Zemplén, 1922. július-december (53. évfolyam, 78-133. szám)

1922-07-01 / 78. szám

Ura 3 korona Meg jelenik hetenkint háromszor kedden, csütörtökén és szombaton. Szerkesztőség és kiadódta Sátoraljaújhely, Főtér 9. szám. Telefon: 42. szám. Ura 3 borona. Előfizetési dijak : Egész évre . . 450 K. Félévre .... 225 K. Negyedévre . . 115 K. Egy hóra ... 40 K. Egyes szám ára 3 K. Hirdetések négyzetcentimóterenkint számíttatnak. ■» • » ».b.*^«n*h**** ii <i. » * e ,e.e»i # au, Sátoraljaújhely, 1 rtunnmíi I Ötvenharmadik évf. 1922. Julius 1. I _____KBiOÓ József | 78. szám (5286.) A szociáldemokrata párt deklarációja. Nagy erkölcsi ajándék kiséri a Magyarországi Szooiáldemokrata Párt parlamenti frakciójának munkáját, amelyet a második magyar nemzet­gyűlésen most akar kifejteni. Adja ezt az ajándékot a józan és gondol­kozó magyarság sok milliónyi soka­sága. És ez az erkölcsi ajándék nem más, mint szives és tárt magyar nyílt­sággal érzett bizalom, amelyet a szo­ciáldemokratáknak első parlamenti szereplése nyomán a liberálisan gon­dolkozó magyarság előlegez. Nem kiaéri hát már eleve ellen­séges indulat, nem figyeli az első szociáldemokrata képviselők munká­ját gyűlölködéssel fűtött rosszakarat, hanem igenis tisztelet fogadja szavu­kat és az a tárgyilagosság, amely ilieti azt, aki jóhiszemű becsületesség­gel akarja szolgálni hazája javát. Most kezdődött meg a szociálde­mokraták parlamenti munkája a ma­gyar törvényhozásban. Feszült figye­lem, komoly mérlegelés kell, hogy kisérje azt az elvi deklarációt, ame­lyet a Ház elé terjesztett Peidl Gyula. Megenyhült, megnyugodott öröm melegét adják z deklaráció első so­rai: „ . . . a nemz tgyülés szociál­demokrata tagjai a haza fiainak, Bor­sosainak érzik magukat." Aki igy érez, az magyar ember s aki magyar ember, attól nem kell félteni a hazát, mert, ha eszközei nem is azonosak a más politikai pártállásunkkal, de a céljuk azonos kell, hogy legyen. B szép, súlyos és messzeható kijelentés, mint első igazolás támasztja alá az előlegezett biza mat és reményt nyújt arra, hogy a Magyarországi Szociál­demokrata Párt parlamenti frakciója meg is fog felelni azoknak a várako­zásoknak, amelyeket a magyar köz­vélemény a nemzetregeneráió orszá'- épitő munkában való részvételükhöz fűzött. Általában az egész beszéd, az egész elvi álláspont leszögezése ko moly, feltétlenül figyelemreméltó hit­vallás, amely elhangoshatott a ma­gyár törvényhozás házában. Még a szocialisták ellenségeinek is meg kell állap taniok, hogy hazafiatian tenden­ciájú részei nincsenek. Csak helyesléssel találkozhat az az elhatározásuk, hogy nem akarnak handabandázni, hogy komoly méltó­sággal, egyszerűséggel a külsőségek­ben, de a lényegben megfeszített munkával akarják szolgálni a hazát, amelyet úgy emlit a deklaráció, hogy ,hazánk“. A szociáldemokraták első alkot mányos parlamenti ténykedése, az elvi deklaráció, fegyelmezett komoly Programm. Hangsúlyozzuk : céltudatos jóaka­rattal figyel munkájukra az egész or­szág és kétségtelen, hogy a bizalom előlegét, nem herdálta el a szociál­demokrata frakció első parlamenti megmozdulása. Ellenkezőleg: minden ok megvan rá, hogy növekvő biza­lommal tekintsünk a párt további ténykedései elé. időtartammal több munkaprodukciót