Zemplén, 1927. július-december (58. évfolyam, 47-89. szám)

1927-07-03 / 47. szám

s összefogása- j alaposabban 1927. julius 3. ZEMPLÉN 3. oldal után, lejárván yszerü tartama, ól összehívott roznia kellett hogy vissza- ához, vagy kér- >vábbi fenntar- Miklós joggal 3en arra, hogy ot megoldotta óhaja,, hogy a Ihatározásából saját sorsa gulag az autó- nellett döntött. ennyey Zénó selő, mikor a iák időhatárok ában és ered- korszakát fel - :avakban tol­it há'áját és biztos előtt ‘ő munkájáért, talán nem is lllanatnak tör • í, mert soha íin, biztosság :les hatalomra nak intézése, rsulat elnöke s. alelnökei ispán és dr. irtokos. A 18 ott találjuk sági életének Mailláth Jó- :1a, gr. ’Seny- nnyey Zénó, Lacsny Incze ' János, ifj. ’mész János, nnyey István, óth °>. András rászy Dániel, Janka Péter c reményleni rlat egy jobb 2 fogja küz- ;eket, melyek állanak. 'dgyfüpdő ó g y h e 1 y. ,eK, női bajok <nek, rheumá- jzőszervek hu- kiválóbb orvo- (va. penzió a Ke 35.­á k i a Iegol- ; cseh-szlovák gu vasúti ösz- snál itten 50°/0 í prospektust: RDIOVSKÉ a.) N lyeket: et lánvirágot racsvirágot :avirágot t t /növényeket íja fel a RA és uyógy- pest, VI, 12. — Ebéd a fóisplinnál. Széli József főispán a jun. 30-iki törvényhatósági közgyűlés alkal­mából ebédet adott, melyre a kö­vetkezők voltak hivatalosak: Asz- talos Kálmán dr., Bernáth Aladár, Bernáth Béla, Cseh István, Fejér Andor, Gruska Lajos, Gosztonyi István, Kvasszinser József, báró Maillot Nándor Molnár János, dr. Osválh Dezső, Szeszlér Ödön, Vasskó József és Buday István főispáni titkár. — A tokaji járás nj fő- gzolgabirája. Az Isépy Zoltán főszolgabíró nyugdíjazásával meg­üresedett tokaji főszolgabírói állásra a csütörtökön tartott vármegyei törvényhatósági közgyűlés egyhan­gúlag az álláson hónapok óta he­lyettesítő jeddi Fejér Andor tb. fő­szolgabírót választotta meg. Fejét Andor 17 évi közigazgatási szol­gálat után, melyből négy és fél évet mint főispáni titkár töltöttel, nyerte el díszes állását. A törvény- hatóság egyhangú bizalma azt a szorgalmas, fáradhatatlan, minden­kor előzékeny, tapintatos, kiváló értékű közigazgatási szolgálatot ju­talmazta e választással, melyet Fejér Andor 17 év alatt a külön­böző közigazgatási ágakban a vár- j megye közönsége és a közszolgálat 1 érdekében nemes ambícióval ki- ! fejtett. Megválasztásával a várme- ] gye főtisztviselői kara egy nagy értéket nyert, ezt igazolja megvá j lasztásának rendkívüli népszerű- : sége és az a rengeteg, szivélyesnéi- szivélyesebb gratuláció, mellyel őt megválasztása alkalmából elhal­mozták. Már helyettesítési ideje alatt nagy népszerűségre tett szert járása közönsége körében s bizo­nyára indokolt minden várakozás, melyet vezetői állásában kifejtendő működéséhez fűznek. — Fölavatták: a „Széli József" kilátótoronyál. A Magyar Turista Egyesület Hegyal- j jai Osztálya Péter-Pál napján szépen sikerült népes ünnepség keretében adta át a közönségnek Magashegyi, Széli József főispánról elnevezett kilátótornyát. Az ün­nepségen megjelent Széli József főispán, Bernáth Aladár alispán és Orbán Kálmán polgármester vezetésével a vármegye és város számos vezető egyénisége, sokan a középosztály tagjai közül és az iparosság is szép számmal volt képviselve, ami a turisztika iránti érdeklődésnek és elismerésnek ör- vendetes.tanujelévé fokozta e napot. Az avatási ünnepség során a to­ronyhoz fölvonult turisták és ér- . deklődők elótt Orbán Kálmán dr. polgármester tartalmas, hazafias szellemű ünnepi beszédet tartott, majd Bach