Zemplén, 1923. október-december (54. évfolyam, 79-102. szám)

1923-10-06 / 79. szám

*>.vennegyedik évfolyam. 79. szám Sátoraljaújhely, 1923. októbs lieg Je anil: betonként J kétezer ezerdin és szombaton j Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely Széobenyl-tér 9. ez. Zemplén Előfizetési ár; Negyedévre . . 2000 K J Egy hónapra . 700 K. Hirdetések: négyzetcentiméterenként. Nyllttér soronként 500 K. POLITIKAI HÍRLAP Telefon: FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ: Telefon: (szerkesztőség) 42. szám. Báró MAILLOT NÁNDOR Dr. MIZSÁK JÓZSEF (kiadóhivatal) 42. szám. Zemplén vármegye közönségéhez. A „Zemplén könyvnyomda és lapkiadó vállalat“-ot, néhai Bomth Elemér alapítását meg­vettük. Ezen elhatározásunkban azon nemes, azon hazafias cél le­begett szemeink előtt, hogy a vállalatot, mely oly ma­gasztos hivatást töltött be Zemplén vármegye kulturális életében, ismét annak a cél­nak szolgálatába állítsuk, me­lyet évtizedeken át annyi ered­ménnyel betöltött. Az ősrégi sárospataki re­formátus főiskola könyvnyom­dája mellett a „ Zemplén“ nyomda volt az, mely égő fáklyaként évtizedeken át vi­lágított Zemplén vármegye kulturális életének egén, mely soha nem volt csak haszonra tekintő üzleti vállalat, de amely előtt mindig és min­denkor a kultuia szolgálása volt a cél. A Zemplén könyvnyomda s az abból kikerült műtermé­kek mindig büszkesége voltak Zemplén várhegyének: a nyomdát átvevő részvénytár­saság szemei előtt a megvé­telnél egyedül az a cél lebe­gett, hogy a nyomdát arra a színvonalra emelje, melyen a háború, a forradalmak előtt állott, visszaadjuk annak a rendeltetésének, melyet a zempléni kultúra szolgálatában évtizedeken át oly hűen be­töltött. Vállalkozásunkhoz kérjük a vármegye közönségének szi­ves támogatását, mert csak j igy leszünk epések elérni a meiyet magunk elé tűz­t í. Hazaiias üdvözlettel: Zemplén könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság: Bernáth Madár Thuránszky László a'.elnök. elnök. báró MaWot Nándor báró Waldbot Frigyes lllésházy Lödre igazgatók báró Waldbott Kelenvm dr. Mizsák József Fehér bodor felügy. bizotts. tagok, A régi mesgyén. Uj formában, a régi cimbetük- kel, uj nevekkel élén indul mai számával nehéz, de fontos útjára a Zemplén azzal a parancsoló akarással és erős eltökéléssel, hogy visszaállítsa a folytonosságot azzal a szellemmel, melyet még akkor szolgált, mikor a Keleti Beszkidek és a Vihorlát láncai által koszo- ruzott integer Zemplénmegyének volt egy emberöltőn át megbe­csült irányitó és vezető orgánuma. Amikor a nagy összeomláskor letörött a zászló s véresen omlot­tunk a földre, az erre következett gyászos idők s a forradalmi té­boly rengései olyan szakadékot tágítottak a Zemplénnek évtize­deken át ápolt tradícióin, amely­nek mélysége elnyelt minden kö­zösséget a régi szellemmel. Ezt a szakadékot akarjuk el­tömni, annak mélységeit áthidalni, mikor a kiadóvállalat áldozatkész­ségével feltámasztott, uj életre hi­vott Zemplén szerkesztését azzal a kijelentéssel kezdjük meg, hogy bőven akarunk meríteni abból az erkölcsi tökéből, melyet a múlt évszázad hetvenes éveiben meg­indított Zemplén a józan és meg­fontolt konzervativizmusnak, a megfontolt haladásnak, a magyar lelkiségnek fanatikus szolgálatával gyűjtött magának, a magvar jövőt néző erős hittel, évtizedek kitartó és következetes munkásságával. Ezen a bázison állva valljuk elsősorban keresztényinek lapunk irányzatát. A keresztény erkölcs alapján állunk, de az ebben rejlő hatalmas erőt építő anyag gya­nánt akarjuk fölhasználni. Azt az erős meggyőződé­sünket fogjuk e lap hasábjain hirdetni, hogy a keresztény világfelfogás mindeneket