Zemplén, 1929. január-június (60. évfolyam, 1-45. szám)

1929-01-02 / 1. szám

Hatvanadik évfolyam. 1. szám. Sátoraliaujhelv. 1929 január 2. Megjelenik hetenként kétiur «t«rdán;él uombaton Szerkesztőség és kiadóhivatal : Sátoraljaújhely (Vármegy eháx ZZ. uűv) EISflmetéal ár : Negyedévre . 2 pengd Hirdetések: négyzetcentiméterenként. Nyílt tér soronként 20 fillér Telefon : FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ: Telefon : M. T. I. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 108. saám. Báró MAILLOT NÄNDOR Dr. MIZSÁK JÓZSEF M. T. I. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 109. ■lám. Hiszekegy Istenben,hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában Amen. il hatvanéves „Zemplén" Irta: dr. Bogyay Kálmán Hatvanadszor sorakoznak ma újévi köszöntésre a Zem­plén nyomdabetüi, hogy hat­van év dicsőséges és szo­morú emlékeit idézve, hirdes­sék a régi büszke, tizenkét járásos, Zemplénország határ­széli várossá keseredett ősi székhelyén a magyar szellem örök életét és a) magyar élni- akarás törhetetlen lendületét. 1870 Boldogasszony havá­nak 4-ik napján kezdte meg- „Hegyalja“ cimtnel a mai Zemplén a vidéki újságírás nehéz akadályversenyét, a megszületés küzdelmes nap­jaitól a gyémántiakodalom ünnepi dátumáig, hittel, hű­séggel és becsülettel szolgálva olvasóit, mint a magyar igaz­ság és- a magyar jövendő csüggedhetetlen harcosa. Borúth Elemérnek, a vár­megye legelső és legnagyobb hivatásos újságírójának első vezércikkétől kezdve — a vidéki sajtó történetében úgy­szólván páratlan időtartamon át — mindenkor a haza és a vármegye lángoló szeretete fütötte a Zemplén minden sorát. Nehéz harcokat vívott lapunk ezen hatvan év alatt, de a harc hevében is meg tudta tartani józan mérsékle­tét és komoly céltudatosságát, ha a Patria és Comitatus ér­dekei úgy kívánták. Hatvan év aagy idő. Egy kis vidéki újság számára óriási teljesítmény és nagyszerű biz­tatás. És micsoda idő volt ez, melynek annyi sorsdöntő esztendeje került Clio asszony könyvének fekete-vörös lap1 jaii a. Akik a Zemplén első szá­mait írták és olvasták, ma már a temető szelíd hantjai alatt porladoznak. Írók és olvasók egy boldogabb ha­zába költöztek. De itt maradt a lelkes és áldozatkész úttö­rők szülöttje, a Zemplén, mely a haladás és emlékezés jubileumán a kegyelet érzé­seivel néz vissza a messze- tünt időkre és a megpróbál­tatások tyzében megacélo- sodva, jövőt vivő fiatalos kedvvel indul további hiva­tására. ötvenkilenc év elteltével a mi munkánk már jóval köny- nyebb, mert csak az elődök példáját kell követnünk. Ha elgondoljuk azokat a nehéz­ségeket, melyek a lap első megjelenésének útját állották és azt a jelentőséget, mely- lyel ez a lapinditás birt abban az időben, midőn Zemplén- vármegyének újságja nem lé­vén, itt is „a szomszéd Ung­vári megjelenő cyrill betűs szláv lap terjesztette a szláv műveltséget,“ bámulattal kell adóznunk az első Írógárda lelkesedésének és előrelátá­sának. Boruth Elemér, id. Bajusz József, Fejes István, Karsa Ferenc, Matolai Etele és tár­sainak kétségbeesett erőfeszí­téseit megrázó szomorúság­gal igazolja a hatvanéves ju­bileum, melyen az olvasóinak kétharmadától megfosztott Zemplén-nek csak 3 egész és 2 csonka járás olvasótá­borát van módjában szabadon köszöntenie. Boruth Elemérnek, a lap alapítójának főtörekvése az volt, hogy a Zemplén-t spe­ciálisan zempléni érdekűvé, „minden gondolkozó, várme­gyéjének szellemi és anyagi mozgalmai iránt melegen ér­deklődő minden polgára előtt nélkülözhetetlenné“ tegye. — Ezzel vélte ő az egész Nagy- magyarország érdekeit is leg­jobban szolgálni. Milyen fájdalmasan aktuá­lissá lett ma ez a gondolat, mikor a szétszabdalt várme­gye önmagában is az egész ország csonkaságát és nyo­morúságát szenvedi