Zemplén, 1929. január-június (60. évfolyam, 1-45. szám)

1929-01-02 / 1. szám

ZEMPLÉN 3. oldal. Ezt a bázist közbiztonsági szer­veink komoly, céltudatos és fe­gyelmezett munkája vetette meg. Közbiztonsági szervezetünk két hatalmas oszlopa: a m. kir csen­dőrség és a m. kir. állami ren­dőrség azonos célkitűzésekkel és vállvetve munkálkodnak a kon­szolidáció és társadalmi rend fenn­tartása és megerősítése érdekében. Általában, a főváros szerint szokták megítélni egy ország közbiztonsági viszonyait, holott ez gyakran oly eltéréseket mu­tathat, mely az egész ország helyzete szempontjából irreális képet nyújt. A közbiztonsági helyzet objektív és helyes mérle­gelése nem kizárólag a főváros, hanem az egész ország, tehát a vidék konszolidációs állapotának figyelembevételén is kell, hogy nyugodjék. A vidék közbiztonsága, békéje és társadalmi rendje oly nagy- fontosságu tényezők, amelyeknek egy nemzet megítélésénél mind bel , mind pedig kül-politikai szempontból, döntő jelentőségük van. Szükséges azonban, hogy ennek a nagy jelentőségnek tu­data nemcsak a közbiztonság derék és legyelmezett katonáiban éljen, hanem áthassa a város, falu és tanya minden polgárát) aki hazája sorsát szivén viseli. Mert ne felejtsük, hogy minden egyes tünet ha még oly szórványos is amely a köz­rendet megbontja, vagy a társa­dalmi békét megzavarja: nemcsak az ország belső életét nyugtala­nítja, hanem ennek a nyugtalan­ságnak a küliöldőn is visszhangja támad és alkalmas arra, hogy egyrészt, ellenségeinknek szolgál­tasson hatásos fegyvert ellenünk, másrészt, a tájékozatlan, vagy sokszor egyoldalulag informált külföldi közvéleményt károsan befolyásolja, miáltal a nemzetnek súlyos erkölcsi és anyagi kárt okozhat. Ezzel szemben áll viszont a másik helyzet, amikor a közbiz­tonság szilárd, a társadalom bé­kéje nyugodt és a nemzet életét csak a munka ütemes zaja s a nyugalom békés csendje lengi át. Ez az áldott csönd az, mely­ből nemcsak a nemzet belső fejlődésének és boldogulásának aranykalászai fakadnak, de ebből és ez által irányul felénk a külföld bizalm?, megbecsülő elismerése is. Nemcsak önmagának, de első­sorban hazájának tesz szolgálatot minden polgár, ha a közbizton­sági szervezetek nehéz és felelős­ségteljes munkáját támogatja. Lássa be mindenki, hogy a hon­fitársa, aki akár a nemes egysze­rűségű rendőrsapkát, akár a ka kastollas cscndőrkalapot viseli fején, nem ellenfél, hanem barát, mindnyájunk nyugalmának és bé­kéjének hüseges önfeláldozó őrt- állója, akinek kötelességtudó, lelkes, fegyelmezett munkája biz­1929 január 2 tosítja a vidéknek azt a rendjét, amelyből az ország belső konszo- lidáltsága és a külföld elismeré­sének nagy erkölcsi értéke fa­kadj < A Nemzeti Kaszinó kitünően sikerült családi estélyt rendezett helyiségeiben. Az intim és igy fesztelen hangulatú mulatság a hajnali órákig tartott. A MÁV-isták a vasúti étterem összes helyiségeiben rendezték kiválóan sikerült báljukat. A vas­utas lányok igen kapósak voltak és nagyon jól mulattak. Éjfélkor a vasúti síneken elhelyezeit tizen két riasztó töltényen futott végig a mozdony és hangos, egymást kö­vető robbanással és fellángolással jelezte az éjfélt. Ugyancsak erősen látogatott volt az izr. Felruházó bálja is. A Ma­gyar Király helyiségeit teljesen megtöltötte a közönség és nagy­szerűen mulatva reggelig járta a tánc. — Kansas teadélntán csü­törtök d u. a >Széli Józsefné» Napközi Otthonban. — A Szoe. Kissziótársi:- !at teaclélntánja. Vasárnap délután nagy érdeklődés mellett a Kát. Körben tartotta teadélu- tánjál a Szociális Missziótársulat sátoraljaújhelyi, tevékeny szerve­zete. A műsor első száma egy nagyon kedves daljáték volt, amit a zárda növendékei adtak elő nagy igyekezettel. Chrisostoma nővér zongoraki sérete mellett ügyesen táncolt Máté Ilonka zár­danövendék. Stumpf György lel­kész a teadélutánok buzgó elő­készítője és vezetője mondótt köszönetét azon adakozóknak, akik lehetővé tették a szegény gyermekek felruházását, ezt kö­vetően s nagy érdeklődést keltve Lipcsey Kriszta hegedű és Szabó Baba énekszámait jelentette be- Lipcsey Kriszta hegedüjatéka teljes írüvészklasszist igazolt. A fiatal, kiválóan tehetséges