Zemplén, 1927. január-június (58. évfolyam, 1-46. szám)

1927-01-05 / 1. szám

-2. «ldal ZEMPLÉN 1927. január 5. Szilveszter Éjjel 1927. január 1. A bronzcsillárok fénykévéi ki­aludtak egy percre, kísérteties csendben kong az éjféli harang. A néma csendben oly különös a kongása, úgy adja visszhangját, mintha élő szava volna s ismerős szavakkal beszélne hozzánk. Be­szél a harang, ép úgy, mint mi­kor imához hív s egy-egy kon- gására egyenként jelentkeznek az elmúlt év négy évszakának hó napjai. Jelentkeznek és beszélnek hozzánk egy röpke perc alatt, felelevenítik az elmúlt év minden hónapját — emlékeztetnek. E percben ha nem is azért, mert ez lenne az elmúló évnek utolsó, tehát drága perce, hanem azért, mert, mert emlékeztet, boldogít, vagy ostoroz lelkileg — azért szent ez a perc. — Ünnepi han­gulat várja mindig c percnek el­jöttét, mely áthidalás az ó és az uj esztendő között. Ünneplőben a test, a lélek — az ünnep — az Újév beköszöntőjén. Vig hangulatban él a város mindenütt ez éjjel. A báltermek lámpái fényárban fürösztik láto­gatóikat, a lányok nem árulhat­nak petrezselymet, mert az öreg családapák is kirukkoltak szilvesz­terezni. A kávéházak megtelnek a látogatók tömegével, az autók, liakkerek ide-oda szaladgálnak, képet kap az utca is. A ködpárás levegőjű utcát erő­sen megvilágítja a Vármegyehá­záról kiszűrődő fény, itt van a Vörös Kereszt és a SAC.-nak együtten rendezett bálja. Gyönyörű közönség, városunk elittje. Ra­gyogó színekkel pompás a nagy­terem, teljes a sürgés-forgás az alispáni termekben. Szoller Aladár és Mattyasovszky Kálmán rende zők figyelme mindenre kiterjed s a kedves és fesztelen hangulat mely reggelig összetartotta a báli közönséget, a jutányos és kitűnő büffé, az ezer apró figyelmesség az ő vonzó egyéniségük érdeme. A Központi Kávéházban jazz- band mellett mulat a közönség; — az asztalokon bor, vagy lekete, csak itt-ott tűnik fel a pezsgős veder — kevesebbet költenek az emberek pengőkben, mint koro­nában tették. Az asztalok egy részét összehúzva kap helyet az első pár a táncra, utána jönnek a többiek s a jazz-band mellett áll a tánc reggelig. Éjfél után kezdődik a tombola, melynek fő­nyereményét — egy pár arany kézelő gombot — Bettelheim Sándor a Belvárosi Takarék igaz­gatója nyerte meg. A Club Kávéház tálajdonosa ingyen malacot sorsolt ki ven­dégei között, Itt is jazz-band emelte a hangulatot. A Bujdosó-cukrászdában Kassai Lajos zenéje mellett reggelig mu­latott a törzsközönség, melynek figyelmes ajándékokkal kedves­kedett a tulajdonos. A Ping-pongban már napok­kal Szilveszter előtt ki lett pla- kátozva, hogy a tulajdonos min­den kedves vendégének ingyen teát és finom szivart és cigaret­tát ajándékoz. — Természetesen rengeteg kedves vendég akadt. Érdekes volt itt az újév bekö­szöntése. — Amint egy percre elaludt a villany s megkondult pengőcsengés közepette egy kis harang, ezalatt a Ping-pong Sac termében ilyen alkalmi dallal bú­csúztatták az ó és köszöntötték az jévet: Cseng a csengő, Peng a pengő í Isten veled Ó-esztendő Cseng a csengő. Peng a pengő Isten hozott ujesztendő. A Máv. Alkalmazottak Köre az állomási éttermekben rendezett jól sikerült bált reggelig tartó jó­kedvvel. A Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya