Zemplén, 1928. július-december (59. évfolyam, 49-92. szám)

1928-07-01 / 49. szám

2. oldal. ZEMPLÉN 1928 julius 1 a vármegye három havi közigaz­gatási életének s a legközelebbi tájékoztatást nyújtja a közigazgatás minden ágazatában előfordult ese­ményekről. Kimerítően ismerteti a közigazgatási hatóságok és szervek tevékenységét és a gazdasági hely­zetet. A jelentéshez Kiss Ernő biz. tag szólt hozzá, a községi költ­ségvetésekkel kapcsolatban kifo­gásolva, hogy a belügyminiszteri számvevőség törölte a községi költségvetések azon tételét, mely a felekezeti iskolák tanítói után fi­zetendő nyugdijjárulékokra bizto­sított fedezetet. Indítványára a a Törvényhatóság feliratban kéri a belügyminisztertől a törlések hatálytalanítását. A legtöbb adótfizetők névjegy­zékének bemutatása után jóvá­hagyta a közgyűlés a vármegye- háza Bercsényi uccai épületének átalakítására vonatkozó terveit s Bernáth Aladár alispánnak e tárgy­ban tett intézkedéseit, felhatalmaz­ván őt az ez ügyben keletkezett szerződések aláírására. Rövid idő múltán a vármegye- háza nagytermének történelmi arc- képcsarnoka irodalmi és várme­gyei történelmi életünk kimagasló alakjának, Kazinczy Ferencnek arcképével gazdagodik, amennyi­ben a Törvényhatóság elhatározta, hogy a nagy nyelvújító arcképét 2000 P költséggel megfesteti. Rendkívül fontos és nagyjelen­tőségű a többi törvényhatóság számára és példaadó határozata volt a közgyűlésnek, mellyel a főispán leiratára a vármegyei egész­ségi védőnő közreműködésével kapcsolatosan létesítendő központi rendelő berendezése céljaira hoz­zájárulást szavazott meg. Szabolcs vármegye átiratára az újonnan építendő Tisza hidat Ti- szaluc és Tiszadob közötti tisza- szakaszon kívánja megépíttetni a vármegye közönsége. Lényeges tárgya volt a közgyű­lésnek az Erzsébet közkórháznak szülészeti pavillonnal való kibőví­tése. Az erre szükséges területek kisajátítására engedélyt kér a ki­sajátítási eljárás megindítására. Nagy Albert sátoraljaujhelyvi déki körjegyzőt teljes illetményei­vel nyugdíjazta a közgyűlés. A tárgysorozaton fekvő Sátor­aljaújhely városát s a járásokat érdeklő ügyekben az állandó vá- lesztmány javaslatának elfogadá­sával ért véget a közgyűlés. yíllatkiállitás Sárospatakon A Vármegyei Gazdasági Egye­sület tegnap, junius hó 29-én tar­totta meg Sárospatakon a sáros pataki járás gazdakőzönsége ré­szére rendezett, díjazással egybe kötött ló- és szarvasmarha kiállí­tását. A kiállítást ezúttal is báró Wald- botí Frigyes, az Egyesület Mező- gazdasági Osztályának elnöke ve­zette. A kiállításon ott volt Széli József főispán és Bernáth Aladár alispán. A Gazdasági Egyesületet Thuránszky László ny. főispán, ügyvezető elnök képviselte. A bírálóbizottság tagjai báró Schell Ernő, báró Sennyey István, Schütz Ernő alezredes, Füzesséry Sándor őrnagy, Csajka Sándor állatorvos, Filipp Kurt ezredes és Piti Antal birtokos voltak. — A szarvasmarhákat több csoportba osztva Csajka György, Valter Jó­zsef, Pavletits Ödön, Gruber An­dor, Jancsó Sándor, Göndör Her­man, Helmann József, Etlényi Sándor, Ertsey Géza, Frasanelli Zoltán és dr. Novy Ferdinánd bí­rálták. A felhajtás, az előző éviekhez arányitva, gyenge volt, amit főleg a feltorlódott mezőgazdasági mun­kának kell betudni A bírálóbizottság a következő dijakat Ítélte oda: Tóth András Vajdácska 80 P, B. Kántor István Tiszakarád egy ezüst óra, egy ezüst érem, Varga István Sárospatak nikkel óra, Sáfrányos Mihály Vég- ardó nikkel óra, Illés István, Hor­váth István Bodroghalász ezüst­érem, id. Csajka Endre Sárospa­tak bronz érem, Laboda János Vajdácska 50 P, Zsolnay János Sárospatak ezüst óra, Piti Károly Sárospatak nikkel óra. Bikadijak: Sárospataki I. cső port Közbirtokosság 100P, Sáros­pataki III. cs. Közb. 50 P, Vég ardói legelőtársulat 100 és 50 P, Sárospataki II. cs. Közbirt. 