Zemplén, 1927. január-június (58. évfolyam, 1-46. szám)

1927-01-05 / 1. szám

őtvennyolcadik évfolyam. 1 axám. Sátoraljaújhely, 1927. január 5. Megjelenik hatonként kétszer szerdám éa szombaton Szerkesztőség és kiadóhivatal : Sátoraljaújhely (Vármegyeház udvar) I Zemplén I POLITIKAI HÍRLAP EIGflsetáai ár: Negyedévre . . 2 pengő Hirdetések: négyzetcentiméterenként. Kyllttér soronként 16 fillér Telefon : M. T. I. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 109. ez ám FŐSZERKESZTŐ: Báró MAILLOT NÁNDOR FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. MIZSÁK JÓZSEF Telefon : M. T. 1. Kirendeltség és szerkesztőség, kiadóhivatal 109. szám. 9z uj választói nénjegyzélt összeállítása Hiszek egy Istenijén hiszek egy hazában Hitzek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, Amen. Q felsőhöz színvonala Néhány hét választja el köz­életünkéi attól, hogy alkot­mányunk két pillére, az alsó­ház és a főrendiházból felső­házzá alakított törvényhozó testületünk funkcióba állítva megkezdje működését. Uj cik­lusa nyilik ezáltal közéletünk­nek, emelytől nagy alkotáso­kat vár nemzetünk. Az alsó­ház teljesen felkészülve várja az Országház csarnokainak a megnyitását s lázas készülő­dések folynak a felsőház funk­cióba állítására is. A vidéki törvényhatóságok nagyjából már tudják, hogy kiket kül­denek e magas méltóságot viselő közéleti kiválóságok közé, a kinevezendő tagok listájának összeállítását is meg­kezdték s folynak azok a ta­nácskozások, amelyeknek ered­ményeként maguk a mágná­sok togják kiválogatni soraik­ból azt a 38 felsőházi tagot, akiket e magas törvényhozói munkára legalkalmasabbaknak találnak, A nemzet közvéleménye nagy érdeklődéssel tekint a magyar mágnásvilág politikai megmozdulása felé, mert nem­zeti szempontból nagyfontos- ságu dolognak tartja, hogy hazánk közéleti munkájából teljes erejükből kivegyék ré­szüket. Örömmel olvastuk gr. Széchenyi Emil nyilatkozatát, amelyben nyiltan kijelentette, hogy a felsőházi tagválasztá­sokkal kapcsolatban a mágnás családokat az az érzés vezeti, hogy magukat a napi politi­kától távoltartva, olyan 38 férfiút válogasson ki sorai kö­zül, akik méltóképen repre­zentálják hazánk legmagasabb társadalmi osztályát, amit ki­váló készültségük, régi politi­kai tapasztalataik a közélet terén való tradicionális sze replésük, a magyar hazához való hűségük és rendíthetet­len ragaszkodásuk s végül az állam konszolidált rendje fe­lett való őrködés jegyétien kívánnak megtenni. Nem siklunk el felületesen gróf Széchenyi Emii nyilatko­zatán, mert szavaiból azt ol­vassuk ki, hogy az a réteg, amelyik nagy múltú család­jaiból a főrendeket szolgál­tatta, tudatában van annak, hogy a megreformált felső­házban olyan képviseletre van szükség, amelyiket a tudás, a képesség és az arravalóság tölt ei nemcsak szándékaiban, hanem cselekedeteiben is. Tel­jes reménnyel tekintünk a magyar felsőház összeülése elé, mert az előjelekből Ítélve, az igen nívós, kiváló kapaci­tásokat magában foglaló tör­vényhozó testület lesz. Rend­kívül nagy nyeresége közéle­tünknek, hogy megtaláltatott i az a szerencsés mód, aho- ; gyan nemzetünk történelmi ' családjainak utódait is be le- , hét vonni a közéleti szereplés-,, ama sáncaiba, amelyekből jó­tékonyan áraszthatják orszá­gunk dicsőségére tudásukat, vagyoni erejükhöz mérten is sokkal szerencsésebb körül­mények között kialakult élet- tapasztalataikat, belefeküdhet­nek a forradalmak lezajlása után egész összeségükben, képvi­seletük utján abba a munkába, amelyikben közülük is sokan, de elődeik kivétel nélkül ál­landóan az élen jártak. Oktalan fecsegésnek tűnne, ha akadna valaki, aki a mág­nás családok képviseletétől a töivényhozói munka demok­ratikus mivoltát féltené. Már maga a felsőház összetétele és az az irányelv,, amelyik­nek jegyében a felsőházról szóló törvény elkészült, ki­zárja azt, hogy olyan retro­grad működést fejtsen ki fel­sőházunk, amelyik a világpo­litika mai helyzetét tekintve, ártalmára lehetne nemzetünk­nek. Mi a felsőház megszer­vezésében és funkcióba állí­tásában