Zemplén, 1928. január-június (59. évfolyam, 1-48. szám)

1928-01-01 / 1. szám

1 ___j. .M.itiuju VOu a uiC&O&é­get és sikert arató fiatalságnak. — Nemes fáradozásáért meg is kapta a méltó jutalmat, mert a lelkese­dés hatása alatt, ott a helyszínen, a fiatalsággal élén ifj. Léhi Fe­renc levente oktató nyilvánosan mondott köszönetét keresetlen, szívből jövő, megható szavakban, mely a jelenlévők hálaérzetének hü kifejezése volt. Az előadás a Himnusz lelkes szavaival záródott. Bizakodó reménnyel nézünk de­rék leventéink további munkássága elé s hisszük, hogy az eddigi bölcs vezetés mellett még nagyobb eredményeket érnek el. — IEüC IBS — Halálozás. Vármegyénk közönségének megbecsülésében és tiszteletében érős gyökeret vert két mágnás családunkat borította a karácsonyi ünnepeken mély gyászba dr. báró Waldbott Bassenheim Ödön cs. és kir. kamarás, tart. honvédhuszár százados, a hadi- ékitményes kát. érdemkereszt, a német vaskereszt és több harctéri kitüntetés tulajdonosának folyó hó 25-én életének 53. évében Buda­pesten történt elhalálozása. Az oly korán elköltözött főárban báró Waldbotí Kelemen felsőházi tag és báró Waldbott Frigyes nagybirto­kos fivérüket és báró Waldbott Frigyesné szül. Mária Alice kir. hercegnő sógorát gyászolja. — A megboldogult főurat — a vi­lágháború vitéz katonáját — dec 27-én temették mély részvét mel­lett a kerepesi temető halottashá­zából s az engesztelő szent misé­ket f. hó 29-én mutatták be a tolcsvai és erdőhorvátii plébániai templomokban. — Zaráiuloltlá* Rrfmábíi. Értesítem a vármegye közönségét, hogy az Országos Katolikus Sző vétség abból az alkalomból, hogy az isteni gondviselés Magyaror­szágnak uj hercegprímást adott, országos küldöttségben zarándokol Rómába, hogy hódolatával köszö­netét mondjon Krisztus földi hely­tartójának. A Szövetség várme­gyénk lakosságát is meghívta. — A zarándoklás részletes programja hivatalomban megtekinthető. Ber- náth Aladár sk. alispán. — A. Ulansz karácsonyfa ünnepélye. A Mansz, amióta a vezetése alatt álló Napközi Gyer­mekotthonban a szegény gyerme­kek gondozását és ellátását vál­lalta, a karácsonyi ünnepek alkal­mával különösebben is kifejezésre juttatta a kisdedtk iránt érzett szeretetét. Elhalmoztaajándékaival a Napközi Gyermek Otthon és a kisdedóvoba járó gyermekek közül azokat, akik támogatás híján a szeretet ünnepén árván és elha gyatottan ünnepeltek volna és ez­által törölte le szüleik szeméről, az érettük hulló aggódás könnyeit. Tette ezt azért, hogy itt a zem­pléni végek városában keserves gondok között élő szegények gyer­mekei a szent ünnepe. V y^k és élvezzék a karácsonyi énét nagy igazságát és a szerv ha­talmát és hogy legyen ik is boldog ünnepük. Ebb ilka- lomból rendezte meg cso­port dec. 22-én d. u etése nonoan karacsonytaünnepélyét ben­sőséges keretek között. Előzőleg a az óvodások karácsonyi színjáté­kokat adtak elő nagy tetszéssel és szép sikerrel, melynek sikere első­sorban özv. Jellenekné és Polányiné óvónőket illeti. Előadás után ki­nyílt az étkező ajtaja s a gyerme­kek szembe találták magukat a hatalmas, mennyezetig érő, csillogó karácsonyfával. A fa alatt sok-sok ajándék-szeretetcsomag. 