Zemplén, 1927. július-december (58. évfolyam, 47-89. szám)

1927-07-03 / 47. szám

ötvennyolcadik évfolyam. 47. szám. Sátoraljaújhely, 1927. julius 3. Megjelenik hetenként kétezer ezerd&n és szombaton Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely (Vármegyeház udvar) Előfizetési ár]: Negyedévre . . 2 pengő Hirdetések: négyzetcentiméterenként. NyUttér soronként 16 fillér Telefon : FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ: Telefon: M. T. 1. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 109. Bsám. Báró MAILLOT NÁNDOR Dr. MIZSÁK JÓZSEF M. T. I. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 109. exám. Báró Waldbott Kelemen felsőházi beszéde a Tokajhegyalja kérdéseiről Zemplénvármegye Törvényható­sági Bizottsága f. évi január hó 19-én tartott rendkívüli közgyűlé­sében báró Waldboit Kelement és id. Meczner Bélát választotta meg a felsőház tagjaivá. A törvényhatóság bizalmának méltatásánál, Meczner Béla érde­meinek kiemelése mellett, rámutat­tunk akkor arra is, hogy báró Waldboit Kelemen egyik legerő­sebb és legtevékenyebb és ahol erre szükség van, gerinces és aka­raterős tényezője gazdasági éle­tünknek különösen azokon a te­reken, ahol ez a Tokajhegyalja érdekeivel érintkezik. Báró Waldbott Kelemen közéleti szereplése azóta is teljesen meg­felelt a várakozásoknak, mert ál­landóan bizonyságát adta annak, hogy az országos jelentőségű ügyek mellett a Tokajhegyalja érdekei* különösen szivén viseli s minden alkalmat fölhasznál, hogy befolyá­sát a Tokajhegyalja érdekében ér­vényesíthesse. Különösen is meggyőzhet erről mindenkit a múlt héten az ország­gyűlés felsőházában tartott nagy­szabású beszéde, melyben a gaz­dasági élet minden jelenségére el­ágazó fejtegetései mellett részlete­sen kiterjeszkedett a Tokajhegy­alja kérdéseire. Lapunk szűk terjedelme nem engedi, hogy a felsőházban nagy tetszéssel fogadott, nagy koncep­cióval s a gazdasági kérdésekben nagy hozzáértéssel elmondott be­szédet egész terjedelmében kö­zöljük. Mint a Tokajhegyalja közönsé­gét legközelebbről érdeklő részle­tet egész terjedelmében közöljük azonban alább báró Waldbott Ke­lemen beszédének a Tokajhegyalját érintő részét. —... Ezekután áttérek a szőlő! gazdasági kérdésekre. (Halljuk- Halljuk!) — Az érdeklődés központjában áll a borértékesítés kérdése, (ügy van 1 jobbfelől.^ Itt először is a magyar szőlősgazdák háláját feje­zem ki a földmivelésügyi minisz­ter urnák, aki a külföldön léte­sített és annyira bevált borértéke- sitési paloták kezdeményezésével sikerrel vállalkozott egy mesgye fáradságos kitaposására, melyen azután a magyar borkereskedelem halad. Azt hiszem, hogy köteles­ségemnek teszek eleget, ha egy­úttal buzgó munkatársa, Balássy Ferenc miniszteri tanácsos érde­meit külön kiemelem. Annál inkább sajnálom és hibáztatom, hogy az előttünk fekvő költségvetés ezek­nek az üdvös intézményeknek a kifejlesztésére a szükséges eszkö­zöket megtagadja. Hiszen a ma­gyar borexport igen szomorú ké­pet nyújt. Erre nézve leszek bátor egy statisztikát bemutatni, amely jobban beszél, mint minden érve­lés, amelyhez semmi kommentár nem szükséges. — Felolvasom a Magyarorszá­gon az utóbbi években szüretelt mennyiségeket, azután a kivitelt és a belföldi fogyasztásra maradt tételeket. Csak az utóbbi évekre terjeszkedem ki. 1920-ban termett 2,200.000 hektoliter, külföldre ment 961.000 hektoliter, tehát