Zemplén, 1927. január-június (58. évfolyam, 1-46. szám)

1927-01-05 / 1. szám

mm 1927. január 5. ZEMPLÉN 3. oldal — Elkeseredett harc Munká­cson a csodarabbik hívei kő­I zött. Elkeseredett harc indult j Munkácson a munkácsi és a belzi csodarabbik híveinek fanatikusai között, mert mindkettőnek pártja a maga csodarabbijának vindi­kálja a vezéri elsőbbséget. E harc eredménye, hogy Ruszinszkó tipi­kusan zsidó városában : Munká­cson élet-halál harc folyik a két párt hívei között s ahol csak le­het egymás vagyonát, egziszten­ciáját is megsemmisítik. Hasábos cikkekben foglalkoztatják most a megszállott területek lakosságát a két rabbinak viszálykodó hívei. Az elhunyt belzi csodarabbi hívei egyházi átkot szórtak a munkácsi főrabbira mert az néhány szava­hihető tanújuk szerint halottgyalázó nyilatkozatot tett a néhai csoda­rabbira. A belziek pártjának egy­házi átkán felháborodva^a mun­kácsi rabbitanács egyházi átokkal sújtotta mindazokat, akik a főpap szájába hamis nyilatkozatot adtak. A munkácsi nagytemplomban hir­dette ki a rabbitanács az átkot, mely Így hangzott: „Az Isten szentségének a bevonásával, a szent gyülekezet beleegyezéséből áthá­rítjuk az átkot mindazokra, akik­nek része van a munkácsi rabbi kiátkozásában, a kiátkozási röplap terjesztésében és átkozva legyenek mindazok az égen, a földön, a szárazon, a tengeren, a levegőben, a sírban, nyugtuk ne legyen nékik soha, töröltessék nevük nékik és mindazoknak, akik a rabbit újság vagy nyomtatvány utján merik sérteni. Kiátkozzuk őket úgy, a hogy kiátkozták Jerichót, kiátkoz­zuk őket Dávid király átkaival s az összes átkokkal.“ A kölcsönös egyházi átok még mélyebb szaka­dékot vont a munkácsi orth zsi­dóság két pártja közzé. — Modern hirdetési iroda. Úgy a belföldön, mint a külföl­dön előnyösen ismerik Leopold Gyula hirdető vállalatát Budapes­ten, Erzsébet-körut 39. Telefon J. 121—55. A legnagyobb hir­dető cégek e megbízható iroda utján eszközöltetik az összes hir­detéseiket, mert kiváló szakérte­lemmel, odaadó lelkiismeretesség­gel és felülmúlhatatlan pontos­sággal teljesiti az összes megbí­zásokat. — Ujságárveres a Kaszinó­ban. A 2'.emlénmegyei Kasz’nó és Kereskedelmi Kör vasárnap d. u. 4 órakor tartja meg az uj ­ságok árverését. Egy árverés fél j esztendőre történik, a vételdij j azonnal fizetendő Elnökség. — Pandora címmel megin­dul az uj magyar irógeneráció lapja. 1927 februárjában „Pan­dora“ címmel uj szépirodalmi, képzőművészeti és kritikai folyó­irat indul a fővárosban. A lap, mely Szabó Lőrinc szerkesztésé­ben, havi 64 oldal terjedelemben jelenik meg, a háború utáni iró- generációt egyesíti és a múlt érté­keit a legújabb művészeti törek­vésekkel összekapcsolva a folyto­nosságot kívánja fenntartani a ma­gyar irodalom modernségében. Célja: alkotás és kritika: egy­részről nemes és korszerű folyta­tása mindannak, amit a haladó magyar irodalom eddig termelt, másrészről független és becsületes vizsgálása és ellenőrzése a ma­gyar és európai szellemi élet je lenségeinek. Előfizetési ára egy évre 20, félévre 10, negyedévre 5 pengő. Előfizetéseket és a lapot érintő minden küldeményt a Pan dóra szerkesztőségébe (Budapest, iX., Üllői ut 31. fsz. 3) kér a lap. — A Képes Krónika újévi számával folytatja útját a mind- nagyobb nézszerüség télé. Érde­kes képanyaga felöleli az aktuali­tások minden lényeges részét, mélynyomásu melléklete a leg­jobb reprodukcióban adja a képek, rajzok és festmények tömegét. Az irodalmi részben megkezdődik Kosáryné Réz Lola pompás re- gényforditása, folytatódik Orbók Attila »Budapesti Notesz<-e és N. A Casson iizlettudományi cikksorozata. Novellát, verset ír­tak Lovászy Károly, ifj. Krúdy Gyula, Vályi Nagy Géza és Szira Béla. Radnay Oszkár a Szépmű­vészeti Muzeum uj szerzeményei­ről ad tanulmányt stb. stb. A Képes Króni újévi száma minde­nütt kapható. 