Zemplén, 1928. július-december (59. évfolyam, 49-92. szám)

1928-07-01 / 49. szám

1928 julius 1 ZEMPLÉN 3. oldal JLEJÁRATU S KÖLCSÖNÖ okra és városi előnyösebb fel- san folyósít a XKARÉKPÉNZ- pest sátoralja- felefon 32. fest, tisztit dorné helmufestíí ca 5. szám IIVÓ ! Jeti ügyekbeni lkaiméval «Nie n otthont nyújtja a ételek mellett a irkezési oldalával i levő JCotel yszállcda Baross-tér 10 t nényt kap előfizetője •árainkból, nényt kap árainkból, konyha) egtakarit mert gyalog át- a pályaudvarról érzi magát! álás, szigorúan jelleg rdeke , hogy okvetlenül jg. — Előzetes és ajánlatos. EH ?pek iöséq ben telek RÓGÉP SASAG jhtlj ja 19 FOGFÁJÁS ELLEN LEGBIZTOSABB SZER A egy capsula elegendő, hogy a legmakacsabb fejfájást azonnal megszüntesse. Minden gyógyszertárban kapható. 2 NEOKRATIM. Losonci tipusu VETŐGÉPRE VAN ÖNNEK SZÜKSÉGE ha többet és olcsóbban akar termelni. „REGORD DRILL;“ sorvetőfiép »REGORD VIII sorvető- és sortpágyázógép Sorban vet ! Sorban trágyáz! ÚJDONSÁG! 32 soros traktorvontatásu sorvető- és sortrágyázógép Gyárija az €tső jYíagyar gazdasági gépgyár Rt. Budapest VI, Váci ut 19. — Telefon: L. 909-33 Bizománylerakat: Szilágyi és Oiskaut, Miskolc Wirtschafter és Társa, Sátoraljaújhely — A gyomorfájás, gyomor­nyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, lehér nyelv, kábultság, íülzugás, hal­vány arcszin, rossz kedv a ter­mészetes „Ferenc József« kese- rüviz használata által elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elis­meréssel nyilatkozik a magyar Ferenc József vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertárak­ban, drogériákban és füszerüzle- tekben. — Menetrend változás a Bodrogközi Vasúton. A Bodrogközi Vasút Üzletetvezető- sége értesíti a t. utazóközön­séget, hogy f. évi julius hó 3-tól keddi napokon a Sátoraljaújhely— Főutcáról menetrendszerint 22 óra 30 perckor induló 26. számú vonatot beszüntetik. Helyette Sá­toraljaújhely—Főutcáról 20 óra 10 perckor induló 24. sz. vonat fog közlekedni. A szombati és vasárnapi napokon közlekedő 26. sz. vonatok a fentjelzett időtől kezdve ismét a rendes menet­rendszerinti időben, azaz 22 óra 30 perckor fognak Sátoraljaúj­hely—Főutcáról indulni. — Színházak évzáró vizs­gája. Karinthy Frigyes a kiváló író érdekes újítással szolgál a Színházi Élet ma megjelent uj számában. Katedrája elé citálja az elmúlt színházi szezon minden szereplőjét; szerzőket, színészeket, direktorokat, de a kritikusokat is és levizsgázlatja őket az elmúlt színházi évről. Mindenki kap egy érdekes kérdést s a választ Karinthy azonnal osztályozza. Csupa ötlet és érdekesség Incze Sándor hetilapjának uj száma, a mely3 felvonásos darabmellékletül Henry Bernstein »Titok“ cimü darabját adja. A 180 oldalas lap ára 1 P. negyedévi előfizetési dija 10 P. Kiadóhivatal: Budapesti Vili. Erzsébet körút 29 — A bodrogközi gazda­sági vasul jegykiadó he­lyét a mai napon a Vadászkürt épületébe helyezte át, ahol egy­úttal az utazó közönség kényel­mére várótermet is létesített. — Csat hó Kálmán uj regénye. Két világ kerül szembe egymással Csathó Kálmán leg- ujabk regényében a Felhők lo­vagjaiban, amelynek első folyta­tása most jelent meg az UJ IDŐK legújabb számában: a szunnyadó vidéki kúriák konzer­vatív világa a tegnap Magyaror szága, s a holnapé, amelyet a modern technika jegyében épi tettek »A felhők lovagjai« avia- tikusok konstruktőrök, az uj vi­lág uj emberei. Emellett az UJ IDŐK most kezdi meg a külföldi irodalom egyik legérdekesebb re­gényének közlését, egy romanti­kus, izgalmas regényt egy olyan titokzatos világról, amelyről az. olvasók keveset hallanak. Herczeg Ferenc képes hetilapjának e gaz­dag számába Kosáryné Réz Lola irt cikket a szerelemről, Zilahy Lajos és Pierre Valdagne egy- egy elbeszélést, szép művészit, képek