40 P. Tehenek és üszőkért. Korcsmá- ros Sándor Sárospatak szecska­vágó, Varga Gyula Bodroghalom 40 P, Papp Ferenc Sárospatak szecskavágó, Schultz Aurél Vaj­dácska díszoklevél, Csajka Sándor Spatak elismerő oklevél. Szabó Lajos Bodroghalom répavágó, Dunyák Péter Végardó 40 P, Valter József Sárospatak 30 P, Tóth József Sárospatak 20 P, Havrilla János, Kerekner János Sárospatak elismerő oklevél, Dankó György Sárospatak 60 P, Stein- mann György Spatak 30 P, Sár- közy László Tiszakarád 1 Corn wait koca, báró Waldbott Frigyes díszoklevél, Engelberth Rezső el­ismerő oklevél, Valcsek János Vajdácska 30 P, Jónás Imre Vég­ardó 30 P, Zilahy András Spatak 20 pengő. Ökörfogatokért: Barna Ágoston Sárospatak sackeke, özv Leskó Istvánná Sárospatak vasborona Sertésekért: Beimli János Sáros­patak 40 P, Furmint rt. és Csajka Endre Sárospatak díszoklevél. Pásztordijak: Végardói legelő­társulat, Sárospataki L, II. és III. ! cs. Közbirtokosság 20 — 20 pengő. 1 lEa: i k e is: — Kinevezd». A m. kir. pénzügyminiszter Kopcsó Béla sá­toraljaújhelyi m. k'r. pénzügy­igazgatósági dijnokot állampénz­tári tisztté kinevezte és a sze­rencsi adóhivatalhoz osztotta be. — Tényleges szolgálatl»a visszahelyezés. A Máv. Igaz­gatósága Lengyel Andor ny. fő­tisztet a tényleges szolgálatba visszahelyezte s a miskolci sze­mélypályaudvarra osztóba be szol­gálattételre. fire, majd kérték, lenne szives a folytatást elszavalni, Petőfi a „Szeretőmet még sem adnám másnak“ sort megismételve folytatta : Hátha aztán, kit szerettél, rózsád, Elhagyna és hűtlen lenne hozzád, Elhagyna és hütelenné lenne, Sem szeretőd, sem pénzed nem lenne.. Akkor lennék, ami voltam, szegény, Akkor lennék szegény juhász legény. A juhásznak, ha kedvese nincsen, Nincs mit kapni holmi dib-dáb kincsen. Ezt a két versszakot Bethlen Sándor őrmester és én azonnal leírtuk, megtanultuk és daloltuk. A Hon-ban vagy a Vasárnapi Új­ságban Írtak is erről (1867). A zsíros papiros ma is megtalálható Jókai relikviái között.“ Elég az hozzá, hogy a költő e szép dala él s igy megtoldva ma is él a nép ajkán, a hortobágyi pásztorok szivében. /r ? f', ,1 Ulx én titkom! ELI DA SHAMPOO — Érettségi eredmények a kegyesrendi reálgimná- /.ininban. Az idei VIII. osztály növendékei közül 37-en jelentkez­tek érettségi vizsgára, kik közül hármat már az írásbeli dolgozatok alapján osztályismétlésre utasított a tanári kar. Szóbeli vizsgálatra 34 en jelentkeztek, kik közül jele­sen érett lett: Berger Marianna, Damjanovits Viktor, Orbán Iza­bella. Jól érettek: Chudovszky Lajos, Hunkár Dénes, Sáfáry László és Tajthy Árpád. Elégséges eredménnyel vizsgázott 14 növen­dék, javító vizsgálatra utasittatott 11, ismétlésre 2 növendék. — Okiivii. Gnädig Ilus áll. polgári iskolai tanárnő és Gaál László ref. hitoktató-lelkész julius 3-án, kedden d. e. fél 12 órakor tartják esküvőjüket a helybeli ref templomban. — ítélet az Eleken—Móré rágalma/áNi pörben. A nagy érdeklődéssel kisért rágalmazási pörben, melyet Elekes Imre sáros­pataki közigazgató feljelentésére indult meg a sátoraljaújhelyi kir. törvényszéken dr. Móré Géza sá­rospataki ügyvédjelölt ellen s ez utóbbi által emelt viszonvád foly­tán folyamatba tett ügyben Emödy László tanácselnök f. hó 28-án délben hirdette ki a kir. törvény sz.