Zemplén, 1922. július-december (53. évfolyam, 78-133. szám)

1922-07-01 / 78. szám

2. oMáL Julius 1. Az újhelyi telefon. A« újhelyi telefenszolgálat egy idő óta kritikán aluli. Aki rá van szorulva, hogy a telefont vegye igénybe, valóságos kálvái** jár. Az ember csenget, csenget, sokszor félórát csenget, mig a központ nagyhegyesen jelentkezni méltóztat. Es amikor ez végre megtörténik, mintha az ember valami nagy jutalomban részesülne. Valósággal boldogító hangon beszól vele a telefonközponton szolgálatot teljesítő te­lefonkisasszony. A kérdezösködésekro ri­deg, udvariatlan hangú válaszok érkeznek : »Mit tudom ón, hogy mikor kapja, mikor kaphatja Budapestet 1“ Várjon, osak várjon, majd sorra kerül“ . . . »Ne türel­metlenkedjék“ szólnak 3—4 órai várako­zás után. Ha reggel kéri az ember Buda­pestet, délig még nem kapni összeköttetést. Es mit tehet az a boldogtalan ember, aki már nggel óta vár? Újra csenget és ami­kor a postáskisasszony böics válaszát halija, hogy »fogalmam sincs mikor kaphatja Budapestet“, elfogy a türelem és törfilte- tik a feíhivfts. Ez persze dupla veszteség. Egyrészt nem sikerült a fontos és sürgős beszélgetés, másrészt a törölt felhívást is meg keil fizeini. Am igaz, hogy nem száz­nyolcvan, ceak csekély harminc, korouács- kába kerül. A helybeli pénzintézetek és kereskedők, mint halljuk, a postaigazga lósághoz és a kereskedelmi miniszterhez Készülnek panaszukkal fordulni, mert a jelenlegi á.lapot teljesen tarthatatlan. Ha kevés a telefonszemélyzet, okvetlen szapo ritani kel!, mert utóvégre a horribilis ma­gas telefondíjért a közönség mégis csak el vár valamit, nem is szólván arról, hogy legalább is udvarias hangot. A magunk részéről is figyelmébe ajánljuk az újhelyi telefont a postaigazgatóságnak, mert a kö­zönség bennünket is ostromol nap-nap mellett jogos panaszával és a nyilvánosság utján kór orvoslást a már szinte tar ha­tatlan újhelyi telefon mizériák miatt. LEOJOBU AIOOL tüsztcPBS és nlunászBak ANGOL nyári szünet iionlsysssegsli békebeli választékban és mlnéségben megérkeztek esiten mos posztó- és gyapjúszövet áruházába Sátoraljaújhely, Főutca 16. F HIEDMfiH MSHÚ S.-A.-UJHELY, Vörösökör épület Férfi-, fiú- és gysrmekruha — .. áruháza. : . Nagy választék: tavaszi öltönyök, Jelöltök és öivat-naörágekkan. Állandó raktár férfi s női divatszövetekben Évzáró ünnepély az állami polgári leányiskolában. A Gyulai Károly igazgató áiíal kitűnő szakértelemmel vezetett áiiami polg. leány­iskola f. hó 29-őn az intézet tornatermében tartotta évzáró ünnepélyét, amelyen Dókus Gyula kamarás gondnoksági elnök és a gondnoksági tagokon kívül Kolumbáu Lajos kir. tanfelügyelő, a helyi sajtó képviselői, a szülők és az érdeklődők nagyszámban jelentek meg. A megjelenteket Gyulai Ká­roly formás beszéddel köszöntötte, amely után megkezdődött a sikeres üanepély. A műsoron énekszámok és szavalatok szerepeltek, melyeket az intézet növendékei adtak elő ügyesen, talpraesetten. Különö­sen feltűnt Szabó Erzsébet IV. o. tanuló­nak egy költeménynek mély átérzésuel nyújtott előadása és egy ének-kvartet, a melynek szereplői egy hazafias dalt éne­keltek összevágott kedves előadásban. Az együttesből is kitűnt Tanncnbaum Sári kellemesen csengő stép hangjával. A kö­zönség a szereplőket sok tapssal jutalmazta. Ezután jutalmak kiosztása és Gyulai Károly igazgató záróbeszéde következett, melyben röviden összefoglalta a tanév eredményét és különösen hangsúlyozta, hogy az intézet egyforma szeretettel fogadta falai közé felekezetre való különbség nél­kül a tanítványokat. Ezúttal is rámutatott arra is, bogy az iskola népességéhez ké­pest bővítésre szorul és ehhez kérte a kor­mány és a gondnokság támogatását. Még Dókus Gyu’a kamarás, gondnoksági tlnök szólalt fel röviden es ezután Gárdonyi Sári IV. osztályt végzett növendék vett szép és formás beszédben buesut az iskolától, an­nak igazgatójától és tanári karától, át­nyújtva nekik egy gyönyörű virágcsokrot. ifidéin előfizetőintihEz. Felkérjük azon t. olvasóinkat, kik­nek előfizetése lejárt, nemkülönben azo­kat, kik az előfizetési dijakkal hátralék­ban vannak, hogy előfizetésüket a leg­sürgősebben beküldeni