9 kanadai kivándorlásról (Könyvismertetés ) A napokban hagyta el a sajtót Zágonyi Sámuel m. kir. nyugalmazott alezredes „Kanada egy euiópai beván­dorló megvilágításában“ cimü könyve, mely a kanadai vi szonyok és a bevándorlás körül itthon uralkodó bizony­talanságot van hívatva el­oszlatni. E könyv Magyarország egyik legfontosabb nemzet- gazdasági kérdését, a kiván­dorlás problémáját érinti, melyhez hozzányúlni mind- ezideig senkinek nem volt bátorsága. Könyvében Zágonyi alez­redes Kanadába kivándorlóink sorsát azoknak a tapasztala­toknak alapján bírálja el, me­lyeket mint íöldmivelő, ipar­és gyárimunkás, napszámos és marhahajcsár a helyszínen szerzett abból a célból, hogy erről a hazai közvéleményt a valósághoz híven tájékoztat­hassa. Mérhetetlen ember- és va- gyonveszteség az, amit a meg­csonkított ország a kivándor­lás utján szenved anélkül, hogy a kivándorló az idegen­ben boldogulását megtalálná. Európa kivándorlási és a többi világrészek bevándorlási viszonyait összehasonlítva, ér­tékes következtetéseket von le a szerző a világháború kö­vetkezményei által lényegesen befolyásolt népvándorlási rnoz- gaimak tekintetében. Ennek irányváltozását elsősorban az Egyesült Államok bevándor­lási korlátozásában látja össz­pontosulva, mely az európai kivándorló európánkivüli el­helyezkedését lényegesen meg­nehezíti, sőt ezidő szerint majdnem lehetetlenné tette. De a mindenre kész spe­kuláció az Egyesült Államok varázsszavát használja ki arra, hogy a kivándorlókat ezen világrész kevésbé értékes te­rületeire terelje. Kanada földrajzi vázolásával behatóan ismerteti ennek a világreklám folytán az európai kivándorlók által ezidő szerint erősen frekventált angol do­míniumnak talajviszonyait, a földművelőre nézve nagyon kedvezőtlen éghajlatát és át­tekintő képet nyújt Kanada állatvilágáról, bányászatáról, földfelmérési rendezéséről. Elénk tárul Kanada múltja felfedezésétől a mai napig, megismerjük népességét, kul- turfejlődését, ezidő szerint la­kosságának foglalkozását s a dominium vallási és iskolaügyi szervezetét, igazságszolgálta­tási rendszerét. Kanada gazdasági helyzeté­nek ismertetésével Zágonyi alezredes már mélyrehatóbban foglalkozik. Hü képet nyújt a kanadai bevándorlás irányítá­sának alapelveiről és ismerteti Selymes haj az eredménye a felülmúl­hatatlan „Fekete fejű shampoonnal“ való rend­szeres fejmosásnak. Próbálja meg Ön is, bevásárlásnál ellenben kizárólag „Fekete fejű shampoont“ követeljen! V Ez az igazi védjegyl Shampoon MINDENÜTT KAPHATÓ 'É***-‘ ELLEN PiltóTEFl ICUKORKA '/jílY' ma - ík a kanadai bevándorlási törvény fontosabb határozmányait, an­gol és magyar szövegben be­mutatva a fontosabb beván­dorlási okmányokat is. Külön fejezet bírálja el azon kivándorlók törekvéseinek hi­ábavalóságát, akik Kanadában a földművelő foglalkozáson kívül remélnek keresethez jutni vagy akik azt képzelik, hogy Kanadából engedély nél­kül esetleg az Egyesült Álla­mokba át lehet surranj. Óva inti a kivándorolni akarókat minden kalandos vállalkozástól és ismerteti, hogy ezek nagyrésze honnan merit alaptalan reményt a ki­vándorlásra. Ezek után tér rá Zágonyi könyvének voltaképeni cél­jára, hogy olvasóival Kanada munkásviszonyait s a kiván­dorlók nagyon nehéz elhe­lyezkedési lehetőségeit részle­tesen feltárja. A háború utáni gazdasági krizissel okolja meg a régi telepesek birtokainak nagy­mérvű eladósodását, aminek következményei Kanada egész gazdasági életében igen mély­TIAPT^MVAARTTTIÁ7 Sátoraljaújhely Fö ucca 1 sz. MÉéIumJ I AHilU UnL Kossuth-szoborral szemben •• Uzletáthelyezés miatt: az összes raktáron levő úri és női divatcikkek, harisnyák, keztyük, szvetterek, puliowerek, csipkék, szalagok és piperecikkek rendkívül olcsóárban kerülnek eladásra

Next

/
Thumbnails
Contents