mu- ttóattak ki naponként és a felek délután is árhattak ügyükben. — Üzáltal a napi hat óra helyett nyolo órát dolgozna egy tisztviselő és igy eltün­tethetnék a hivatali túlórák rendszerré wált gyakorlatát is, ami szintén jelentékeny ösz- szeggel terheli msg az egyes tóteák költ­ségeit. — Az előnyökről beszélve nem mu­laszthatjuk el, hogy meg ne emlékezzü:: k nnnak hátrányairól is. A délelőtti és dél­utáni munkaidő rendszeresítése kíméletlen, atioeitális intézkedés lenne, amelly.l még több terhet raknának az élettől és annak Bulyos gondjaitól amúgy is végsőkig meg­viselt közalkalmazottak vállaira. — Békeidőben is idegölő munka volt egész délelőtt és délután zárt helyiségben asztal fölé görnyedve az egyhangú rubri­kákon dolgozni, de akkor elviselhetővé tette számukra a szünet nélküli robotolást a mindennapi kenyér gondjától való men­tesség. Téves hit az, hogy a tisztviselő délutánja igy szabad, gondtalan pihenés. A »szabad* délután még keservesebb hajszával telik ei a mindennapi kenyér után. Ha vala­melyiknek van kis hivatalból kapót, kert­bérlete, ott váltja fel délelőtti szellemi munkáját a legnehezebb í isti munkával, vagy beszerzések után kénytelen napról- napra járni, hogy megszerezhesse a más­napi sovány táplálékot. — Az egyfolytában való hivatali idő megszüntetéséről szóló, kormánykörökből (.redő tudósítások már egész pozitív for­mában jelentették bs ezt a változást. A legközelebb — értesüléseink sserint — a Hivatalos Lap is közölni fogja a változást, ha ugyan addig még a tisztviselők más elhatározásra nem bírják a kormánykörö­ket. — Mihelyt kormányrendelettel szabá­lyozzák a munkaidőt, a nem állami jellegű hivatalok, a városok és törvényhatóságok is kénytelenek lennének a hivatalos ide­jüket eképen szabályozni, mert elképzel­hetetlen az, mig az egyik közhivatal dél­után is rendes hivatali órákat tart, addig a másikkal csak két óráig lehet érint­kezni. Férfi öltönyre és felöltő szenetek nags választóban. * legjobb férfi- és női gyapjú szövetek legolcséb m BRÜNNER BAJOS férfi és női gyapjú szövet üzletében Sátoraljaújhely, Főutca 16. (megyeházzal szemben) szerezhetők be. Kérem cégemre ügyelni I Lapunk mai száma 6 oldal. Behozzák a közhivatalokban a délutáni munkát. Bizonyára nem csupán a legközvetle­nebbül érintett hivatali alkalmazottakat, hanem ügyes-bajos dolgaikban hivatalról- bivatalra járó vidékieket is érdekli a hi­vatalos félnapos munkaidő megváltoztatá­sára vonatkozóan lapunk munkatársának illetékes helyen kapott alábbi informáeiója: — A tisztviselői létszámapssztással egyidejűin arról is gondoskodik a kormány, hogy a megmaradt hivat a i személyzet munkaerejét — minden állami és közhi­vatalban — az eddiginél is intenzivebben kihasználhassa. Ennek a célnak a megva­lósítása érdekében tervbevették a mostani egyhuzamban való hat órás, vagyis reggeli nyolc órától délutáni két óráig tartó félna­pos hivatalsa munkaidőnek a megváltozta­tásit. Vissza óhajtják állítani a régi szisz­témát, amikor délelőtt nyolc órától déli tizenkét éráig is délutáni két órától esti hatig dolgoztak as állami és közhivatalok­ban s tartották ezekben az időpontokban felek részére is nyitva azokat. Kettős elő­nye a rendszernek az volt, hogy két óra

Next

/
Thumbnails
Contents