83 sze­génygyermeket ruháztak fel és halmoztak el ajándékokkal. Kiosz­tásra került 49 drb. fiuöltőny, 40 drb. flanell ruha, 43 hósapka, amit a csoport asszonyai és leá­nyai kötöttek, meleg harisnyák és keztyük és mindegyiknek egy-egy zacskó élelmiszer. A megható ün­nepélyen a gyermekeknek a bol­dogságtól ragyogó szemei hono­rálták a jószivü névtelen adakozók áldozatkészségét Ezen bensőséges ünnepélyen sokan vettek részt vá­rosunk társadalmából. Ott láttuk többek közt Széli Józsefnét, a Napközi Otthon védnökét és meg­alapítóját, aki egyike volt azoknak, akiknek jóvoltából rendezhette meg a Mansz leányköre ezt a páratla­nul kedves meleghangú ünnepsé­get. Adja a jó Isten, hogy még gyakrabban legyen részünk ily lélekemelő és könnyeket száritó ünnepélyben. — A Stefánia Szövetsíg miikor oh cm t ilye. A legneme­sebb célokat, az anya- és csecse­mővédelmet eredményesen megja­vító intézményünk, — a Siefánia Szövetség helyi fiókja január 7-én este 8 órai kezdettel a vármegye- háza nagytermében jótékony cél­jaira, tánccal egybekötött műsoros tea estélyt rendez. A minden tá mogatást érdemlő szervezet a leg­humánusabb célok érdekében várja programjához a közönségnek igazán minimális áldozatkészségét, mert a belépőjegy a teajeggyel együtt mindössze 2 pengő, ami lehetővé teszi, hogy az embervé­delem nemes céljainak megvaló­sításához mindenki hozzájárulhas­son. Az estély programja nagyon sokat ígérő és a lekedvesebb szó rakozást fogja nyújtani a közön­ségnek. Igyál KATHREINER-féle KNEIPP malátakávét reggelire és uzsonnára. Igazán élvezetes ital és napról-napra növeli életkedvedet tár uj orvosai és tisztviselői. A népjóléti miniszter a Sátoralja­újhelyi Kerületi Munkábiztositó Pénztárnál a következő kinevezé­seket eszközölte: Tisztviselői kar: Titkár: Dr. Vozár Ede. Számve­vőségi tanácsos: Bach Géza se­gédtitkár. — Fogalmazó: Dr. Rónay Elemér. Számellenőrökké: Schvartz Gyula és Csontos Béla. Számtisztekké : Porubszky Béla és Madarász Tibort. Segédfogalma­zóvá: Dr Weisz Istvánt. Iroda- segédtisztté: Ormos Sándort. Ke­zelőkké : Turján Sándor, Britczky Miklóst és Wirt Lászlót. —■ Orvo­sok: A Sátoraljaújhelyi Kerületi Munkásbiztositó Pénztárhoz Davi- dovics Jenőt, Gaál Jenőt, Madzsar Károlyt, Mocsotay Józsefet, Erős Jánost, Bóhus Lajost kezelőorvo­sokká nevezte ki a népjóléti mi­niszter. Erős György Béla fogász szakorvost Szerencsre, Goldstein Kálmánt, Heinrich Bélát Tokajra, Kondor Miksát, Salacz Tibort Sárospatakra. A’/e//zArnoldotTolcs- vára, Berecz Bernátot ülaszlisz- kára, Blaszberger Vilmost Mádra, Eperjessy Pált Tállyára, Kahán Jakabot Bodrogkereszturra, Nagy Lajost Tarcalra, Lang Antalt Megy- asszóra, örley Ödönt Gesztelyre, Kotier Sándort Tiszalucra, Braun Mártont Pácinba, Takács Lászlót Ricsére, Csécsik Sándort Cigándra és Fenyves Aladárt Taktaharkányra kezelőorvosokká nevezte ki. — Halálozás özv Engel- berth Györgyné sz. Kálosi Jolán f. hó 27-én 72 éves korában meg­halt. A megboldogult matrónát f hó 29-én temették el mély rész­véttől kisérve utolsó