Zemplén, 1922. január-június (53. évfolyam, 1-77. szám)

1922-01-03 / 1. szám

2. OM»! Január 3. fi szinögyi bizottság ülé;c. Szombat délelőtt 11 órakor tartotta meg gyűlését a szinügyi bizottság, ame­lyen Berkesei János elnökön kívül részt- vettek: Beregszászy Isván, dr. Búza Béla, Sillert Gyűl ?, Eayedy Aador, Kertész Ödön, Kroó József, dr. Ligeti József, dr. Maiártsik György, dr. Székely Albert bizottsági ta­gok. Ehlert Gyula előadó felolvasta az új­helyi színházra, illetve az 1922. évi sziní- évadra beérkezett pályázatokat. Hárman pályáztak: Holtai Hugó. a jelenlegi igaz­gató, Szabados László igazgató, aki jelen­leg Berettyóújfalun játszik és Góozy Ist­ván, a jeles és közismert sziumüiró. Ezek közül Géozy Istvánnak még nincs társu­lata, de még játszási engedélyre is osak kilátása van, ezenkívül seru felszerelése, sem kerülete, amelynek megszervezését is Ujhalyre akarja bízni. Érdemeit figyelembe véve sem lehetett hát komolyan szó arról, hogy a színházat a bizottság neki adja ki. Szabados társulata jelenleg Berettyó­újfalun játszik, a mely Sátoraljaújhely nagyobb igényeivel össze sem hasonlítható. Maradt hát, mint egyedül komolyan figye­lembe vehető pályázó Holtai Hugó, aki a jelenlegi szezon alatt sok igyekezetét és ambíciót árult ei és som erkölcsi, sem mű­vészi tekintetben ellene semmi kifogás nem tehető. Sőt néhány olyan teljesen művész előadást láttunk, amely a legkényesebb Íz­lést kielégítheti és anyagi tekintetben is garanciát láthatott a szinügyi bizottság, hogy minden feltételnek megfelelhet. A szinügyi bizottság tehát mérlegelve ezeket: egyhangúlag úgy határozott, hogy 1922, okt. 15-töl 1922. évi deo. 31-éig a jelenlegi igazgatónak Heltai Hugónak adja ki az újhelyi színházat. A magunk részéről is megelégedéssel T' "k tudomásul a bizottság döntését, ' 1 w>£-rr^,r.* qs; r * ínyencebb ételek, a vékony, talpas poha­rakban gyöngyöztek a hires hegyaljai nek­tárok, a finom francia pezsgő. Vendégeket vártak. Nagy és előkelő, finom vendégeket. Dr. Kutkafalvy Miklóst, városunk szeretett képviselőjét, a zsidóság leglelkesebb apostolt, Farkas Andor pol­gármestert, az Ébredők volt elnökét és Szentgyörgyi Géza urakat, a keresztény- párt nyugdíjazott igazgatóját, kik mind­annyian exponálták magukat a zsidóságéit, — hogy mennél gyoreabban és simábban vonulhassanak ki Palesztinába, az ígéret földjére. Milyen jó! esett nekünk szegény, zsi­dóknak, — akik nem leheétücklab’ban a szerencsés helyzetben, hogy résztvehessünk ezen a kiengeszíeiődő báksvaosoráu, — messziről élvezni a kurzus lassan-lassan megszűnő lágy fuvalmát. Jól esett szivünknek-lelkünknek, hogy szeretet képviselő ik, volt polgármesterünk, és az „Ébtedőx“ volt elnöke, nem sajnálva az Időt, se fáradságot, nem törődve a .Zempléni Újság“ szemrehányásával, „Bu- daváry“ interpellációjával, melyet ez ügyben bizonyosan a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézni fog — megjelentek egy zsidó házban és fenékig ürítették po­haraikat a zsidóség egészségére. Makabeusok 1, kik annyiszor voltatok kitéve üldöztetésnek, kiket ezek a jó urak sáros csizmáikkal minduntalan félrerug­dostak, kiktől a meg nem érdemelt száraz kenyeret is el akarták venni és egy szebb, egy jobb hazába küldeni, — örüljetek I Most már nyugodtan elmehettek a vármegyeházára kabaréra, nem keli szé­gyenkeznetek, hogy véletlenül zsidóknak születtetek, nem kelless mindjárt pirulva hazamenni, ott maradhattok ameddig jól esik, anélkül, hogy a vörös tengert esze­tekbe juttassák és talán Dómján lelkész ur éa Chulew ur Is meg fogja ezakitán bo­csátani a ti borzasztó nagy vétkeiteket. Szilveszter-est a színházban. Kitűnően sikerült Szilveszter-estélyt rendezett a szín­társulat szombaton este a városi színház­ban. Több mint három órán át tartotta le­bilincselve a színházat zsúfolásig megtöltő közönség figyelmét és érdeklődését az a sok tréfa, ének, szavalat, zone, páros jele- • net, amelyet a ga:<dag műsor nyújtott és amelyben a társulatnak úgyszólván min­den egyes tagja tehetségének éa tudásának ’ legjavát mutatta be, Szűk terünk nem en­gedi msg, hogy minden egyes számmal külön foglalkozzunk — hasábokat kallene lmunk — ás igy csupán arra szorítkozha­tunk, hogy az általános összbenyomásról adjunk számot. As első, amit meg kell állapítanunk az, hogy a közönség nagy­szerűen mulatott és a legkedvesebb em­lékkel távozott a színházból. A második, hogy minden egyes számot lelkesen meg­tapsolt, sőt a legtöbbjét meg is ujrástatta, ami snnak a bizonyítéka, bogy a szerep­lők agytőí-egyig a legkitűnőbben oldották meg feladatukét és egyenlő mértékben járultak hozzá az estély sikeréhez. Az egyes számokat Bzalay konferáltabe ötlete- sen, az énekszámokat Halmágyi kisérte | művészi készséggel. A gazdag leány, Szenes Bélé szellemes vigjátóka csütörtökön ismét kedves estét fog szerezni a színházlátogató közönség­nek. Deák Gyula, a társulat közkedveltségü főrendezője és komikus színésze, mint is­meretes, a Két árva cimü drámát válasz­totta jutalomjátékául. Ebben a darabban Deák egy nyomarák utcai köszörűs szere­pét játsza és a közönségnek ez aikalom- 68z Deák drámai kószáé- zonyságot szerezni. ■»tások. Pár hó- -ró’

Next

/
Thumbnails
Contents