Zemplén, 1928. július-december (59. évfolyam, 49-92. szám)

1928-07-01 / 49. szám

Ötvenkilencedik évfolyam. 49. szám. Sátoraljaújhely, 1928. julius 1 Megjelenik" hét ónként kétszer izerdáu és szombaton Szerkesztőség és kiadóhivatal : Sátoraljaújhely (Vármegyeház II. udv) I I Zemplén I Előfizetési ár: I Negyedévre . . 2 pengő POLITIKAI HÍRLAP Hirdetések : g négyzetcentiméterenként. Nyllttér soronként 20 fillér Telefon : FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ Telefon : M. T. 1. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 109. ftmám. Báró MAILLOT NÁNDOR Dr. MIZSÁK JÓZSEF M. T. I. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 109. Hám. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában Amen. 9 Ludovihásol) ünnepe Hatezer ember gyűlt össze minap a magyar honvédtiszt- képző iskola, a Ludovika Aka­démia kertjében, hogy gyö­nyörködjék az Akadémia év­záró ünnepsége fényében. A magyar katonai erények csil­logtak fel újra. A régi dicső­ség, a vitézség és a győzelmi harcok újra eljátszott jelene­teiben a magyar történelem ismétlődött meg. A magyar nemzet sorsát vonultatták fel a fiatal tisztjelöltek, régi korok harci ruháiban s lelkes érzé­sek tükröződtek a szemekben, amikor a modern harcászat­nak egy-egy fázisát láttuk a duzzadó izniu ifjak mesteri bemutatásában. Az egyéni teljesítménynek, csoportfegyelemnek, össze- rnunkálásnak olyan példáit adta a Ludovika Akadémia ifjúsága, amilyen látványban ritkán van része még a sok hadsereget, nemzetet ismerő katonai szakértőnek is. A menetközi gyakorlatok, ahol szines zászlókkal festői lát­ványt nyújtottak az évfolya­mok növendékei, csak úgy mint a káprázatos Ügyességű lovasinutatváiiyok, trapeztor- nák, fogathajtások,fegyvergya­korlatok, mind, mind meg­dobogtatták a sziveket, hogy mennyi harci erény, mennyi ügyesség, mekkora fegyelem van a magyar honvédtisztek­ben s micsoda hivatottsággal tudják betölteni az edzett, fürge és képzett katonatipus ideálját a magyar honvédek. Az ünnepség fénypontja a feltámadt magyar szabadság: harc volt, ahol a diadalmas isaszegi csatát látta ujra-éledve az ünneplő közönség. Piros ruhás honvédek, Damjanich hadteste, az ellenség, Nagy Sándor tábornok lovasrohama lelkesíti a nézőket; látjuk Jel- lasichot, ahogy visszavonul a magyar seregek elől, majd Gör­gey jelenik meg a csatatéren. Bem tábornok Erdély legen­dás védője, Petőfi a nagysze­beni ^csatában, majd Váczot ostromolják az ágyuk s az orosz ulánusok támadását ve­rik vissza tüzéreink és tragi­kus záróakkordja a nemzet szabadságharcának, amikor Görgey, Rüdiger orosz tábor­nok előtt leteszi a fegyvert... Majd Volturnó következik, ahol Türr tábornok és Gari­baldi, a hires vörös sipkások tigrisrohamával legyőzi a ná­polyi sereget. S újra a jelen­ben vagyunk. Felhangzik a fascista induló a Giovinezza. A közönség állva hallgatja végig, majd ünnepélyes lel­kesedéssel énekli a magyar Hiszekegyet. Az ágyulővések hangjai közepette kibontakoz­nak az est sötétjéből a régi Magyarország határai s mesz- sze repülnek az ég felé nagy rajban az eleresztett fehér galambok — a remény ga­lambjai. Az óriási közönség lelkesedve ünnepelte Olasz­országot s azzal az érzéssel távozott el erről az erőt, vi­tézséget inkarnálő ünnepség­ről, hogy bármilyen is a je­len, a múlt fényét, nagyságát semmiféle szerződés nem tudja megváltoztatni. A magyar katona és had­vezér annyi dicsőséges lapot irt be vérével és győzelmé­vel a világtörténelembe, hogy ezekben a tettekben a ma­gyar vitézség és katonai erény örök időkre hirdetni fozja a magyar nemzetnek a szabadságért, kultúráért és az ideálokért hozott nemes áldo­zatait s nemzeti nagyságát. A Ludovika Akadémia ün­nepsége a jövőre is mutat, amikor ezekben a jövő kato­natisztekben láttatja nemze­tünk fiatalságát, akik egy nagy múlt örökségével, eré­nyek és erő birtokában a jobb jövendő eljövetelének hitét erősítik meg a trianoni dik­tátumokkal lefegyverzett or­szág nemzeti közvéleményé­nek szivében. 