Géza felolvasta a tá­vollevő Ábrahám Gerőnek a torony építésről készített titkári jelentését, amelyet legközelebbi számunkban teljes egészében fogunk közölni. Az avató beszédet Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár, a Magy. Turista Egyesület elnöke mondotta. Jász Géza, a MTE alelnöke a Magyar Nemzeti Szövetség üdvözletét tol­mácsolta. Az egyes beszédek kö­zött a Lavotta Polgári Daloskör Sappanos Imre karnagy vezetése alatt hazafias dalokat adott elő. A torony rendeltetésének való átadása után a megjelentek a Nyugodó alatti u. n. Táncterembe vonultak le, ahol a város ízletes ebéddel vendégelte meg a dalárdát és az idegenből jött turistákat. — Házasság. Dr. Schweiger Mór ügyvéd julius hó 3-án, va­sárnap délután 2 órakor tartja es­3ü a viif’áqos harisnyák idojp,. A legelegánsabb toilette is tökéletlen selyemharisnya nélkül. Ma már nem fényűzés a selyemharisnya, mint hajdan, mikor a tisz­títás helytelen módja miatt annak ára nem volt arányban tartósságával. A Lux új utat nyit a finom szövedékek tisztítása terén. Langyos l ux fürdőben sokszor-kimoshatjuk a legfinomabb selyemharisnyát is, anélkül hogy ez a finom selyemszálaknak ártana. küvőjét Budapesten a Kazinczy uccai izr. templomban Kovács Iboly­kával. Kovács Gyula, a BSzKRT. főtanácsosának leányával. (Minden külön értesítés helyett.) — Jótékouycélu sport­nap a Népkonyha javára. A Széchényl-Wolkenstein Ernőné grófnő vezetése alatt álló sátoral­jaújhelyi Népkonyha javára a nemes grófnő az agilis rendező bizottság támogatásával folyó évi szeptember hó 11-én kocsiverseny­nyel egybekötött jótékonycélu sport- 1 nap rendezését tervezi. Ismerve Zemplén vármegye közönségének Széchenyi- Wolkenstein Ernőné gróf­nő karitativ és hazafias munkás­sága és törekvései iránt a múltban is tanúsított megértő jóindulatát, azon biztos meggyőződésünknek adunk kifejezést, hogy a Népkonyha felsegélyezésére rendezendő sport­napon is — amely a legsikerül­tebbnek Ígérkezik nemcsak Sá­toraljaújhely város, hanem az egész vármegye közönsége a leg­nagyobb számban fog megjelenni. A sportnap részletes programját legközelebb külön cikkünkben ismertetni fogjuk. — Orvosi hír. Dr. Schön­stem Sándor budapesti bőrgyógyász kozmetikus specialista pár napi tartózkodásra városunkba érkezett. Ezidő alatt betegeinek (kizárólag bőr és kozmetikai betegeknek) rendelkezésére áll. (Rákóczi u. 70.) — A Budapesti Belvá- , rosi Színház vendégjátéka. Tériké a Belvárosi színház veztő művészeinek felléptével jun. 4-én 6 és fél 9 órakor. A budapesti szezón legkimagaslóbb eseménye, Földes Imre Tériké c. vígjátékénak szkeccsváltozata. A film és szín­művészet páratlan izgalmas talál­kozása ez, amelyről a bpesti sajtó az elragadtatás eddig nem ismert hangján emlékezett meg. A szkecs- cset a teljes eredeti szereposztás­ban, Mészáros Giza, Harsányi Rezső, Bállá Zsuzsi, a budapesti közönség legújabb kedvence, Kál­mán Erzsi, Várady Lajos és Boray Lajos a Belvárosi színház kitűnő együttesével mutatja be a városi színház, mindazokkal, kik a bpesti nagy sikernek részesei voltak. GRUND HOTEL PÍIHK NDGYSZÁLLODD BUDAPEST VIII. BAROSS TÉR 10. Telefon: J. 330-82, 330-83. A főváros legnagyobb és legkényel­mesebb szállodáinak egyike 200 szobával a Keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben. Központi gőzfűtés, állandó meleg és hideg vízszolgáltatás. Szobák 3 pengőtől feljebb. Kltilnő konyha. — Fajborok. — Családi kávóház elsőrangú ci­gányzenével, nyári terrasssal. Különtermek.

Next

/
Thumbnails
Contents