zene- akadémiai növendéktől még sokat várhatunk. Szabó Baba, mint vendég lépett fel és dalszámai­val sok tapsot érdemelt ki. A hegedű- és dalszámokat Schweitzer Leopoldina tanárnő kisérte zon­gorán teljes precizitással. — Köszönet nyilvánítás. Mindazoknak, akik felejthetetlen jó feleségem temetésén jól eső részvétük nyilvánításaként meg jelenni szívesek voltak — ezúton is hálás köszönetét mondok Kapu Zoltán. — Jiiráh ügyészek és ügyvédek antótanfolyama. A Bükk- és Mátravidéki Auto­hibee: — Újév a vármegyén. Az uj év alkalmából igen sokan keresték föl Széli József főispánt a vármegyeházán újévi jó kíván­ságaikkal. A vármegye tisztikara Bernáth Aladár alispánnal, a köz­hivatalok és közhatóságok vezetői személyesen, a tisztikarok és ma­gánosok a kitett ivek aláírásával. Bernáth Aladár alispán s a többi közhivatalok, közhatóságok veze­tői előtt az együttes tisztikarok adtak kifejezést az ujévi jó kíván­ságoknak. — Előléptetés. Az államva­sutak igazgatósága Hönsch Dezső Máv. főmérnököt a VI. fizetési osztály A csoportjának 1 fizetési fokozatába előléptette. — Meghalt Hegeded* Kiklős. Hetek óta általános rész­véttel figyelte a város közönsége a Hegedeős Miklós ny. min. ta­nácsos betegségéről szóló híreket. Mint a város nemzeti keresztény mozgalmainak minden körben tisztelt, egyik önzetlenül lelkes vezetője, közismert volt Sátoralja­újhelyben, úgy őt, mint családját mindenkor és mindenütt a leg- messzebbmenően elösmeréssel emlegették és emlegetik város­szerte, amit most a mély meg­döbbenés váltott fel halála hírére. Hegedeős Miklós ny. min. taná­csos a sátoraljaújhelyi Érne el­nöke, aki legutóbb a Zemplén- vármegyei Nemzeti Kaszinó ala­pítása körül fejtett ki fáradhatat­lan munkát, 1928. dec. 29-én a debreceni egyetemi klinikán meg­halt. Temetése ugyanott 31-én délután folyt le, amelyen a város közönségének, egyesületeinek kép­viselői élén dr. Orbán Kálmán polgármester is megjelent. — Ujliely Szilveszter- estéje. A SAC fényes erkölcsi és anyagi sikerű bálja volt az erő­próbája a városi Vigadó helyisé­geinek — és örömmel tapasztal­tuk, hogy az eredmény minden tekintetben kedvező. A bál a leg­jobb hangulatban a reggeli órákig tartott. Az „Anker“ általános Biztosító R. T. keres Sátoraljaújhelyre nagy összeköttetéssel biró urat vágyj céget föügynöknek Megkereséseket Miskolcra az ,Anker‘ fiókjához Széchenyi ucca 44. sz. kérünk. mobil Club felkérte tagjait, hogy bocsássák autóikat olykor-olykor a hatóság kiküldötteinek rendel­kezésére, azon célból, hogy az automobilizmus fontos kellékét, a közúti forgalom szabályozott­ságát egy-egy ilyen szemleuton közvetlenül is tanulmányozhassák. Ezt megelőzőleg a miskolci kir. törvényszék kerületéhez tartozó bírói és ügyészi kar, továbbá a miskolci ügyvédi kamara tagjai előtt Siposs Géza, a BÉMAC autóklub ügyvezető igazgatója január 5-én délután 4 órakor is­mertetni fogja az automobil szer­kezetét. Az igen helyes eszmének gyakorlati kivitelére a BÉMAC- hoz tartozó Sátoraljaújhelyben, Egerben és Gyöngyösön is sor kerül Bizonyosan megtalálja RENAULT húsz különféle típusú könnyű , gyors- vagy nehéz teherautója között azt a típust, amely kategória, teherbírás és ár tekinte­tében legjobban megfelel Reiman Budapest, V., Vörösmarty tér 3. — K«*ny**«‘reg.» ««»eg. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék a kényszeregyezségi eljárást elren­delte ; Klein Testvérek tokaji ve­gyeskereskedők ellen. Vagyonfel­ügyelő Szabó Sándor dr. Szerencs. — Altmann Antal sátoraljaújhelyi ruhakereskedő ellen. Vagyonfel­ügyelő dr. Grosz Dezső. — Az elmúlt évben Csonkazemplénben 3 csőd és 33 kényszeregyezségi el­járás lett folyamatba téve, ami az 1927. évi 1 csőd és 12 kény­szeregyezségi üggyel szemben ha­talmas emelkedést mutat. Az 1928. év során a csődeljárások a kö­vetkezőképen oszlanak meg: Sá­toraljaújhely 2, Sárospatak 1 ; kényszeregyezség: Sátoraljaújhely 12, Tokaj 5, Sárospatak 4, Mád 3, Bodrogkeresztur 2, Szerencs 2, Mezőzombor, Tállya, Erdőhorváti, Tolcsva, Gesztely 1 — 1. Legszebben tisztit I özv. RaNovszHv Sár dorné fttltmifestö Bercsényi ucca 5. szám IA SINCrER VARRÓGÉPEK Utó«» A LEGJOBBAK! —------------ -

Next

/
Thumbnails
Contents