szíveskedjenek, mert a mai drága előállítási költségek mellett csak azoknak küldhetjük a „ Zemplén “-t, akik az előfizetési össze­get idejében beküldik. I Előfizetési dij: Egész évre 450 korona Fél , 225 » Negyed » 115 Egy hóra 40 — Uj tábori lelkész. Béres Gaudenz ferenerendi szerzetest, a volt fogarasi ház­főnököt a tábori püspök - tábori lelkésszé nevezte ki és Sátoraljaújhelyre osztotta be. — Péter-Pál napján. Junius 29-ike a jó békevilágban ia várvavárt napja volt a n.agyar társadalomnak, úgy a földműve­seknek, mint a dolgozók többi millióinak. Péter-Pál napja ma már nemcsak szim­bólum, de egyben a realitások mérlege ia hiszen ettől a naptól datálódik az aratás megkezdése és hogy a most következő gazdasági évet hogy tudjuk megúszni, at­tól függ, mit és mennyit ad a föld, az ál­dott magyar televény. Szakértők becslése szerint az idei termés úgy mennyiség, mint minőség tekintetében jó közepesnek mond­ható, azonban a „mit“ és „mennyit“ kér­désekhez egy harmadik szomorú kérdés is társul: „mennyiért , Mennyiért jut­hatunk hozzá az eletet jelentő élethez, a megélhetést biztosító kenyérhez! Mennyi az az összeg, amelyen nyorroruaágos ma­gyar életünk tengődósét ujsbb tizenkét hó napra meghosszabbíthatjuk. Aggasztó a kérdés, elszomorító a felelet. Ma már tud­juk, hogy az uj búza négyezer koronával indul, de hogy magas ivelésü karriérjót e számos minő, — nekünk elérhetetlen, — magasságba szökkenő pontján végzi majd mához egy esztendőre, azt még nem tud­juk, csak kétségbeejtő sejtésünk vannak erre názve. — Úgy haliatsz.k, őszre már nyolcezer korona is lesz a búza mázsája úa hogy a tavasszal ez a szám miképpen fog még többszörösödni, arra ma még csak szomorú kombinációk méc?e vet halavány világot. A kormánynak mindent el keil követnie, hogy ha már a magas indulást nem akadályozta meg, legalább stabilizálja a gaboná árát és gátat vessen a további emelkedéseknek. A kormány felszabadí­totta a liszt kivételét és a nuiláaluzt ex­port-illetékét vagyoninként mintegy 200 ezer koronábau szí bia meg. Nos, a liszt exportálásából kiviteli illetékek fejében be­folyó jövedelmek elégségesek lehetnek arra, hogy ezzel ellensúlyozza a gabona­árak belföldi emelkedését. Egy kis jóaka­rat kell és a kormány a kivitel révén meg­teremtheti az összhangot a világparitás és a belföldi árak között. És ennek az össz­hangnak végső eredménye a gabonaárak stabilizálása kell, hogy legyen. Meglátjuk ősziutón akarja-e ezt a kormány és meg is tudja e valósítani ? — Kutkafalvy je öltsége A magyar, rutáén párt intézőbizottsága ülést tartott, amelyen szóba került, hogy Kutkafalvy Miklóst, a párt elnökét pártközi megegye­zés alapján jelölni fogják Nyíregyházán, külpolitikai tekintetek alapján. Szó volt arról ie, hogy Bsetteg a vasvári kerületet kapja meg. A kormány körében az a fel­fogás alakult ki, hogy a Kutkafalvy irre­denta tevékenységét honorálni kell azzal, hogy a nemzetgyűlésbe bejuttatják. — Eljegyzés. Deutsch Lipót Sátor­aljaújhely eljegyezte Schwartz Gizii, ót Eperjesről. (Minden külön értesítés helyett.) — A hadviselt tisztviselők személyi pótléka. A hivatalos lap legutóbbi száma közli, hogy a háborúban frontssolgálatol teljesítő közalkalmazottaknak éa áilamvas- uti alkalmazottaknak átmeneti személyi pótlékot engedélyez a minisztérium. A pót­lékot annyi éven keresztül élvezi a had­viselt tisztviselő, mint amennyi igazolt hadiszolgálatot teljesített. A pótlék a XI. és X. fizetési osztályban évi 600, a IX. fizetési osztályban évi 1000, a VIII. fize­tési osztályban 1200, a VII,-ben 1600, a VI. és magasabbakban 3000 kor. évenként. — A tisztviselők kedvezményes ellá­tása. A „Zamplén" annak idsjén megírta, hogy a közalkalmazottak egy része — bi­zonyos megszorítások miatt törölve lesz a í stransz Xdpok és Tsa aranyinitoes és étarész SáforaljaojlJEly, IMerle-íér Z. Eíváüal és készit rajz szerint: Mindennemű ékszer-, arany- és ezüstnemüt, valamint platina ékszereket. Raktáron tart: Ezüstárukat, ékszereket, arany- és aranydoublé tár­gyakat, drágaköveket. Pontos, gyors és megöízható hfszofgáiás i Legolcsóbb napi árak! Vesz: aranyat, ezüstöt és drágaköveket.

Next

/
Thumbnails
Contents