kb. 1.000.C00 s igy maradt a belföldi fogyasztásra 1,200.033 hl. 1921- ben termett 3,C30.C33, kiment a külföldre 600.000 hl, maradt bel­földi fogyasztásra 25 millió hl. 1922-ben termett 4,000.000 hl., kiment Külföldre 878.000 hl, ma­radt belföldi fogyasztásra 3,203.000 hl. 1924-ben termett 1,220.030 hl, külföldre már csak 125.000 hl. ment ki, maradt belföldi fogyasz­tásra kb. 1,003.000 hl. 1925-ben termett 3,000.003 hl, külföldre exportáltunk 25.000 hl, tehát még nem is egy százalékot. Méltóztas- sék elgondolni, hogy még az ügy­nöki díjnak megfelelő mennyiséget sem tudtunk exportálni. 1926-ban termett 1,070.000 hl. és összesen tudtunk exportálni 41.000 hl-t, ami éppen 4%-ot tesz ki. — Evvel dokumentáltam a mai borgazdaság egész siralmas hely­zetét. Ezek után az a meggyőző­désem, hogy bárhova is forduliu"k, hogy keressük a magyar boréi tő­késítés lehetőségét és kivezető út­ját, mindig vissza fogunk tét.ii arra, hogy először is a belfogyasz- tás akadályait kell elhárítani. En­nek pedig legnagyobb akadálya a borfogyasztási adó. (Igaz! Úgy vanl jobbfelől.) A borfogyasztási adó teljes eltörlése a szőlősgazdák ha­tározott és kifejezett kérése és kö­vetelése, melyből a több mint egy millióra menő szőlő- és borgazda­sági érdekeltség semmi szin alatt sem fog engedni s erre a kijelen­tésre felhatalmazva érzem magam, mint az országos szőlő- és bor- gazdasági tanács elnöke. Ezzel a kérdéssel legutóbb a törvényható­ságok is foglalkoztak és Pestvár­megye törvényhatóságának veze­tése mellett a törvényhatóságok is csatlakoztak e felfogáshoz és kö­vetelik a borfogyasztási adó teljes eltörlését. — Tudom, hogy e kérdés meg­oldásának vannak bizonyos aka­dályai. De vagy szükség van reá, vagy nincs. Ha szükség van reá, módot kell találni arra, hogy itt segítsünk. — Legnagyobb akadálya a bor- fogyasztási adó eltörlésének az a sajnálatraméltó körülmény, hogy ez az adó a városoknak és köz­ségeknek van átengedve s a vá­rosi és községi háztartásoknak ré­szét képezi. De más ellenvetés is van, és pedig az, hogy a borfo­gyasztási adó eltörlése nem jutna kizárólag és elsősorban a terme­lőknek, hanem a kereskedelemnek. — T. Felsőházi Itt tévedés fo­rog fenn, amelyet iparkodni fogok eloszlatni. Amikor a szőlősgazda borát leszüretelte, pincében elhe­lyezte és várja a vevőt, abban a pillanatban ez a bor törvényileg meg van terhelve a borfogyasztási adóval. Az a vevő, aki a bor iránt érdeklődik, tudja, hogy a bor meg van terhelve ennyi és ennyi bor- fogyasztási adóval. Ha tehát a bor forgalmi ára 10.000 korona volna és 2000 korona a borfogyasztási adó, akkor ez a bor 2000 koro­nával van megterhelve, éppen úgy, mint ahogyan a mezőgazdasági ingatlannál, mely pl. 10 milliótér meg és amelyre 4 millió teher van bekebelezve, ha az illető el­adja, akkor nem fog 10 millió koronát kezéhez kapni, hanem csak 6 millió koronát, 4 millió pedig a teher törlesztésére megy. Ugyanígy a borkereskedő a bor vételárába bele kell hogy kalkulálja a borfo­gyasztási adót, amely törvényileg be van iktatva arra a borra s igy ennyivel kevesebbet fizetnek a ter­melőnek. — Ha látjuk, hogy ez igy áll, akkor rögtön szembetűnik a bor- fogyasztási adó hihetetlen igazság­talansága. Bocsánatot kérek, hogy jut ahhoz az a szőlősgazda, akiről kimutatom, hogy a borfogyasztási adót igenis ő fizeti, hogy oly köz­ség háztartásához járuljon hozzá, amelyhez