határozott értéket és haladó szellemet látunk, mert alkotmányunk hagyományos szellemében mód adatott és fórum létesittetett arra, hogy nemzetünk pompásan kiter­melt tehetségeit a nemzeti alkotó munka jegyében hazánk javára foglalkoztassuk. Az országgyűlési képviselővá­lasztások után mi is megemlé­keztünk a választói névjegyzékek hiányosságairól. Olyanok — több százan — akiknek minden kellé­kük megvolt a választói jog gya­korlásához maradtak ki a névjegy­zékből. másfelől annyi elírást, té­ves adatot tartalmaztak a névjegy­zékek, hogy teljesen indokolt volt a felháborodás, mely az ilyen gyatrán összeállított névjegyzékek nyomán keletkezett. Ezek a hiányosságok jövőre már meg fognak szűnni, mert a bel­ügyminiszter az 1925. évi uj vá­lasztójogi törvény, valamint e tör­vény végrehajtási utasítása alapján elrendelte, hogy a jövő évi név­jegyzéket teljesen uj összeírás alap­ján kell összeáiiitani. Az összeírást januá. 8-án meg­kezdve január 25-ig be kell fejezni, A választójogosultak összeírását házról-házra járva összeíró bizto­sok, kisebb községekben a köz­ségi elöljáróságnak ezzel megbí­zott tagjai végzik. Az összeíró biztosok előtt min­denki, akinek választói jogosult­sága van, okmányokkal köteles igazolni választói jogosultságát. Ha az összeíró biztos valakit nem talál lakásán, az illetőnél értesítőt kell hagynia, aki pedig nem kap értesítőt vagy pedig jelen van az összeírásnál, de jogosultságát azon­nal nem tudja igazolni, akkor fel kell keresnie a városházán az illető összeirási biztost és személyesen kell kérnie a névjegyzékbe való felvételét. A jelentkezések elfoga­dása céljából az összeíró biztosok naponta d. u. 5-8 óráig, vasár- és ünnepnapon pedig d. e. 9—12 óráig a városházán tartózkodnak. Akit az összeírásból kihagytak, nyolc napon belül felszólamlással élhet, melyet az összeíró biztosnál írásban is be lehet nyújtani. A jogosulatlan felvétel ellen bárme Iyik választó felszólalhat, de meg kell jelölni a kizáró okot. Az összeírások megtörténte után az összeállított ideiglenes névjegy­zéket 1927 február 15-től március 1-éig a városházán, illetve község­házán közszemlére kell kitenni. Mindazok, akiket a közszemlére tett névjegyzékből kihagytak, febr. 15-től március 1-eig a közigazga­tási bírósághoz élhetnek panasz­szal A panaszt az illetékes elöl­járóságnál kell benyújtani és mel­lékelni kell a jogosuljságot igazoló okiratokat, illetve ezeknek máso tatait. Országgyűlési képviselő választó joga van minden férfinek, aki életének 24. évét betöltötte, illetve 1927 évben tölti be, 10 év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben vagy városban lakik és az elemi iskola negyedik osztályát sikeresen elvé­gezte, vagy ezzel egyenértékű mű­veltség megszerzését igazolja. Régi jogon országgyűlési képviselő vá­lasztó az is, aki az 1918 évre érvényes országgyűlési névjegy­zékbe fel van véve. Országgyűlési képviselő választó joga van min­den nőnek, aki életének 30. évét betöltötte, illetve í927 évben tölti be, 10 év óta magyar állampol­gár, két év óta ugyanabban a községben vagy városban lakik vagy van lakása és az elemi is­kola 6 osztályát sikeresen elvé­gezte, vagy ezzel egyenértékű műveltség megszerzését igazolja. Amely nő csak négy elemi isko­lát végzett, csak akkor bir vá­lasztó jogosultsággal, ha a 30 éves életkjrt már betöltötte és ezen­felül legalább három élő gyermeke van, vagy saját vagyonának jöve­delméből, vagy saját keresetéből tartja fenn magát és önálló ház­tartást vezet. Ugyanezen kellékek fenforgása esetén jogosultsággal bírnak a visszahonositottak is. Akik nem optáltak, de Nagy- magyarország területén születtek és 1921 év előtt négy éven át Csonka Magyarország területén laktak, azoknak magyar állam- polgárságát vélelmezni kell, akár kérték visszahonositásukat, akár nem. Zemplénvármegyét illetőleg is minden intézkedés megtörtént az összeírásra s így csak a legegyé­nibb hanyagságnak, nemtörődöm­ségnek lesz tulajdonítható, ha egyetlen jogosult is kimarad a névjegyzékből. Egeres ©zérrr ára- iO fillér

Next

/
Thumbnails
Contents