éjjeli kirándu­lást rendezett a Magashegyre s pásztortüz mellett várták be az éjfélt. Sok helyütt házibál volt s majd­nem valamennyinek hajnalban, Vagy még később lett vége. Ta­lán mindenki jót mulatott, de a bálrendezők sehol sem megelé­gedettek, mert a bevétel minde­nütt várakozáson alul maradt, az emborek csak zene mellett mu­lattak. A hajnali szürkület kergetne haza a Szilveszteri éjjel után de nem, még nem megyek, még nem láttam minden virrasztót. Még arra nem voltam, hol a viz felett elnyúló vashid karfája mellett sétálva figyelik a felkelő nap de­rengését. Ép leváltás van — is merős vámőr jön szolgálatba, kivel együtt nézzük e gyönyörű látványt. Erősebben fogva fegy­verét a vámőr, szeme lángot lövel s igy szólal meg az, aki a Kár­pátok helyett a esonka haza ha­tárán virraszt: Csak egyszer már igy derengene hazánk felett, mint most a távoli határ szürkületében 1 Ezt kérem én is mindnyájunk­nak az uj évben, hisz ebben már úgyis minden jókívánság benne van, mert boldogok csak egy boldog ország fiai lehetnek. — Vidéki .fegyzétaéghez kisegítő irodai munkaerő­nek ajánlkozik minden te­kintetben megbízható egyén. Ciin meg'udliató a kiadóhivatalban. — Városi Mozgó. Bemutatásra kerül január 6 án, csütörtökön este 6 és negyed 9 órakor, szom­baton január 8 án, 4,6 és negyed 9 órakor »Az éjféli nap.« Január 9-én, vasárnap 4, 6 és negyed 9 órakor »Az aranybánya titka« 6 felvonásban. Főszerereplő: Tom Mix. Kisérő filmek. HIBEK — Rendkívüli törvényható­sági közgyűlés. Zemplén várme­gye Törvényhatósági Bizottsága január hó 10-én délelőtt 11 óla­tor rendkívüli közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. A vármegye törvényhatósága részé­ről a felsőházba -küldendő 2 tag­nak és 2 póttagnak megválasztása. 2 A vármegye alispánjának elő­terjesztése, a helyhatóságok ház­tartásának hatékonyabb ellenőrzé séről benyújtott törvényjavaslattal szemben való állásfoglalásról. — Köszönetnyilvánítás. A sátoraljaújhelyi kegyesrendi reál- gimnázium szegénysorsu tanulói részére Deák Andorné 6, Lakos Ferencné 1, Pokomándy Imréné 2 szeretetcsomagot küldött. A ne- meslelkíi adakozók fogadják a Diáksegélyző Egylet vezetőségének hálás köszönetét. — Kazinczy-Köri estély. A Zemplénvármegyei Kazinczy-Kör f. hó 9-én (vasárnap) délután 5 órai kezdettel irredenta estélyt ren­dez a vármegyeháza nagy tanács­termében. A műsor gerincét Agyag­falvi Hegyi István dr. és Murgáes Kálmán fellépte szolgáltatja. Agyag- falvi Hegyi István, az ismert irre­denta költő verseiből olvas fel, mig Murgáes Kálmán nótaköltő és szerző cigánykisérettel adja elő saját szerzeményeit. Ujváry Zol­tánná Agyagfalvi Hegyi István hosszabb költeményét: a Thonu- zoba sírját adja elő. Agyagfalvi Hegyi István neve nemrég meg­jelent verses kötete (A véres kar­dot körülhordozom), továbbá a Pe tőfi Társaságban s a vidék na­gyobb városaiban való szereplése révén máris az ismertebb nevek közé tartozik; Murgdcs Kálmán pedig szépséges magyar nótáival lopózott úgyszólván az egész or­szág szivébe. Dalait szerte min­denütt éneklik. — Az érdekes és változatos müsoru hazafias estély előreláthatóan szép közönséget fog vonzani. — A Kereskedelmi és Ipar­kamara első teljes ülése. Ün­nepélyes