő alkalma nyílt a régi Monar­chiának nemcsak katonai, de diplomáciai és belpolitikai vi­szonyaiba is mély bepillantást nyernie. A világháború kitö­résekor Láng a kassai had­testparancsnoksághoz vonult be szolgálattételre, ekkor már mint vezérkari őrnagy. Már 1914 augusztus végén és szeptember elején a lomaszowi ütközetben oly kiváló lélek- jelenetről és erélyről tett tanú­bizonyságot, hogy csakhamar a Vaskoronarenddel tüntették ki. ó volt az első vezérkari tiszt, aki ezen magas kitünte­tésben részesült oly időben, amikor a kitüntetéseket még nagyon fukar kézzel osztogat­ták. Láng később más pa­rancsnokságokhoz, majd a m. kir. honvédelmi miniszté­riumba került. Itt ő dolgozta ki az önálló magyar hadsereg tervezetét, amelynek létesíté­séért az ország évszázadokon át küzdött s amely tervezethez néhai Károly király hozzájá­rulását is sikerült kinyerni. A forradalom kitörésekor Láng visszavonult; katonai múltja és politikai összeköt­tetései miatt úgy ^árolyiék, mint Kun Béla és társai ül­döztetésének volt kitéve. Már 1919 év elején ellenforradalmi ténykedések címén letartóz­tatták, mig a bolsevizmus gyászos idejében teljes négy hónapot töltött a budapesti gyüjtőfogház egyik cellájában. A törvényes rend helyre­álltával - Láng ismét katonai szolgálatba lépett, mig 1919 késő őszén a Honvédelmi Minisztérium elnöki csoport- főnöke, majd 1920 elején a magyar Békedelegáció kato­nai szakértője lett. Mint ilyen mindent elkövetett, hogy az ellenségeink által ránk kény- szeritett békének katonai ha- tározmányai enyhittessenek. Párizsból visszatérve Láng ot a Kormányzó Ur Öfőmél- tósága katonai kabinetirodá­jának megszervezésével bízta meg s annak első főnökévé nevezte ki. Ezen állásában, amelyben közben ezredessé lépett elő, teljes két évig ma­radt meg oly időkben, ame lyek tekintve az állam szervei­nek, az országnak és a tár­sadalomnak szétzüllött voltát és teljes szervezetlenségét, hazánkra talán a legnehezeb­bek voltak. Láng szervező képességét és hazafias, kiváló tevékeny­ségét a főméltóságu Kormány­zó Ur magas kitüntetésekkel és egy igen meleghangú kéz­irattal ismerte el. 1922 tava­szán Láng ismét Párizsba ke­rült, mint az ottani m. kir. követség tanácsosa és kato­nai szakreferense. Ebben az állásában csaknem teljes hat évig maradt meg, közben tábornok, majd altábornagy ÚHIM ELLEN ÉLJEN! msgfojt ez az átkozott köhögés! Kapható gyógyszertárakban ás drogériákban 1 Egger mallpasz tills csakhamar meggyógyított! 1929 január 2 is lett. Uj diplomáciai beosz­tásában Lángnak alkalma nyí­lott nemcsak Franciaországot, Svájcot, Spanyolországot, Bel­giumot, Hollandiát és Olasz­országot is beutaznia, de fel­használta hosszas külföldi tartózkodását arra is, hogy a Nyugat számos vezető poli­tikusával és gazdasági életét nek vezetőjével megismerked­jék és egyrészt tájékozást nyer­jen a nagyhatalmak 1 külpoli­tikai és gazdasági céljairól és azokról az eszközökről, ame lyekkel ezen célokat elérni iparkodnak, másrészt hogy céltudatos, lehetőleg minél szélesebb rétegekre kiterjedő propagandával a külföld sze­me elé tárja azokat az égbe­kiáltó igazságtalanságokat, a- melyekkel Magyarországot a trianoni békével sújtották. — Láng külföldi tevékenységé­nek kézzelfogható gyümölcse a katonai ellenőrzés megszün­tetése volt, de kétségtelen, hogy a külföld Hazánk iránti hangulatának az utóbbi idők­ben észlelhető kedvező vál­tozásában Lángnak is része van. Lángot egyrészt már múltja, másrészt nevelése és családi tradíciói a politikai pályára predesztinálják. Katonai és külpolitikai, valamint szerve­zési téren elsőrendű szakem­ber, azonban nemcsak ezek­ben a kérdésekben, hanem a gazdasági kérdések terén is bő alkalma volt mélyreható betekintést nyernie azon szűk ségletekbe és lehetőségekbe, amelyek hazánk gazdasági viszonyainak jobbrafordulását elősegíteni vannak hivatva. * Báró Láng Boldizsár, figye­lemmel arra, hogy a január 15-ére kitűzött választás rövid határideje igen sürgető, rövi­desen megkezdi körutját a kerületben. A hivatalos jelölttel szemben Janka Károly lépett föl ugyancsak egységespárti programmal. 9 vidék rendje Irta: Dr. Sztranyavszky Sándor államtitkár. A közbiztonságnak és a társa­dalom rendjének konszolidáltsága az a hatalmas erkölcsi érték, amely a nemzetnek nemcsak belső életére és fejlődésére döntő je­lentőségű, hanem nemzetközi vi szonylatban is, a legnagyobb súllyal szerepel egy ország ér­tékének megítélésében. Ha Magyarországot ennek az erkölcsi értéknek súlyával tesz- sziik a nemzetek mérlegére, büszke öntudattal állapíthatjuk meg, hogy közbiztonságunk és társadalmi rendünk olyan bázison nyugszik, amely méltó helyet biztosit szá munkra a világ konszolidált nem­zeteinek sorában.

Next

/
Thumbnails
Contents