át­fogó gondolatához való tör­hetetlen ragaszkodás az egymás iránti szeretetet és megbecsülést jelenti és ellene mond mind-n erőszakoskodásnak és fitogtaiás- nak. Mi azt a keresztény er kölcsöt valljuk és hirdetjük, amely nem gyűlöletet, hanem megértést, szeretetet hirdet. És azt a kereszténységet fogjuk szolgálni, amely el akarja az útból hengeriteni a gyűlöl­ködés és az egyenetlenkedés szikláját, amely a nemzet leg­válságosabb napjaiban gátat emelt a magyar és a msgyar közé, hogy az idők ködbe­burkolt kapuin át ne juthas­sunk el a jövő felé. Tendencia nélküli magya­rosságot fogunk hirdetni, a magyar élettel és a magyar szellemmel való azt a kapcso­latot, amely ezer esztendők utjain át mint harangkondulás kisérte végig a magyar nem­zetet. Támogatni fogjuk az építő munkát, azt a kormányzatot s annak élén azt a férfiul, aki ebben a jobb jövőt építő munkásságban tisztán látja és láttatja a célt, amely felé ha­ladnunk kell, aki fölismerte a szörnyű szédülésben élő nemzet érdekeit s aki provi- denciális államférfim nagysá­gával megtudta akadályozni azt, hogy a magyar sors ke­reke nélkülünk, vagy ellenünk forduljon. Nem a vak és a jelszavas politikát fogjuk istápolni, nem a sötétbeugróknak világot oltani, hanem annak a férfiú­nak politikai céljait és tevé­kenységét fogjuk szolgálni, akire a mai nehéz helyzetből való kibontakozás nagy mun­káját nyugodt lelkiismerettel cd leheted bízni s aki a szélen állóknak nem engedi meg, hogy az oiszág belbékéjéí felforgassák. Távol akarunk maradni a szélsőségek harcától, de soha nem fogjuk elmulasztani, hogy reá ne mutassunk, milyen ve­szélyeket hordoz magában az Hódolatos tisztelettel, magyar vendégszeretettel és a lelkesedés minden bensőséges megnyilvánu­lásával várja az államtőt, nagy­bányai Horthy Miklós kormányzót, az ősi Zemplénvármegye közön­sége, Sárospatak és Táilya boldog örömtől átíütö** Hétfőn Zem jére lép a fon erkölcsi tradic aki a sok viha nak minden 1 erkölcsi erejé népek tenger kel, tépett vit< osztálypolitika, amelynek m is felrémlő egyetlen eszköze a terror s minden reménye a októberi söpredék. Komoly időben, komol feladatokhoz felkészülve á lünk népünk kulturális, szc ciális és gazdasági követelést mellett szavunk egész súlya val s utalva a tekintélyről! bolás veszélyeire, ahol a szükséges leend, támogatr fogjuk a közigazgatást a m annyi odaadást és belátá: kívánó nehéz hivatása teljes tésében. Semmiféle jó ügy, egyetle eszköz, célkitűzés, yagy fe adat nem lesz nekünk ideger ha ezek közel esnek anna a szükebb területnek, Zer plén vármegyének és Sátc aljaujhely városának jővolt hoz, amelyek szolgálatára vi lalkoztunk. A mai sajtóban annyira szók sós személyeskedések nem fogn. bennünket sodrunkból kihozni, célunk bevallóit, az utunk egy nes, apró kavicsok nem térithí nek le arról. Végül pedig midőn lapunkat józanul ítélő, elfogulatlan közöl ség bírálata alá bocsátjuk, magun nak, akik hazafias kötelességé zetböl munkatársaivá szegődtün erőt és lankadatlan buzgalmat a jó ügy kívánta m nél gyakrat ihletet kívánunk; a tisztelt olvas közönségtől pedig azt kérjük, ho; a szükséges megértéssel, részes sen bennünket jóakaró figyelm ben. bordákkal küzködő ezer éves bá kát az Óceán minden orkánjána rémének, sötétségének és kisért seinek ellenére is nyugalmat, en hületet és vigaszt igérő zöld pa tok felé. És Rákóczi és Kossuth várm ""i-----«'-'I fr.L- hol.rfltt fftl v; Ä kormányzó Zemplénben. Tállyán résztvesz hétfőn, vitéz Tállyai Miklós t. szakaszvezet’ kedden Sárospatakon, vitéz Bárczy Miklós t. rokkant főhadnaj vitézi telekbe vató beiktatásán. — Az ünnepségek programmj Bg"37,©s száaao. dara

Next

/
Thumbnails
Contents