mellett találjuk e számban^ Tarnay Alajosnak Falu Tamás versére irt zenei müvét, és az Uj Idők Rejtvény, — Kertészet — Gasztronómia, Kozmetikai-rovatát mindezenkivül pedig az Uj Idők nagyszabású Regény-pályázatának ' felhivásá/ az 5000 pengős pálya- díjjal, s elbeszélési pályázatát 1000 pengős pályadijjal. Az Uj Idők elő­fizetési ára negyedévre 6‘40 P. Mu tatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. Budapesti VI Andrássy-ut 16. — iiiiger gépseiyem min­denféle színben kapható Singer varrógép fióküzletében Sátoralja­újhely, Rákóczi ucca 19. SZIWSAZ. Megtört a közöny, megtelt a színház az utolsó helyig szerdán este a Takács Rózsi tiszteletére. Jutalomjátékául a Királyné rózsáját választotta s bár ezt az operettet talán már mindenki látta, ennek a bájos leánynak vonzó ereje táblás házat teremtett, mindenki ott akart lenni kedvence ünnep­lésén. Belépésekor tapsorkán, Vi- rágesö fogadta s megszámlálha­tatlan sora a babérkoszorúknak, csokroknak, zserbóknak stb. Meg­érdemelte mindet, hiszen az egész szezon alatt minden fellépésével mindenkinek osztatlan örömöt szer­zett. Az bizonyos, hogy a publi­kum kedvencévé lett s szeretettel várjuk vissza. — Az előadás meg­szokottan nagyon jó volt. Kiemeljük Danisst, Pattanyust és Zemplényit, nemkülönben Medgyessy Jucit, ki ebben a szerepében határozottan jó volt. Csütörtökön Gáspár Mária juta­lomjátéka a Postáskisasszony volt» nagy közönség nem gyűlt össze, Á PÁRÁÉI VIZ a leghirnevesebb orvostanárok véleménye szerint kiváló gyógy­szernek bizonyult idült tüdő-, gyomor-, bél- és hólyaghu­rutban szenvedőknél, emész­tési zárok, aranyér, máj- és lépdaganatok eseteiben. Csuz és köszvény bajoknál. Kitűnő asztali és borviz. Mindenütt kapható. Főlerakat: Forrástermek és Ásványvizkereskedelmi Részvénytársaság Budapest, VI, Király ucca 42. de taps és virág igy is bőven kijutott az ünnepeltnek. Jutalomjátékát azonban nem va­lami szerencsésen választotta meg, mert szerepe a cimszereplőé mel­lett nagyon eltörpült. Amennyi szerepe azonban volt, azt kedve­sen és tehetséggel játszotta meg. A címszerepben Horányi Vali bril­lírozott. Elsőrangú művésznő, kit a szezonban keveset szerepeltettek. Minden szavát jól esett hallani, minden mozdulata igaz volt, arc­játéka természetes, orgánuma meg - ejtően behízelgő — s mindezek­hez gyönyörű színpadi fellépése nagyon-nagyon megérdemelt sikert hoztak számára. Gulyásáé, mint minden szerepét, ezt is szívvel, tehetséggel és nagy színpadi ru­tinnal játszotta meg. A férfi sze­replők közül ki kell emelnünk Kabosst, kinek Tarczaly főispánja minden izében finoman megjátszott tökéletes művészi alakítás volt. Pénteken Polgár és Várady jufalomjátékául Debrecenbe kéne menni cimü operett került szinte szintén elég gyenge ház mellett. Taps és virág persze volt itt is. Az előadás elég vontatott volt, ennek azonban elsősorban a darab az oka, melynek ugyan szép ze­nekari számai vannak, a szüzséje azonban olyan silány, hogy nagy | kedvvel a színészek sem játszhat- j ják. Polgárról is, Váradyról is sok­szor megírtuk már véleményünket, ; jutalomjátékuk alkalmából kettő­jükkel együttesen nem akarunk foglalkozni. — e. Színházi iroda hírei: Utolsó hét. Vasárnap d. u. Csókról-csókra. Olcsó helyárakkal. Vasárnap és hétfőn este Zenebona. Jazz-operett. Kedden Ibsen centennárium. Peer Gynt. Grieg kisérő zenéjével. Emlékbeszédet tart dr. Szirmay István vármegyei főügyész. Szerdán Éva grófnő. Koronkay Rózsi bucsuestje. . Ha már elmulasztotta 1927 -ben, pótolja az idén és tegyen egy próbautat az 1928 -as typusu Mercedes-Benz ei Ili IlDlnicÓflDmb * Budapest, IV., Váci ucca 24. szám UJ HCIjflacyCIIln. Telefon: T. 229-94. és T. 140-70. Mercedes-Benz Automobil B. T. li BANÁtfBEHOZATAl j BP.TEUFON:9bz-8S

Next

/
Thumbnails
Contents