keretek között nyitotta meg hétfőn Miskolc város polgár- mestere a kereskedelmi és ipar­kamarának első teljes ülését. Tel­jes létszámban jelentek meg a ka­mara régi és újonnan választott tagjai. A távozó régi tagoknak szép szavak kíséretében köszönte meg a polgármester eddigi műkö­désűket, az uj tagoknak pedig eredményes munkát kívánt. A pol­gármester szavai után héthársi Neumann Adolf, a kamata elnöke üdvözölte a tagokat, majd hatásos beszéd kíséretében kérte őket a legteljesebb együttműködésre s Ígéretet arra, hogy a kamara a-HÍMZÉSEKBŐL választékot küldök. Megrende­lést elfogadok. Viszonteladó­kat keresek. REICH EM1LNE Mezőkövesd. — Válaszbélyeg. MflTVÓ iegmesszebbmenően fog eljárni a kereskedelem és ipar előmozdítása érdekében. A kamara ugyanekkor elhatározta a kamarai illetékeknek 7°/o-ról 67*%-ra való leszállítását, ami adózás szempontjából némi könnyítést hoz a kereskedelemre és iparra, a helybeli ipartestületi székházra pedig 100 pengőt sza­vaztak meg. Az ülésen jelenvoltak a helybeli újonnan választott Grün- baum Simon, Schweiger Márkusz, Fekete Károly és Poós József ta­gok is. — Értesítés. A Kazinczy-Kör elnöksége ez utón értesíti a Kör tagjait, hogy szombaton (8-án) déli 12 órakor választmányi ülést s ezt követőleg közgyűlést tart. Tárgy: Tagsági dijak meg­állapítása, pályázatok kiírása, könyvtárszabályzat létesítése stb. Ez alkalommal búcsúztatja a Kör városunkból távozó s ittartózko- dása alatt közszeretetét és köz- becsülést kiérdemelt választmányi tagját, Dobay Sándort, aki a vá­lasztmányi ülésen egy novelláját fogja felolvasni, búcsúztatóul. — Műkedvelői előadás. A Mozdonyvezetők Köre műkedvelői hétfőn a Nótás kapitányt mutat­ták be. A jónevü műkedvelő gárda Farkas Imre bájos operettjével is teljes sikert aratott. A színházat zsúfolásig megtöltő közönség az élvezetes előadásért a szereplőket lelkesen ünnepelte. Takács Ica, Szabó Vilma, Nagy József, Klein- mann Gyula, Nagy Imre, Nagy János, Titkó Gyula és Soltész Endre főszereplők kifogástalan játéka, hivatásos színészeknek is dicséretére váló ének- és táncszá­mai, a Pachmajer Vilmos által vezényelt 16 tagú zenekar nagy­szerű teljesítménye és Gondkievics Ferenc bravúros rendezése az operettet teljes szépségében jut­tatta érvényre. Mint értesülünk, az előadást a nagysikerű szerep- osztásban hétfőn, folyó hó 10-én megismétlik. — Értesítés. Vásárlási vissza­térítés az 1926. évre. Felkérjük tagjainkat, hogy a vásárlási visz- szaíérités összegének megállapítása érdekéből az 1926. évben használt vásárlási könyvecskéket árudánk­ban, Fő utca 3 szám alatt legké­sőbb 1927 január hó 15-ig elis­mervény ellenében adják át. Kér­jük továbbá tagjainkat, hogy t? vásárlási könyvecskéket — azok­nak gyorsabb elintézhetése érde­kéből — az átadás előtt összeadni szíveskedjenek. Az összes tagok érdekéből arra kérünk mindenkit, hogy a bevásárlási könyvecskét a kitűzött határidőn belül okvetlen adja be, mert a határidő be nem tartása késlelteti a vásárlási visz- szatérités összegének megállapítá­sát, másrészt a vásárlási igazol­ványt kellő időben be nem szol- tatott tag alapszabályaink értelmé­ben vásárlási visszatérítésre nem jogosult. Magyar Köztisztviselők Szövetkezete.

Next

/
Thumbnails
Contents