nyugvó he­lyére. Öt gyermeke és kiterjedt rokonság gyászolják. — A mtansz kullurdélu- tüuja. Nagyszámú érdeklődő ta Iálta gyönyörűségét a Mansz helyi csoportjának dec. 27 én rendezett kulturdélutánjának programjában. A Lipcsey kamarazene társaság magas nívójú zenei produkciója után Oláh György, a Magyarság szerkesztője tartott repülő útjáról színes és nagyon érdekes előadást mig Mariancsics Imre, a Buda­pesti Hírlap munkatársa most meg jelent verses kötetéből adott elő rjíe dobja z\ az üres cipőícrém 'dobozocat, mert ingyen kip 1 tele doboz eredeti angol recept áapán készült „VESTA“ CIPfimiHET 6 üres „Vesta“ dobozrt ott, ahol azokat vásárdta. KAPHATÓ Sátoraljaújhelyen Welsz Margit, Domokos Fe­renc, Frischmann Ernó, 8zv. Czellár Jánosné, Fried Zdtán, Herschkovits L. és Tsa, Katz Dávid, Lefkovits Jakab, ?eri- s ein Ignác, Rein Lajos, Sciőn- stein József, Weinberger /tár­ton, Weinstock Zsignond, Weisz Sámuel, Taub Gyűli és Adler Henrlkné kereskedésiben. Sárospatakon: ' Gottesnunn Kálmán, Gottes­mann Lipót, Adler Ernáméi, Hangya fogy. Szöv., Lieber­mann Bernát, Markovits Mór, Markovits Adolf, Moskovits Ignác, Pavletits György, Neu­mann Mór és Schattin Simon I kereskedésében. — A kok vei jat egy di vászonra i el. Meg I méltán. N ajándék n lépőén éri mert ezt ; „Ftossin-1 gyen kapte igen hires Kézimunka 14.40 P-ér szonra elő ring „Floss kapja mine 31-ig egész 14.40 P-t a — Hetei „Mira“ te; óvja gyor kedéstől! biztos, Mir$ — Várijj 3-án keddej kor a Vörőf játék 8 felv.l Január 4-énj V49 órakor vonásban. — K. I náért 10 d’ gyetvettbai ajándékul. j hogy ilyer.j kétszeres barátját, tendő nap az egyik, koronás n>| és költeményeket, mély érzéssel és hatásos lendülettel. A Mansz leg­közelebbi programja, a Vitézi Székkel együtt rendezendő-bálja máris a legnagyobb érdeklődés központjába került. — Orvosi hír. Dr. Klein Vilmos a helybeli zsidó kórháznak löbb mint négy éven át volt or­vosa a kórház kötelékéből kilép és rendelését január hó 2-án a Deák ucca 6 sz. alatt megkezdi. — Orvos választás A sá- oraljaujhelyi izr. Szentegylet kór­házi bizottsága dr. Grünmld Ernő orvost kórházi alorvossá választotta — Kisipari kölcsön. A Pénzintézeti Központ utján a mis­kolci Kereskedelmi és Iparkamara területére 70.000 pengő kisipari hitel áll rendelkezésre. Ezen kis­ipari hitelben részesülhei olyan önálló kisiparos, aki iparigazol­vánnyal bir, műhellyel rendelkezik és iparát tényleg gyakorolja. A kis­ipari hitel termelési jelleggel bir, tehát elsősorban termelési célra (nyersanyag beszerzés, üzemfej­lesztés stb.) folyósítható és-csu­pán másodsorban jöhet figye­lembe oly irányú kölcsönkérelem amely már meglevő tartozások konvertálására irányul. Az Ipar­testület elnöksége ezekről az ipar- testületi tagokat azzal érlesili, hogy ezen hitel iránti igénylésüket a hivatalos órák alatt a testületnél kapható űrlapokon mielőbb jelent­sék be, a kamatokra és egyéb el­járásra nézve az ipariestlllet ad további felvilágosítást. Y t zc me a f Fér erő3 di - az vé kér sőb ille kül zat ti •m&m BP.TEUFOM-K-fi $ ré 9 H I

Next

/
Thumbnails
Contents