8 Töroényhatóság nyári rendes közgyűlése Saujhely, junius 28. A nyári nagy munkaidő magya- i rázza azt a szokottnál gyengébb érdeklődést, mely mellett Széli József főispán délelőtt 10 órakor megnyitotta a Törvényhatóság nyári rendes közgyűlését. Napirend előtt elnöklő főispán közölte a Törvényhatósági Bizott­sággal a kormányzó levelét, mely­ben Ófőméltósága köszönetét fejezi ki a vármegyének azon határoza­táért, melyben ötévenként kettő, összesen tiz vitézi telek megszer­zésére évi 8000 P-t ajánlott föl. Ugyancsak napirend előtt a kor­mányzó nagy érdemeinek mélta­tásával a legmelegebb szavakkal emlékezett meg elnöklő főispán a kormánjzó hatvanéves születésnapi évfordulójáról. Indítványára a köz­gyűlés az alábbi hódoló felirattal üdvözölte a kormányzót hatvanadik születésnapja alkalmából. Föméltósdgu Kormányzó Ur! Mai napon tartott törvényható­sági bizottsági közgyűlésünkben, örömtelt szívvel emlékeztünk meg arról, hogy Főméltóságod szüle­tése 60-ik évfordulóját e hó második felében töltötte be. Élénk emlékezetünkben vannak azon szomorú idők, amidőn nem­zetünk földig lesújtva és meg­alázva, országunk határaitól meg­fosztva és kirabolva, jogrendünk, gazdasági helyzetünk teljesen felbomolva, hitünket, reményüket elvesztve, mindenkitől elhagyatva állott tanácstalanul a nagy össze­omlás idején. Ezen kétségbeesett helyzetünk­ben, elhagyatottságunkban küldte Főméltóságodat nemzetünknek a Mindenható. Főméltóságod vi­gasztalhatatlan helyzetünkben a tiszta önzetlen haz^fiság vigasz­taló képét nyújtotta nekünk, ami­dőn 8 évvel ezelőtt a nemzet élére állva, átvette a kormányzói pálczát. Férfias magatartása, ha­zafiul erényeinek fénye bera­gyogta országunkat. Az utolsó évek csapásai alatt meg nem törve, Főméltóságod volt az, akinek vezérlete alatt a magyarra is fölfigyelt a világ! Ezen idő alatt Főméltóságod bölcsen vezetett kormányzata vérző sebeinket, jogainkat, kegyetlen sérelmeinket férfiasán, méltóság­gal és megható erővel feltárta idegen nemzetek komor fóruma előtt, itthon pedig vigasztalója, eszménye, példaadója lett nemze­tünknek. Azóta jogrendünk, hite­lünk, gazdasági helyzetünk hely­reállott, s barátokat, tekintélyt szereztünk a külföldi nagy kultur nemzetek előtt. Ma! jogaitól s határaitól meg­fosztott nemzetünk, országunk egy jobb jövő hajnal hasadását latja derengeni maga előtt. Amidőn a nemzet minden fia sietni fog magát megtisztelni az­zal, hogy kivegye részét Főmél­tóságod születési évfordulójának ünneplésében, mi Zemplénvárme- gye közönsége is, kedves és tar­tozó kötelességünknek ismerjük leróni hálánk és hódolatteljes tisztelettünk adóját Főméltóságód magas színe előtt. Örömtelt szív­vel leikeinkben, mondunk hálát a Mindenhatónak, hogy Főmél­tóságodat e nagy és súlyos meg­próbáltatások közepette is, ép testi és szellemi erőben megtar­totta. Törhetetlen hűségünknek, sze- retetünknek, ragaszkodásunknak és hódolatteljes tiszteletünknek kilejezést adva, buzgó imában kérjük a Mindenhatót, adjon ál­dást magas személyére. Mi pedig bizva Főméltóságod bölcs kor­mányzatában, alkotmányunkhoz való erős ragaszkodásában, hitet és reményt merítünk nehéz küz­delmeinkhez és a vallásos meg­győződés hitével bízunk a jövő­ben, bizunk elvesztett határaink visszaszerzésében, bizunk abban, hogy magas személyével kölcsö­nös bizalommal eggyé forrott nemzet eléri mindazon jogos kívánságaink megvalósulását, me­lyek a nagy Magyarország és a nagy magyar nemzeti állam ki­építéséhez még szükségesek. Hozzád pedig ismételten hő imát menesztve fordulunk, Min­denható: áldd meg Kormányzón­kat, önts szivébe rendíthetetlen hitet, bizalmat hü magyar népé­hez, hogy még soká, igen soká lássa a nemzet osztatlan bizalma, szeretete által nyújtott boldog megelégedésben országunkat fej­lődni és felvirágozni. Fogadja Főméltóságód hódo­latteljes tiszteletünket kegyesen. Kiadta: Görgey Géza m. főjegyző. Bernáth Aladár alispán évne- gyedes jelentését ezúttal is már előzetesen nyomtatott körlevélben kapták meg a bizottsági tagok. A jelentés hü és pontos tükre Egryes szám ara IQ ailóx

Next

/
Thumbnails
Contents