Zemplén, 1928. január-június (59. évfolyam, 1-48. szám)

1928-01-01 / 1. szám

lyi ajándl­5 az első di- . mintájú len- abrosz nyerte pitanunk, hogy azért, mert az I szép és meg- íanem azért :s, >szt 10- matring irtallal együtt in- iniiidenki, aki az dérujjak Magyar v -ra egy évre ít. A lenvá- oszt 10 inat- 3fonallal meg- ez év január fizetés fejében atalba beküld, -szer 72 pohár *s«rüviz meg- A és székre- "-nes, hatása pható ! 4ó. Január hó és 7*9 óra- . szatirikus vig- Kisérő műsor, este 6 és <rszága 7 fel­30 000 koro- lami sorsje- { karácsonyi is gondolta, y összeggel Jékozta meg a tavaly óesz- 'tartott húzáson yet 50.000.000 .nyel húzták k* apján adták tud- oarátnak « köbben át u fiatal kir. törvény- tárgyalta Tö- ta1 lakos biin- szség erős f szándékos mert szept. 'vánt dula- j urta. A fő re hivatko ;a támadta ".ben ejtette >ság Török j jndntta ki j ’etett szán- j jttébut és figyelembe 'önre ítélte. ! miskolezi ; itnara fel- j eknek 400, gélyt nyújt ! a. A pályá- j ujtandók be. j «ég ben >ek ÍCÉP »AG «ly-v* F/*é- t* ’ gí «ti. epeai és sárgaság • telben i termés?'’t es >F':;tgk. Józset* Jeserüviz a hasi szervek roüködéát élénkebb tevékeny­ségre srkenti. Klinikai tapasz­talatok gazojak hogy az otthoni ivókúra különösen hatásos, ha a Feien« JAzsel vizet kevés forró vizel keverve, reggel éh- gyomora vesszük be. Kapható gyógysz:rtárakban, drogériákban és füszeüzletekben — Tízesetek E hét folya­mán kél esetben vált szükségessé a tiizolttság kivonulása. Az első tűzeset :siitörtök este a Honvéd uccában volt, ahol a rettenetes szeles icőben'egy kamara gyulladt ki. A kbonult tűzoltóság a tüzet csakhamir lokalizálta. A második tüzeset i Kazinczy uccán lévő benzinkitnál történt, ahol nem kis riacklmat okozott a közeli házakbai. A tűz rövidzárlat kö vetkeztéten egy autóbusz ben­zinnel való megtöltésekor kelet­kezett. iillanatok alatt hatalmas lángnyebek csapdostak, amit az azonnal dóhozott Total fecsken­dővel Vikovszky Kálmán tűzoltó­parancsnok helyettes hamarosan eloltott. — ütNzámoló az elinalt esztendőről. Páratlan minőségű, nemkülöiben disztingvált ízlésű szöveteiről világhírűén elismert Semler cég elmúlt üzleti éve a siker teles jegyében folyt le. A közönség az elmúlt évben is. mint három emberöltő alatt, elő­szeretett«! kereste tel, e több, mint há-oranegyed évszázados üzleti múltra visszatekintő cég helyiségeit, mert vásárlásai min­denkor a legteljesebb megelége­déssel tQtőtték el. A cég módot alc^r nyújtani a vásárló közönség d ^ résiének is, akik az elmúlt > karácsony előtt Budapesten nem 1 tartózkodtak, hogy occassiós áron lássák el magukat a legkitűnőbb szövetekkel és ezért az év végi leltározás alkalmával a már fo galommá vált angol szövetaiuit bocsájtia occassiós áron eladásra, A Semler cég, Budapest Bécsi ucca 7. szám alatti helyiségeiben folyó alkalmi árusítás nagy elő ■ nyei a felhalmozódott kitűnő minőségű és nagyválasztéku férfi és női szövetmaradékokban még inkább kifejezésre jutnak. Ezen maradék vásáron való vétel min denkinek alkalmat nyújt a Sem ler minőség megismerésére. Boldog uj évet kíván tisztelt vevőinek, bará­tainak és ismerőseinek Bujdosó István cukrász Sátoraljaújhely. Dr. OETKER félesütőpor és vanillincukor igy eredményez! A 127 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen és bérmentve küldi: Dr A. OETKER, Budapest, l Vili., Conti ucca 25. Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, kik felejthe­tetlen jó édes anyánk elha­lálozása alkalmával mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szíveskedtek, ez­úton is köszönetét mond az Engelberth család. | Hz Első Sátoraljaújhelyi Hordágy ár IMU TM II BLUU ÉS TÁRSAI Fakereskedésében Faragott fa, rúd, deszka, léc, zsindely, cserép, pala, saját előállítású hajópadló, tűzifa leggondosabb kivitelben és legelőnyösebben beszerezhetők. Telefonszám : 2. Hordóüzemében mindenféle nagyságú hordók, szüretelő és pinceedények, zsiros- és csomagoló hordók Faárugyárában Mindennemű asztalos munka, bútor, épü­let munka; ajtók, ab­lakok, berendezések — Karinthy Fri­gyes ucca. Kosztolá­nyi Dezső ucca, Len­gyel Menyhért ucca Budapesten. Sokszor felmerült az a terv, hogy átkeresztelik a pesti uceákat A SZÍN­HÁZI ÉLET megkér­dezte újévi számában az írókat hogy melyik pesti uccát választanák ha arra kerülne a sor. hogy róluk nevezzék el őket. Legyei Meny­hért a póstakisasszony- ról, EGYED Zoltán Beöthy Barnáról, Sí rius mester az uj esz tendőről, Faraga Jenő a Nászéjszakáról írnak még ebben a szám­ban, amelyben Lakatos László kivan boldog újévet »őnagyságának“ és Dénes Oszkár el­mondja rémes, véres történetét a kígyóról. A Színházi Élet újévi száma mélynyomásu képekben számol be a legírissebbszinházi ese­ményekről, és Intim Pista valóban szenzá­ciós pletykákkal trak­tálja az olvasót. Kotta­melléklet: Heine-Schu- mann ,Oh szép vagy. mint egy bimbó«, Zer- kovitzBéla: »Lehettem én volna®. Buék! Bort, búzát, békességet, Fát, füvet, feleséget, Tányérodba tyúkot, kappant, Nagymosáshoz ALBUS szappant! — A Kossuth szobrát nkarta meg borotválni. Ér­dekes jelenet játszódott le péntek délelőtt a vármegyeház előtt. Egy családi ápolásba kiadott elmebe­teg felmászott a Kossuth szoborra, ahol bicskáját kinyitva Kossuth Lajost akarta megborotválni. Az elősietett rendőr borotva és szap­pan igérésével az elmebeteget lecsalta és bekísérte a kórházba. ÓVÁS! Több oldalról azt a hirt terjesztik, hogy az az elő­rajzolt dús magyar mintájú abrosz, melyet ingyen kap 10 matring „FLOSSIN“ himzőfonallal mindenki, aki lapunk P 14‘40 összegű egészéves előfizetését folyó évi január hó 31-éig kiadóhivatalunkba (Budapest, IV. kerület, Szervita-tér 8.) beküldi, nem tiszta lenvá­szonból való. Az álhirek terjesztői ellen a törvényes lépéseket megtettük, itt csak utalunk a legelőkelőbb magyar vászonárukereskedés, a MÖSSMER JÓZSEF cég nyilatkozatára, amely szerint az abrosz igenis tisz a lenvászonból készült. Erről különben meggyő­ződhetik mindenki, aki az előfizetést hozzánk beküldi. A Mössmer-féle nyilatkozat fotografikus mása látható lapunk múlt évi november—decemberi számaiban. Tűndérujjak Magyar Kézimunka Újság kiadóhivatala, Budapest, IV., Szervita-tér 8. Termények hüvelyesek, magsak vétele és eladása MEZŐGAZDASÁGI; GÉPEK AUTÓK, TRAKTOROK VETŐGÉPEK, MÜTRÁGYASZÓRÓK CSÉPLÓGARNITURÁK eladása Eredeti FORD alkatrészek állandóan raktáron LÓHERE-ARANKA TISZTÍTÓ TELEP Ótomzárolt ióh re, lucerna és répa- mag, valamint egyéb vetőmagvak tire t.» i* A+r* 1 n I r mnllntf LnnfialAL ROYALE BÜNK- ÉS ÁRU BIZOMÁNYI ÜZLET AMBRUS BÉLA Telefon: lRakás m SÁROSPATAK BANKÁRU. CIRIW ÍRtlLA ÉS FIA TEBMÉXYIBObAJA AUTÓK FORD MORRIS STUDEBAKER ROCBY TRAKTOROK FORDSON HART-PARR Me CORM1CK MUNKTELLS Gyapjuvásárlás! •'Hl Műszaki üzletében állandóan raktáron eredeti VAC^ÓA ^OYLE MOBIL olajok *th<. rokhoz éa üzemekhez. iMENTES $ zölpj és petróleum t-.' V ^ i BENZIN KÚT _ V- '■ Szupu ÍV ‘RÁpYAFÉLÉK mésznitrogén, kálisó Zs&ábtGT^i^lt» dohányzsinegek

Next

/
Thumbnails
Contents