végig! Mennyire megnőtt az akkori célkitűzések jelentősége, a fel­adat nagysága és milyen tra­gikusan vitathatatlanná sú­lyosbodott a munka meg- okoltsága ! A Zemplén legelső vezér­cikkében a Gesamtmonarchie gyilkos öleléséből és a gyű­löletes emlékű provizóriumok lidércnyomásaiból feleszmélt magyarság élniakarása lázon­gott. Mit mondjon ma a hatva­nadik év első vezércikkének írója? A magyar nyelvnek milyen szavait keresse össze, a magasságnak és mélységnek milyen jelzőit alkalmazza, hogy teljes meztelenségükben és nyers valóságukban tudja be­tűkbe kényszeriteni a csonka ország és a csonka vármegye lesujtottságát és idegfeszült­ségét ? Boruthék a municipális ön- kormányzat és az országos alkotmány ujjászervezhetése érdekében a jobb és balfelé húzott politikai pártok közös nevezőre hozásának nélkülöz­hetetlen szükségességét hir­dették. Mennyivel inkább kell ezt ma követelnie és hirdetnie a íollnak és a szónak, mikor az ország és a vármegye érdekei a lét és nemlét kérdésévé „egyszerűsödtek“ ? A világháború véres szen­zációi, az őszirózsák politikai virágzása, a vörös nekiszaba- dulás és a trianoni cselekmény vérrel és vassal jelölték ki számunkra ezt az egyetlen -kivezethető utat. Ezért bontott zászlót a Zemplén a vöröshajnalos idők történései és a hazafias meg mozdulás lázas kísérletezései után — hagyományaihoz hí­ven — a mai nemzeti egysé get megteremtő és képviselő kormányzat mellett, könnyű szívvel mondva le alkalmi népszerűségek olcsó koszorúi­ról, Amikor a Zemplén ennek a gondolatnak a jegyében fátyolt borit belső történetének I - L1X. vaskos köteteire és a régi hittel, lelkesedéssel egy uj korszakba lép, olvasóitól sem kiván mást, mint a régi ragaszkodást és szeretetet, melyet a jövőben is igyekezni fog, mint a nemzeti egység őre és a vármegye érdekeinek védelmezője, hiven megszol­gálni. Az olvasók szeretetének ereje feszitette a Zemplén vitorláit hatvan év megpró­báltatásainak szirtjei között. Ez az erő egyszersmind a mi legnagyobb elégtételünk és elismerésünk és biztos záloga annak, hogy elkövetkező küz­delmeink nem lesznek hiába- harcok. A petróleum lámpás és olaj­mécses pislákoló fényénél dolgozó lapalapitóktól a vil­lanyerővel dolgozó sajtóig a kiváló és érdemes munkatár­sak hosszú sora jelzi a Zemp lén fejlődését. Az ő szellemük vezessen továbbra is, erőt és biztatást adva a jövő nagy feladataihoz és megmutató csillagként ragyogva a ködös januárban botorkáló zempléni maradék-magyarok előtt. Az a szellem, melyet ők szolgáltak és képviseltek a tizenkét járásos Zemplénor- szágban, előbb utóbb szétsza­kítja majd az öt csonka járás kényszerű kereteit. Ezért hisszük csüggedhe­tetlen akarással, hogy mun kánknak nem lesz azonbanja és tépett, de mocsoktalan zászlónkat beragyogja majd a régi nagy Zemplénország éltető napsugara. fi főváros köszöneté Széli Józsefének Részletesen beszámoltunk már Széli Józsefné gyermeknyaraltatási akcióiról kellően méltatva a főis- pánné lelkes fáradozását és áldo­zatkészségét, melyet a társadalom teljes elismerése honorált eddig is. Örömmel jelentjük, hogy az elis­merés most hivatalos helyről is megérkezett, amennyiben Sipöcz Jenő dr. polgármester a Székes- főváros nevében az alábbi köszönő iratot intézte Széli Józsefnéhez: „Nagy örömmel értesültem a közoktatási ügyosztálynak a Székesfőváros tanácsa elé ter­jesztett jelentéséből a folyó évi gyermeknyarallatás eredményei­ről és azon nagybecsű támoga­tásról, mellyel Méltóságod ak­ciónk eredményét előmozdította. Fogadja Méltóságod gyermek­nyaraltatási akciónk érdekében kifejtett nemes munkásságáért, amellyel abonyi csoportunkat szerető és gondos vendéglátás­ban részesíteni méltóztatott, a Székesfőváros közönsége nevé­ben hálás köszönetem kifeje­zését.“

Next

/
Thumbnails
Contents