neki semmi köze nincs s hogy miért terhelje őt a községi háztartás bizonyos nagy része csak azért, mert ő szőlősgazda s miért szabaduljon ettől a tehertől a másik? — Utalok más országokra, a melyek szintén nincsenek rózsás helyzetben pénzügyi téren, pl. Né­metországra és Franciaországra. Németország április 1-én teljesen törölte a borfogyasztási adót, Fran­ciaország pedig, amely par excel­lence szőlőtermelő ország, április 1-én borfogyasztási adóját a mi pénzünkre átszámítva hektoliteren- kint 3 pengő 60 fillérre apasztotta, ugyanakkor, amidőn nálunk a le­szállított borfogyasztási adó Buda­pesten még mindig 19 P 4 fillért tesz ki hektoliterenkint, vidéken pedig 12 pengőt. Ennek a borfo­gyasztási adónak eltörlése éppen elegendő volna és éppen elég hasz­not biztosítana nekünk szőlősgaz­dáknak ahhoz, hogy abból a ma­gyar szőlőgazdaságot talpra állít­hassuk és hogy érdemes legyen tovább termelni. (Úgy van! jobb* felől és a középen.) — Imételten adok kifejezést a szőlősgazdák ama kívánságának, hogy a borfogyasztási adó okvet­len töröltessék, úgy, mint azt Né­metország törölte. (Úgy van! a bal és a jobboldalon és a közé­pen.) — Mint Zemplén vármegye kö­vete, egyúttal felhívom a kormány figyelmét a Tokajhegyaljára. A Tokajhegyalja, a tokaji bor nem­zeti kincse, nagyon sokan nem is tudnak Magyarországról, illetve egyebet sem tudnak, mint hogy ott terem a tokaji bor. És hogy ezzel a közhellyel élhessek, azt mondom, mit csinált volna egy másik ország, ha nem lenne neki tokaji bora, ha lenne ott egy Tokajhegyalja. (Úgy van I jobb- feiől.) — Én fiatal koromban tanúja voltam a filoxera által előállt ösz- szeomlásnak a 80-as években. Visszaemlékezem atfa, hogy min­den második ház a Hegyalján üresen állt, összeomlottak a ház­tetők, mindenki kivándorolt Ame­rikába. De azután állami támoga­tással, de saját erejéből is hozzá­látott a Hegyalja a rekonstruk­ciókhoz és teljesen rendbehozta szőlőjét amerikai alapon. — A Tokajhegyalja fekvése speciális fekvés. Csakis ez a hegy­lánc van, ahol a szőlők elterjed­nek, mellette az erdőboritotta hegy­ségek, alatta a Bodrog inondációs területe és azon az úgyszólván vékony pásztán a vasút és az or­szágút fut át és szőlő van, de község mellett község áll, amely mind dolgozik, hivatásos szőlős­gazda, kapálja a szőlőt és dolgo­zik a szőlőben. Ha a tokajhegy- aljai mezőgazdaság összeomlik, akkor ezek az emberek kenyér nélkül maradnak, mert az inon­dációs területen nekik földet adni nem lehet és az erdőben sem le­het őket elhelyezni. — De a helyzet nem olyan borzasztóan veszélyes, mint ami­lyennek hiszik, hiszen a Tokaj- hegyalján 50— 100.C30 hektoliter bor terem, igaz, hogy jó és kiváló és ennek a 80, vagy ÍOO.COO hek­toliternek elhelyezése nem olyan lehetetlen. (Úgy van 1 Úgy van !) Véleményem szerint — és ameny- nyire én tájékozva vagyok — egyetlenegy transatlantikus hajós­társaság az egész készletet egy évben elfogyasztaná. Ezen a téren pedig az az előfeltétel, hogy a bort rendesen kezeljük, hogy ti- pusborokat állítsunk elő, amely állandó típusokat a külföldön és a transatlantikus hajóstársaságok­nál bevezetnék. Különben is nagy hálával tartozom a miniszterelnök ur őnagyméltóságának, aki segitő- kezét már kinyújtotta a Tokajhegy­alja felé. Az ő kezébe fektetem le Tokajhegyalja sorsát. (Éljenzés.) — Nemcsak a Tokajhegyalján,

Next

/
Thumbnails
Contents