ék ítéletét. A kir. törvényszék dr. Móré Gézát bűnösnek mon dotta ki rágalmazás vétségében s ezért 500 P pénzbüntetésre Ítélte, mig Elekes Imrét a viszonvád és következményei alól felmentette. Elekes igazgató megnyugodott, dr. Móré felebbezett az ítélet ellen. — Jégverés Tolcsván é* K«iidAiiyh»<i. A Tokajhegyalja szőlőbirtokosai a nyári meleg — a zivataros idők beálltával mind­inkább aggodalmasabb napokat élnek át különösen atekintetben, nem-e pusztítja el az elemek vá ratlanul alázudoió förgeteges ha­talma egy esztendő minden fárad­ságos munkáját, ma annyira ve- rejtékes gazdasági erőlködését. — Tolcsvának és a Hegyalja legprí­mább szőlőterületének, a zsadányi előhegynek már kijutott a meg­próbáltatásból. Szerdán d. e. 10 órakor pusztító jégverés verte végig a Tolcsva határába eső báró Waldbott örökösök szőlőjét és a zsadányi előhegyet. — Tolcsvai híreink szerint az előbbiben 50— 60%-os, a zsadányi hegyen he lyenként 80—90%-os kárt okozva. \- HOSSZ TÖRLESZTÉS’ KÉT földbirtoi bérházakra leg tételekkel, gyo BELVÁROSI T TÁR Rt. Budi újhelyi fiókja. I \ Legszebben özv.RahovszhySá Bercsényi u* MEG* Magán- vagy ü utazások . IS ii <1 ii gi a legkellemesebb legelőnyösebb felt Keleti pályaudvar szembe) grand park fíag Budapest, VIII me 20% engedi mint ezen la; olcsó szoba 10°/o engedi olcsó éttermi (Kitűnő ház 5 pengőt m autótaxi költséget, jöhet egy perc alat Nálunk otthon Elsőrendű kiszolg családi Saját é ezen előnyök folytár nálunk szálljon m szobamegrendel SINGJ varróg* rég bevált jó mir Kedvezi fizetési félté SINGE R.VAR KÉSZVENYTAR Káloralj» ii Rákóosl uoi I« A „ZEMPLÉN“ EREDET! TARCA3A fiz „fi\fo“ c. Petőfi költe­mény tolöaléka Irta: dr. Gulyás József. Mindnyájan ismerjük a szép költeményt, mely szerint a szegény juhász legény kedvesét a tömött erszényért s a ráadásul adott vi­lágért sem adná másnak. Van en­nek a nép száján toldalékja is, melyet a Hortobágyon énekelget­nek a pásztorkodó emberek éjjel, lobogó pásztortüzek mellett. Egy szorgalmas gyűjtő, Ecsedi István, összegyűjti az ilyen dalokat s kiadja „Hortobágyi pásztor- és betyárnóták“ cimen(1927). Ebben a könyvecskében a 17. s 91. la­pon igy van megtoldva e szép kis költemény: Hátha babád hozzád hűtlen lenne Sem szeretőd, sem pénzed nem lenne Akkor lennél csak igazán szegény, Juhászlegény, szegény juhászlegény. A vershez fűzött megjegyzésben azt mondja, hogy Petőfi a néptől vette költeményét, mert többnyire a 2- s 3. versét (ép azt, amit Pe­tőfi irt le) énekli a pásztorember. Van aztán olyan ember is, aki a toldalék Íróját Domán Géza ma is élő böszörményi emberben látja. Azonban a pataki könyviár sok­sok könyve közt találtunk egyet: Tóth Márton szabadságharci tüzér­hadnagy „Harctéri emlékezéseim“ c. Nagybányán, 1905-ben kiadott könyvét, amelyben e dalnak his­tóriája is (bár kissé regényesen) le van Írva. Így hangzik ez: „Petőfi Inczédi mögött állva hallgatta, hogy ,Alku‘ c. népdalát dalolják. Az ismert két versszak végével oda szólt hozzánk, hogy: tovább is van, fiuk! Mind kíván­csian szegezték tekintetüket Pető-

Next

/
Thumbnails
Contents